Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів та резерв майбутніх виплат та платежів склад та характеристика - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 657.47+338.5

Мельник Е.Г., аспірант

Вінницький кооперативний інститут

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ ТА РЕЗЕРВ МАЙБУТНІХ ВИПЛАТ ТА ПЛАТЕЖІВ:

СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Розглянуто проблеми віднесення витрат, які понесені в звітному періоді та відносяться до наступних звітних періодів до статей активу та пасиву

Постановка проблеми. Важливе значення для правильного формування основних показників діяльності підприємства, зокрема, показника собівартості продукції (робіт, послуг), фінансового результату, має достовірне визначення та розподіл витрат за звітними періодами. Витрати є важливою складовою будь-якої господарської діяльності. Їх розмір впливає на такі показники, як прибуток та рентабельність виробництва. Показник розміру витрат забезпечує можливість пошуку резервів підвищення результативності діяльності, дозволяє судити про конкурентоспроможність підприємства.

За своєю природою витрати, які понесені в звітному періоді та відносяться до наступних звітних періодів є неоднозначними. Саме тому В.М. Саприкін зазначає, що витрати майбутніх періодів можна визначити, як витрати, які відносяться до статей активу, так і витрати, які відносяться до статей пасиву (рис. 1.). Якщо дані витрати відображаються в активі, то вони можуть розглядатися, як понесені (попередньо сплачені) або як попередньо нараховані витрати за рахунок активу. Витрати майбутніх періодів в пасиві можуть розглядатися як нараховані до майбутніх виплат за рахунок пасиву [14, с. 11].

Отже, основна різниця між ними полягає в тому, що в активі відображаються витрати які вже понесло підприємство, наприклад, понесені витрати на придбання торгового патенту, а в пасиві відображаються витрати які ще не відбулися, але допускається можливість їх виникнення в майбутньому, це можуть бути витрати на виконання гарантійних зобов'язань (таким чином, підприємство ніби страхує себе від непередбачених витрат в майбутньому).

Витрати майбутніх періодів в залежності їх віднесення до:

актив (рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів ")

пасив

(рахунок 47 "Забезпечення майбутніх виплат і платежів")

Рис. 1. Класифікація витрати майбутніх періодів за В.М. Саприкіним

Крім того, що витрати майбутніх періодів можуть відноситися або до активу, або до пасиву, вони також можуть відноситися одночасно як до активу, так і до пасиву. В такому випадку витрати можуть нараховуватися в активі та в пасиві одночасно (в одній і тій же сумі) являють собою, синтез зі всіма властивими характеристиками витрат майбутніх періодів в активі й у пасиві з тією лише особливістю, що в активі з моменту свого виникнення ці суми будуть являти собою кошторис майбутніх витрат. Відмітимо, що витрати майбутніх періодів в активі є наслідком капіталізації витрат в активі (нарахування прибутку), витрати майбутніх періодів у пасиві є наслідком капіталізації витрат в пасиві (рух грошових коштів), витрати майбутніх періодів в активі і пасиві є наслідком нарахування витрат в активі і капіталізації їх у пасиві [14, с. 12].

Виходячи з таких особливостей необхідно зрозуміти які ж витрати майбутніх періодів ми можемо віднести до активу, пасиву чи до активу і пасиву одночасно.

Метою дослідження є вирішення проблем віднесення витрат майбутніх періодів до статей активу або до статей пасиву.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Велике значення у своїх працях розкриттю сутності витрат майбутніх періодів приділяли такі автори як Н.В. Вареня, О. Василевич, Г. Волков, О. Воронова, І.Е. Гущина, Л. Гуменюк, Ю.А. Кузьмінський, І. Лавроненко, Т.О. Меліхова, Н.В. Парушина, В.В. Патров, Л. Плєшонкова,

В.М. Саприкін, Я.В. Соколов. Слід відмітити, що найбільш ґрунтовно проблемні питання щодо обліку витрат майбутніх періодів розкрито в працях В.М. Саприкіна.

Викладення основного матеріалу дослідження. Сутність витрат, які належать до категорії "витрат майбутніх періодів", визначено у пункті 36 П(С)БО 2 "Баланс", а саме: у складі витрати майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів [13, с. 17]. Такі витрати С.Ф. Голов називає "невичерпаними (неспожитими) витратами" і при цьому зазначає, що "невичерпні витрати" відображаються в активі балансу..." [5, c. 60]. Але, на нашу думку, позиція С.Ф. Голова є досить категоричною, оскільки дана категорія є неоднозначною і потребує детального дослідження. Тому не можна стверджувати про те, що витрати майбутніх періодів мають беззаперечне відображення в активі.

У процесі здійснення господарської діяльності підприємством у звітному періоді можуть бути понесені витрати, які будуть включені до складу витрат наступних (облікових періодів). Витратами майбутніх періодів є ті, які були понесені у звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів [3, c. 53]. Оскільки на законодавчому рівні не зазначено конкретний склад даних витрат, різні автори визначають по-різному витрати, які відносяться до складу витрат майбутніх періодів.    Узагальнені   дані    наведені   в   таблиці 1.

Таблиця 1.Погляди авторів щодо складу витрат майбутніх періодів*

Склад витрат майбутніх періодів

Автори


 

Волков Н.Г. [4]

Соколов Я.В. [15]

Парушина Н.В.[ 11]

Гущина І.Е. [6]

Вареня В.[1]

Василевич О.[2]

Плєшонкова Л.[12]

Редакція журналу "Баланс" [3]

Редакція журналу "Податки та бухгалтерський облік" [10]

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Витрати, пов'язанні з купівлею-продажем програмного забезпечення

 

 

+

 

 

 

 

 

1

Витрати, пов'язанні з нормо-підготовчими роботами

+

 

 

 

 

 

 

 

1

Витрати, пов'язанні з рекультивацією землі та здійсненням інших

+

+

+

 

 

 

 

 

 

3

природоохоронних заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язанні зі страхуванням майна виробничого призначення

 

+

+

+

+

+

+

+

5

Витрати пов'язанні з придбанням проїзних квитків

 

+

 

 

 

 

 

 

1

Витрати, що пов'язані з гірничопідготовчими роботами, а також з роботами в сезонних підрозділах промисловості.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Витрати пов'язані з освоєнням нових організацій, виробництв,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

цехів і агрегатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на нерівномірно виконані за рік ремонти основних засобів виробничого призначення

+

+

+

+

 

 

 

 

 

4

Витрати пов'язані зі сплатою орендного платежу за користування основними засобами

+

 

+

+

+

+

+

+

+

8

Витрати на оплату телефонних послуг та радіозв'язку

+

 

+

 

2

Витрати, пов'язані з рекламною продукцією (робіт, послуг)

+

 

+

 

2

Продовження табл. 1 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Витрати на підписку періодичних видань

+

 

+

+

+

+

+

+

+

Витрати по перебазуванню підрозділів організації

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати пов'язані з організацією набору працівників

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати  з  проектування  об'єктів,  які  передбачені  в планах будівництва майбутніх років

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з переобладнення, пристосування будинків та споруд для обслуговування основних об'єктів будівництва, які включаються в кошторис будівництва

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на консервацію, а також на утримання обладнання, машин і механізмів з сезонним характером використання

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на придбання ліцензій

+

 

 

 

+

 

+

 

 

*на основі матеріалів періодичних видань за 1996-2008 рр.

Проаналізувавши дані таблиці можна стверджувати, що до складу витрат майбутніх періодів (100 %) авторів відносять витрати, що пов'язані з гірничопідготовчими роботами, а також з роботами в сезонних підрозділах промисловості, витрати пов'язані з освоєнням нових організацій, виробництв, цехів і агрегатів; (88,9 %) авторів - витрати пов'язані зі сплатою орендного платежу за користування основними засобами, витрати на підписку періодичних видань; (77,8 %) авторів - витрати, пов'язанні зі страхуванням майна виробничого призначення. Найбільш детальний склад витрат майбутніх періодів, залежно від сфери діяльності на підприємстві зазначає Н.Г. Волков.

Для узагальнення інформації щодо витрат звітних періодів, які підлягають віднесенню на витрати наступних звітних періодів та відображаються в активі застосовується рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів". В дебеті цього рахунка відображаються накопичені суми понесених витрат, який кореспондує з кредитом рахунків 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувальні предмети", 30 "Каса", 31 "Поточні рахунки в національній валюті" та ін. В кредиті відображається - їх списання (розподіл), шляхом включення до складу витрат звітного періоду, а саме дебет рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загально-виробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

Списання витрат майбутніх періодів здійснюється відповідно до методу, який обраний на підприємстві в кожному конкретному випадку на підставі розрахунків, складених після оплати чи виконаних робіт. У такому розрахунку рекомендується відображати наступні показники:

- сума, яку необхідно розподілити;

- кореспондуючий рахунок, на який списуватимуться (розподілятися) витрати;

- календарний період, протягом якого розподілятимуться витрати майбутніх періодів;

- суми списання на кожен місяць, на який припадатимуть списані витрати.

Аналітичний облік витрат ведеться за їх видами. Враховуючи той факт, що чітких роз'яснень та рекомендацій щодо формування та обліку витрат майбутніх періодів немає, підприємства, виходячи з економічної доцільності, можуть самостійно вирішувати, які витрати включати до складу витрат майбутніх періодів, а також визначати термін їх списання.

Так, наприклад, новостворене підприємство на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" можуть також обліковувати такі витрати, понесені під час організації своєї діяльності:

- гонорари юристам за складання засновницьких документів;

- вартість випуску власних акцій;

- плата за послуги, надані під час реєстрації підприємства, та ін. [3, c. 53 ].

Це, вказує на те, що склад витрат майбутніх періодів є не однозначним та досі повністю не дослідженим.

Дані витрати відносяться до активу тому, що "метою створення активу, що має назву витрати майбутніх періодів, є відповідальне віднесення витрат на період, в якому будуть отримані економічні вигоди. В міру того, як витрати майбутніх періодів приноситимуть вигоду, вони списуватимуться та відображатимуться як витрати". Виходячи з принципу відповідності доходів і витрат, "витрати, понесені з метою отримання доходу у майбутніх періодах, не

писуються з рахунків, а продовжують фігурувати в бухгалтерських книгах компанії як актив до періоду, в якому визнається відповідний дохід" [1, c. 17 ]. Таким чином, досвідчений бухгалтер орієнтуючись в особливостях відображення витрат майбутніх періодів на практиці зможе вплинути на фінансовий результат, не порушуючи норм чинного законодавства.

З метою рівномірного включення витрат до загального обсягу витрат на підприємстві у встановленому порядку створюється резерв забезпечення майбутніх виплат та платежів. Взагалі створювати забезпечення чи ні - особиста справа кожного підприємства. Якщо вирішено резервувати кошти на конкретні цілі, то необхідно обов'язково оформити наказ чи розпорядження керівника підприємства. В бухгалтерському обліку інформація про рух коштів, що резервуються підприємством для забезпечення майбутніх виплат і платежів, та включення їх до витрат поточного періоду узагальнюється на рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів". По кредиту даного рахунку відображається нарахування забезпечень, по дебету -їх списання. Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів необхідно проводити за їх видами, напрямками формування і використання [9, c. 58 ].

Відповідно до затвердженого Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій даний рахунок має такі субрахунки: 471 "Забезпечення виплат відпусток", 472 "Додаткове пенсійне забезпечення", 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань", 474 "Забезпечення інших виплат і платежів", 475 "Забезпечення призового фонду", 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї", 477 "Забезпечення матеріального заохочення", 477 "Забезпечення матеріального заохочення", 478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок". Даний перелік надає більш повну інформацію бухгалтеру на практиці, щодо створення можливих резервів на відміну від П(С)БО 11 "Зобов'язання" (рис. 2).

Особливістю резерву забезпечення майбутніх виплат і платежів є те, що забезпечення використовуються лише для відшкодування тих витрат, для покриття яких вони були створені.

Так, наприклад, не можна використовувати забезпечення на оплату відпусток, з метою погашення витрат, пов'язаних з проведенням гарантійного ремонту продукції (товарів). Суми створених на підприємстві забезпечень визначаються витратами [8, c. 58].

Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію;

виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо

Рис. 2. Витрати для відшкодування яких, необхідно створювати резерв витрат майбутніх періодів

Як було вже вище зазначено, рахунок 47 "Забезпечення майбутніх виплат і платежів" є пасивний, тому нарахування відбувається з кредиту в дебет рахунків витрат: 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності". Використання даного резерву відбувається по дебету, в кредиті якого зазначаються витрати які були понесені в результаті здійснених робіт з приводу яких нараховано

_Таблиця 2. Погляди авторів щодо резервів,які можуть створюватися на підприємстві*

І І Автори

резерв, а саме: 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувальні предмети", 25 "Напівфабрикати", 31 "Поточні рахунки в національній валюті", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами", 661 "Розрахунки за заробітною платою", 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням".

З метою правильного формування собівартості продукції (робіт, послуг), фінансового результату, підприємство може створювати резерви, які зазначені в табл. 2.

Резерви

Волков Н.Г.[4]

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств

Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів та резерв майбутніх виплат та платежів склад та характеристика

Е Г Мельник - Методика обліку витрат майбутніх періодів в україні та російській федерації порівняльний аспект

Е Г Мельник - Інвентаризація витрат майбутніх періодів

Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів сутність, склад і класифікація