Н С Маркова - Розвиток персоналу - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні рекомендації до самостійної роботи

з навчальної дисципліни

"РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ"

для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання

Харків. Вид. ХНЕУ, 2012

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом. Протокол № 1 від 26.08.2011 р.

Укладач Маркова Н. С.

М54 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Розвиток персоналу" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання / укл. Н. С. Маркова. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 36 с. (Укр. мов.)

Подано тематичний план даної навчальної дисципліни із зазначенням питань і завдань для самоопрацювання. Вміщено тести, практичні завдання та контрольні питання для самодіагностики ступеня засвоєння змісту навчальної дисципліни.

Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці".

ВСТУП

Самостійна робота студентів - це складова навчального процесу, важливий чинник, що формує вміння вчитися, сприяє активізації засвоєн­ня студентом знань. Самостійна робота студентів є основним засобом опанування навчального матеріалу у позааудиторний час, особливо при використанні кредитно-модульної системи, коли скорочується обсяг аудиторної роботи.

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності.

Виконання практичних завдань здійснюється відповідно до наданих рекомендацій до виконання пракичних завдань з навчальної дисципліни "Розвиток персоналу".

Самостійна робота з навчальної дисципліни передбачена навчаль­ним планом підготовки студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці".

Зміст самостійної роботи студента з навчальної дисципліни визна­чається навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями викладача та організовується з дотриманням низки вимог:

надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи;

забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи;

при виконанні самостійної роботи існування тісного зв'язку між студентом та викладачем.

Студенти, які вивчають дисципліну "Розвиток персоналу" мають інформуватися викладачем щодо організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та звітності, рівня оцінки.

Інструментарій забезпечення СРС з навчальної дисципліни представлений у табл. 1.

Таблиця 1

Інструментарій забезпечення СРС з навчальної дисципліни

Змістові модулі та теми

Інформаційна база

Форма проведення (виконання)

Форма контролю

Ліміт часу

Термін контролю

Критерії оцінки

1

2

3

4

5

6

7

Модуль І. Макроекономічні аспекти розвитку персоналу(53 години СРС)

Тема 1. Розвиток персоналу

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Звіт групи щодо

5

2

1 - 10

як об'єкт стратегічного управління організації

самопідготовки. Банк тестів

літератури

обговорення питань (стереотипне завдання)

 

тиждень

балів

Тема 2. Організація

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Проведення семінарського

5

2

1 - 12

розвитку персоналу знаннєбазованого

самопідготовки. Банк тестів

літератури

заняття за питаннями, поданими на самостійне

 

тиждень

балів

підприємства

 

 

опрацювання

 

 

 

Тема 3. Управління

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Звіт груп щодо

6

3

1 - 12

проектами, інформаційно-

самопідготовки.

літератури та

розробленого проекту

 

тиждень

балів

методичне та нормативно-правове забезпечення

Банк тестів

законодавчої бази

розвитку персоналу (евристичне СРС)

 

 

 

розвитку персоналу

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Економічні аспекти

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Виконання практичних

5

4

1 - 10

розвитку персоналу

самопідготовки. Банк завдань

літератури та законодавчої бази

завдань (діагностичні завдання)

 

тиждень

балів

Тема 5. Прогнозування і

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Звіт групи щодо

5

5

1 - 10

планування розвитку персоналу

самопідготовки. Банк тестів

літератури

обговорення питань (стереотипне завдання)

 

тиждень

балів

Тема 6. Системи освіти та

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Виконання практичного

5

6

1 - 12

професійної підготовки персоналу

самопідготовки. Банк тестів

літератури

завдання"Побудова професіограми" (евристичне завдання)

 

тиждень

балів

Тема 7. Маркетинг освітніх

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Проведення семінарського

5

6

1 - 10

послуг. Підготовка та

самопідготовки.

літератури та

заняття за питаннями,

 

тиждень

балів

працевлаштування

Банк тестів

законодавчої бази

поданими на самостійне

 

 

 

випускників навчальних закладів

 

 

опрацювання

 

 

 

Модульна контрольна робота № 1

Банк питань для самодіагностики Банк завдань

Підготовка до контролю знань

МКР (СРС)

6

7

тиждень

1 - 12 балів

Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

Індивідуальне навчально-

Тематика ІНДЗ

Підготовка ІНДЗ

Підготовка тез доповіді

6

Протягом

1 - 12

дослідне завдання (ІНДЗ)

 

 

щодо обраної тематики (евристична СРС)

 

семестру

балів

Модуль 2. Організаційні особливості розвитку персоналу (53 години СРС)

Тема 8. Виробнича

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Звіт групи щодо результатів

7

8

1-12

адаптація молодих робітників і фахівців

самопідготовки. Банк тестів

літератури

розробки методики адаптації новачків

 

тиждень

балів

Тема 9. Атестація і

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Виконання практичного

7

9

1 - 10

сертифікація персоналу як

самопідготовки.

літератури

завдання щодо

 

тиждень

балів

методи його оцінювання та

Банк тестів

 

опрацювання питань з

 

 

 

розвитку

 

 

атестації персоналу

 

 

 

Тема 10. Планування і організація професійного навчання робітників організації

Банк питань для самопідготовки. Банк тестів

Огляд рекомендованої літератури та законодавчої бази

Звіт групи щодо обговорення питань (стереотипне завдання)

7

10 тиждень

1 - 10 балів

Тема 11. Планування і організація підвищення кваліфікації та

Банк практичних завдань

Огляд рекомендованої літератури та законодавчої бази

Виконання практичного завдання (діагностичне завдання)

6

11

тиждень

1 - 10 балів

перепідготовки керівників і фахівців

 

 

 

 

 

 

12. Планування трудової

Банк питань для

Огляд основної та

Побудова кар'єрограми

6

12

1 - 12

кар'єри і робота з кадровим резервом

самопідготовки. Банк тестів

додаткової літератури

працівника

 

тиждень

балів

Тема 13. Планування й

Банк питань для

Огляд рекомендованої

Звіт групи щодо

6

13

1 - 10

організація соціального розвитку персоналу

самопідготовки. Банк тестів

літератури та законодавчої бази

обговорення питань (стереотипне завдання)

 

тиждень

балів

Тема 14. Стимулювання

Банк практичних

Огляд основної та

Виконання практичного

8

14

1 - 12

розвитку персоналу

завдань

додаткової літератури

завдання (діагностичне завдання)

 

тиждень

балів

Модульна контрольна робота № 2

Банк питань для самодіагностики

Підготовка до контролю знань

МКР (СРС)

6

15 тиждень

1 - 12 балів

Банк завдань

Модуль 1. Макроекономічні аспекти розвитку персоналу

Тема 1. Розвиток персоналу як об'єкта стратегічного управління

організації

1.1. Предмет та сутність навчальної дисципліни "Розвиток персоналу".

1.2. Складові конкурентоспроможності персоналу.

Питання для самостійного опрацювання

1. Роль та місце персоналу в організації.

2. Поняття "навчання", "виховання" і "розвиток", їх взаємозв'язок.

3. Життєва криза як рушійна сила розвитку.

4. Роль і місце психології розвитку у вивченні людини.

5. Дослідження передового закордонного досвіду з питань розвит­ку персоналу (за основу доцільно брати приклади США, Великобританії, Німеччини, Японії, Китаю та ін. країн світової спільноти).

Література: основна [1; 4; 6; 10]; додаткова [12; 16; 17; 29].

Тестові завдання для перевірки знань

1. Що виступає предметом вивчення навчальної дисципліни:

а) персонал підприємства;

б) професійне навчання персоналу підприємства;

в) керівний склад персоналу;

г) організація та реалізація оцінки, кар'єрного зростання, професій­ного навчання, соціального розвитку, мотивування, адаптації персоналу?

2. Гармонійний розвиток людини передбачає:

а) створення умов для всебічного розвитку особистості;

б) розвиток фізичного, духовно-емоційного, професіонально-квалі­фікаційного рівня особистості;

в) професійне навчання працівника.

3. Сукупність кількісних та якісних характеристик робочої сили та її відповідність запитам роботодавця - це:

а) кон'юнктура на ринку робочої сили;

б) конкурентоспроможність персоналу;

в) трудовий потенціал підприємства.

4. До якісних показників конкурентоспроможності персоналу відносять:

а) освіту;б) рівень працездатності та здоров'я;

в) вік;

г) сімейний стан;

д) рівень продуктивності праці.

5. На стадії стагнації підприємства витрати на професійне навчання:

а) збільшують;

б) скорочують;

в) залишають на колишньому (докризовому) рівні.

Тема 2. Організація розвитку персоналу знаннєбазованого

підприємства

2.1. Сутність корпоративного розвитку персоналу в організації.

2.2. Роль організаційної культури у розвитку персоналу.

2.3. Організація системи розвитку персоналу на великих, середніх та малих підприємствах.

2.4. Особливості функціонування знанієбазованої організації.

Питання для самостійного опрацювання

Страницы:
1  2  3  4  5 


Похожие статьи

Н С Маркова - Розвиток персоналу