Г К Барилова, К Д Глуховцева - Українська етнолінгвістика навч посіб для студ вищ навч закл - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

4. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. - К. : ЛибІдь, 2002. - 664 с.

5. Літературознавчий словшк-довідник / P. Т. Гро'мяк, Ю. 1. Ковалів та Ін. - К.: Академія, 1997. - 750 с.

6. Потапенко О. І., Кузьменко В. І. Шкільний словник з українознавства / О. І. Потапенко, В. І. Кузьменко. - К. : Укр. письменник, 1995. - 291 с.

7. Скуратівський В. Дідух / В. Скуратівський. - К.: Освіта, 1998.-272 с.

8. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Буря­чок та ін. - К.: Наук, думка, 2001. - 1026 с.

9. Українське народознавство / за ред. С. Павлкжа. - К. : Знання. 2004. - 570 с. ч

Завдання для самостійної роботи

1. Підготуватеся до висвітлення контрольних питань.

2. Доберіть епітети до іменників місяць, любов, житло, день, хліб, сосна, битва. Чи вживані ці епітети в художніх текс­тах? Наведіть приклади.

Аудиторна робота Письмовий твір Напишіть твір на одну з поданих тем:

1. Народнопісенні слова-символи в поезіях Тараса Шев­ченка.

2. Образ слова-крицІ, слова-вогню, слова-зброї в поезіях Лесі Українки.

3. Поліфонічність і багатоголосся поезії Павла Тичини.

4. Засоби відтворення краси рідної природи в поезіях Мак­сима Рильського.

5. Культурно-Історичні традиції в мові поезії Бориса Гена.

6. Мовотворчість Євгена Маланюка.

7. Мовотворчість Олега Ольжича.

8. Мовотворчість Олеся Гончара.

9. Образ співця (кобзаря, бандуриста, козака) в українській поезії.

10. Наскрізний образ землі в романі Уласа Самчука „Во­линь".

11. Індивідуальність поетичних образів у віршах Андрія Малишка.

12. Способи уведення чужого слова в тексту творах Григо-ра Тютюнника.

13. Мовомислення Івана Драча.

14. Образ вітру в українській поезії.

15. Етнопсихолінгвістичкий зміст поезії Тараса Шевченка „Реве та стогне Дніпр широкий".

16. Мовна майстерність Євгена Гуцала. ■

17. Мовотворчість Оксани Забужко.

18. Мова твору і соціальний тип персонажа в творах Воло* димира Винниченка.

219

19. Зіткнення елементів різних жанрів і різних стилів у тво­рах Остапа Вишні (Олега Чорногуза).

20. Мовно-виражальні прийоми створення портрета в тво­рах І.С. Нечуя-Левицького.

21. Засоби змалювання портрета у творах Валерія Шевчука.

22. Фольклорні образи в поезії Івана Франка.

23. Поетичний словник на позначення явищ природи в ук­раїнській мові.

24. Поетичний словник назв рослинного світу в українсь­кій мові.

25. Слово-образ серпанок в українській поезії.

26. Слово-образ оксамит (обрій, вітрило, легіт, веселка, серце, душа, доля, сум, радість) в українській поезії,

27. Традиційні епітети (метафори, порівняння) в українсь­кій поезії.

28. Ліричний словник української літературної мови пер­шої половини XIX ст., що своїм корінням тяжіють до народної

пісні.

29. Чим зумовлена поява в поезії XIX ст. образу Козацької могили.

30. Мовний світ Михайла Коцюбинського.

ЗЛИНАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Завдання

1. Підготовка реферату з етнолінгвістики.

2. Етнолінгвістична оцінка одного з періодичних видань (написати рецензію на конкретні номери україномовних жур­налів, газет).

3. Розробка завдань з мови для учнів 10-11 класів з ураху­ванням культурного компонента в мові.

4. Укладання бібліографії з однієї з проблем етнолінгвісти­ки,

5. Написання анотації на одну з монографій, рекомендова­них для опрацювання.

Тени рефератів

1. Питання зв'язку міфу й символу в науковій літерату рі.

2. Поняття „символ" у лінгвістиці.

3. Філософське осмислення символу.

4. Символ як семіотичний феномен.

5. Мовознавчі погляди на категорії знак, образ, символ.

6. Мовознавчі дискусії навколо категорій метафора, але­горія, символ,

7. Стрижневі слова-поняття українського національного типу.

8. Оцінне значення мовних одиниць.

9. Номінація традиційного родильного обряду в українсь­кій мові.

10. Номінація традиційного весільного обряду в українсь­кій мові.

11. Номінація традиційних календарних зимових обрядів в українській мові,

12. Номінація традиційних весняних обрядів в українській мові.

13. Номінація традиційних літніх обрядів в українській мові.

14. Номінація традиційних осінніх обрядів в українській мові.

15. Традиційна народна мораль, норми етики й звичаєвого права та їх номінація в етнолінгвістичному аспекті.

16. Традиційний народний мовний етикет в етнолінгвістич­ному аспекті.

17. Легенди, перекази, повір'я, прикмети і звичаї, пов'язані з житлом та їх номінація в етнолінгвістичному аспекті.

18. Легенди, перекази, повір'я, прикмети і звичаї, пов'язані з часом, простором в етнолінгвіспгчному аспекті.

19. Фразеологізм як імпліцитиий дискурс в етнолінгвістич­ному аспекті.

20. Прислів'я як імпліцитний дискурс в етнолінгвістично­му аспекті.

221

21. Фразеоч;емантичне поле концепту вода в українській мові.

22. Фразео-семантичне поле концепту вогонь в українській мові.

23. Фразео-семантичне поле концепту рід в українській мові.

24. Фразео-семантичне поле концепту слово в українській мові.

25. Фразео-семантичне поле концепту правда в українській мові.

26. Фразео-семантичне поле концепту брехня в українській мові.

27. Фразео-семантичне поле концепту кінь в українській мові.

28. Фразео-семантичне поле концепту орел в українській мові.

29. Фразео-семантичне поле концепту вовк українській мові.

Модульний контроль Варіанті

1. Доповніть визначення: Етнолінгвістика-... ЛІнгвокультурема - ...

Семантична парадигма обрядового тексту становить єд­ність...

2. Подайте визначення символу, назвіть основні його ознаки.

3. У чому полягає трасцендентальність символу?

4. На які групи за походженням та значенням поділяються символи?

5. Наведіть приклади символізації предметних назв.

6. Наведіть приклади використання словесних символів у художній літературі.

7. Пригадайте різні точки зору щодо етимології назв кали­на і верба. Яке пояснення вам найбільше імпонує?

8. Проаналізуйте образи-символи народної пісні.

Тихо, тихо Дунай воду несе, А ще тихше дівка косу чеше.

Вона чеше та Й на Дунай несе: „Пливи, косо, пливи за водою, А я піду слідом за тобою".

Припливаємо к зеленому лугу, Скажу тобі всю мою притугу.

Над Дунаєм явір зелененький, Під явором коник вороненький.

Під явором коник вороненький, На конику козак молоденький.

Ой, він сидить у скрипочку грає, Струна струні тихо промовляє.

„Нема краю тихому Дунаю, Нема впину вдовиному сину, Що звів у ума хорошу дівчину".

Варіант 2

1. Доповніть визначення:

Концепт - .,. Лінгвокультурологія -... Символ - ..,

2. Які основні ознаки концепту ви знаєте?

3. Як співвідноситься між собою символіка речі і слова?

4. Які принципи покладено в основу етимологічного аналізу фразеологізмів?

5. Наведіть приклади символізації назв тварин.

6. Наведіть приклади символізації назв рослин (дерев) у ху­дожній літературі.

7. Проаналізуйте відомі вам гіпотези етимологізування назв Січ, січень.

8. Проаналізуйте образи-символи народної пісні.

223

Я І вчора в куми, і сьогодні в куми, А на завтра куму я до себе зазву.

А на завтра куму я до себе зазву. Чим я свою куму буду почту вати?

Ой, найму я стрільця, хай уб'є горобця, А з того горобця та й насмажу сальця.

І ковбас начиню, і котлет нароблю, Аіз тих реберець та й зварю холодець.

Угощайся, кума, пригощайся, кума, А що так не з'їси - закладай в рукава.

І наїлася я, і напилася я,

Що насилу додому докотилася я.

Питання дли семестрового контролю знань

1. Назвіть етнографічні райони України. Що є характерним для кожного регіону (мова, побут, традиції тощо)?

2. Якого символічного значення набували явища (предме­ти) живої та неживої природи? Зокрема, земля, вода, вогонь, сонце, місяць, зірки, гроза, вітер, хмари, туман, роса, райдуга, гггахч, дерева й кущі, чар-зілля тощо.

3. Як люди позначали (малювали, відображали) явища жи­вої та неживої природи? Чи зберіглися такі зображення? Де саме?

4. Як давні українці послуговувалися набутими знаннями про небесні світила? Чи використовуються знання з народної астрономії сучасними українцями?

5. Церковне свято народження Ісуса Христа злилося з пред-християнським святом божества, яке знаменувало відродження сили світила, його зимового повороту й початок нового соняч­ного року. Назвіть ім'я цього божества.

6. Назвіть, які театралізовані дійства відбувалися під час Святок. Хто брав участь у таких виставах?

7. Коли відзначали прихід нового року наші далекі предки?

8. Які страви на Масляну пекли українські господині?

9. Пригадайте, як наші предки зустрічали найвеличніш* свято - Великдень. Назвіть основні атрибути цього свята.

10. Назвіть символічних дійових осіб купальського свята, що уособлювали сили природи.

П.Коли з'явилися дитячі (парубочі) українські народні ігри? Обгрунтуйте свою думку.

12. Назвіть, з яких основних етапів складається обряд весілля.

13. Що Вам відомо про ім'янаречення? Хто мав право дава­ти ім'я новонародженій дитині?

14. Від чого залежить спорудження будинків на Україні? Чи відрізняються сучасні хати від тих, які будували 100 - 120 років тому? Чим саме?

15. Як прикрашали українські хати ззовні й всередині?

16. З чого складався повсякденний і святковий український одяг? Назвіть основні й додаткові його компоненти. Опишіть жіночий та чоловічий одяг одного з регіонів України (напри­клад, одяг Східної Слобожанщини).

17. Які страви української кухні є традиційними? Чому Ви так вважаєте?

18. Наші пращури вірили в надзвичайну силу природи. Як ця віра „втілювалася в життя"? Які персонажі виникали? Якою силою наділяли предки цих створінь? Чи мали вони символічне значення для пересічного українця?

19. На основі якої міфології розвивалася українська? У чому полягає художньо-образна своєрідність української міфо­логії?

20. Світ тварин і рослин у народній уяві. Якого символіч­ного значення набували свійські тварини? Дикі тварини? Сим­волічне значення культурних рослин.

225

Короткий словник етнолінгвістичних термінів Анімізм (від лат. animus - „душа", „живе") - різновид пер­вісної релігії з вірою в існування душ і духів, що нібито управ­ляють усім матеріальним світом.

Говір - одиниця територіальної диференціації діалектної мови, що становить об'єднання говірок, близьких за фонетич­ними, граматичними та лексичними ознаками.

Говірка - найменша одиниця територіальної диференціа­ції діалектної мови.

Етнолінгвістика (грец. ethnos - плем'я, народ і франц. linguistigue, від лат. lingua - мова) - галузь мовознавства, яка вивчає зв'язки між мовою та різними сторонами матеріальної і духовної культури етносу - міфологією, релігією, звичаями, мистецтвом, етнопсихологією та ін.

Етнологія (етнографія, народознавство) - наука, що вив­чає побутові и культурні особливості народів світу, проблеми походження (етногенез), розселення (етнографія) і культурно-історичних взаємин народів.

Етнопсихолінгвістика - маргінальна лінгвістична дис­ципліна, що знаходиться на межі психолінгвістики, етнолінг­вістики й етнології.

Космогонія - розділ астрономії, що вивчає походження не­бесних тіл та їх систем.

Культурний текст - обядовий текст, що репрезентує об­рядову мову як сукупність вербальних і невербальних засобів, обрядову морфологію й синтаксис - сукупність форм і значень обрядових символів.

Лексема - слово з усіма його формами словозміни і зна­ченнями, що виявляються у різних контекстах.

Ліягвокультурема - лексема, що містить лінгвістичну та культурну інформацію, зрозумілу людині, яка знає культурні

традиції народу.

Міф - стародавня народна оповідь про явища природи, історичні події тощо або фантастичні оповідання про богів, обожнених героїв, уявних істот.

Міфологія -сукупність міфів якого-небудь народу.

Паремія - прислів'я, приказки, приповідки, афористичні висловлювання.

Прислів'я - стійкий народний вислів, який у стислій, влуч­ній формі передає життєвий досвід, узагальнену думку, емоцій­ну оцінку якогось явища.

Символ (грец. symbolon - знак, прикмета) - 1) предмет, дія тощо, які є умовним позначенням якогось образу, поняття, ідеї; 2) художній образ, якій утілює якусь ідею.

Топонім - географічна назва.

Топонімія - сукупність топонімів певної території.

Фразеологізм (фразеологічна одиниця) - лексично не­подільне, стійке у своєму складі, цілісне за значенням сполу­чення слів, що відтворюються в мові.

227

Навчальне виданім

БАРИЛОВА Галина Кіндратівна ГЛУХОВЦЕВА Катерина Дмитрівна

УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛІНГВІСТИКА

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

За редакцією авторів Комп'ютерний макет - Крайнкж А. М. Коректор - Глуховцева К. Д.

Здано до склад. 15.11,2010 р. Підл. до друку 14.12.2010 р. Формат 80x64 1/16. Папір офсет. Гарнітура Times New Roman f Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 13,25. Наклад 1000 прим. Зам. J

Видавець Видавництво Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевчен

вул. Оборонна, 1, м. Луганськ, 91011. Т/ф: (0642) 58-03-20. e-mail: alma-mater@list.ru

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.200i

Виготовлювач ТОВ „Лугянь-Пшііграф"

яул. Лермонтова, 1-Б, м. Луганськ, 91055. Тел.: (0642) 71-64-31 Свідоцтво про державку реєстрацію Л& / 00154384

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 


Похожие статьи

Г К Барилова, К Д Глуховцева - Українська етнолінгвістика навч посіб для студ вищ навч закл