М О Бєлоусов - Вихід учасника з товариства юридичний та бухгалтерський аспект - страница 1

Страницы:
1  2 

Бєлоусов М. О. Вихід учасника з товариства: юридичний та бухгалтерський аспект

УДК 657 Бєлоусов М.О.

ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА: ЮРИДИЧНИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ

Розглянуто механізм виходу учасника з товариства, виявлено проблемні моменти, що виникають на практиці

Постановка проблеми. Добре, коли товариство, у яке учасники вклали свої сили й кошти, працює із прибутком і регулярно виплачує дивіденди. Проте буває, що ситуація складається інакше - підприємство зазнає збитків і не приносить бажаного результату. Недивно, що в такому разі хтось з учасників може захотіти вийти з товариства і забрати вкладені ним гроші або матеріальні цінності [4, с. 40].

У практиці сучасного бізнесу дуже часто можна зустріти ситуації, пов'язані із цілим комплексом питань щодо виходу учасника із господарського товариства. Зокрема, багато проблем виникає в процедурі такого виходу, оскільки в чинному законодавстві немає чіткості регулювання цього процесу, що створює проблеми облікового відображення даних операцій.

Питання виходу учасника з товариства має ряд особливостей і нюансів та нерідко призводить до виникнення корпоративних конфліктів на підприємстві, що переважно вирішуються у судовому порядку. Тому знання правових аспектів цього питання, прав учасника при його виході, порядку виплати належної йому частки та відображення даних операцій в бухгалтерському обліку має велике значення для ефективної роботи кожного кваліфікованого бухгалтера та дозволить швидко вирішувати спори, що виникають між учасниками товариства, без звернення до господарського суду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Правове регулювання взаємовідносин між засновниками (учасниками) і господарськими товариствами здійснюється Господарським та Цивільним кодексом України, а також Законом України "Про господарські товариства". Дане питання також часто розглядається у періодичній літературі, у таких виданнях як: "Все про бухгалтерський облік", "Дебет Кредит", "Бухгалтер", "Бізнес бухгалтерія". У свої статтях автори роз'яснюють деякі вимоги чинного законодавства, надають рекомендації щодо вирішення питань виходу учасника з товариства та відображення таких операцій в бухгалтерському обліку. Найчастіше дане питання розкривають у своїх статтях: Б. Андрущак, М. Братовченко, Д. Гарний, Г. Корнійчук, Д. Кучерак, В. Марченко, О. Папінова, К. Пономаренко, А. Солтан, І. Чалий, В. Шеломков та ін.

У даному дослідженні ми розглянемо загальний порядок припинення участі в господарському товаристві, бухгалтерське та податкове відображення таких операцій. Але при цьому зауважимо, що в кожному конкретному випадку порядок виходу учасника з товариства регламентується, разом із законодавчими нормами, ще й статутом такого товариства.

Отже, метою дослідження є виявлення проблемних моментів щодо виходу учасника з товариства та обґрунтування можливих шляхів їх вирішення.

Викладення основного матеріалу. Припинення участі у господарському товаристві тягне за собою припинення права власності на частку в статутному капіталі товариства і як наслідок - втрату корпоративних прав. Учасник господарського товариства має право (ст. 10 Закону України "Про господарські товариства" [2], ст. 116 ЦКУ [5] та ст. 88 ГКУ [1]) вийти зі складу товариства в порядку, передбаченому законом і засновницькими документами цього товариства. Участь у товаристві є особистим немайновим правом і не можеокремо передаватися іншій особі (ч. 1 ст. 100 ЦКУ). Тому позбавитися цього права суб'єкт може на підставі власного волевиявлення або примусово, у порядку реалізації цивільної та господарсько-правової відповідальності.

Відповідно до ст. 148 ЦКУ учасник товариства має право вийти з його складу у будь-який момент за умови, що він письмово попередив про свій намір товариство не менш як за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлено статутом.

Повідомлення про вихід учасника оформлюється у вигляді нотаріально посвідченої заяви, що є дією спрямованою на припинення корпоративних прав та обов'язків учасника товариства. Своїм правом на вихід з товариства учасник розпоряджається самостійно і воно не залежить від згоди товариства чи інших його учасників. Проте вихід з товариства призводить до зменшення статутного капіталу. Відповідно до ст. 145 ЦКУ вирішення питання про вихід з товариства та зміну розміру статутного капіталу належить виключно до компетенції загальних зборів учасників. На жаль, законодавством не передбачено, що після отримання заяви товариство зобов'язане скликати позачергові збори учасників у певний строк, що безумовно, є прогалиною у чинному законодавстві, але при цьому ніяк не порушує інтереси учасника. Таким чином, рішення про вихід з товариства приймає сам учасник, а загальні збори лише вирішують усі процедурні питання, пов'язані з його виходом.

Вихід учасника з товариства супроводжується низкою обов'язків товариства перед учасником. Зокрема, перелік таких обов'язків регулює ст. 54 Закону України "Про господарські товариства", згідно якої товариство зобов'язане виплатити часнику, що виходить:

1) вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі. Виплата проводиться протягом строку до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково у натуральній формі;

2) належну йому частку прибутку (дивіденди), одержаного товариством у поточному році до моменту його виходу.

Таким чином, з одного боку товариство має право виплатити засновнику при виході вартість майна, пропорційну його частці у статутному капіталі, тільки після затвердження фінансової звітності за наслідками року, а з іншого - строк виплати не повинен перевищувати 12 місяців з дня виходу. До того ж товариству необхідно визначити фінансовий результат діяльності товариства на дату вибуття учасника і виплатити частку прибутку, що належить йому. Щоб дотриматися вище перелічених вимог законодавства, необхідно вирішити питання про дату виходу учасника з товариства.

Дане питання є досить проблемним, оскільки в законодавстві воно чітко не прописано. Одразу виникає проблема визначення звітного періоду, за який слід проводити необхідні при виході розрахунки. Таким чином, дата виходу учасника з товариства нерозривно пов'язана з питанням виплат учаснику частини майна та частини прибутку. Вихід учасника завжди супроводжується розподілом майна. А це потребує, по-перше, визначення вартості частки майна, яка належить учаснику, а, по-друге, ухвалення рішення про суму коштів, яку слід виплатити учаснику.

Існує декілька підходів до цієї проблеми (табл. 1).

Таблиця 1. Можливі варіанти дати виходу учасника з товариства

№ з/п 1

Нормативний документ

Дата виходу

 

2

3

1

ст. 148 ЦКУ

Дата, що настає після закінчення трьох місяців з моменту одержання товариством заяви про вихід, якщо інший строк не встановлений статутом

Продовження табл. 1

1

2 3

2

Лист Держпідприємництва № 5114, Лист Держпідприємництва від 14.07.2004 р. № 4783

День державної реєстрації відповідних змін до установчих документів

3

Вищий господарський суд України                  п. 3.5 Рекомендацій президії ВГСУ   від    28.12.2007 р. № 04-5/14

З моменту прийняття загальними зборами рішення про виключення учасника з товариства на підставі його заяви про вихід, а за відсутності такого рішення - день наступний за закінченням строку, встановленого законом чи статутом товариства для повідомлення про вихід із товариства

4

Рішення Судової палати з цивільних справ ВСУ від 28.02.07 р.

Дата подання заяви про вибуття відповідній посадовій особі товариства

Отже, існує чотири основних варіанти дати виходу учасника з товариства, проте жоден з них остаточно не закріплений на законодавчому рівні, що викликає певні труднощі та непорозуміння на практиці:

1) дата нотаріального посвідчення заяви учасника про вихід;

2) дата державної реєстрації відповідних змін до установчих документів;

3) дата прийняття загальними зборами учасників рішення про вихід учасника;

4) дата, що настає після закінчення трьох місяців з моменту одержання товариством заяви про вихід.

Як бачимо, у нормативних актах різних органів влади містяться різні думки щодо дати виходу учасника з товариства. Звичайно, кожна з цих дат має свої переваги та недоліки для матеріальних інтересів як учасника, так і товариства. Проте, учасник, вкладаючи свої засоби у статутний капітал товариства, справедливо розраховує на максимальний ефект від своїх інвестицій. Тому, приймаючи рішення про вихід, він планує свою дату виходу так, щоб виплати, на які він має право, були максимальними.

На нашу думку, визначення вартості майна має здійснюватись на дату виходу учасника з товариства, оскільки така позиція найбільше відповідає інтересам учасника і дозволяє йому контролювати вкладені ним інвестиції. Що ж стосується виплати частини прибутку, на яку має право учасник, то в даному випадку, в законодавстві чітко вказано, що частка прибутку, яка підлягає виплаті учасникові, що виходить, розраховується виключно на момент його виходу, проте, не визначено порядок виплати цієї суми.

Рішення про вихід учасника оформлюється у вигляді протоколу загальних зборів учасників. Зміни до установчих документів юридичної особи (у т.ч. зміна розміру статутного капіталу) підлягають обов'язковій державній реєстрації з відповідним внесенням записів до Єдиного державного реєстру.

В загальному схему виходу учасника з товариства можна представити у наступному вигляді (рис. 1).

Схема виходу учасника з товариства

_ї_

Учасник, що виходить, - юрособа

І _

Учасник, що виходить, - фізособа

1. Учасник - юрособа оформлює рішення уповноваженого органу юрособи про вихід з товариства, у якому вказує дату виходу. Рішення необхідно завірити підписами уповноважених осіб та печаткою.

2. Рішення подається до тов-ва для розгляду

1. Учасник - фізособа оформлює заяву про вихід із товариства. Достовірність підпису на заяві необхідно нотаріально засвідчити.

2. Заява подається до ТОВ для розгляду

Рішення (заява) подане у строк (тобто не пізніше ніж за 3 місяці до дати виходу з товариства або не пізніше строку, передбаченого статутом)?

(2>

Необхідно уточнити дату виходу з товариства, указану в заяві (рішенні)

Питання про вихід учасника розглядається на загальних зборах учасників.

На зборах необхідно:

1. Визначити дату виходу і порядок виплати учасникові, що виходить, вартості майна пропорційно до його частки у статутному капіталі.

2. Вирішити "долю" частки учасника, що виходить: якщо зборами не прийнято додаткових рішень, то статутний капітал підлягає зменшенню на розмір внеску учасника, що виходить (частка учасника, що виходить, ліквідується). Але збори можуть ухвалити рішення не зменшувати статутний капітал за рахунок того, що учасники, які залишилися, довнесуть кошти або ж буде прийняте рішення прийняти нового учасника.

3. Затвердити зміни до статуту.

Товариство реєструє зміни у складі засновників. Для цього протягом 5 днів із моменту прийняття рішення зборами учасників держреєстратору подаються такі документи:

- заповнена реєстраційна картка;

- оригінал чи нотаріально засвідчена копія протоколу зборів, на яких ухвалено рішення про внесення змін до статуту;

- оригінал статуту;

- два екземпляри змін до статуту;

- документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору (51 грн.);

- копія рішення юрособи про вихід зі складу товариства (нотаріально завірена копія рішення фізособи про вихід з товариства)

Так

Учасникові, що вийшов, виплачується вартість частини майна, пропорційна до його частки у статутному капіталі (після затвердження звіту за рік, у якому учасник вийшов з товариства, але не пізніше 12 місяців з дня виходу)

Рис. 1. Порядок виходу учасника з товариства [3]

На жаль, чинне законодавство чітко не визначає ні дату виходу учасника, ні порядок визначення розміру належної йому виплати. Водночас цим питанням присвячені листи Мінфіну, Мін'юсту та документи інших відомств, на які можна орієнтуватися у випадку виникнення такої ситуації.

Звернемося до постанови Пленуму ВСУ від 24.10.08 р. № 13, у п. 30 якої зазначено, що порядок і спосіб обчислення вартості майна товариства і частини прибутку, яку учасник має право отримати при виході, визначається установчими документами. А якщо такі моменти в них не застережені, то розмір виплати повинен відповідати вартості чистих активів товариства, яка визначається в порядку, установленому законодавством, пропорційно до частки учасника у статутному капіталі, на підставі балансу, складеного на дату виходу. У разі коли учасник не повністю вніс (не повністю оплатив) свій внесок до статутного капіталу товариства, при виході йому виплачується дійсна вартість частки пропорційно до внесеної (оплаченої) частини внеску.

Аналогічні рекомендації щодо розрахунку частки учасника, який виходить, наведено і в листі Мінфіну від 16.06.07 р. № 31-34000-10-16/12455. Вартість майна, від якої слід відштовхуватися при розрахунку частки, - це чисті активи, тобто активи підприємства за мінусом його зобов'язань. Іншу думку з цього приводу виразив Мін'юст у своєму листі від 28.07.04 р. № Х-11-19, який пропонує варіант визначення вартості належного учаснику майна за допомогою незалежного оцінювача.

З позиції фінансової звітності сума чистих активів відповідає рядку 380 (усього за розділом "Власний капітал") форми № 1 "Баланс". Отже, на момент виходу учасника підприємство повинне скласти звіт за формою № 1 "Баланс", а також за формою № 2 "Звіт про фінансові результати" [4, с. 41].

Покажемо, як можна розрахувати частку учасника, який виходить, на практиці. Звернемо увагу ще на такий важливий законодавчий аспект: частку учасника може бути виплачено лише в тій її частині, в якій її вже сплачено (ч. 4 ст. 53 Закону України "Про госптовариства").

Приклад було розглянуто у статті Папінової О. у журналі "Баланс" [4, с. 41].

Приклад. Розмір статутного капіталу ТОВ дорівнює 400 000 грн. (дані про інші статті Балансу наведено в табл. 2). Частка учасника, який виходить, становить 25 % (100 000 грн.). Розрахуємо її грошовий еквівалент на прикладі двох ситуацій

Ситуація 1. Учасники повністю оплатили свої частки, тобто статутний капітал повністю сформовано. У цьому випадку частка учасника, який виходить, відповідатиме показнику рядка 380 Балансу, помноженому на 25 %.

Ситуація 2. Учасники не повністю оплатили свої частки, при цьому сума неоплаченого капіталу дорівнює 50 000 грн., з яких 30 000 грн. припадає на учасника, який виходить (тобто із загальної суми внеску такого учасника 100 000 грн. ним оплачено тільки 70 000 грн.). У цьому випадку буде справедливим перерахувати частки всіх учасників у статутному капіталі у прив'язці до дійсних (оплачених) часток, а не до тих, які існують номінально у статутних документах. Згідно з умовами прикладу перерахована частка учасника, який виходить, становитиме 20 % [70 000 грн.: (400 000 грн. - 50 000 грн.) х 100 %], відповідно частка інших учасників - 80 %.

Таблиця 2. Витяг з балансу ТОВ, (грн.)

Статті Балансу (форма № 1)

Код рядка Балансу

Рахунки згідно із Планом рахунків

Ситуація 1

Ситуація 2

Статутний капітал

300

40

 

Інший додатковий капітал

330

42

80 000

Резервний капітал

340

43

25 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

44

(200 000)

Неоплачений капітал

360

46

-                 (50 000)

Усього за розділом І

380

X

305 000             255 000

Відповідно до наведених даних частка, що належить учаснику, який виходить, буде розрахована наступним чином:

1) ситуація 1: 305 000 х 25 % = 76 250 грн.

2) ситуація 2: 255 000 х 20 % = 51 000 грн.

Таким чином, формула для розрахунку належної учаснику, що виходить з ТОВ частки майна в товаристві має наступний вигляд:

Сума до виплати = р. 380 ф. № 1 + р. 360 ф. № 1 * % у СК

Вважаємо, що ця формула є легкою у розрахунку, проте необ'єктивно відображає дійсну вартість майна, що належить учаснику. Пропонуємо для розрахунку виплат учаснику при його виході з товариства використовувати вартість його внеску у грошовому вираженні на момент створення підприємства, суми внесків та вилучень зроблених учасником протягом строку його перебування у складі товариства, скориговану на індекс інфляції. Формула для розрахунку буде мати наступний вигляд:

1) у випадку якщо статутний капітал не змінювався:

Сума до виплати = (((S * іі) *    ) * Іі+2) * ... * Іп

2) у випадку, якщо учасник вносив або вилучав частину коштів зі статутного капіталу:

Сума до виплати = ((((S * іі) *    ) * іі+2) ± N )* іі+3 * ... * Іп, де S    -    сума    внеску    учасника,    задекларована    в    статуті при створенні підприємства;

іі - індекс інфляції i-го року (наступний після створення підприємства); Іп - індекс інфляції на момент виходу з товариства;

N - сума внесків або вилучень за період перебування учасника у складі товариства.

Таким чином, запропонована формула дозволить повернути учаснику його внесок до статутного капіталу, врахувавши реальну зміну його вартості під впливом інфляційних процесів за весь період перебування учасника в складі товариства. У формулі не враховані такі складові власного капіталу, як резервний капітал, нерозподілений прибуток, додатковий капітал, що потрібні при розрахунку вартості чистих активів, оскільки дані показники не завжди реально відображають майно підприємства. Величина чистих активів, що припадає на частку учасника, який виходить з товариства, повинна поповнюватися при розрахунку з ним реальними активами, які, в свою чергу, повинні мати відповідні джерела формування. З нашої точки зору, використання показника чистих активів при розрахунку виплат учаснику не є правомірним, оскільки, особа, що виходить з товариства, претендує не на джерело чистих активів, а не реальне майно підприємства.

Окрім правових аспектів виходу учасника з товариства дуже багато проблемних питань виникає щодо правильного оформлення документів про вихід, а також відображення в бухгалтерському та податковому обліку таких операцій.

Відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліку в товариства та вибулого учасника показано у табл. 3.

Таблиця 3. Відображення в обліку операцій з виходу учасника з ТзОВ

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерськ ий облік

Сума,

тис.

грн.

Податковий облік

 

 

Дт Кт

 

ВД ВВ

1

2

3 4

5

6 7

1. Виплата у розмірі більшому за номінал частки

Облік у ТОВ

1

Відображено заборгованість перед вибулим учасником

452

672

100

-

-

2

Зменшено статутний капітал

40

452

70

-

-

Продовження табл. 3

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М О Бєлоусов - Вихід учасника з товариства юридичний та бухгалтерський аспект

М О Бєлоусов - Генезис категорії капітал економічна та облікова інтерпретація

М О Бєлоусов - Збільшення статутного капіталу правові та облікові наслідки