Ю І Лернер - Використання інструменту ipo для виходу банку на зовнішні фондові ринки з метою залучення коштів - страница 1

Страницы:
1  2 

Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

3. Статистичний бюлетень Національного банку України, березень 2011 р. / Дані підготовлені за інформацією Національного банку Украї­ни, Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України. — Офіційний сайт Національного банку України [Електрон­ний ресурс]. — Режим доступу : www.bank.gov.ua

4. Про Державний бюджет України на 2011 рік : Закон України від 23.12.2010 № 2857-VI. — [Електроний ресурс] // Сайт Верховної ради України. — Режим доступу http://www.zakon.rada.gov.ua

5. Офіційний сайт Ощадного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.oschadnybank.com

Стаття надійшла до редакції 03.06.2011 року

УДК 336.71:519.866

Ю.І. Лернер, канд. екон. наук, академік АЕНУ, доктор філософії, професор Національного технічного університету «ХПІ», м. Харків Б.В. Самородов, канд. техн. наук, доцент, докторант Університету банківської справи НБУ, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ IPO ДЛЯ ВИХОДУ БАНКУ НА ЗОВНІШНІ ФОНДОВІ РИНКИ З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ

АННОТАЦИЯ. В статье разработана методика по прогнозированию и анализу основных показателей деятельности банка при выходе на внеш­ние фондовые рынки через использование инструмента первичного пуб­личного размещения ценных бумаг для внешних заимствований. На ос­нове методики проведен анализ таких показателей деятельности бан­ка, как доходы, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль, рен­табельность, амортизация, капитальные вложения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банк, анализ, показатели банковской деятельности, прогнозирование, первичное публичное размещение ценных бумаг (IPO).

ABSTRACT. In the paper the technique of prediction and analysis of basic indicators of activity of the bank for emergence to the foreign markets through using the Initial Public Offering is developed. On the basis of created technique the analysis of such indicators as income, costs, operation profit, net profit, profitability, amortization, capital expenditure are determinated.

KEY WORDS: bank, analysis, indicators of the bank activity, prediction, Initial Public Offering (IPO).

© Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов, 2011

118

АНОТАЦІЯ. У статті розроблено методику по прогнозуванню та аналі­зу основних показників діяльності банку при виході на зовнішні фондові ринки через використання інструменту первинного публічного розмі­щення цінних паперів для зовнішніх запозичень. Застосовуючи методику, проведено аналіз таких показників діяльності банку, як доходи, витрати, операційний прибуток, чистий прибуток, рентабельність, амортизація, капітальні вкладення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: банк, аналіз, показники банківської діяльності, прогно­зування, первинного публічного розміщення цінних паперів (IPO).

Актуальність процесу зовнішнього запозичення коштів україн­ськими банками з метою збільшення їх власних засобів (капіта­лу), які, в свою чергу, можуть бути спрямовані на ріст активів для забезпечення поточної діяльності банків, не викликає ніякого сумніву. Сформовані засоби можливо направляти на різні інвес­тиційні програми, на подальше сприяння розвитку малого й серед­нього бізнесу, вдосконалення й підтримку активності банків на ринку послуг для приватних клієнтів тощо.

Процес зовнішнього запозичення засобів банками, а саме пер­винне публічне розміщення акцій, як один із способів виходу на міжнародний ринок з метою пошуку джерел фінансування, є ефек­тивним способом поповнення власного капіталу проти продажу найбільших українських банків стратегічним іноземним інвесторам.

Актуальним на сьогодні є питання прогнозування та аналізу основних показників діяльності банку при виході банків на між­народні фінансові ринки з метою реалізації цінних паперів. Крім того, важливою задачею є оптимізація виходу банку на зовнішні ринки, так як необхідно мати найефективніший та найоб'єктив-ніший інструмент цього виходу.

У банківській діяльності є методики для визначення таких пока­зників діяльності банків, як операційний прибуток, чистий прибу­ток, рентабельність, амортизація, капітальні вкладення. Визначати поточні величини показників, застосовуючи ці методики, можна тільки маючи детальні реальні дані діяльності того чи того банку.

Також, якщо казати про прогнозування діяльності банків, то питаннями розробки методик статистичної обробки даних, пла­нування та прогнозування показників діяльності фінансово-кре­дитних установ, у тому числі і банків, займаються як аналітики банків, так і відомі вчені: А.А. Алєксєєв, О.Д. Василик, О.М. Гор­бач, В.М. Калініна, В.М. Костин, Н.І. Костіна, Н.В. Купрієнко, Ю.І. Лернер, О.О. Пономарьова, В.І. Соловьев, Д.В. Тихонов, Н.А. Тішина, Н.А. Цейтлін [2—6] та ін.

Питаннями виходу компаній на міжнародні ринки з метою зов­нішнього запозичення засобів, а саме питаннями первинного публіч­ного розміщення цінних паперів займалися, і займаються як аналі­тики — практичні працівники, так і вчені-економісти. У роботах [1, 6, 7] проведено аналіз етапів і принципів первинного розміщення цінних паперів у світі і країнах СНД, оцінено перспективи й альтер­нативні можливості виходу компаній на публічний ринок, описано процеси формування стратегії виходу компаній на IPO, проаналізо­вано можливі витрати компаній на здійснення IPO.

Однак, автору не вдалося знайти робіт, присвячених постанов­ці та розгляду аналізу й оцінці показників діяльності банку при використанні інструменту первинного публічного розміщення цінних паперів для зовнішніх запозичень.

Мета дослідження полягає в розробці методики прогнозуван­ня та аналізу основних показників діяльності банку при виході на зовнішні фондові ринки через використання інструменту первин­ного публічного розміщення цінних паперів, провести аналіз змі­ни таких показників діяльності банку, як доходи, витрати, опера­ційний прибуток, чистий прибуток, рентабельність, амортизація, капітальні вкладення.

Розглянемо спочатку сутність IPO. Випустити акції і публічно їх розмістити на іноземній біржі з метою продажу на зовнішніх ринках широкому кругу інвесторів — процес, який українські компанії все частіше використовують для пошуку джерел фінансування на між­народному ринку. Причому саме IpO (Initial Public Offering) — пер­винне публічне розміщення цінних паперів — для найбільш просу­нутих представників вітчизняного корпоративного сектора еконо­міки перестало бути чимось недосяжним, а навпаки, стає для них найприйнятнішою формою залучення стороннього капіталу.

В умовах посткризового стану банківська система України вимагає підтримки. Головна мета виходу на IPO — реалізація можливості банкам й отримати достатній ресурс капіталу для по­дальшого росту хоч би такими ж темпами, як і раніше.

Первинним публічним розміщенням цінних паперів назива­ється публічний продаж акцій компаній на біржі широкому кругу інвесторів, здійснювана уперше. Поява IPO викликана тим, що добитися залучення капіталу через кредитування вдається не завжди. Отримання позики припускає його повернення. А гроші, отримані від розміщення акцій, повертати не треба. IPO є одним з ефективних і поширених способів залучення засобів для розвиткукомпанії (банка). При IPO можливе розміщення акцій, як на внут­рішньому ринку цінних паперів, так і на зовнішніх ринках. На зовнішньому ринку замість самих акцій підприємства частенько продають похідні від них, ці похідні носять назви депозитарних розписок. Депозитарна розписка — це цінний папір, що випуще­ний на зовнішньому ринку і підтверджує право власності на від­повідну кількість «внутрішніх» цінних паперів [6]. Депозитарна розписка випускається, як правило, авторитетним депозитарним банком світового значення. Випуск депозитарних розписок має наступні переваги: розширення круга потенційно обізнаних інве­сторів, зміцнення іміджу і довіри до емітента.

Інструмент первинного публічного розміщення цінних паперів дозволяє притягнути засоби без зобов'язань по їх поверненню у певному майбутньому. Ця головна відмінність IPO від інших способів залучення позик [1, 6]. Наступною перевагою IPO є те, що компанії (банки), які вперше виходять на публічний ринок акцій, а тим більше на міжнародний ринок акцій, мають можли­вість отримати компетентне уявлення про власну вартість.

Прогнозування показників діяльності банку А з урахуванням ви­трат та результатів по виходу банку на зовнішні ринки, а саме вико­ристання інструменту IPO, відбувається на основі дійсних у банків­ській системі стандартів фінансового (бухгалтерського) та управ­лінського обліку, а також виходячи з наступних початкових даних.

У табл. 1 і 2 наведено основні показники IPO для банку А, що діють на західних фінансових ринках для українських підпри­ємств [6], а також їх значення, що прийняті в цій роботі для ви­значення перспективних значень показників діяльності банку при виході на зовнішні ринки.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ IPO ДЛЯ БАНКУ А [6]

з/п

Назва показника

Значення показників

 

 

У середньому по ринку

Прийняті для розрахунку

1

Тривалість підготовчого періоду, років

До 5

1

2

Тривалість IPO, років

1—1,5

2

3

Об'єм IPO, $ млн

10—200

10

4

Біржа проведення

Варшавська

Таблиця 2

ВИТРАТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВІД IPO ДЛЯ БАНКУ А*)

з/п

Витрати та результати

Прийняті значення витрат та результатів, $ млн

1

Плата за аудит (міжнародний)

0,1

2

Оплата послуг на біржі

0,07

3

Оплата юридичних послуг

0,05

4

Оплата фінансових консультацій

0,05

5

Оплата послуг андеррайтерів

4 % від об'єму = 0,4

6

Оплата рейтингових агентств

0,2

7

Інші витрати (в тому числі дозвіл на емісію цінних паперів та проведення road show [1, 6])

0,03 + 0,05 % об'єму = = 0,035

8

Разом витрат

0,905

*) Дані, що прийняті авторами для розрахунків

Таким чином, загальні витрати на проведення IPO банком А на Варшавській фондовій біржі будуть складати, одноразово на протязі часу проведення IPO, приблизно, 905 тис. дол. США або 9,05 % від об'єму IPO. Однак, крім залучення коштів, IPO дозволяє компанії збільшити її капіталізацію (вартість) на біржі. Крім одноразових ви­трат щорічні витрати банку А на постпідтримку складатимуть, як показав аналіз, не менше 100 тис. дол.. США у перший рік розмі­щення. Тому, разом загальні витрати складатимуть у перший рік IPO близько 1 млн дол. США або близько 10 % від об'єму розмі­щення акцій.

Також, для розрахунків приймемо наступні вимоги для визна­чення показників діяльності банку А (табл. 3).

Таблиця 3

ВИМОГИ IPO ДЛЯ БАНКУ А*)

№ з/п

Показник

Значення показника

1.

Курс долара США (у середньому за перспективний період)

8 грн за $1

2.

Процентні доходи від реалізації в активних операціях отриманого в результаті IPO позикового капіталу (у се­редньому за перспективний період)

15 % річних

3.     Початок перспективного періоду (підготовчий період) 2011 рік

Закінчення табл. 3

№ з/п

Показник

Значення показника

4.

Початок здійснювання зовнішнього запозичення

2012 рік

5.

Кінець перспективного періоду

2017 рік

6.

Тривалість реалізації позикового капіталу

2 роки

7.

Для даного варіанту зовнішніх запозичень (продаж ак­цій на зарубіжних ринках) приймається, що реалізація запозичених коштів буде здійснюватись до кінця перс­пективного періоду

2017 рік

*) Дані, що прийняті авторами для розрахунків

Також зазначимо, що інвестований зовнішніми інвесторами капітал у банку витрачається повністю на активні операції с ме­тою підвищення прибутку та рентабельності діяльності банку, а також на формування додаткових капітальних вкладень та збіль­шення фонду накопичення та споживання.

Приймемо, що під час проведення зовнішніх запозичень ніякі інші крупні проекти по збільшенню пасивів і активів банку А не відбуваються (не реалізуються) у зв' язку із тим, що в протилеж­ному випадку необхідно показники без урахування зовнішній за­позичень корегувати на результати таких проектів.

Методика прогнозування основних показників діяльності бан­ку при проведенні IPO полягає в наступному.

На першому етапі необхідно спрогнозувати на перспективний період такі показники діяльності банку, як доходи, витрати, опе­раційний прибуток, чистий прибуток, рентабельність, амортиза­ція, капітальні вкладення.

На другому етапі з урахуванням початкових даних, що наве­дені у табл. 1, 2 та 3 розраховуються витрати та результати, які будуть отримані банком у зв' язку із виходом на зовнішні ринки через проведення IPO, а саме:

— збільшення витрат у зв' язку із витратами на підготовку та проведення IPO (АВп), млн грн/рік;

— збільшення доходів у зв' язку із реалізацією в активних операціях інвестованих в уставний фонд капіталів (АДр), млн грн/рік.

На третьому етапі розраховуються показники діяльності банку з урахуванням витрат і результатів виходу на зовнішні ринки че­рез проведення IPO.

На четвертому етапі аналізуються зміни показників за перспек­тивний період у результаті зовнішнього залучення коштів через проведення IPO, шляхом порівняння отриманих даних із почат­ковими прогнозними значеннями показників діяльності банку.

Також, у нашому випадку пропонується застосувати запропо­новану методику для аналізу показників діяльності банка «А» (назву банку змінено навмисно). Необхідну статистичну інформа­цію для визначення даних перспективного періоду 2011—2017 рр. взято при цьому із відкритих джерел [8].

У цій статті ми не зупиняємося на методиці визначення початко­вих значень показників перспективного періоду, а зразу пропонуємо перейти до методики прогнозування та аналізу показників при ви­ході банку на зовнішні ринки через проведення IPO. Прогнозування перспективних значень показників може здійснюватись різними ме­тодами на основі даних ретроспективного періоду [2—6].

У табл. 4 наведено значення основних показників діяльності банку А в перспективному періоді при його зовнішніх залучен­нях коштів шляхом проведення IPO та реалізації власних цінних паперів на міжнародних фондових ринках.

Таблиця 4

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ А ПРИ ПРОВЕДЕННІ IPO

№ з/п*

Назва показника

Значення показників, млн

грн/рік

 

 

2011

2012

2013

2014

1.1

Доходи (Д)

56,2

59,8

62,9

65,2

1.2

Витрати (В)

43,5

45,8

47,6

49,2

1.3

Амортизація (А)

3,48

3,66

3,81

3,94

1.4

Операційний прибуток (По)

15,88

17,5

19,13

20

1.5

Чистий прибуток (Пч)

8,58

9,45

10,33

10,8

1.6

Рентабельність (r), %

36,5

38,2

40,2

40,7

1.7

Капітальні вкладення (К)

4,34

4,61

4,84

5,02

 

Закінчення таблиці 4

№ з/п

Назва показника

Значення показників, млн грн/рік

 

 

 

2015

2016

2017

Разом

 

1.1

Доходи (Д)

66,8

69,1

70,6

450,6

 

1.2

Витрати (В)

50,5

51,7

52,7

341

 

1.3

Амортизація (А)

4,04

4,14

4,22

27,29

 

1.4

Операційний прибуток (По)

20,38

21,75

22,38

137,02

 

1.5

Чистий прибуток (Пч)

11,01

11,75

12,09

74,01

 

1.6

Рентабельність (r), % **

40,4

42,1

42,5

280 / 40,1

 

1.7

Капітальні вкладення (К)

5,14

5,32

5,43

34,7

 

 

 

№ з/п

Назва показника

Значення показників, млн грн/рік

 

 

2011

2012

2013

2014

2.8

Збільшення витрат у зв'язку із витратами на підготовку та про­ведення IPO Вп), млн грн/рік

7,24

0,8

-

-

2.9

Збільшення доходів у зв' язку із реалізацією в активних операці­ях, інвестованих в уставний фонд капіталів Др), млн грн

-

-

12

12

№ з/п

Назва показника

Значення показників, млн грн/рік

 

 

 

2015

2016

2017

Разом

 

2.8

Збільшення витрат у зв' язку із ви­тратами на підготовку та прове­дення IPO Вп), млн грн/рік

8,04

 

2.9

Збільшення доходів у зв' язку із реалізацією в активних операціях, інвестованих в уставний фонд млпіталів Др), млн. грн

12

12

12

60

 

Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18

№ з/п

Назва показника

Значення показників, млн грн/рік

 

 

 

2011

2012

2013

2014

 

3.10

Доходи (Д)

56,2

59,8

74,9

77,2

 

3.11

Витрати (В)

50,74

46,6

47,6

49,2

 

3.12

Амортизація (А)

3,48

3,66

3,81

3,94

 

3.13

Операційний прибуток (По)

6,83

16,5

34,1

35

 

3.14

Чистий прибуток (Пч)

3,7

8,9

18,4

18,9

 

3.15

Рентабельність (r), %

13,5

35,4

71,6

71,1

 

3.16

Капітальні вкладення (К)

4,34

4,61

4,84

5,02

 

 

 

№ з/п

Назва показника

Значення показників, млн грн/рік

 

 

2015

2016

2017

Разом

3.10

Доходи (Д)

78,8

81,1

82,6

510,6

3.11

Витрати (В)

50,5

51,7

52,7

349,04

3.12

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю І Лернер - Використання інструменту ipo для виходу банку на зовнішні фондові ринки з метою залучення коштів