Г К Барилова, К Д Глуховцева - Українська етнолінгвістика навч посіб для студ вищ навч закл - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Денисенко - Денисенко С. Н. Національно-культурна своєрідність фразеологізмів з погляду взаємозв'язку мови і культури / С. Н, Денисенко, В. А. ХлІвний // Мова і культура : матеріали П міжнар. конф.: Доповіді. - К., 1993. С. 96 - 100.

Дмитренко - Дмитренко М. Українські символи / М. Дмит-ренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко, Я. Музиченко, О. Шалан. - К. : Ред. часопису „Народознавство", 1994. - 140 с.

Жайворонок - Жайворонок В. В. Мова і духовний розви­ток народу /В. В. Жайворонок//Мовознавство. - 1991.~№ 3. -С.22-30.

Жайворонок 2006 - Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. - К. : Довіра, 2006. -703 с.

Жуков - Жуков В. Г Семантика фразеологических оборо­тов/В. Г. Жуков.-М. : Просвещение, 1978. -160 с.

Заверуха - Заверуха Б. В. Квіти дванадцяти місяців / Б. В. Заверуха. - К. - Урожай, 1986. - 176 с.

Зайченко - Зайченко R Ф., Коваль-Костинська О. В., Паламарчук О. Л. Національно-культурний компонент мов­ної семантики як перекладознавча проблема / Н. Ф. Зайченко, О. В. Коваль-Костинська, О. Л. Паламарчук // Мовознавство. -1998. №2-3.-С. 179-186.

Захарчеико - Захарченко І. Бувальщини // Бахмутський шлях. - 1995. - № 3 - 4. - С. 44 - 48.

Іванова - Іванова І. Б., Клімова С. В. Українська літера­

тура : навч. пос. для абітурієнтів та студентів / І. Б. Іванова, С. В. Клімова. - Харків : Парус, 2005. - 288 с.

Івченко - Івченко А. Етнічні стереотипи в українській фра­зеології / А. Івченко // Мовознавство : тези та повідомлення Ш міжнар. конгресу українців, -X., 1996. -С. 204 -207.

Івченко 1996 - Івченко А, Українська народна фразеоло­гія : ареали, етимологія / А. Івченко. - X,: Око, 1996. - 160 с.

Івченко 1999 - Івченко А. Українська народна фразеологія ; ономасіологія, ареали, етимологія / А. Івченко. - X. : ФОЛІО, 1999.-304 с.

Іларїон - ІларІон Митрополит. Дохристиянські віруван­ня українського народу / Митрополит Іларіон. - К. : Обереги, 1994.-424 с.

Карпенко - Карпенко Ю. О. Походження назви Україна -загальної та власної / Ю. О. Карпенко // Ономастика та ети­мологія : зб. наук. пр. на честь 65-рІччя І. М. Желєзняка. - К., 1997.-С. 156-184.

Килимник - Килимник С. Український рік у народних зви­чаях в історичному освітленні: [У 3 кн., 6 т.]. - Факс. вид. - К.; AT „Обереги", 1994.-Кн. II, Т. З : (Весняний цикл).

Колесов Колесов В, В, Классификация ментальных исследований языка с позиций философского реализма / В. В. Колесов // Концептуальные исследования в современной лингвистике : сборник статей/ отв. редМ. В, Пименова. -Санкт-Петербург - Горловка: Издательство ГТТГНИЯ, 2010. -С. 3 - 7.

Колесса - Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Ко-лесса. - Едмонтон, 1983. - 643 с.

Коноиенко - Кононенко В. Рідне слово. Підручник для шкіл з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв, гім­назій, колегіумів / В. Кононенко, -К.; Богдана, 2001. -303 с,

Костомаров - Костомаров М, І. Слов'янська міфологія / М. І. Костомаров. - К., 1994.

Кочерган - Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підр. для студентів філол. спец. - К. : Академія, 1999, - 288 с.

Культура - Культура мови на щодень / за ред. С. Я. Єрмо-ленко, - К. - Довіра, 1994.

195

Кущинськвй - Кущинський А. Державний герб христи­янської України / А. Кушлнський. - Чикаго : Ставропігія, 1983.

Ларин - Ларин Б. А. История русского языка и общее язы­кознание / Б. А. Ларин. - М. : Просвещение, 1977. - 224 с.

Листопад 1992 - Листопад А. І. Євшан-провидІння : поезії / А. I. Листопад. - Донецьк, 1992.

Листопад 1990 - Листопад А. І. Сльози любистку : поезії / А. I. Листопад// авт. передм. О. Довгий. - Донецьк, 1990.

Листопад 1999 - Листопад А. I. Свячена вода : поезії./ А. I. Листопад. - Дрогобич : Відродження, 1999. - 384 с.

Лісняк - Лісняк Н. Відображення топонімікону Західного Поділля у творі Б. Лепкого в контексті європейської культури XX століття / Н. Лісняк. // Творчість Богдана Лепкого в кон­тексті європейської культури XX століття. - Тернопіль, 1998. -С. 252-257.

Макарчук - Макарчук С. Український етнос (виникнен­ня та історія розвитку) / С. Макарчук. — К. : НМК ВО, 1992. -148 с.

Маковский - Маковский М. М. Лингвистическая генети­ка/М.М. Маковский.-М. : Наука, 1992.

Матейко - Матейко К. Український національний одяг : етнографічний словник / К. Матейко. - К. Наук, думка, 1996. -196 с.

Мисик - Мисик С. Г., Мисик І. Г. Власні назви в системі культури 1С. Г. Мисик, І. Г. Мисик // Язык и культура : Ш меж­дунар. конф. -К., 1994. - С. 124 - 126.

Наливайко - Наливайко С. Таємниці розкриває санскрит / С. Наливайко. - К. : Вид. центр „Просвіта", 2001. - 288 С.

Неживий - Неживий О. Освячені Шевченковим Ім'ям / О. Неживий. - Луганськ : Світлиця, 1998. - 102 с.

Неживий О - Неживий О. І. Споріднені творчістю / О. Не­живий. - Луганськ, 1998. - 83 С-

Нечув-Леввцькив - Нечуй-Левицький І. Світогляд ук­раїнського народу. Ескіз української міфології /1. Нечуй-Леви­цький. - К. : Обереги, 1992. - 88 с.

Никончук - Никончук В. М., Никончук О. М., Мойсеєнко В. М. Поліська лексика народної медицини та лікувальної ма­гії/ В. М. Никончук, О. М. Никончук, В. М. Мойсеєнко. -Жи­томир : Полісся, 2001. - 148 с.

Нудьга - Нудьга Г. Ніжна й мелодійна / Г: Нудьга // Горбачу В. Барви української мови. - К., 1997.

Онковнч - Онкович Г. В. Українознавство і лінгводидакгй-ка: навч. посібник/Г. В. Онкович. -К. Логос, 1997.- 105 с.

Павленко -Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у сві­товому контексті / Ю В. Павленко. - К.: Фенікс, 1994. - 412 с.

Павлюк - Українське народознавство : навч. посібник / за ред. С. Павлюка. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. -507 с.

Паиасенко - Панасенко Н. И. Концепт обряда в семантике фитонимов / Н. И. Панасенко // Язык и культура : П междунар. конф. - К,, 1993. - С. 82 - 83.

Плачиида - Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської мі­фології / С. П. Плачинда. - К. : Укр. письменник, 1993. - 63 с.

Подольская - Подольская Н. В. Словарь русской ономас­тической терминологии. - М. : Наука, 1978. — 198 с.

Подолян - Подолян I. Е. Відображення українських, ні­мецьких та американських звичаїв і обрядів у вербальних асоціаціях фітонімів / 1, Е. Подолян // Мовознавство. - 1999. -№ 6.-С. 60-67,

Половинко 1990 - Половинко Г. Г. Лисяча балка : поезії / Г. Г. Половинко. - Донецьк : Донбас, 1990. - 78 с.

Половинко 1995 - Половинко Г. Г. Половецький полин : поезії / Г. Г Половинко. - Луганськ : Спілка письменників Ук­раїни ; Райдуга, 1995. - І04 с.

Половинко 1999 - Половинко Г. Г. Шлях на Чигирин : по­езія / Г. Г. Половинко. - Луганськ : Знання, 1999. — 136 с.

Попов - Попов P. М. Методы исследования фразеологичес­кого состава языка / P. M. Попов. - Курск : Курск, пед. ин-т, 1976.-83 с.

Попович - Попович О. С. До питання про єдність мови

197і культури / О. С. Попович // Язык и культура : II междунар. конф.-К„ 1993.-С. 17-18.

Потапенко - Потапенко О. І., Кузьменко В. І. Шкільний словник з українознавства / О. І. Потапенко, В. І. Кузьменко. -К. : Укр. письменник, 1995, -291 с.

Потебня 1976 - Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии : фрагмент / А. А. Потебня // Эсте­тика и поэтика. - М. : Искусство, 1976. - С. 223 - 227.

Потебня - Потебня О. О. З лекцій теорії словесності: бай­ка, прислів'я, приповідка / за ред. О. Ветухова, Ф. Ю. Зелинсь-кого. - X. : ДВУ, 1930.-110 с.

Пошивайло - Пошивайло О. Ілюстрований словник народ­ної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьман­щина) / О. Пошивайло. - Опішне : Укр. народознавство, 1993. -280 с.-[іл ].

Русанівськнй 1991 - Русанівський В. М. Співвідношення літературної мови і діалектів етнічних груп / В, М Русанівсь­кий // Функціонування і розвиток сучасних слов'янських Мов. — К.,1991.-С.24~31

Русанівськнй - Русанівський В. М. Єдиний мовно-образ­ний простір ментальності // В. М. Русанівський / Мовознавс­тво. - 1993. -№ 3.

Савнч - Савич І. На шляху буття / І. Савич. - Донецьк : ACADEM1A, 1972.-272 с.

Світличний - Світличний І. М. На березі вічності : по­езії. - Новоайдар : Спілка журналістів України, 1994. - 79 с.

Селіванова - Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : тер­мінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. - Полтава : Дов­кілля-К., 2006. - 716 с.

Сергійчук - Сергійчук В. Національна символіка Украї­ни/В. Сергійчук. - К.: Веселка, 1992.-109 с.

Сімович - Сімович О, Поетична символіка української народної творчості : лінгвістичний аспект / О. Сімович // Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; ЛДУ імені Івана Франка. - Львів, 1999. -С. 3-12.

Скляренко 1994 - Скляренко В. Г. Етимологічні розвідки /

B. Г. Скляренко // Мовознавство. - 1994. -№ 6. — С12 - 18.

Скляренко - Скляренко В. Прилетіла ластівка голубою ласкою/В, Скляренко //Культура слова. -Вип. 50. -К., 1997. -

C. 56-61.

Скрипник-Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови/ Л. Г. Скрипник. - К.: Наук, думка, 1973. - 279 с.

Скрипник 1993 - Скрипник Г. А. Словник української де­монології / Г, А. Скрипник // Радянська школа, 1991, - № № З, 4,6,8.

Скуратівськнй - Скуратівський В. Дідух / В. Скуратівсь-кий. - К. : Освіта, 1995. - 272 с.

Славянские - Славянские древности. Этнолингвистичес­кий словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. - Т. 1. - М.: Меж­дународ, отношения, 1995. - 579 с; Т. 2.-М., 1999.-697 с.

Сологуб Сологуб Н, М, Назви релігійних свят в контексті української мови та культури / Н. М. Сологуб // Язык и культу­ра : II междунар. конф.-К., 1993.-С. 80 - 81.

Сологуб Ю - Сологуб Ю. П. Этнокультурные параллели во фразеологии различных языков / Ю. П. Сологуб // Collegium. -К., 1993.-№2.-С. 51-60.

Солтан - Солтан С. Г. О взаимодействии языков и на­ционально-культурных компонентов в диалектном языке / С. Г. Солтан // Язык и культура : III междунар. конф. - К., 1994.-С. 105-106.

Сосюра - Сосюра В. Вибране. Лірика / В. Сосюра. - К,, 1973.

Степанов - Степанов Ю. Русская словесность: антология / Ю. Степанов. - М.: Akademta.

Сукаленко - Сукаленко Н. И. О различной степени сокры­тия культурных таксонов / Н. И. Сукаленко // Фразеология в контексте культуры // отв. ред. В. И. Телия. - М.: Школа „Язык русской культуры", 1999.

Телия - Телия В. Н, Культурологический компонент фра­зеологии (к проблеме культурно-национального миропонима­

199ния) / В. Н. Телия // Язык и культура : II междунар. конф. - К., 1993.-С. 69-70.

Толстой - Толстой Н. И. Язьж и народная культура Очерки по славянской мифологий и этнолингвистике /Н. И. Толстой. -М., 1995.-509 с.

Ужченко, Авксентьев - Ужченко В. Д., Авксентьев Л. Г. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьев. - X. : Основа, 1990. - 167 с.

Ужченко - Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологіз­му / В. Д Ужченко. - К.: Рад. шк, 1988. - 279 с.

Ужченко 2003 - Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразео­логія : монографія / В. Д. Ужченко. - Луганськ : Альма-матер, 2003.-362 с.

Українські - Українські міфи, демонологія, легенди / упор. М. К. Дмитренко. - К. : Муз. Україна, 1992. - 144 с.

Франко - Франко І. Вибранні статті про народну твор­чість /1. Франко. - К. : Вид-во АН УРСР, 1955.

Цицалюк - Цицалюк Н. М. Культурологічний статус на­ціональної мови / Н. М. Цицалюк // Язык и культура : Ш меж­дунар. конф.-К., 1994.-С. 18-19.

Чернявський 1955 - Чернявський М. А. Красуються жита : поезії / М, А. Чернявський. - Сталіно, 1955.

Чернявський 1969 - Чернявський М. А. Земна могуть : поезії/ М. А. Чернявський. - К., 1969. - 158 с.

Чернявський 1970 - Чернявський М. А. Злети. Лірика / М. А. Чернявський. - К. : Рад. письменник, 1970. - 127 с.

Шарапова - Шарапова Н. С. Краткая энциклопедия сла­вянской мифологии / Н. С. Шарапова. - М. : Астрель, 2001. -623 с.

Шевельов - Шевельов Ю. Назва „Україна" / Ю. Шеве­льов. - Вибрані праці : у 2-х т. - Т. I. - К. : Видавничий дім „Києво-Могилянеька акдемія", 2002. - С. 421 - 431.

200

Список обстежених населених пунктів Луганської області та їх умовних скорочень

Арап - с. Арапівка, Троїцький р-н; Дяк - Дякове, Антра-цитівський р-н; Залим - с. Залиман, Кремінський р-н; Кам -с. Кам'янка, Новопсковський р-н; Литвин - с. Литвинівка, БІловодський р-н; Макор - с. Макортетине, Новопсковський р-н; Макс - Максимівка, Троїцький р-н; Мороз - с. Морозовка, Міловський р-н; Нещер - с. Нещеретове, Білокуракинський р-н; Нижн - Нижнє, Попаснянський р-н; Олекс - с. Олексіївка, Білокуракинський р-н; Осин-с. Осинове, Новопсковський р-н; Підг - с. Підгорівка, Старобільський р-н; Преобр - с. Преобра­жение, Сватівський р-н; Ребр - с. Ребрикове, Антрацитівський р-н; Саб - с. Сабівка, Слов'яносербський р-н; Свист - с. Свис-тунівка, Сватівський р-н; Танюш - с. Танюшівка, Новопсковсь­кий р-н; Усп - с. Успенка, Лутугинський р-н; Чаб - с. Чабанівка, Новоайдарський р-н; ЧервП - с. Червонопопівка, Кремінський р-н; с. Чмирівка, Старобільський р-н; Шпот - с. Шпотине, Ста­робільський р-н; Шульг -с. Шульгинка, Старобільський р-н.практичний курс

1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ „УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛІНГВІСТИКА"

Мова є творчим продуктом ет­носу. Вона виступає індикатором його життя та інтелектуальної орієнтації в предметному світі.

Контрольні питання

1. Предмет і завдання курсу „Українська етнолінгвістика".

2. Основні поняття етнолінгвістики (текст; акціональний, реалемний та вербальний компоненти обрядового тексту; куль­ту рема).

3. Зв'язок етнолінгвістики з іншими дисциплінами.

4. Джерела етнолінгвістики.

5. Проблеми взаємодії мови й культури.

6. Роль національного характеру й української психіки у формуванні мовленнєвої поведінки.

7. Національно орієнтована лексика, фразеологізми й діа­лектизми як основа етнолінгвістичних спостережень.

Література

1. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігій­них поглядах та віруваннях / Г. Булашов. - К. : Довіра, 1993. -414с.

2. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т.; 12 кн. / М. С. Грушевський. -К., 1991.

3. Жайворонок В. В. Мова і духовний розвиток народу / В. В. Жайворонок // Мовознавство. - 1991. -№ 3. - С. 22-30.

4. Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Колесса. -Едмонтон, 1983. -643 с.

5. Кононенко В. Рідне слово. Підручник для шкіл з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв, гімназій, ко­легіумів / В. Кононенко. - К. : Богдана, 2001, - 303 с.

202

6. Макарчук С. Український етнос (виникнення та історія розвитку) / С. Макарчук. - К. : НМК ВО, 1992. - 148 с.

7. Русанівський В. М. Єдиний мовно-образний простір мен­тальності // В. М. Русанівський / Мовознавство. - 1993. - № 3.

8. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. 1998.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

2. Користуючись книгою „Старобільщина : матеріали фольклорно-діалекгологічних експедицій 7 упор. : Глуховцева К. Д. та ін. - Луганськ : Шлях, 2000. - 128 с", випишіть діалек­тизми з тексту № 64 на стор. 73 і поясніть їх значення.

3. Поясніть значення фразеологізмів: ламати списи, два чоботи - пара, скуштувати березової каші, зрівняти з землею, світити ребрами, лізти чортові на роги, хоч сокиру вішай, без иаря в голові. їхати з ярмарку. З підкреслиними фразеологізма­ми скласти речення. Чи мають ці номінативні одиниці етнолін-гвістичний зміст?

Аудитория робота

Заняття-семінар Дайте (усно) відповіді на такі питання: '

1. Що таке етнолінгвістика?

2. Які проблеми знаходяться в центрі етнолінгвістики як науки?

3. За допомогою мовознавчих методів етнолінгвістика оп­рацьовує широке коло питань. Назвіть ці питання.

4. Які фольклорні жанри є „невичерпною скарбницею ет-номовним елементів"?

5. Які тексти є предметом вивчення етнолінгвістики? На­ведіть приклади.

6. Чи можна віднести до лінгвокультурем топоніми? Чому?

7. На прикладі обряду хрещення (або якогось іншого) до­ведіть, що він поєднує в собі одиниці різних планів.

8. Які найменування можна розглядати як етнографізми? Наведіть приклади.

9. Назвіть основні землеробські знаряддя українського се­лянина, що стали символами у фольклорних текстах. Доберіть приклади таких текстів.

10. Які традиційні народні ремесла ви знаєте? Назвіть їх. Яуі прислів'я, приказки, прикмети містять ці назви?

11. Наведіть прислів'я, у яких уживаються назви хатнього начиння, Якого значення набувають ці лексеми у складі назва­них мікротекстів?

12. Назвіть страви української кухні, які за походження є власне українськими лексемами. Що вони можуть символізу­вати у складі прислів'їв, приказок?

13. Назвіть лексеми на позначення традиційних українсь­ких напоїв, внутрішня форма яких прозора (незатемнена).

14. Календарний рік українського селянина поділявся на чо­тири цикли. Від чого залежав такий поділ? Назвіть ці періоди.

15. Пригадайте лексеми" на позначення обрядів, характер­них для кожного календарного періоду.

16. В усіх жанрах усної словесності рослинна символіка є одним з виражальних засобів. Чому?

17. Хто з представників фауни символізує : а) силу, відвагу, мужність; б) красу, вроду; в) жорстокість; г) зв'язок з нечистою силою тощо.

18. Які давньоруські боги уособлювали світлі сили, а які -темні?

19. Наведіть приклади використання Імен слов'янських бо­гів в народній словесності.

2. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ МОВНИЙ КОМПОНЕНТ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ

Контрольні питання ■'

1. Національно орієнтована лексика.

2. Тематичні групи лексики на позначення предметів побу­ту, видів страв, напоїв.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 


Похожие статьи

Г К Барилова, К Д Глуховцева - Українська етнолінгвістика навч посіб для студ вищ навч закл