Г К Барилова, К Д Глуховцева - Українська етнолінгвістика навч посіб для студ вищ навч закл - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

204

3. Номінація традиційних календарних обрядів в українсь­кій мові: а) зимовий цикл; б) весняний цикл; в) літній цикл; г) осінній цикл.

4. Номінація весільного, родинного та похоронного обряду.

Література

1. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігій­них поглядах та віруваннях / Г. Булашов. - К. : Довіра, 1993. -414 с.

2. Войтович В. Українська міфологія / В, Войтович. - К. : Либідь, 2002. - 664 с.

3. Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. - К. : Оберіг, 1991.

4. ДавидюкВ.Ф.Українськаміфологічналегенда/В. Ф. Да­видюк. - Львів : Світ, 1992. - 176 с.

5. Жайворонок В. В. Мова і духовний розвиток народу / В. В. Жайворонок// Мовознавство, - 1991. — № 3. -С. 22-30.

6. Історія української культури / за ред. І. Крип'якевича. -К„ 2002.

7. Костомаров М. І. Слов'янська міфологія / М. І. Костома­ров.-К„ 1994.

8. Луганщина : етнографічний вимір. - Луганськ : Альма-матер, 2001. - 360 с.

9. Магрицька І. В. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок. Луганська область /1, В. Магри­цька. -Луганськ : Знання, 2003. - 172 с.

10. Матейко К. Український народний одяг: етнографічний словник / К, Матейко, - К.: Наук, думка, 1996. - 196 с.

11. Никончук В. М., Никончук О. М., Мойсеєнко В. М. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії / В. М. Никончук, О. М. Никончук, В. М. Мойсеєнко. - Жито­мир : Полісся, 2001. - 148 с.

12. Потапенко О. І., Кузьменко В. І. Шкільний словник з українознавства / О. І, Потапенко, В. І. Кузьменко. - К. : Укр. письменник, 1995. -291 с.

13. Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гон­чарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / О. Пошивайло. - Опішне : Укр. народознавство, 1993. - 289 с. -[іл.].

14. Франко І. Вибрані статті про народну творчість/І. Фран­ко. - К. : Вид-во АНУРСР, 1955.

15. Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні. Слов­ник народної термінології/ Є. Шевченко. -К. : АртанІя, 1997.

16. Шевченко Є. Українська народна тканина / Є. Шевчен­ко. - К. : АртанІя, 1999. -416 с.

Завданая для самостійної роботи

1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

2. Поясніть значення лексем, що позначають інтер'єр жит­ла: світлиця, чулан, піч, сволок, покуть. Доберіть прислів'я з ними. Поясніть етнолінгвістичне значення.

3. З творів літератури доберіть зразки текстів, у яких ужиті назви українських напоїв і страв.

4. Пояснити значення лексем, що належать до ТГ „ткац­тво": тупець, дідок, прядиво, рядно, опруг. Чи вживаються ці лексеми в східнослобожанських говірках?

Ауднторна робота Заняття-конкурс Українська філологиня - найкраща берегиня Вік живи-вікучись

1. Як мова формує образ буттєвого світу? Магія речі й магія слова.

2. Які лінгвістичні, культурологічні та етнографічні слов­ники ви знаєте?

3. Яким ви собі уявляєте словник вербальних символів?

4. Що таке звичай, обряд? Чи є між ними різниця? Ой, я дівчина Полтавка, а зовуть мене Наталка

1. Які елементи та предмети побуту мають символічне зна­чення? Наведіть приклади.

2. Якого значення надавали в Україні виробам ткацтва? Символіка нитки, сорочки, хустки тощо.

3. Які обрядові страви ви знаєте? Назвіть їх, поясніть, де

це можливо, походження названих лексем (бабина каша, верч, дивень, коливо, коровай, кутя, калита, жайворонки).

4. Укладіть невеликий лінгвокультурологічний словник „Предмети побуту українського селянина".

Весна — рідна сестра, святе літо — рідна мати, осінь - мачуха, зима - батрачка

1. Які свята та обряди характерні для зимового циклу?

2. Як відбувається у вашій місцевості свят-вечірня трапеза та підготовка до неї?

3. Яка етимологія слова Дідух?

4. Які головні свята весняного циклу ви знаєте? Якими об­рядами вони супроводжуються?

5. Як у вашій місцевості виготовляють писанки? Які моти­ви в них переважають?

6. Які свята та обряди літнього циклу вам відомі? Підготуй­те невелику розповідь на тему „Зелені свята у нашому селі".

7. Які основні мотиви осінніх свят та обрядів?

8. Які обрядові дійства повторюються у святкових ритуа­лах усіх циклів?

9. У який спосіб допомагали хліборобові традиційні обря­ди, звичаї, ритуали, вірування тощо?

Оженився, як на світ народився [.Схарактеризуйте передвесільний, власне весільний та післявесільний цикли весільної обрядовості.

2. Які обрядові страви готували колись на весілля у Вашій місцевості?

3. Використовуючи „Словник весільної лексики українсь­ких східнослобожанських говірок. Луганська область" І. Маг-рицької „намалюйте" портрети основних дійових осіб (персо­нажів) весільного обряду.

4. Відповідно до природного циюг>' існування людини склався комплекс сімейної обрядовості. Назвіть основні Його елементи.

Цей вік, як маків цвіт, не так того віку, як цвіту 1, Як ви розумієте обряд хрещення?

207

2. Назвіть головних дійових осіб обряду хрещення.

3. Як у вашому місті (селі) відбувається обряд хрещення?

4. Розкажіть про особливості похорону неодружених дівчат І хлопців.

3. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПОЕТИЧНА СИМВОЛІКА

Контрольні питання

1. Словесні символи як лексичні константи, у яких зафік­сований світогляд народу.

2. Архетипні слова-символи.

3. Біблійні слова-символи.

4. Космогонічні слова-символи.

5. Довкілля в словах-символах.

6. Символізація назв явищ природи.

7. Рослинні слова-символи: дендроніми, фітоніми.

8. Символи — назви істот.

9. Символізація предметних назв.

Література

1. Дмитренко М., Іваннікова Л., Лозко Г., Музиченко Я., Шалан О. Українські символи / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко, Я. Музиченко, О. Шалан. - К. : Ред. часопису „Наро­дознавство", 1994. -140 с.

2. Жайворонок В. В. Мова і духовний розвиток народу / В. В. Жайворонок // Мовознавство. - 1991. - № 3. - С. 22 - ЗО.

3. Кононенко В. Рідне слово. Підручник для шкіл з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв, гімназій, ко­легіумів / В. Кононенко. - К. - Богдана, 2001. - 303 с.

4. Сергійчук В. Національна символіка України / В. Сергій­чук.-К. : Веселка, 1992. - 109 с.

5. Сімович О. Поетична символіка української народної творчості : лінгвістичний аспект / О. Сімович // Ін-т украї­нознавства Ім. І. Крип'якевича НАН України; ЛДУ Імені Івана Франка.-К., 1999.-С. З - 12.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

2. На прикладі твору О.А. Галича „Яблуня в батьківськім саду" (див. Галич О. А. Яблуня в батьківськім саду / О. А. Га­лич. - Луганськ, 2002. - С. 3) з'ясуйте, чи є лексема яблуня традиційним українським символом. Наведіть приклади ви­користання ботанічних слів-символів письменниками нашого краю, поясніть їх символічне значення.

3. З'ясуйте, яке етнічне забарвлення мають лексеми бар­вінок, хміль, напороть, верба, явір, голуб, зозуля, сокіл (див. Костомаров Н. И. Об историческом значении русской народной поэзии // Костомаров М. І. Слов'янська міфологія : Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костома­ров. - К., 1994. - С. 44 - 207).

Аудитория робота Дискусія

1. Етимологія слова калина достатньо не вивчена. Які гі­потези щодо походження цього слова ви можете назвати? Які з них вам найбільше імпонують? Визначте семантичне поле сло­ва калина, враховуючи його етимологію та символіку.

2. Поясніть значення вислову калиновий міст та слова ка-леник. Виявіть їх внутрішню форму.

3. Прочитайте речення, визначте компоненти семантичної структури слова-символу рожа.

Зацвіла в городі рожа, в нашім дворі наша пані хороша. Пішов козак ярам, ярам, долиною. Зацвів козак рожею, дів­ка калиною.

Ой ти дівчино, повная рожа.

Червоная роженько, час тобі розвиватися, Молоденька дівчинонько, час тобі вибиратися од матінки рідної dt) свек­рухи судженої.

Чого це ти так змарнію, як рожа зів'яла?

Чи може один і той же символ уособлювати світлі й темні сили? Чому?

4. При поясненні семантичних відтінків значення слова те­

209

pen, яких воно може набувати у фольклорних текстах, допису­вачі називають такі: символізує життя; гострі, різкі слова; палку любов, перешкоди у жнтгі; смуток, важкість; зраду, нещасливе кохання; плутанину в житті людини; біль, страждання, тортури, гіркі почуття; сльози; розчарування; випробування; нещасливу долю; злу підступну людину, ревнивого чоловіка; красу; весну, розквіт природи.

Які думки дописувачів, на ваш погляд, ближчі до істини?

5. З'ясуйте етимологію слова верба.

6. У „Словарі української мови" Б. Грінченка вміщено таке замовляння: Не лети ж ти, огненний бугало, ліси палить, землі сушить, а трави в'ялить! Полети ж ти, огненний бугало, до козака у двір, учепися за його серце, щоб він тебе не запив, не заїв, з іншими не загуляв, усе мене, на помислах мав.

Коли, на наш погляд, промовляли це замовляння? З'ясуйте значення слова бугало й семантику замовляння.

7. З якими словами ви б пов'язали слово рок: ректи, рішен­ня чи рік?

8. Проаналізуйте значення слів голубий, голуб, приголуби­ти. Як їх внутрішню форма позначена на символіці висловів, у яких вони вживаються?

9. Добираючи приклади з усної народної творчості, до­ведіть, що подані назви птахів мали символічне значення, ви­явіть його. Як це значення пов'язане із значенням первісних коренів слів ластівка, соловей, зозуля, лебідь, журавель, сокіл, ворона (ворон), сова, горобець, сорока, галка.

10 Складіть розповідь про символіку назв хижих і свійсь­ких тварин в усній народній творчості.

11. Назвіть декілька назв рослин, які стали еталонами жі­ночої вроди з наведенням прислів'їв, порівнянь, приказок, ста­лих сполучень тощо.

12. Назвіть декілька назв рослин, які стали еталонами чо­ловічої краси з наведенням прислів'їв, порівнянь, приказок, сталих сполучень тощо.

13. В українській мові існує вираз гарний, як просуренок. Так говорять про красивого й мужнього хлопця. Цей вираз поширений в нашій місцевості, зокрема, ми його записали в с. Горіхове Попаснянського р-ну Луганської обл. Що таке просуренок? Чому ця квітка стала еталоном чоловічої краси й мужності?

14. Що означає вираз просуренки сняться! Він може бути використаний у такій фразі: Лого ти посміхаєшся, що тобі про­суренки сняться?"

і 5. Яку частину молодого кропу, а іноді Й інших зонтичних рослин називали в народі лохпуцьки або лдпуцики? Для чого ЇЇ використовували? Що означають приказки; Хіба в мене душа з лопуцька, не хоче того, що й людська?; у мене душа не з лопу­цька?

16. Часто в народі пирій та інші подібні трави називають півник-чи-курочка або півник-курочка. З чим це пов'язано?

17. Чому вираз лікуватися квітками папороті не є народ­ним рецептом, а прикладом народного гумору?

18. Калачики звичайні, лободу, щирицю в нашому краї на^ зивали божою локшиною, бо ці трави допомогли людям вижи­ти. З яким періодом в історії України пов'язана ця назва?

19. Городні, злакові, плодові, лікарські рослини в народі вважаються посадженими Богом, а які рослини в народі вважа­ються від лукавого!

20. Яку рослину в народі називають забудьки! З якою ле­гендою ця назва пов'язана?

21. У давніх українців Існувала така легенда: коли голо­дний собака завив від голоду, то Бог кинув Йому колосок пше­ниці прямо до рота. Але людина виходила цей колосок і стала вирощувати цю рослину, у зв'язку з чим виник вираз нам гріх вбивати... —ми їмо його долю! Яке слово тут гіропущене?

22. Майже кожна злакова рослина щось символізує: жито - життя, пшениця - плодючість та добробут. Що символізує просо?

211

4. УКРАЇНСЬКА МІФОЛОГІЯ

Контрольні питання

1. Стан дослідження украшської міфології.

2. Слов'янська міфологія в уіфаШщі

3. Давньоукраїнська міфологія.

4. Пантеїзм в українській міфології.

5. Український демонімікон.

Література

1. 100 найвідоміших образів української міфології / за ред. О. Таланчук.-К.: Орфей, 2002. -441 с.

2. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. - К. : Либідь,2002.-664с.

3. Жайворонок В. В. Мова і духовний розвиток народу / В. В. Жайворонок // Мовознавство. - 1991'.      3. - С. 22 - ЗО.

4. Іларіон Митрополит Дохристиянські вірування українсь­кого народу /МитрополитІларіон. -К.: Обереги, 1994. -424 с.

5. Костомаров М. І. Слов'янська міфологія / М. І. Костома­ров.-К., 1994.

6. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ес­кіз української міфології /1. Нечуй-Левицький. — К.; Обереги, 1992. -88 с.

7. Плачинда С. Короткий словник давньоукраїнської міфо­логії / С. Плачинда. - К.: Укр. письменник, 1993. - 63 с.

8. Скрипник Г. А. Словник української демонології // Г. А. Скрипник / Рад. шк, 1991. - № № 3,4, 6, 8.

9. Славянские древности. Этнолингаистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. тХ 1. -М., 1995; Т. 2. - М., 1999.

10. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Н. И. Толстой. - М., 1995.-509 с.

11. Українські міфи, демонологія, легенди / упор. М. К. Дмитренко. - К.: Муз. Україна, 1992. - 144 с.

12. Хобзей Н. Гуцульська міфологія : етнолінгвістичнйй словник / Н. Хобзей. - Л„ 2002. - 215 с.

212

13. Шарапова Н. С. Краткая энциклопедия славянской ми­фологии / Н. С. Шарапова. - М. : Астрель, 2001. - 623 с. Завдання для самостійної роботи

1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

2. Складіть розповідь про найпоширеніші давньоукраїнсь­кі міфічні істоти, віра в яких і досі зберігається в нашому краї.

Аудитория робота Круглий стіл

1. С. Плачинда стверджує, що в давніх українців можна спостерігати гармонійне поєднання двох релігій - сонячної й християнської. Як цей дуалізм у віруваннях вплинув на міфо­логічні уявлення праукраїнців?

2, Чому „Короткий словник давньоукраїнської міфології" С. Плачинди має другу назву „Вирій"? Які відомості про язич­ницьких богів подає в своїй праці С. Плачинда?

3.1.С. Нечуй-Левицький, вивчаючи давні українські міфи, поділяє богів на світлі й темні. Розтлумачте точку зору автора.

4. Як І.С. Нечуй-Левицький характеризує пантеїзм ук­раїнської міфології?

5. Перекажіть міфологічні уявлення українців про дні тижня.

6. Які уявлення українців про долю людини відображені в народних прислів'ях, приказках?

7. Поясніть походження назв місяців року.

8. Про січень кажуть: „У нього що не день, то примічень ". Чому, на Вашу думку, за характером погоди в січні примічають, яким буде урожай восени?

9. Які народні прикмети, пов'язані з погодою в січні, Ви знаєте?

10. Чи можна назвати слова Різдво і рід спільнокореневим?

11. Поясніть значення приказки:, Дми не дми - не до Різдва йде, а до великодня ".

12. Різдво Христове належить до великих християнських свят, які церква відзначає особливо урочисто. А як ще в нас в Україні називають Різдво?

13. Різдву за церковним статутом передував піст. Скільки тривав цей піст і які хатні роботи виконувались у цей час?

14. Особливо урочисто оздоблювали покуть. Саме тут ста­вили найперший символ усіх трьох зимових свят —сніп з колос­ків жита чи пшениці, зібраних наприкінці жнив. Як називаєть­ся цей сніп?

15. Як зветься вечір напередодні Різдва?

16. Чому заборонялося працювати від 25 грудня до 6 січня?

17. На Святий вечір оселю старанно чепурили, до стелі підвішували павуків, яких виплітали з хатньої соломи. Чому саме павуків? Прокоментуйте цей звичай.

18. Як зветься основна страва, яку готують на Святий вечір? З чого ЇЇ готують?

19. Витягнувши кутю з печі, господиня уважно дивилася па кутю, обдивлялася кришку. Які народні прикмети пов'язані з цим?

20. Святковий стіл притрушували сінцем і покривали свят­ковою скатертиною, під яку на чотири кути стола клали зубчи­ки часнику. Чому? З якою метою?

21. Скільки пісних страв ставили на стіл на Святий вечір? Які саме?

22. Посуд від пісних страв ретельно мили. Чому?

23. Святий вечір і саме Різдво - це час, коли в господі зби­ралися не лише родичі, а Й душі померлих. Що мав робити гос­подар під час свят? Як частували душі померлих?

24. На Різдво дівчата часто ворожили. Які традиційні во­рожіння Ви знаєте?

25. Яке ж Різдво без колядників! Хто ж такі колядники? Яка їх роль? Чим їх потрібно зустрічати?

5. ЕТНОЛІШ ВІСТИЧНІ КОРЕНІ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Контрольні пнтаиня

І. Фразеологізми як етнокультурні одиниці з мотивованою та немотивованою внутрішньою формою.

2. Фразеосемантичні групи фразеологічних одиниць, їх структурно-семантичні моделі, зумовлені ментальністю народу.

3. Етимологія фразеологізмів, прийоми з'ясування поход­ження фразеологічних одиниць.

4. Варіанти фразеологічних одиниць та їх ареальна харак­теристика.

Література

1. Жайворонок В. В. Мова і духовний розвиток народу / В. В. Жайворонок // Мовознавство. - 1991. - № 3. - С. 22 - ЗО.

2. Івченко А. Українська народна фразеологія : ономасіо-логія, ареали, етимологія / А. Івченко. - X. : ФОЛІО, 1999. -304 с.

3. Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологізму / В. Д. Ужченко. - К. Рад. шк, 1988. - 279 с.

4. Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія / В, Д. Уж­ченко. - Луганськ Альма-матер, 2003. - 362 с,

Завдання для самостійної роботи

1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

2. Наведіть 2-3 приклади фразеологізмів-парадоксів (на­приклад біла ворона). Що є основою того, що вони сприйма­ються як парадокси?

3. А. Івченко називає п'ять етапів етимологічного аналізу фразеологізму: 1) Історія фіксації конкретної ФО в пареміо-логічних та лексикографічних джерелах, а також їх ареальна характеристика в українському діалектному континуумі; 2) пе­ревірка на автохтонність чи запозиченість шляхом розгляду ФО у слов'янському мегаконтинуумі; 3) формування структур­но-семантичної моделі ФО на українському матеріалі; 4) кри­тичний перегляд існуючих гіпотез, висування робочої гіпотези (власної); 5) лінгвістична або екстралінгвістична інтерпретація фразеологізму. Користуючись схемою, проаналізуйте 3 фразе­ологізми.

Ауднторна робота

Заняття-дослідження 1. Микола Урицький у праці „Розправа о древності пись­

215мен руськословенських" (1850) трактує слов'янську абетку як устав, тобто заповіт для народу. Кожна літера абетка при цьому є словом з уставу „народного". Дитина, запам'ятовуючи абетку, одночасно вивчала й устав свого народу.

Ось тлумачення давньої абетки за М. Урицьким; A3 БУКИ ВИДИ ГЛАГОЛ ДОБРЕ ЄСТЬ ЖИВИТИ ЗЄЛО ЗЕМЛЯ И, ИЖЕ КАКО ЛЮДИ МИСЛИТЬ НАШ ОН ПОКОЙ РЦИ СЛОВО ТВЕРДО УК ФЕРРТ ХР ЦИ ЧЕРВ ША ЩА ЮР ЮРИ ЄРЬ ЯТЬ ЮЗЬ. Перекладіть заповіді українською мовою, сформулюйте за­повіді, наближаючи їх до сучасної мови.

2. Парадоксально звучить фразеологізм біла ворона. Як по­яснює його походження В.Ужченко? Наведіть 2-3 приклади фразеологізмів-парадоксів.

3. „Словник української мови" тлумачить слово мир як 'відсутність незгоди, ворожнечі, сварок; згода, злагода, спокій тиша; відсутність збройної боротьби'. Порівняйте фразеологіз­ми мир сьому дому та одним миром мазані. Яке їх значення? З'ясуйте етимологію слова .мир, пригадайте усталені формули, прислів'я, приказки з ним, поясніть символіку слова.

4. У „Словарі української мови" за ред Б. Грінченка по­дані такі словосполучення золотопута воля, мережані ярма. Проаналізуйте перші компоненти словосполучень за будовою, з'ясуйте значення складових частин. Як відображена у цих вис­ловах ментальність народу?

5. У „Словарі української мови" за редакцією Б, Грінченка вміщено статтю зоряна вода. Проаналізуйте ЇЇ зміст. Поясніть, чим було викликане це повір'я. Як відбито у ньому особливості української ментальності, світогляду,

6. Поясніть значення фразеологізму сплестися в один вузол. З'ясуйте етимологію слова вузол, зіставляючи значення таких слів: рос. узник (в'язень), узы (пута), уздечка (вуздечка). При­гадайте усталені формули, прислів'я, приказки з цим словом, у

яких обрядових діях використовувався вузол, поясніть символі­ку слова вузол.

7. Дев'ятилітній школяр із Сумської області в листі до Пре­зидента України запитав: Ди куштували Ви, пане Президен­те, хліб з росою і березову кашу?" Що означають ці вислови: куштувати хліб з росою, куштувати березову кашу?

8. Слово куштувати у Словнику української мови подане з двома значеннями: у прямому і переносному: з'їдати або ви­пивати трохи чого-небудь; пізнавати з власного досвіду. Якого значення набуває це слово у вислові куштувати хліб з росою?

9. У народній приповідці говориться: „Діти -то Божа роса". З яким повір'ям пов'язаний цей вислів?

10. Давні українці обожнювали росу і навіть відзначали свято Роси. З яким, на вашу думку, відомим і сьогодні літнім календарним святом пов'язане свято Роси?

П.Коли й чому, на вашу думку, виникло побажання „З роси Вам і води"?

12. Від слова роса утворене слово Росенник. Так називали день 19 травня. Вважалося, що цього дня вперше за всю вес­ну Росенник випускає роси. Ця роса, як вважалося, була дуже цілющою, и пили. Це найкраща пора для висівання гороху. Тому казала: „Сію-сію цар горох, уродися, мій годувальнику, старим на втіху, молодим на радість". У цей день урожай го­роху і огірків передбачали за кількістю роси. У чому, на вашу думку, полягала ця прикмета?

13. Що символізує хліб? Які прислів'я і приказки зі словом хліб Ви пам'ятаєте?

14. Під час різноманітних календарних свят, обрядів ви­користовували обрядовий хліб. Пригадайте назви обрядового хліба.

15. Що означає вислів легкий хліб? Напр.: Ви не думайте, що я на легкому хлібі виросла (Іван Франко).

16. Що означає вислів насущний хліб? Напр.: Хліборобу честь і слава, перша чарка йому йде, його праця-бо кривава, хліб насущний нам дає (Іван Манжура).

217

17. Що означає вислів жити не хлібом єдиним? Напр.: Не хлібом єдиним живе людина.

6. ЕТНОЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Контрольні питання

1. Вивчення слововживання в художньому тексті:

- синонімічні ряди;

- народна термінологія;

- застаріла лексика.

2. Художня тропіка: лінгвістична природа метафор, епі­тетів, порівнянь.

3. Етнографічні описи як засіб пізнання художнього тексту.

Література

1. Бибик С П. Словник "епітетів української мови / за ред. Л. О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1998. - 432 с.

2. Вихованець I. P. Таїна слова / I. P. Вихованець. - К. Рад шк„ 1990.-284 с.

3. Вовк X. К. Студії з української етнографії та антрополо-гІЇ/Х. К. Вовк.-К.: Мистецтво, 1995.-336 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 


Похожие статьи

Г К Барилова, К Д Глуховцева - Українська етнолінгвістика навч посіб для студ вищ навч закл