В Г Ковешніков - Апарат - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


 

 

 

 

 

штш
ПЕРЕДМОВА

 

Курс анатомії людини, що має свої специфічні ознаки, є одним із найскладніших предметів у системі медичної освіти. Студенти за короткий час повинні за­пам'ятати велику кількість анатомічних термінів українською та латинською мо­вами, зрозуміти та вивчити особливості будови анатомічних структур. Процес ви­вчення анатомії людини, як відомо, насичений значною кількістю фактичного мате­ріалу, нелегкий, але надзвичайно необхідниий для подальшого вивчення медичних ди­сциплін.

У більшості випадків, особливо на початку вивчення предмета, важко засвоїти значну кількість фактичного матеріалу, але для подальшого вивчення ряду медичних дисциплін це необхідно. Тому головною метою цієї праці стало доступне для розу­міння та для запам'ятовування викладення необхідного матеріалу у вигляді конспе­кту.

Невеликий розмір та значний обсяг конкретної інформації - одна з переваг посіб­ника. Даний навчальний посібник з анатомії людини є сучасним за науковим змістом, де анатомічні терміни подані згідно з українським стандартом Міжнародної ана­томічної номенклатури (Сан-Паулу, 1997), прийнятим у Києві у 2001 р., та Міжнаро­дною гістологічною номенклатурою (українсько-англійсько-латинський словник те­рмінів з цитології, гістології та мікроанатомії). - Львів, 2001.

Цей посібник відповідає європейським вимогам викладання анатомії і узгоджений із новою навчальною програмою з анатомії людини, створеною на засадах Болонсь­кої декларації в кредитно-модульній системі.

При викладенні фактичного матеріалу, який поданий стисло, у зручній для читан­ня і сприйняття формі, звертається увага на функціональну роль анатомічних структур. Деякі розділи, що важко засвоюються студентами, розширені. Кожна анатомічна структура супроводжується латинською назвою, яка повторюється неодноразово у тексті. Таке повторення латинською мовою анатомічних термінів, на нашу думку, сприяє їх кращому запам'ятовуванню.

Цей навчальний посібник з анатомії людини є повторенням основ медичних знань для лікарів і для пересічного читача, оскільки він містить всі основні анатомічні структури будови тіла людини, а студенту дасть можливість запам'ятати основ­ний фактичний матеріал.

Як правило, підручники з анатомії людини є громіздкими, детально описують фо­рму, будову і функцію складових тіла людини.

Ми пропонуємо студенту матеріал у вигляді конспекту (витягу) про будову тіла людини, який дасть можливість вивчити основні аспекти складових людського орга­нізму, їх функціональні можливості, а для лікарів - повторити такі необхідні в прак­тичній медицині знання з анатомії людини.ВСТУППрограма з анатомії людини для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації скла­дена для спеціальностей 7.110101 "Лікувальна справа", напряму підготовки 1101 "Медицина" від­повідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) підгото­вки фахівців, затверджена наказом МОН Укрїни, експериментальним навчальним планом, розробле­ним за принципами Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТБ) і затвердженим нака­зом МОЗ України.

Термін навчання здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка - протягом 5 років.

Вивчення анатоми людини здійснюється впро­довж І-ІІІ семестрів 1-го та 2-го років навчання.

Програма структурована на модулі, змістові мо­дулі, теми відповідно до вимог "Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дис­циплін".

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Об­сяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТБ - залікових кредитах, які зарахову­ються студентам при успішному засвоєнні ними від­повідного модуля (залікового кредиту).

Дисципліна структурована на 3 модулі:

Модуль 1 Анатомія опорно-рухового апарату

Змістові модулі:

1 Вступ до анатомії.

2 Анатомія кісток скелета.

3 З'єднання кісток скелета.

4 Міологія.

Модуль 2 Спланхнологія. Серцево-судинна сис­тема:

Змістові модулі:

5 Анатомія травної системи.

6 Анатомія дихальної системи.

7 Анатомія сечової системи.

8 Анатомія статевих систем.

9 Анатомія органів ендокринної системи.

 

10 Анатомія артеріальної системи.

11 Анатомія венозної системи.

12 Анатомія лімфатичної та імунної систем. Модуль 3 Нервова система. Органи чуття Змістові модулі:

13 Анатомія спинного мозку.

14 Анатомія головного мозку.

15 Анатомія черепних нервів.

 

16Анатомія спинних нервів і автономної нерво­вої системи.

17Анатомія органів чуття.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:

-  лекції;

-  практичні заняття;

-  самостійна робота студентів (СРС);

-  індивідуальна робота студентів (ІРС).

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів анатомії.

Практичні заняття за своїм обсягом і важливіс­тю мають провідне значення і служать поглибленню, розширенню і досвідному підтвердженню тих даних, які були викладені на відповідних лекціях.

Основна мета занять полягає в тому, щоб за­безпечити набуття студентами найбільшої кількості практичних навичок із препарування, самостійному вивчення будови, взаємного розташування числен­них органів і частин тіла людини.

Поточна навчальна діяльність студентів кон­тролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей та під час самостійної (індивідуаль­ної) роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діаг­ностики рівня підготовки студентів: комп'ютерні тести, розв'язування ситуаційних задач, проведення науково-дослідних робіт і оцінка їх результатів; конт­роль практичних навичок, інші.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійс­нюється після їх завершення.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рей-тинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповід­них модулів, і має визначення за системою ЕСТБ та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успіш­ність з дисципліни за шкалою ЕСТБ, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі: під час зимових канікул або в останні 2 тижні навча­льного року.

Кінцеві цілі вивчення анатомії людини:

-  аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини;

-  визначати топографо-анатомічні взаємовідно­сини органів і систем людини;

-  визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини;

-  демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об'єкта анатомічного та клінічного дослідження;

-  інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;

-  передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини і їх зміну під впливом еко­логічних факторів;

-  трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти зміни органів, вади розвитку.І СЕМЕСТР МОДУЛЬ 1 АНАТОМІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУвизначати предмет і задачі анатомії, основні анатомічні методи дослідження;

-  оцінювати основні сучасні напрями розвитку анатомії;

-  аналізувати етапи становлення анатомії людини як фундаментальної дисципліни;

-  аналізувати внесок видатних вчених-анатомів різних епох у розвиток анатомії людини;

-  аналізувати внесок видатних вчених-анатомів України у становлення української школи анатомів.

 

Тема 1 Предмет і задачі анатомії. Методи дос­лідження в анатомії. Основні сучасні напрями розвитку анатомії

Анатомія людини - це наука про форму і будову, походження і розвиток організму людини, його орга­нів та систем. Анатомія передбачає системний опис форми, будови, стану і топографічних взаємовідно­син частин і органів тіла з урахуванням їх вікових, статевих та індивідуальних особливостей.

Основні сучасні напрями розвитку анатомії - ві­кова анатомія, порівняльна анатомія, пластична анатомія, антропологія, екологічна анатомія та ін.

Основні методи дослідження в анатомії - візуаль­не дослідження, антропометричні дослідження, пре­парування, макро-, мікроскопічні дослідження, мік­роскопічні дослідження. Сучасні методи дослідження в анатомії: рентгенанатомічні методи, комп'ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ультразвукове дослідження (УЗД), ендоскопія та ін.

Тема 2 Основні етапи розвитку анатомії в ан­тичні часи, в епоху Відродження, в XVII-XIX ст.

Аналіз розвитку анатомії в античні часи, в епоху Відродження, в XVII-XIX ст. Значення праць Гіпокра-та, Аристотеля, Галена, Авіценни, Андрія Везалія, Леонардо да Вінчі, В.Гарвея, М.Мальпігі, М.І.Пирогова та інших.

 

Тема 3 Розвиток українських анатомічних шкіл

Становлення і розвиток українських анатомічних шкіл.

 

Тема 4 Початкові стадії ембріогенезу людини

-  Зародкові листки і їх похідні.Змістовий модуль 2 Анатомія кісток скелетазастосовувати анатомічну термінологію для поз­начення кісток скелета, пояснення їх топографії;

-  застосовувати анатомічні площини і осі для по­яснення топографії кісток і їх окремих частин;

-  визначати і аналізувати поняття "кістка як ор­ган";

-  аналізувати механізми розвитку кісток в ембріо­генезі;

-  застосовувати класифікацію кісток для аналізу будови кісток скелета;

-  описати і продемонструвати будову кісток тулу­ба, черепа і кінцівок.

 

Тема 5 Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кісток в ембріогенезі

Загальні дані про скелет. Розвиток кісток (у філо­генезі і онтогенезі). Первинні і вторинні кістки. Кла­сифікація кісток. Кістка як орган. Компактна і губча­ста кісткові речовини, їх будова. Хімічний склад, фі­зичні і механічні властивості кістки. Будова трубчас­тої кістки, її частини. Особливості будови кістки в ди­тячому, юнацькому, зрілому, літньому і старечому віці. Променева анатомія кісток. Вплив спорту і пра­ці на будову кісток. Вплив соціальних факторів і еко­логії на розвиток і будову кісток скелета.

Тема 6 Анатомічна номенклатура. Осі і площи­ни тіла

Поняття про Міжнародну анатомічну номенклату­ру. її значення для вивчення анатомії і уніфікації ви­вчення природничих і клінічних дисциплін. Основні анатомічні терміни, які розкривають топографію анатомічних об'єктів, та їх основні характеристики.

Анатомічні площини (сагітальна, фронтальна, го­ризонтальна) і осі (фронтальна, вертикальна, сагітальна), їх характеритика, використання для опи­су кісток та їх частин.

 

Тема 7 Анатомія кісток тулуба

Кістки скелета: хребці, ребра, груднина. Принцип сегментарності в будовуі осьового скелета.

Стислі дані про філо- і онтогенез хребтового стов­па. Загальна характеристика хребтового стовпа. За­гальний план будови хребців. Особливості будови шийних, грудних, поперекових хребців, крижової кістки, куприкової кістки. Вікові і статеві особливості будови хребців. Вплив соціальних і екологічних фак­торів на будову хребців. Вади розвитку хребців.

Розвиток ребер і груднини у філо- і онтогенезі. Класифікація ребер. Будова ребер і груднини. Фор­ми мінливості ребер і груднини, варіанти та аномаліїрозвитку. Вікові і статеві особливості будови грудни­ни. Вплив соціальних і екологічних факторів на будо­ву ребер і груднини.

 

Тема 8 Анатомія кісток верхніх та нижніх кін­цівок

Верхня кінцівка, її відділи. Кістки верхньої кінців­ки, відділи. Пояс верхньої кінцівки: ключиця, лопат­ка; їх будова. Вільна частина верхньої кінцівки: пле­чова кістка, кістки передпліччя і кисті, сесамоподібні кістки; їх будова. Терміни скостеніння кісток верхньої кінцівки. Розвиток кісток верхньої кінцівки в онтоге­незі. Варіанти та аномалії розвитку кісток верхньої кінцівки.

Нижня кінцівка: її відділи. Кістки нижньої кінцівки: відділи. Пояс нижньої кінцівки: кульшова кістка; її будова.Частини кульшової кістки, їх будова. Вільна частина нижньої кінцівки: стегнова кістка, кістки го­мілки, стопи; їх будова. Терміни скостеніння кісток нижньої кінцівки. Розвиток кісток нижньої кінцівки в онтогенезі. Варіанти та аномалії розвитку кісток ни­жньої кінцівки.

Гомологія кісток верхньої та нижньої кінцівок. Ві­кові, статеві особливості будови кісток кінцівок. Спе­цифічні риси будови кісток верхньої і нижньої кінці­вок, обумовлені процесами антропогенезу. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чин­ників на будову кісток верхньої та нижньої кінцівок.

 

Тема 9 Анатомія кісток черепа.

Розвиток черепа в філо- і онтогенезі. Мозковий і лицевий відділи черепа. Будова кісток, що утворю­ють мозковий череп: лобової, потиличної, тім'яної, клиноподібної, скроневої, решітчастої. Будова кісток, що утворюють лицевий череп: нижньої щелепи, верхньої щелепи, виличної, носової, піднебінної, сльозової, під'язикової кісток, лемеша, нижньої но­сової раковини. Склепіння черепа, зовнішня та внутрішня основи черепа. Передня, середня і задня черепні ямки, очна ямка, кісткова носова порожни­на, скронева, підскронева, крило-піднебінна ямки. Вікові і статеві особливості будови черепа. Варіанти та аномалії розвитку кісток черепа. Променева ана­томія черепа.

 

-  Тема 10 Практичні навички з анатомії кістокЗмістовий модуль 3 З'єднання кісток скелетавизначати і аналізувати типи з'єднань між кіст­ками;

-  аналізувати розвиток з'єднань між кістками в філо- і онтогенезі;

-  описати і продемонструвати з'єднання між кіст­ками тулуба;

-  описати і продемонструвати з'єднання між кіст­ками черепа;

-  описати і продемонструвати з'єднання між кіст­ками верхніх кінцівок;

-  описати і продемонструвати з'єднання між кіст­ками нижніх кінцівок.

Тема 11 Анатомія неперервних та переривних з'єднань між кістками. Розвиток з'єднань між кістками в онтогенезі

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах