Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.І. Петренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства: проблеми теорії, методології,

практики

 

 

Монографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИТОМИР

2012ББК 65.052.21:65.053 УДК 657.411:657.6 П30

Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного технологічного університету (протокол № 11 від 25.06.2012 р.)

 

 

Рецензенти:

д.е.н., професор О.М. Брадул

професор кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу Криворізького технічного університету

д.е.н., професор Б.І. Валуєв

завідувач кафедри обліку, аудиту і статистики Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

д.е.н., професор О.М. Петрук

завідувач кафедри фінансів Житомирського державного технологічного університету

 

 

Петренко Н.І.

П30       Бухгалтерський   облік   і   контроль   операцій   з   руху пасивів підприємства:    проблеми    теорії,    методології,    практики : монографія / Н.І. Петренко. - Житомир : ЖДТУ, 2012. - 544 с. ISBN 978-966-683-357-3

В монографії представлені результати дослідження складних, суперечливих питань облікового відображення різних фінансово-економічних процесів, визначено їх зворотній вплив на якість прийняття управлінських рішень, переосмислено теоретичні, методологічні та практичні проблеми обліку, контролю та аналізу операцій з руху пасивів. Головна теза монографії - облік операцій з пасивами всіляко сприяє підвищенню добробуту підприємства, соціальному захисту працюючих, захисту інтересів власника.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу операцій з руху пасивів.

 

ББК 65.052.21:65.053 УДК 657.411:657.6ISBN 978-966-683-357-3


© Н.І. Петренко, 2012ЗМІСТ

 

 

ВІД АВТОРА.......................................................................................................... 5

 

РОЗДІЛ 1. ПАСИВ        БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ:
ГНОСЕОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
.................................................................. 16

1.1.    Бухгалтерський   баланс   як   форма   звітності:   сутність та
необхідність складання і застосування
................................................................. 16

1.2.    Моделі пасиву бухгалтерського балансу в різних економічних
системах: порівняльний аспект
............................................................................. 37

1.3.    Балансове рівняння як спосіб відображення складових пасиву................. 50

1.4.    Категорії пасиву в бухгалтерському обліку: взаємопроникнення

понять....................................................................................................................... 76

Висновки до 1-го розділу..................................................................................... 88

 

РОЗДІЛ 2. КАПІТАЛ ЯК БАЛАНСОВА РІВНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 94

2.1.    Узгодження  інтерпретацій  капіталу  в  історичному аспекті:
постановка проблеми
.............................................................................................. 94

2.2.    Обліковий аспект дослідження сутності поняття капіталу......................... 109

2.3.    Види капіталу та їх вплив на побудову класифікації пасивних
рахунків бухгалтерського обліку
........................................................................... 132

2.4.    Закони, закономірності та тенденції розвитку бухгалтерського

обліку капіталу........................................................................................................ 161

Висновки до 2-го розділу...................................................................................... 173

 

РОЗДІЛ 3. БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПАСИВІВ НА
СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
.................................................... 176

3.1.  Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку пасивів......... 176

3.2.  Організаційно-правові форми підприємств та формування їх пасивів 204

3.3.  Відображення   життєвого   циклу   підприємства   в системі
бухгалтерського обліку пасивів
............................................................................. 219

3.4.  Протилежні інтереси суб'єктів економіки та сучасна структура

пасиву бухгалтерського балансу........................................................................... 233

Висновки до 3-го розділу...................................................................................... 255


зРОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ПАСИВІВ: АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВ ДО СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ
............................................................................................................. 258

4.1.  Основні напрями удосконалення обліку власного капіталу та
відображення його у звітності
............................................................................... 258

4.2.  Нерозподілений прибуток у загальній класифікації прибутку як
основа удосконалення методики його обліку
.................................................... 269

4.3.  Класифікація пасивів підприємства та її застосування в системі
бухгалтерського обліку та контролю: економічне обґрунтування
.................. 293

4.4.  Документування операцій з пасивами підприємства як основа
забезпечення контролю руху власності суб'єктів економічних відносин
......... 316

4.5.  Інвентаризація   пасивів:   дискусійні   питання   організації та

проведення............................................................................................................. 325

Висновки до 4-го розділу...................................................................................... 340

 

РОЗДІЛ 5 КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ПАСИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
................ 344

5.1.   Методика контролю операцій з власним капіталом підприємства.......... 344

5.2.   Методичні засади контролю операцій з відображення в обліку
руху зобов'язань
...................................................................................................... 378

5.3.   Комплексна  методика  аналізу  стану  пасивів підприємства:
теоретичні основи побудови
................................................................................. 418

5.4.   Удосконалення методики аналізу стану та руху пасивів........................... 435

Висновки до 5-го розділу...................................................................................... 459

 

ДОДАТКИ............................................................................................................... 463

ПРО АВТОРА 543ВІД АВТОРА

 

 

 

Облік має за мету перемогу над часом. Він, повертаючи нас до минулого, допомагає заглянути в майбутнє.

Емерсон Г. [1, с. 111]

 

Нестабільність світової економічної і фінансової системи, яка охопила практично всі країни світу, активізувала дослідження проблем щодо найбільш адекватного інформаційного (зокрема облікового) забезпечення бізнес-процесів. У багатьох випадках бухгалтерські моделі і концепції, що діють у світі, не здатні задовольнити суб'єктів господарювання необхідною для ведення сучасного бізнесу інформацією. Значущість і адекватність бухгалтерського обліку багато в чому виявилися пов'язаними з процесами соціально-політичного характеру, а не чисто техніко-виробничого. Збалансованість різних інтересів учасників ринку не завжди забезпечує можливість збереження соціального спокою широких верств населення. Пріоритет інтересів тих чи інших соціальних груп над державними призводить до соціальних хвилювань, тоді як пріоритет державних інтересів сприяє збільшенню податкового навантаження на бізнес і спричиняє певну стагнацію.

В такий спосіб, надзвичайно важливо висвітлити складні, суперечливі моменти облікового відображення різних фінансово-економічних процесів і показати їх зворотній вплив на якість прийнятих управлінських рішень та на одержання кінцевого результату. Критичний аналіз діяльності підприємств через призму обліково-аналітичних процесів, особливо в умовах фінансової нестабільності, показує необхідність переосмислення не лише дії окремих облікових моделей (наприклад, англо-американської), але й ефективності цілих концептуальних бухгалтерських підходів, які нині використовуються, їх зв'язку з історичними аспектами бухгалтерської науки та зі станом її розвитку на сьогодні. Окремого дослідження вимагає переосмислення якісно-правових аспектів методології бухгалтерського обліку пасивів, що стосуються таких

 

 

1 Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. - М.: Экономика, 1972. - с. 111.інструментів, як балансове моделювання та плани рахунків, які за останні десятиліття більшою мірою почали зміщуватися у бік власних мікроекономічних пріоритетів: зменшення захисту інтересів працюючих та подолання безробіття і бідності. В результаті цього пріоритетними напрямами в обліку стали: ринкова оцінка активів, інвестиційна складова у відображенні структури і динаміки цінних паперів, облік гудвілу і т.п. Наслідком здійснення такого роду облікової політики стало зростання суб'єктивних оцінок, які негативно впливають на якість обліково-аналітичної інформації з боку захисту інтересів самого власника і працюючих.

Найважливішого значення в таких умовах набувають проблеми, пов'язані з гармонізацією облікових систем, процедур, інструментів, бухгалтерських традицій обліку операцій, що викликають зміни в пасиві балансу. Майже сто років власники майна зміщують облікові акценти на збереження об'єктів власності, збільшення будь-якими способами вартості підприємства, забуваючи при цьому про інтереси тих, хто своєю працею створює прибуток власнику, в такий спосіб, перетворюючи колективні договори в пусті папери.

Головна теза нашої монографії полягає в тому, що пасиви всіляко сприяють підвищенню добробуту підприємства, соціальному захисту працюючих, захисту інтересів власника, однак визначити їх конкретний вплив інколи буває непросто, адже практика господарювання охоплює багато сфер економіки: організацію виробництва і регулювання обліку, теорію фінансів, економіку праці, поведінкову економіку, теорію ігор, економіку природних ресурсів і економіку бідності.

На сьогодні відсутня чітка й достатня нормативно-правова й методологічна база щодо обліку пасивів як одного із найважливіших способів правового та соціального захисту власників та працюючих, загальних правил їх функціонування (системності, повторюваності і стабільності); не розробляються нові підходи з використання пасивів, напрямів і пріоритетів у діяльності органів управління підприємством; відсутня їх надійна правова, матеріально-технічна й соціальна база.

Сучасний етап розвитку облікової науки визначається наявністю багатьох дискусійних концептуальних проблем з питань обліку і контролю пасивів. Глибока економічна криза в багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, спричиняє зміни як у фундаментальній економічній науці, так і вбухгалтерському обліку й контролі, охоплюючи їх найважливішу частину -формування та ефективне використання створених пасивів. Обмеженість підприємств власними активами вимагає прийняття виважених рішень стосовно напрямів їх використання і, особливо, джерел їх залучення, тобто пасивів - як джерел створення та розміщення активів. Зростає потреба підприємств у пошуку нових шляхів збільшення обсягів власного капіталу, у встановленні його оптимального співвідношення із залученим, та у визначенні об'єктивної і достовірної вартості залученого капіталу з метою впливу на фінансовий стан підприємств. У процесі здійснення господарської діяльності спостерігається постійна передача прав власності на активи від одних суб'єктів економічних відносин до інших, тобто відбувається рух власності, протягом якого узгоджуються інтереси цих суб'єктів. В 2011 році в рейтингу "Легкість ведення бізнесу" серед 183 країн світу Україна зайняла 149 місце і 108 місце щодо захисту прав акціонерів [2], що свідчить про повільне формування ринкової вітчизняної культури корпоративних відносин між акціонерами, менеджерами, працівниками підприємств та членами суспільства. Як результат, операції з рухом пасивів набувають все більшого поширення, однак обліково-нормативне забезпечення є досить слабким, неузгодженим та колізійним, а методологія облікового відображення потребує серйозного вдосконалення.

Питання, пов'язані з проблемами теоретичного та практичного обґрунтування, застосування основних категорій пасивів, - складні і багатогранні, а тому досліджуються протягом багатьох років, про що свідчить значна кількість наукових праць. Але за сучасних умов адаптації світового бухгалтерського обліку до вітчизняних правил та підходів, а разом з цим і світових економічних досягнень, потребують удосконалення теорії, методології та практики облікового відображення руху пасивів підприємств.

У даному виданні зібрано лише основні ілюстрації того величезного внеску, який шляхом проведення економіко-правових досліджень здійснили науковці та вчені у сфері вдосконалення обліку руху пасивів. В праці наведено безліч прикладів, і ось найбільш очевидні: роль обліку руху пасивів в стратегії розвитку підприємства, соціального захисту працюючих та власників підприємства.

 

2 Наборы ретроспективных данных и данные о трендах: рейтинг легкости ведения бизнеса -Оценка бизнес регулирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://russian.doingbusiness.Org/custom-query#hReprtpreviewДослідженням проблем обліку і контролю пасивів у своїх працях займалися такі визначні вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Ф.Ф. Бутинець, С.Л. Коротаєв, Ю.М. Лачінов, І.В. Малишев, М.Ю. Мєдвєдєв, П.П. Німчинов, І.В. Орлов, О.М. Петрук, О.І. Пилипенко, В.Я. Соколов, В.В. Сопко, Н.В. Ткачук, К.Ю. Циганков, В.Г. Швець, С.О. Щенков, І.Й. Яремко та ін.

В історичному огляді автори розглядають пасиви з багатьох аспектів, але при цьому не дають конкретного визначення предмету дослідження. Аналіз історичного розвитку пасивів зі всією очевидністю сприяв виявленню потреби в організації їх обліку і контролю, за радянських часів якій не приділялась належна увага.

Говорячи про пасиви в бухгалтерському обліку, слід визначити особливі, властиві виключно їм ознаки, зумовлені специфікою функціонального призначення складових. Змістовна сторона яких визначається правовим режимом призначення та використання активів, суб'єктами прав власності, а також завдяки органам, уповноваженим від імені та на користь власника здійснювати управління пасивами та контроль над ними, визначати можливість формування і використання пасивів, а разом з цим забезпечувати соціальний захист працюючих та інших зовнішніх суб'єктів, обмежуючи при цьому обсяги повноважень та доступ до внутрішньої інформації.

Що слід розуміти під пасивами? В сучасних умовах розвитку економічної системи, дане питання вимагає чіткої відповіді, формулювання якої повинно ґрунтуватися лише на позиціях розвитку облікової науки та господарського права.

Термін "створення" - це правове поняття господарського права, яке включає в себе врегульовані господарським правом умови фактичного виникнення та легітимації пасивів підприємства в статусі господарюючого суб'єкта. В Україні створюються і функціонують підприємства різних організаційно-правових форм, це зумовлює необхідність нормативно-облікового врегулювання відображення руху пасивів, їх документального оформлення та тривалого архівного зберігання. Нормативні акти та умови створення, формування та обліку руху пасивів повинні поширюватись на всі організаційно-правові форми підприємств.

Представники облікової науки пропонують відносити до пасивів капітал, проте однозначного і чіткого визначення сутності даного поняття не існує в жодній країні світу. Капітал - це поняття, яке протягом усього часусвого існування привертає увагу вчених та науковців усіх країн світу. Поняття капіталу є неоднозначним і має багато варіантів свого трактування. Тривалі дискусії з приводу визначення сутності капіталу значно ускладнюють дослідження цієї категорії, що зумовлює потребу в детальному вивченні її історичних аспектів розвитку. З економічної точки зору, капітал -актив, який найчастіше ототожнюється з багатством, грошима, засобами виробництва, майном або ж з одним із факторів виробництва. Тоді як з облікової точки зору, капітал розглядається як пасив, тобто як джерело утворення того активу, який приймають за капітал економісти. До того ж, у ході дослідження виявлено більше дев'яносто видів капіталу, що відразу ж зумовлює потребу у більш глибокому та детальному вивченні проблеми перевантаження понятійно-категоріального апарату. У зв'язку з наявністю такої кількості видів капіталу, до тепер відсутні однозначні підходи щодо визначення об'єктів та предмету бухгалтерського обліку, що ускладнює процес облікового відображення формування та руху пасивів.

В той же час, існуючі науково-практичні розробки в цій сфері, свідчать про наявність різних підходів щодо розуміння обліково-правової сутності пасивів, що знаходить своє відображення у визначенні їх змістовної частини. Зокрема, серед провідних фахівців в області бухгалтерського обліку немає єдності з приводу трактування сутності пасивів, вони пропонують розуміти під пасивами джерела фінансування, сукупність боргів і зобов'язань, цільове призначення коштів тощо. Крім того, в науковій літературі зустрічається звужене сприйняття змістовної сторони пасивів - зарахування до наочної частини об'єктів власності. Звичайно даний підхід не позбавлений свого практичного сенсу, за умови його використання стосовно капіталу.

Слід звернути увагу і на те, що в наукових дискусіях висловлюються припущення стосовно можливості віднесення до пасивів і інших форм вираження суспільно-господарських відносин, за умови задоволення під час їх використання інтересів різних суб'єктів. У зв'язку з цим, достатньо перспективною виглядає точка зору щодо характеристики пасивів як капіталу, розподіленого за ознакою належності конкретному суб'єкту економічних відносин, що дозволяє інтерпретувати вид та форму взаємовідносин, виступати підґрунтям до відображення юридичного боку здійснення таких операцій та забезпечити соціальний захист суб'єктів господарських відносин.Розглядаючи наведені тут приклади, слід пам'ятати про наступні три моменти. По-перше, багато облікових застосувань, які за своєю природою спираються на політику діючих законів і суперечливих цінностей, неможливо пов'язати з політичним аналізом та правом, а тому даний аспект неможливо усунути простим застосуванням бухгалтерської науки. По-друге, проблеми, що стоять перед нами, складні, а облікова наука не володіє всією повнотою економічних знань, і тому неминучими є судження, засновані тільки на думках, що зумовлює зростання ймовірності допущення помилок. Думки сприяють здійсненню досліджень, а допоміжний персонал, регулюючі органи, керівники та інші особи, на яких покладено відповідальність за ухвалення не простих облікових рішень, при допущенні помилок повинні звинувачувати не лише бухгалтерську науку. Остання, як правило, відіграє не вирішальну, а лише службову роль, пропонуючи варіанти і виявляючи компроміси. Одна справа будувати облікові моделі складних процесів на основі ключових принципів, і зовсім інша - робити висновки з цих моделей в тих складних умовах господарювання, в яких вони застосовуються для обліку пасивів. Наука не може відповідати за те, як її використовують, і за допущені при цьому помилки. По-третє, теперішня теорія обліку здебільшого виявляється падчерицею прикладної бухгалтерської науки. Це перешкоджає можливості вирішення більшості ключових питань, пов'язаних з високими ризиками і великомасштабними, розмитими та довгостроковими наслідками здійснюваних операцій. Більше того, така ситуація сприяє припиненню досліджень та тягне за собою потенційно небажані наслідки, які перешкоджають подальшому розвитку науки. На жаль, фундаментальні облікові дослідження здійснюються у відриві один від одного, не простежується залежність вдалих застосувань від тих досліджень, на які вони спираються. В результаті зв'язок між прикладною бухгалтерською і фундаментальною обліковою наукою зазвичай ніким не фіксується і не регламентується. Бухгалтери-практики доволі часто користуються благами, не знаючи при цьому джерел їх походження.

Тому для вирішення як традиційних, так і відносно нових завдань бухгалтерського обліку пасивів - участь у боротьбі з корупцією, протидія необґрунтованому розподілу прибутку, картельним змовам, ухиленню від сплати податків і т.п., недостатньо слідувати тільки у фарватері МСФЗ. Необхідно реанімувати справжню школу методології бухгалтерського обліку,оскільки вихід із сформованої кризи (у тому числі і в бухгалтерському обліку), перш за все залежить від рівня опори на власні сили. Гасло "Закордон нам допоможе" сьогодні не тільки помилкове, але і шкідливе.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі