І О Кочергін - Козацький рід коростовцевих - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК 94(477.7)

Кочергін І.О.

КОЗАЦЬКИЙ РІД КОРОСТОВЦЕВИХ

В статті представлена генеалогія козацького роду Коростовцевих Ключові слова: рід, Коростовцев, генеалогія, військовий товариш

Рід Коростовцевих належить до числа багатьох маловідомих козацьких родин, які представляли нижню ланку козацької старшини Гетьманщини. Наприкінці XVII ст. - у XVIII ст. переважна більшість чоловіків цієї родини входили до складу значкового і військового товариства. Оскільки Коростовцеви не відігравали помітної ролі в історії Козацької держави, вони слабо представлені в джерелах, а, отже, їм не приділено уваги в козакознавчих студіях. Тобто, на даний час історіографії питання, принаймні в Росії та в Україні, просто не існує. У 1873 р. в „Русском архиве" вийшла невеличка замітка, в якій коротко оповідається про перші три покоління Коростовцевих, які служили українським гетьманам [2].

Згідно з даними, які навів дворянин В.Г.Коростовцев, його рід відомий ще з ХІ ст. Один з Коростовцевих, які тоді носили прізвище Хоростовецьких, отримав герб Остоя (див. мал.1) від Болеслава Сміливого за сприяння Ізяслава Київського у 1069 р. Автор навів архівний документ 1798 р. з Центрального архіву давніх актових книг Віленської, Гродненської, Мінської і Ровенської губернії [2, с.1049]. Звісно, що наведений факт є певним анахронізом, оскільки прізвища і герби з'явилися значно пізніше. Однак ці дані свідчать про досить давне походження роду Коростовцевих.

Хоростовецькі герба Остоя мали родинні зв'язки з багатьма польськими родовитими сім'ями, а один із предків родоначальника козацької гілки Михайла Хоростовецького обіймав посаду підканцлера в Речі Посполитій [2, с.1050].

Стосовно козацької гілки відомо, що Михайло Хоростовецький, який мав диплом на польське шляхетство і різні жалувані грамоти за службу і маєтності, через утиски греко-католиків, переселився з Речі Посполитої на землі Війська Запорозького [5, арк.1]. Вже після переїзду, щоб приховати своє переселення, він став писатися Коростовцем [2, с.1051].

У Михайла були сини Іван і Тимофій. У 1692 р. Іван служив сотником, а Тимофій - військовим товаришем у Гадяцькому полку [5, арк.1]. На жаль, підтвердити чи спростувати факт перебування Івана Михайловича на посаді сотника на даний момент не вдалося. У книгах В.М.Заруби „Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького" та В.В.Кривошеї „Українська козацька старшина" серед сотників Гадяцького полку Іван Коростовець (Коростовцев, Хоростовецький) не значиться [1, 3]. Про Івана Михайловича відомо також, що він мав родинні стосунки з гетьманом   Іваном   Самойловичем.   У   1680   р.   останній   надав Івану

Коростовцеву маєтності в Гадяцькому полку біля річок Ворскла і Орчин [2,

с.1051].

Сини Івана і Тимофія - Петро та Андрій, відповідно, брали участь в Північній війні 1700-1721 рр. У 1709 р. вони боронили від шведських військ містечко Опішня на Полтавщині (тоді містечко входило до Гадяцького полку), де вони мали свої володіння. У 1721 р. обидва входили до значкового товариства [5, арк.1].

Наступні   два   покоління  Коростовцевих  мали   священицький сан,

обіймаючи посаду протопопів

Опішнянських. Лише два онуки Андрія Тимофійовича продовжили служити на військовому поприщі: Андрій Григорович був зведений у ранг сотника Слобідського козачого полку 18 грудня 1755 р. [4, арк.2]; Василь Григорович отримав патент на звання військового товариша 4 квітня 1782 р. [5, арк.15]. Андрій та Василь Григоровичі, а також їхні небожі Іван і Петро Степановичі, які мали чини військових товаришів [5, арк.30 зв.], були останніми представниками Коростовцевих в середовищі козацької старшини. В кінці XVIII ст. всі вони були визнані в правах російського дворянства. Мал.1. Герб Остоя Отже, наявні джерела свідчать, що із

середини XVII ст. Коростовцеви служили Українській козацькій державі переважно в складі військового і значкового товариства, при чому їх роль була малопомітна. Лише у ХІХ ст. і на початку ХХ ст. окремі представники роду Коростовцевих відзначилися у громадському та соціокультурному житті Російської держави, обійнявши посади в дворянському та земському самоуправлінні.

Для більш яскравої ілюстрації родинних зв'язків Коростовцевих в додатку представлений поколінний розпис, який складається з 9 поколінь. В розписі простежено історію роду Коростовцевих за 250 років. Покоління, які відносяться до ХІХ ст., представляють переважно катеринославську гілку

роду.

Бібліографічні посилання:

1. Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького / Заруба В.М. - Д.: ЛІРА, 2007. - 380 с.

2. Коростовцев В.Л. Герб фамилии Хоростовецких-Остоя, ныне Коростовцевых // Русский архив. - 1873. - №6. - С.1049-1052.

3. Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Ч.1. Реєстр урядників гетьманської адміністраціх. Вид. 2-е, доповнене, уточнене і виправлене / Кривошия В.В. - К.: Стилос, 2005. - 259 с.

4. Российский государственный исторический архив (далі РГИА). - Ф.1343. - Оп.23. - Д.7045. - О дворянстве Коростовцева.

5. РГИА. - Ф.1343. - Оп.23. - Д.7052. О дворянстве Коростовцева.

Додаток

Поколінний розпис роду Коростовцевих

I покоління

1. Михайло Хоростовецький (середина XVII ст.)

Відомий у Польщі у XVII ст. шляхтич, який мав диплом на шляхетство і різні жалувані за службу маєтності. У XVII ст. через утиски греко-католиків переселився в Україну [73, арк.1]. В Україні став писатися Коростовець [49, с.1051].

Діти: Іван, Тимофій

II покоління

2. Іван Михайлович (кінець XVII ст. - початок XVIII ст.).........................1

У 1692 р. служив сотником у Гадяцькому полку [73, арк.1].

Діти: Петро

3. Тимофій Михайлович (кінець XVII ст. - початок XVIII ст.).................1

У 1692 р. військовий товариш у Гадяцькому полку [73, арк.1].

Діти: Тимофій

III поколіня

4. Петро Іванович (перша половина XVIII ст.)..........................................2

Брав участь у Північній війні. Разом з двоюрідним братом Андрієм

Тимофійовичем у 1709 р. обороняв від військ Карла ХІІ містечко Опішня на Полтавщині [73, арк.1]. У 1721 р. значковий товариш [73, арк.1].

5. Андрій Іванович (початок XVIH ст.)........................................................2

Протопіп Опішнянський [73, арк.45].

Діти: Петро

6. Андрій Тимофійович (перша половина XVII! ст.)..................................3

У 1716 р. служив у Гадяцькому полку значковим товаришем [73, арк.11]. У 1721 р. значковий товариш [73, арк.1]. Діти: Григорій, Іван, Василь

IV покоління

7. Петро Андрійович (? - ?)..........................................................................5

Діти: Степан, Яків, Кирило

8. Григорій Андрійович (? - ?)......................................................................6

Священик, мав сан протоієрея [73, арк.1 зв., 11].

Діти: Андрій, Іван ст., Іван мол., Василь

9. Іван Андрійович (? - ?) .............................................................................. 6

Священик [73, арк.1 зв.].

Діти: Григорій, Андрій

10.Василь Андрійович (? - ?).........................................................................6

Священик [73, арк.1 зв.]. Діти: Іван

V покоління

11. Степан Петрович (1740 - ?)......................................................................7

На 30.05.1798 р.[1] мав 58 років [73, арк.52 зв.]. Дружина: Маланка (з дворян) Діти: Олексій, Іван, Пелагія, Петро

12 Яків Петрович (1733 - до 1798).................................................................7

У 1782 р. і 1788 р. значковий товариш, мав 22 підданих у 1 містечку [53, с.69]. Священик [68, арк.2]. На 30.05.1798 р. значився померлим [73, арк.53].

Дружина: Марфа Іванівна. На 30.05.1798 р. мала 49 років, вдова [73, арк.52 зв.].

Діти: Павло, Григорій, Михайло, Ганна, Федір, Іван

13. Кирило Петрович (? - ?).............................................................................7

Поручик Фінляндського єгерського батальйону [73, арк.30].

14. Іван Григорович ст. (друга половина XVIII ст.) ...................................... 8

Колезький асесор [68, арк.2]. 1.12.1783 р. отримав ранг сухопутного

майора [73, арк.5].

15. Василь Григорович (друга половина XVIII ст.) ....................................... 8

Військовий товариш [68, арк.2]. На службу вступив у 1772 р. 4.04.1782 р.

був у званні значкового товариша, отримав патент на звання військового товариша [73, арк.1 зв., 15]. Володів маєтком в селі Битьках Зінківського повіту Полтавської губернії. 18.06.1786 р. внесений разом із сином Михайлом до І частини Родовідної книги дворян Чернігівської губернії [73, арк.11]. Діти: Михайло

16. Іван Григорович мол. (? - ?) ...................................................................... 8

Протопіп [68, арк.2].

17. Андрій Григорович (1725 - ?) .................................................................... 8

Зведений у ранг сотника у фортеці Св. Єлизавети в Слобідський козачий

полк 18 грудня 1755 р. [68, арк.2]. У 1776 р. отримав землі у Павлоградскому повіті біля р. Опалиха 7000 десятин придатної і 635 десятин не придатної [68, арк.104]. У 1785 р. мав 60 років [68, арк.41 зв.]. У 1791 р. разом з батьком внесений до 2 частини Родовідної книги дворян Катеринославського намісництва [68, арк.1 д зв.]. У квітні 1792 р. мав 66 років, володів у слободі Андріївка Павлоградского повіту селянами: 63 осіб чоловічої і 68 осіб жіночої статі [68, арк.26].

Дружина: Тетяна Дмитрівна (у 1785 р. мала 50 років)

Діти: Олексій, Дмитро, Петро, Марія, Яким

18. Григорій Іванович (? - ?)............................................................................9

Регістратор [73, акр.32 зв.].

19. Андрій Іванович (? - ?)...............................................................................9

Канцелярист [73, арк.32 зв.].

20.Іван Васильович (друга половина XVIII ст. - початок ХІХ ст.)..........10

29.12.1784 р. Чернігівське дворянське депутатське зібрання визнало його дворянський титул і внесло до 3 частини Родовідної книги [73, арк.4]. В службу вступив 12.05.1776 р. до Московської Обер-поліцмейстерської канцелярії перекладачем, 16.03.1778 р. - колезький секретар, 1.12.1783 р. -колезький асесор, 5.04.1797 р. - колезький радник, 1.10.1799 р. - голова Курської палати цивільного суду, 27.10.1800 р. - статський радник [42, арк.77]. 21.03.1805 р. звільнений зі служби на прохання в повагу за тривалу старанну службу [73, арк.3].

Дружина: Марія

Діти: Любим, Гліб

VI покоління

21. Олексій Степанович (1760 - ?)................................................................11

На 30.05.1798 р. мав 38 років, одружений на дворянці Софії [73, арк.52 зв.]. Дружина: Софія

Діти: Анастасія, Олена, Павло, Василь

22.Іван Степанович (1773 - ?).......................................................................11

Військовий товариш [73, арк.30 об.]. На 30.05.1798 р. мав 25 років, підпоручик [73, арк.52 зв.].

23. Пелагія Степанівна (1780 - ?)..................................................................11

На 30.05.1798 р. мала 18 років [73, арк.52 зв.].

24. Петро Степанович (1781 - ?)..................................................................11

Військовий товариш [73, арк.30 об.]. На 30.05.1798 р. мав 17 років [73,

арк.52 зв.].

25. Павло Якович (1769 - ?)...........................................................................12

На 30.05.1798 р. мав 29 років, колезький реєстратор у відставці [73,

арк.54 зв.]

26. Григорій Якович (1773 - ?) ...................................................................... 12

На  30.05.1798  р.   мав  26  років,   мічман  корабельного дивізіону

Балтійського флоту [73, арк.54 зв.]

27. Михайло Якович (1778 - ?).....................................................................12

На 30.05.1798 р. мав 20 років, покалічений [73, арк.54 зв.].

28. Ганна Яківна (1778 - ?)...........................................................................12

У 1798 р. мала 20 років [73, арк.54 зв.].

29. Федір Якович (1780 - ?)...........................................................................12

На 30.05.1798 р. мав 18 років, сержант Фанагорійського гренадерського полку [73, арк.54 зв.].

30.Іван Якович (1782 - ?)..............................................................................12

У 1798 р. мав 16 років, служив в Санкт-Петербурзькій адміралтейській колегії [73, арк.54 зв.].

31.Михайло Васильович (12.11.1777 - між 1853 р. і 1858 р.)...................15

Народився 12.11.1777 р. в с. Битьках Зінківського повіту Полтавської губернії [73, арк.15 зв.]. В службу вступив 4.05.1791 р. квартирмейстером, 24.02.1794 р. - унтер-офіцер, 8.06.1800 р. відставлений корнетом за проханням. У 1801 р. мав 23 роки [73, арк.15 зв.]. 18.06.1786 р. внесений разом із батьком до І частини Родовідної книги дворян Чернігівської губернії [73, арк.11]. З 1808 р. протягом 33 років служив за вибором дворян на посаді земського справника, засідателем повітового суду Олександрівського повіту Катеринославської губернії. У 1832 р. служив наглядачем обсерваторної станції під час холери [73, арк.16]. За списком дворян Олександрійського повіту 1853 р. корнет, 76 роки, мав 77 кріпаків і 1600 десятин землі разом з Коростовцевим Любимом Михайловичем і Коростовцевою Катериною Іллівною, документи про відставку не пред'являв, внесений в І частину Родовідної книги дворян Катеринославської губернії [46, арк.5454 зв.].

Дружина: Катерина Іллівна (за списком дворян Олександрівського повіту 1853 р. 52 роки, корнетша)

Діти: Любим, Ростислав, Воїн, Надія, Володимир, Ольга 32.Олексій Андрійович (1757 - ?)................................................................17

На квітень 1792 р. мав 35 років, прапорщик, внесений разом з батьками до 2 частини Родовідної книги дворян Катеринославського намісництва [68, арк.2, 26].

Діти: Андрій, Володимир, Тетяна, Семен

33. Дмитро Андрійович (1762 - ?)...............................................................17

На квітень 1792 р. мав 30 років, поручик, внесений разом з батьками до 2

частини Родовідної книги дворян Катеринославського намісництва [68, арк.2,

26].

Дружина: Парасковія Якимівна Діти: Семен, Харитина, Марія, Віра

34. Петро Андрійович (1772 - 1804)........................................................... 17

Служив у війську вірних Чорноморських козаків в кінноті під началом

Йосипа де Рібаса. У 1789 р. брав участь у взятті Хаджибею, Акермана, Бендер, Ізмаїла [68, арк.39]. У 1791 р. разом з батьком внесений до 2 частини Родовідної книги Катеринославського намісництва [68, арк.1 д]. На квітень 1792 р. мав 20 років, вахмістр, внесений разом з батьками до 2 частини Родовідної книги дворян Катеринославського намісництва [68, арк.2, 26].

Помер у 1804 р. [68, арк.1 д.].

Дружина: Катерина Данилівна. У 1822 р. мала 55 років [68, арк.1 д зв.]. Діти: Всеволод, Марія, Яків, Іван

35.Марія Андріївна (1774 - ?)......................................................................17

На 1785 р. мала 15 років [68, арк.104]. На квітень 1792 р. мала 18 років, внесений разом з батьками до 2 частини Родовідної книги дворян Катеринославського намісництва [68, арк.2, 26 зв.].

36 Яким Андрійович (1778 - до 1846)........................................................ 17

На квітень 1792 р. мав 14 років, внесений разом з батьками до 2 частини Родовідної книги дворян Катеринославського намісництва [68, арк.2, 26]. У 1798 р. одружився з Єфросинією Дем'янівною Любовецькою [68, арк. 106-106 зв.]. 8.10.1830 р. здійснив полюбовний поділ земель біля с. Андріївка Павлоградського повіту Катеринославської губернії з Яковом і Всеволодом Петровичами, Володимиром і Семеном Олексійовичами та Парасковією Якимівною Коростовцевими, отримав 875 дес. [68, арк.52 зв. - 54]. На 1846 р. значився померлим [68, арк.90]

Дружина: Єфросинія Дем'янівна Любовецька (На 2.01.1846 р. вдова [68,

арк.90]).

Діти: Павло, Дмитро, Любов, Яким, Єфросинія, Олександр, Андрій, Олена, Анастасія

37. Любим Іванович (1805 - 16.10.1870)...................................................... 20

У липні 1822 р. закінчив Харківський університет, 12.10.1823 р. вступив

на службу в число канцелярських чиновників по Департаменту державного майна, 22.10.1826 р. поступив в число канцелярських чиновників Державної канцелярії, 20.08.1843 р. - статський радник, 20.04.1849 р. звільнений у чині дійсного статського радника [42, арк.78]. 14.01.1848 р. одружився з Єлизаветою Андріївною Цеє [71, арк.8]. У 1860-65 рр. - предводитель дворян Павлоградського повіту Катеринославської губернії [10, с.100; 11, с.85; 12, с.89; 13, с.91; 14, с.80]. 13.08.1862 р. визначенням Катеринославського дворянського депутатського зібрання внесений до 3-ї частини Родовідної книги дворян Катеринославської губернії разом із сім'єю [71, арк.2]. У 1868 р. мав 5603 дес. землі в Павлоградському повіті [44, с.549]. Помер 16.10.1870 у віці 65 років. Похований с. Самійлівка Павлоградського повіту у Покровській церкві ним спорудженій [64, с.217]. Нагороджений орденами Св. Володимира 4 ступеню, Св. Анни 3 ступеню, Св. Станіслава 2 ступеню [42, арк.78].

Дружина: Єлизавета Андріївна Цеє

Діти: Олександра, Василь, Вадим, Валеріан

38. Гліб Іванович (1810 - ?).....................................................................20

Народився у 1810 р. [42, арк.77]. В службу вступив на Чорноморський

флот 1.07.1825 р. гардемарином, 22.02.1828 р. - мічман, 1.02.1833 р. -лейтенант, 20.01.1835 р. - відставлений від служби лейтенантом. 21.12.1855 р. призначений наглядачем Бірючинського повітового училища, 1.01.1859 р. -звільнений від посади у зв'язку з переводом до Катеринославського губернського комітету у селянських справах [72, арк.4-5]. У січні 1851 р. хрестив небожа Василя Любимовича Коростовцева [71, арк.10]. 20.05.1859 р. визначенням Катеринославського дворянського депутатського зібрання капітан-лейтенант Гліб Іванович Коростовцев внесений до 3-ї частини

Родовідної книги дворян Катеринославської губернії із сімейством [42, арк.77]. У 1859 р. мав 48 років. Володів маєтками: у Павлоградському повіті Катеринославської губернії - 4938 дес.; Константинівського повіту Полтавської губернії - 3032 дес.; Бірюченського повіту Воронезької губернії - 1190 дес. [72, арк.4]. Уставна грамота із селянами с. Уплатное не підписана, здана на зберігання [51, с.17]. У 1868 р. мав 4921 дес. землі в Павлоградському повіті [44, с.549]. Похований у селі Попівка Павлоградського повіту в саду маєтку Коростовцевих [64, с.217].

Дружина: Аграфена Іванівна Бекарюкова

Діти: Марія, Олександр

VII покоління

39.Анастасія Олексіївна (1790 - ?).............................................................21

На 30.05.1798 р. мала 8 років [73, арк.52 зв.]. 40.Олена Олексіївна (1793 - ?).....................................................................21

На 30.05.1798 р. мала 5 років [73, арк.52 зв.]. 41.Павло Олексійович (1796 - ?)..................................................................21

На 30.05.1798 р. мав 2 роки [73, арк.52 зв.]. 42.Василь Олексійович (1797 - ?)................................................................21

На 30.05.1798 р. мав 1 рік [73, арк.52 зв.]. 43.Любим Михайлович (8.09.1809 - ?)........................................................31

Народився 8.09.1809 р. в с. Керменчику (Михайлівської парафії) Маріупольської округи Катеринославської губернії [73, арк.16]. 18.08.1842 р. через домашні обставини відставлений від служби з полку Вітгенштейна ротмістром з мундиром [73, арк.16 зв.]. На 3.09.1844 р. поміщик Олександрівського повіту Катеринославської губернії, майор [73, арк.73]. За списком дворян Олександрівського повіту 1853 р. майор, 43 роки, мав 77 кріпаків і 1600 десятин землі разом з Коростовцевим Михайлом Васильовичем і Коростовцевою Катериною Іллівною. Документи про відставку не пред'являв, внесений до І частини Родовідної книги дворян Катеринославської губернії [46, арк.5454 зв.]. У 1863 р. поміщик Павлоградського повіту, не підписав уставну грамоту, здана на зберігання

[50, с.14].

44.Ростислав Михайлович (8.07.1815 - ?).................................................31

Народився 8.07.1815 р. в с. Керменчику (Михайлівської парафії) Маріупольської округи Катеринославської губернії [73, арк.18]. У 1861-66 рр. мировий посередник Павлоградського повіту, колезький асесор [54, с.16; 55, с.10; 56, с.13; 57, с.13; 58, с.578]. Мировий посередник 3 мирової дільниці Павлоградського повіту, надвірний радник [43, с.263]. У 1869-71 рр. мировий посередник Павлоградського повіту, надвірний радник [18, с.578; 19, с.600; 20, с.606]. У 1868 р. за дружиною мав 1087 дес. землі в Павлоградському повіті, закінчив університет [44, с.549]. Діти: В'ячеслав, Леонід

45.Воїн Михайлович (2.11.1822 - ?).............................................................31

Народився 2.11.1822 р. в с. Майорського (Покровської парафії) Олександрівського повіту Катеринославської губернії [73, арк.18 зв.]

46.Надія Михайлівна (7.01.1825 - ?)...........................................................31

Народилася 7.01.1825 р. в с. Майорському (Покровської парафії) Олександрівського    повіту    [73,    арк.17    зв.].    За    списком дворян

Олександрівського повіту 1859 р. дворянка, володіла 15-ма селянами, 400 дес. землі, занесена до І частини Родовідної книги дворян Катеринославської губернії [47, арк.4959 зв.].

47.Володимир Михайлович (2.09.1828 - ?)................................................31

Народився 2.09.1828 р. в с. Майорському (Покровської парафії) Олександрівського повіту Катеринославської губернії [73, арк.17]. За списком дворян Олександрівського повіту 1859 р. поручик, мав 22 селян, 1240 дес. землі, документи про відставку не пред'являв, занесений до І частини Родовідної книги дворян Катеринославської губернії [47, арк.4959 зв.]. Гласний від Олександрійського повіту на першій черговій сесії Катеринославського губернського земства (1866 р.) [75, с.12]. У жовтні 1868 р. відмовився від звання губернського гласного [60, с.103].

48.Ольга Михайлівна (24.07.1832 - ?).........................................................31

Народилася 24.07.1832 р. в с. Керменчику (Михайлівської парафії) Маріупольської округи Катеринославської губернії [73, арк.18]. За списком дворян Олександрійського повіту 1859 р. дворянка, мала 22 селян, 360 дес. землі, занесена до І частини Родовідної книги дворян Катеринославської

губернії [47, арк.4959 зв.].

49.Андрій Олексійович (? - ?).......................................................................32

У 1794 р. долучений до роду свого батька [68, арк.2]. 50.Володимир Олексійович (? - ?)...............................................................32

У 1794 р. долучений до роду свого батька [68, арк.2]. 25.07.1841 р. був поручителем на весіллі Семена Олексійовича Коростовцева і Олександри Мартинівни Якубович [65, арк.12 зв.]. У 1849-50 рр. суддя Павлоградського повітового суду [1, с.47; 2, с.38].

51. Тетяна Олексіївна (? - ?)........................................................................32

За „полюбовним поділом", який відбувся 8.10.1830 р., отримала 400 дес.

землі біля с. Андріївка Павлоградського повіту Катеринославської губернії [68, арк.54]. Була одружена з колезьким реєстратором Іваном Пантелеймоновичем Штанським [74, арк.16, 17, 18].

Чоловік: Іван Пантелеймонович Штанський (1790-?)

Діти: Андрій, Никанор, Наталя

52. Семен Олексійович (1803 - ?)..........................................................32

В   службу   вступив   18.09.1819   р.   юнкером   в   гусарський полк

фельдмаршала Вітгенштейна, 31.01.1820 р. - портупей-юнкер, 23.04.1820 р. -корнет, 4.06.1825 р. - поручик, 15.09.1831 р. - штабс-ротмістр. 4.12.1832 р. -переведений до Охтирського гусарського полку. Брав участь у війні з туркамиу 1828 р., польській компанії 1831 р. У 1837 р. звільнений від служби за домашніми обставинами [65, арк.5-6, 7]. 14.02.1834 р. отримав патент на чин ротмістра [65, арк.9]. У серпні 1837 р. хрестив Олімпіаду Всеволодівну Коростовцеву [68, арк.150 зв.-151]. Одружився 25.07.1841 р. у віці 37 років у м. Катеринославі у Святодухівській церкві на доньці колезького радника Мартина Опанасовича Якубовича Олександрі 22 років [65, арк.112]. У посімейному списку за 1845 р. мав 42 роки, володів маєтком площею 1000 дес. біля с. Близнюки Павлоградського повіту [65, арк.10]. За списком дворян Олександрівського повіту 1853 р. ротмістр, 47 років, мав 43 кріпаки і 2993 десятин землі, документи про відставку не пред'являв, внесений до 2 частини Родовідної книги дворян Катеринославської губернії [46, арк.5459 зв.]. За списком дворян Олександрівського повіту 1859 р. ротмістр, 52 роки, володів 99 селянами, 2993 дес. землі, в Олександрівському повіті не жив [47, арк..4958 зв.]. Гласний Катеринославського губернського земського зібрання [75, с.21], член Катеринославської губернської земської управи [75, с.21]. Похований у селі Близнюки Павлоградського повіту [64, с.217)]. Нагороджений орденами Св. Анни 4 ступеню і Св. Анни 3 ступеню [65, арк.6 зв.].

Дружина: Олександра Мартинівна Якубович

Діти: Ольга, Володимир

53. Семен Дмитрович (? - ?)..........................................................................33

Разом з матір'ю і сестрами отримав  1750 дес. земельного наділу

внаслідок „полюбовного поділу" маєтку біля с. Андріївка Павлоградського повіту, мав звання юнкера [68, арк.52 зв., 54].

54. Харитина Дмитрівна (? - ?)....................................................................33

Разом з матір'ю, братом і сестрами отримала 1750 дес. земельного наділу

внаслідок полюбовного поділу маєтку біля с. Андріївка Павлоградського повіту [68, арк.52 зв., 54].

55. Марія Дмитрівна (? - ?)............................................................................33

Разом з матір'ю, братом і сестрами отримала 1750 дес. земельного наділу

внаслідок полюбовного поділу маєтку біля с. Андріївка Павлоградського повіту [68, арк.52 зв., 54].

56.Віра Дмитрівна (? - ?)...............................................................................33

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

І О Кочергін - Козацький рід коростовцевих

І О Кочергін - Громадське життя у дніпропетровському гірничому інституті у 1920-30-х роках

І О Кочергін - До питання про єдність дворянської верстви на прикладі катеринославського дворянства

І О Кочергін - Капіталістичні дворянські господарства катеринославської губернії пореформеного періоду

І О Кочергін - Образ маршалка повітового дворянства доби реформ олександра іі на прикладі життя і діяльності апписьменного