О Косаренко, О Спринь - Властивості уваги і сенсомоторних функцій та їхній зв'язок з успішністю в дітей середнього шкільного віку - страница 1

Страницы:
1 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK OF L'VIV UNIV.

Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 112-116    Biology series. 2006. Is. 42. P. 112-116

УДК 612.8

ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ І СЕНСОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ ТА ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК З УСПІШНІСТЮ В ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

О. Косаренко, О. Спринь

Херсонський державний університет вул. 40років Жовтня, 27, м. Херсон 73000, Україна

Виявлено тенденції до поліпшення властивостей довільної уваги (обсягу, стійкості, продуктивності, переключення) та сенсомоторних функ­цій у дітей 11-14 років; тісніші зв'язки успішності в навчанні з властивостя­ми уваги, ніж з сенсомоторними реакціями. Це свідчить про можливість впливу гормональних змін, зумовлених початком статевого дозрівання, на структури головного мозку. Отримані дані підтвердили висновки інших авторів про подальший розвиток властивостей психофізіологічних функцій в учнів середнього шкільного віку.

Ключові слова: властивості уваги, сенсомоторні функції, успішність навчання.

Однією з найважливіших властивостей психічних функцій, що забезпечують про­цес навчання дитини, безумовно, є увага. Вона нерозривно пов'язана з діяльністю особи­стості, у діяльності існує і нею підтримується. Послаблення її інтенсивності призводить до зниження якісних показників у роботі. К. Д. Ушинський писав, що увага є саме тими дверима, через які проникає все, що тільки входить у душу людини з навколишнього сві­ту. Вважають, що фізіологічною основою уваги є загальна активація діяльності мозку [9]. Не менше значення мають і фізіологічно зумовлені сенсомоторні реакції дитини. Дослі­дженням властивостей психофізіологічних функцій у школярів присвячені праці Т. Борейко, О. Давидової, І. Мацейко [1-3, 6, 7], проте ці дослідження здебільшого охоп­лювали учнів іншого віку та виконані з використанням іншого приладу для визначення сенсомоторних реакцій дитини.

Мета нашого дослідження - вивчити вікову динаміку властивостей уваги та сенсо-моторної реактивності на розумові навантаження різного ступеня складності, а також їхні зв' язки з успішністю в учнів середнього шкільного віку.

Об'єктом дослідження були 545 учнів п'ятого-восьмого класів віком 11-14 років гімназії № 20 м. Херсон. Експеримент проводили у березні-квітні 2004 р., у першій поло­вині другого - четвертого дня тижня. Властивості уваги (обсяг, стійкість, продуктив­ність, переключення) вивчали за допомогою стандартних бланкових методик - таблиць Анфімова та Шульте [5, 8]. Сенсомоторні реакції на розумові навантаження різного сту­пеня складності (латентний період простої зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР), реакції вибору одного із трьох (ЛП РВ-1) та двох із трьох сигналів (ЛП РВ-2)) вивчали за методи­кою професора М. В. Макаренка шляхом використання комп'ютерної системи "Діагност-1" [4]. Середній бал з предметів уважали показником успішності.

Отримані результати опрацьовано методами статистичного аналізу за допомогою комп'ютерних програм Microsoft Excel 2003 та STATISTICA.

Порівняльний аналіз результатів дослідження засвідчив, що в цьому віковому ін­тервалі простежується поступове поліпшення всіх показників властивостей уваги (табл. 1). У цілому найнижчі показники властивостей уваги характерні для 11-річних ді­тей, а найвищі, відповідно, - для 14-річних. Достовірні різниці між показниками власти­востей уваги виявлено між дітьми 11-12 років та 13-14 років < 0,05-0,001).

© Косаренко О., Спринь О., 2006

Таблиця 1

Властивості уваги (у.о.) у дітей 11-14 років

Вік, роки

Властивості уваги

 

обсяг

стійкість

продуктивність

переключення

11

963,31±17,16

225,15±16,17

916,35±15,71

4,62±0,20

12

1049,99±22,25

263,77±19,18

999,30±20,13

5,45±0,18

13

1135,18±24,34

*** ЛЛ

345,62±27,71

*** Л

1094,18±23,55

*** ЛЛ

7,28±0,15

*** ЛЛЛ

14

1170,00±20,39

398,10±28,03

1133,48±20,13

7,40±0,12

*** р < 0,001 - достовірні різниці щодо школярів 11 років; л - р < 0,05; лл - р < 0,01; ллл -р < 0,001 - достовірні різниці щодо школярів 12 років.

Зміни показників властивостей уваги в цьому віковому діапазоні відбуваються нерівномірно. Наприклад, якщо скласти порівняльну таблицю динаміки зростання показ­ників властивостей уваги, прийнявши середні показники 11-річних дітей за 100% (табл. 2), то побачимо, що найменше з віком змінюються такі параметри, як обсяг (на 21,5%) та продуктивність (на 23,7%) уваги, а найбільше - стійкість (на 76,8%) та пере­ключення (на 160,2%). Зміни у міжвіковому аспекті підпорядковані єдиній тенденції: найбільше зростання показників властивостей уваги відбувається у період між 12 та 13 роками (стійкість - на 36,3%, переключення - на 39,6%).

На підставі аналізу результатів досліджень можна зазначити загальну тенденцію до нерівномірного (хвилеподібного) поліпшення середніх показників сенсомоторного реагування в дітей цього вікового періоду на всі види розумового навантаження (табл. 3). Показники ЛП ПЗМР та ЛП РВ-1 в обстежуваних 14 років виявились достовірно корот­шими (ліпшими), ніж показники в учнів інших вікових груп < 0,05-0,001). Зафіксовано достовірне поліпшення показників швидкості реакції вибору двох із трьох сигналів у ді­тей 13-14 років щодо інших школярів < 0,001).

Вивчали також динаміку змін показників сенсомоторної реактивності внаслідок розумових навантажень різного ступеня складності в цьому віковому інтервалі. Як і рані­

Таблиця 2

Динаміка властивостей уваги в дітей 11-14 років, %

Вік, роки

Властивості уваги

 

обсяг стійкість

продуктивність

переключення

11

100,0 100,0

100,0

100,0

12

109,0 117,2

109,1

118,0

13

14

117,8 153,5 121,5 176,8

119,4

123,7

157,6

160,2

 

 

 

Таблиця 3

Латентні періоди різних за складністю зорово-моторних реакцій у дітей 11-14 років, мс

Вік, роки

ЛП ПЗМР

ЛП РВ-1

ЛП РВ-2

11

309,78±3,27

451,22±3,66

507,63±3,33

12

305,83±4,16

449,10±5,26

498,24±4,74

13

304,44±4,32

442,60±5,19

486,67±4,1***

14

292,30±3,58

422,48±4,91

*** ЛЛЛ Q

474,70±4,03

*** ЛЛЛ

ше, середні значення латентних періодів різних за складністю зорово-моторних реакцій 11-річних обстежуваних були прийняті за 100% (табл. 4). З'ясовано, що максимальне збільшення показників сенсомоторних реакцій відбувається у період між 13 та 14 роками. Це можна пояснити подальшим морфофункціональним дозріванням та становленням мозкових структур, формуванням ансамблів нервових клітин, які відповідають за інтегра­тивні процеси, та удосконаленням механізмів регулювання коркової активації.

Таблиця 4

Динаміка властивостей сенсомоторних функцій у дітей 11-14 років, % Вік, роки І       ЛП ПЗМР        І        ЛП РВ-1 І        ЛП РВ-2

11 100 100 100

12 98,7 99,5 98,2

13 98,3 98,1 95,9

14_94,4_93,6_93,5_

Унаслідок кореляційного аналізу отриманих результатів доведено, що в дітей сере­днього шкільного віку існує зв' язок між успішністю та розглянутими властивостями ви­ще психофізіологічних функцій (див. рис. 1, 2). Вивчення певних кореляційних зв' язків між успішністю та властивостями уваги дає змогу спостерігати зростання залежності між цими параметрами у віковий період 11-14 років < 0,05-0,001), особливо у 13-14 років. Найменш з успішністю пов' язана така властивість уваги, як обсяг (див. рис. 1).

Рис. 1. Коефіцієнти кореляції та їхні вірогідності між успішністю та властивостями уваги в дітей 11-14 років. Вірогідні різниці коефіцієнтів кореляції: 1 -        ~  кореляція відсутня; 2 -

-р < 0,05; 3 - - -р < 0,01; 4 - - -р < 0,001.

Аналіз коефіцієнтів кореляції (див. рис. 2) свідчить про низьку вірогідність між успішністю та показниками сенсомоторної реактивності на розумові навантаження різ­ного ступеня складності у цьому віковому періоді. Тільки у дітей 14 років міцність та­ких зв' язків зростає з підвищенням складності запропонованого завдання. Саме в цей період поліпшуються такі властивості уваги, як переключення та стійкість, що є резуль­татом фізіологічно запрограмованих змін у корі головного мозку, зумовлених появою нових тимчасових зв' язків у підкіркових структурах.

 

 

 

 

 

 

 

іиг "

 

 

 

-оде* )

( 0,02

 

 

 

[11 років j

 

-0,26і*

 

 

1

 

 

-0Д5 J

t   -0,21* J—

-Г14 років j-Г Успішність

—Ґ12 років")_ _

 

 

 

1

ри^                    [^13 років ^]

^-

 

 

1 -0,24і*

0,20*         ) wr-~—_—S    f     РВ-1 Л.

1      0,14 /

С 0,09

0,07

 

Рис. 2. Коефіцієнти кореляції та їхні вірогідності між успішністю та сенсомоторними реакціями у дітей 11-14 років. Позначення ті ж, що й на рис. 1.

Отже, можна стверджувати про достовірне та нерівномірне поліпшення власти­востей уваги та сенсомоторних функцій у віковий період 11-14 років. Виявлено вірогід­ні кореляційні зв' язки між успішністю в навчанні учнів середнього шкільного віку та властивостями їхньої уваги. Сенсомоторні реакції на розумові навантаження різного ступеня складності в цьому віковому інтервалі мають доволі слабкі кореляційні зв' язки з успішністю у навчанні, міцність таких зв' язків зростає у дітей 14 років відповідно до підвищення складності запропонованого завдання. Отримані дані підтверджують висно­вки авторів, які працювали з учнями 11-14 років з використанням методики М. В. Макаренка. Отримані нами результати не суперечать уже усталеним у науці уяв­ленням про розвиток, формування та функціонування структур головного мозку в зазна­ченому віковому періоді.

1. Борейко Т. І. Стан властивостей основних нервових процесів, пам'яті, уваги, успі­шності навчання у дітей молодшого шкільного віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. К., 1993. 19 с.

2. Давидова О. М. Стан властивостей основних нервових процесів, функцій пам'яті та уваги в учнів старшого шкільного віку: Автореф. дис. . канд. біол. наук. К., 1996. 22 с.

3. Кравченко О. К. Стан властивостей основних нервових процесів, функцій пам'яті та уваги у людей зрілого та похилого віку: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. К., 2000. 18 с.

4. Макаренко М. В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейроди-намічних властивостей вищої нервової діяльності людини // Фізіол. журн. 1999. Т. 45. № 4. С. 125-131.

5. Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. К.: Сент-Жак, 1996. 336 с.

6. Мацейко 1.1. Стан психофізіологічних функцій та успішність навчання учнів середньо­го шкільного віку і їх зв' язок з властивостями основних нервових процесів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. К., 2004. 18 с.

7. Мацейко 1.1. Динаміка показників уваги та її зв'язок з властивостями основних нерво­вих процесів у дітей середнього шкільного віку // Фізіол. журн. 2003. Т. 49. С. 94-99.

8. Методики психодиагностики в спорте: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. / В. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, В. А. Плахтиенко, Л. К. Серова. М.: Просвещение,

1984. 191 с.

9. Степанов О. М., Фібула М. М. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. К.: Академвидав, 2005. 520 с.

PROPERTIES OF ATTENTION AND SENSOMOTORICAL OF FUNCTIONS AND THEIR CONNECTION WITH PROGRESS AT CHILDREN OF AVERAGE SCHOOL AGE

O. Kosarenko, А. Sprin

The results of the researches that had been carried out indicate the pres­ence of tendency to improvement of the properties of arbitrary attention which have been examined (volume, stability, efficiency, switching over). Moreover closer connections of progress in studies with the properties of attention than with sensomotorical reactions have been determined. It testifies to possibility of influence of hormonal changes caused by the beginning of pubescence on brain structures. The received data have confirmed the conclusions of other authors about further development of properties of psychophysiological functions of secondary school age pupils.

Key words: properties of attention, sensomotorical functions, progress in studies.

Стаття надійшла до редколегії 3.04.06 Прийнята до друку 5.04.06

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Косаренко, О Спринь - Властивості уваги і сенсомоторних функцій та їхній зв'язок з успішністю в дітей середнього шкільного віку