Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 86

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Доведено, що обираючи глобальний характер діяльності, світові ТНК дістають певні переваги, серед яких: доступ практично до всіх ринків світу; можливість використання глобальної системи інсорсингу й аутсорсингу; можливість продажу та купівлі товарів між підрозділами за трансфертними цінами; доступ до найновітніших технологій, що дозволяє глобальним ТНК підвищувати конкурентоспроможність своїх товарів; надає можливість утворення глобальної системи управління витратами, зниження ризиків за рахунок глобальної диверсифікації діяльності; одержання вигідних умов для розташування своїх активів на іноземних ринках; надає доступ до дешевого та кваліфікованого трудового потенціалу на певних локальних ринках тощо.

Усі компанії, аналіз діяльності яких було зроблено вище, входять до списку 100 найкрупніших нефінансових компаній світу. З метою виділення групи компаній, яким притаманні ознаки глобального внутрішньофірмового менеджменту, було здійснено кластерізацію 50 ТНК зі списку 100 найкрупніших світових компаній такими показниками, як: загальний обсяг активів компанії, частка іноземних активів, кількість зайнятих, частка зайнятих в іноземних підрозділах, сукупний обсяг продажів, обсяг зарубіжних продажів, індекс інтернаціоналізації, кількість іноземних філіалів (Додаток В). Проведений кластерний аналіз надав можливість визначити кластер ТНК із найбільшими значеннями кількісних показників, які надають можливість одержання якісних трансформацій у внутрішньофірмовому менеджменті компаній та є притаманними для ТНК нового рівня - глобальним компаніям (General Electric, British Petroleum Company Plc, Toyota Motor Corporation, Royal Dutch/Shell Group, ExxonMobil Company, Volkswagen Group, Siemens AG, General Motors, Total, IBM) (рис. 5).

6Е5....................................................

5Е5

х12x15 хЗ х26х14х11x48x42x41х45х46х44хЗ7x29x23x25x50x30x38x24x19x17 х7 х5 х2 х20х8 х9х16x22x13x34x47x49x43x40x39x28x31x32x33x27x36x35x21x18x10x6 х4 х1 де, х1 - General Electric, х2 - British Petroleum Company Plc., х3 - Toyota Motor Corporation, х4 - Royal Dutch/Shell Group, х5 -Exxonmobil Coompany, х6 - Total, х7 - E.On, х8 - Volkswagen Group, х9 - Honda Motor Co Ltd, х10 - RWE Group, х11 - RWE Group, х12 - Siemens AG, х13 - BMW AG, х14 - Procter & Gamble, х15 - General Motors, х16 - Eni Group, х17 - Sanofi-аventis, х18 - Pfizer Inc, х19 - Roche Group, х20 - IBM, х21 - Novartis, х22 - Sony Corporation, х23 - Dow Chemical Company, х24 - Glaxosmithkline Plc, х25 - Alcoa, х26 - Thyssenkrupp AG, х27 - Nokia, х28 - L'Air Liquide Groupe, х29 - Statoil Asa, х30 - BASF AG, х31 - Repsol YPF SA, х32 - Philips Electronics, х33 - Johnson & Johnson, х34 - Vivendi Universal, х35 - Volvo AB, х36 - Holcim AG, х37 - TeliaSonera AB, х38 - Alcan Inc., х39 - Wistron Corp., х40 - Ranbaxy Laboratories Limited, х41 - Imperial Holdings, х42 - China Minmetals Corp., х43 - Shougang Concord International, х44 - Mitac International Corp., х45 - Delta Electronics Inc., х46 - Esprit Holdings Limited, х47 - Qisda Corp. (Benq), х48 - First Pacific Company Limited, х49 - MTN Group Limited, х50 -Formosa Plastic Group.

Рис. 5. Результати кластерного аналізу 50 світових ТНК

Із застосуванням методу оцінки ефективності використання потенційних можливостей ТНК визначено тенденцію щодо притаманності найвищих значень показників використання потенційних можливостей компаніям із невисокими обсягами активів, що обумовлено прагненням їх менеджменту до нарощування своїх ресурсних можливостей з метою підвищення масштабів діяльності і стійкості компаній перед викликами загострення глобальної конкуренції та зростання невизначенності глобального економічного середовища (рис. 6).

обладнанні!

11 Площа кру.?у відображає загальний обсяг активів ТНК (від 185? млн.дол.СШІ - Rartbafcy Laboratories Limited до 697239 млн.дол.СШІ - General Electric).

Рис. 6. Показники ефективності використання потенційних можливостей ТНК за галузями та за обсягами активів

У результаті проведеного дослідження вирішено важливу наукову задачу формування цілісного теоретико-методологічного та науково-практичного інструментарію дослідження процесу формування глобального внутрішньофірмового менеджменту транснаціональних корпорацій, що дозволило зробити такі висновки:

1. Наслідком трансформації внутрішньофірмового менеджменту ТНК, що відбувається під впливом глобальних економічних процесів, є розвиток системи глобального внутрішньофірмового менеджменту ТНК, під яким пропонується розуміти найвищий рівень розвитку внутрішньофірмового менеджменту компанії, який передбачає глобальний підхід до формування її філософії, бачення, місії і стратегії, а також політики інтеграції і координації її ресурсів з метою охоплення глобальних ринків та отримання ефектів глобального синергізму.

2. Як свідчить аналіз тенденцій розвитку процесу транснаціоналізації в умовах невизначеності глобального економічного середовища в період із 2004 по 2007 р. у світі спостерігалась постійна динаміка зростання світових масштабів ПІІ, які у 2008 р. зменшилися на 15%, а у 2009 р. різко скоротилися. Глобальні компанії світу виявилися неготовими до подібних умов ведення бізнесу і були змушені перебудовувати систему внутрішньо-фірмового менеджменту.

3. На засадах кластерного аналізу встановлено групу компаній, кількісні ознаки діяльності яких дають можливість визначення якісних трансформацій їх внутрішньофірмового менеджменту та віднесення їх до глобальних компаній, які одержують певні переваги при веденні глобальної діяльності, серед яких: доступ практично на всі ринки світу; можливість використання глобальної системи інсорсингу й аутсорсингу; можливість продажу та купівлі товарів між підрозділами за трансфертними цінами; доступ до найновітніших технологій, що дозволяють глобальним ТНК підвищувати конкурентоспроможність своїх товарів; можливість утворення глобальної системи управліннявитратами; зниження ризиків за рахунок глобальної диверсифікації діяльності; одержання вигідних умов для розташування своїх активів на різних іноземних ринках; доступ до дешевого та кваліфікованого потенціалу на певних локальних ринках тощо.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. World Investment Report 2007. - New York and Geneva, 2007.

2. World Investment Report 2008. - New York and Geneva, 2008.

3. World Investment Prospects survey 2009-2011 // http://www.unctad.org/en/docs/wips2008 en.pdf

4. www.bp.com

5. www.ge.com

6. www.nestle.com

7. www.pg.com

8. www.honda.com

9. www.philips.com

10. www.unilever.com

11. www.ey.com

РЕЗЮМЕ

Проаналізовано тенденції розвитку процесу транснаціоналізації в умовах невизначеності глобального економічного середовища. Досліджено світову практику формування глобального внутрішньофірмового менеджменту ТНК. На засадах кластерного аналізу здійснено класифікацію ТНК, що входять до списку 100 найбільших нефінансових компаній світу

РЕЗЮМЕ

Проанализированы тенденции развития процесса транснационализации в условиях неопределенности глобальной экономической среды. Исследована мировая практика формирования глобального внутрифирменного менеджмента ТНК. На основе кластерного анализа осуществлена классификация ТНК, которые входят в список 100 крупнейших нефинансовых компаний мира. SUMMARY

Tendencies of transnationalisation process development under conditions of uncertainty on the global economic environment are analysed. Due to principles of cluster analysis classification of TNC which are on the list of 100 the biggest non-financial ones in the world is made.

ВПЛИВ МИТНОЇ ВАРТОСТІ НА ПОВНОТУ СТЯГНЕНЬ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Савенкова Г.І., Аспирант кафедри «Міжнародна економіка» економічного факультету ДонНУ, інспектор митної служби 3рангу ДМСУ

У сучасних умовах відкритості української економіки, її значної залежності від імпорту постає нагальна потреба захисту національного товаровиробника, поповнення Державного бюджету з метою організування економічної безпеки держави. До основних механізмів економічної безпеки належить контроль митних органів за правильністю визначення митної вартості товарів. Проблема визначення митної вартості та уникнення зменшення її обсягів має кілька головних складових. До того ж вона характерна не лише для України. З проблемою визначення митної вартості стикаються й інші держави. Над її розв'язанням працюють фахівці в галузі міжнародної торгівлі вже не одне десятиліття. Адже вона пов'язана з багатьма чинниками й напрямами політики державного регулювання. Від визначення митної вартості безпосередньо залежить і посилення фіскальної спрямованості митних платежів, і стимулювання й спрямування у певному напрямі товаропотоків, і, за потребою, додатковий протекціоністський бар'єр на шляху імпортних товарів.

Значний вклад у розвиток сучасної теорії міжнародної торговельної політики, у вирішення складних проблем побудови ефективного митно-тарифного механізму в умовах трансформаційної економіки внесли вітчизняні вчені А.Д. Войцещук, І. Г. Бережнюк, В. В. Ващенко, В. А. Вергун, О. П. Гребельник, Л. В. Деркач, В. Г. Драганов, В. І. Дубчак, А. Д. Єршов, , М. М. Каленський, В. С. Копач, А. І. Крисоватий, В. І. Мазуренко, О. В. Мартинюк, С. Я. Моринець, В. Є. Новицький, П. В. Пашко, О. Ю. Полонський, Й. Л. Рисіч, П. Т. Саблук, В. Д. Сикора, С. С. Терещенко, А. С. Філіпенко, С. І. Юрій та ін. Проте, наукові дослідження митної вартості перебувають на початковій стадії, тому її теоретична база є незначною, а саме тому окремі аспекти митної оцінки в контексті митного регулювання залишаються поза увагою та потребують ґрунтовного дослідження.

Метою даної роботи є дослідження проблеми визначення митної вартості та аналіз факторів, які впливають на ухилення суб*єктів ЗЕД від сплати митних платежів на основі заниження митної вартості в наслідок чого зменшується митні надходження до Державного бюджету України. Також ця тема становить інтерес у світі членства України в СОТ, що змінило параметри митної політики держави, у тому числі, діяльність митних органів із забезпечення контролю за визначенням митної вартості. Комплексний підхід до реалізації поставленої мети зумовив вирішення таких завдань: проблеми визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України; вплив митної вартості на повноту стягнень митних платежів до Державного бюджету; встановлення прозорих механізмів визначення митної вартості товарів; подолання тіньових механізмів при визначенні митної вартості.

Основним напрямком роботи Держмитслужби є вдосконалення технології стягнень митних платежів і відповідно до покладених на неї завдань забезпечення своєчасного і повного внесення до Державного бюджету коштів від податків, зборів (обов'язкових платежів), справляння яких згідно із законодавством покладено на митні органи. практичне застосування митних тарифів, ефективність мер митного регулювання, їх погодження та відповідність до міжнародних норм і правил, а також реальний рівень митного оподаткування у багатьох випадках визначається теми правилами, які визначають порядок бази оподаткування, з якої справляються мито і митні збори (обов'язкові платежі), тобто залежать від вартості товару, який використовується як база оподаткування. Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України є базою оподаткування, за якою здійснюється митне оформлення та на яку впливають таю чинники: країна походження, країна відправлення, вид транспорту на кордоні, обсяг поставки, якість товару тощо. Заниження цієї ціни призводить до зменшення бази оподаткування й, у свою чергу, до зменшення сум митних платежів, яке в контексті оцінки ефективності роботи митних органів із забезпечення перерахування митних платежів до Держбюджету визнається як втрата сум митних платежів.

Маніпуляції з митною вартістю є найпопулярнішим механізмом мінімізації податкового навантаження. Встановлено, що такому контролю при імпорті товарів підлягають ті з них, при ввезенні яких найчастіше виявлено зловживання з митною вартістю, зокрема, товари з низьким, як правило пільговим, рівнем оподаткуванням, та товари, наближені за характеристиками до групи підакцизних. При експорті товарів - це товари, до яких застосовуються заходи нетарифного регулювання, або які мають високий рівень податкового навантаження в країнах-торгових партнерах українських експортерів.

Найбільш «болючий» елемент даної складової - питання щодо застосування методів визначення значення митної вартості та процедур контролю за заявленим значенням митної вартості. Відсутність загальновизнаних порядків та правил процедур контролю мали наслідком: переведення "чорних" та незаконних схем ввезення на митну територію то­варів у категорію "сірих", де передбачається сплата, на момент митного оформлення, суттєво менших сум податків та зборів.

Варто підкреслити, що використання тіньових схем імпортерами майже неможливе без підтримки іноземних виробників, які з метою захоплення ринку свідомо беруть участь у реалізації цих схем. Оскільки для визначення митної вартості, згідно із законодавством, використовується контактна ціна, іноземний виробник вказує в інвойсі, що виходить за межі Євросоюзу, реальну ціну, а при ввезені на митну

© Савенкова Г.І., 201територію України надається інвойс з іншою ціною, яка може в кілька разів бути меншою від попередньої. Це створює нерівні конкурентні умови на українському ринку та завдає значної шкоди вітчизняним галузям економіки. Найбільші розходження у цінах на товар зафіксовані при його імпорті з таких країн як Німеччина, Китай, Польща, Туреччина, Угорщина. Використанню тіньових схем сприяють наступні фактори: прогалини в законодавстві, які з успіхом використовують імпортери для ухиляння від податків та мита; недосконала система визначення та контролю митної вартості; зловживання службовців під час виконання професійних обов'язків.

Світова криза призвела до падіння цін на товари в усьому світі, внаслідок чого спостерігається падіння митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України. Порівнюючи заявлений рівень митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних та подібних товарів цінової бази ДМСУ, митне оформлення яких вже здійснено, митні органи вимагають підтверджувальні документи, які не завжди можуть надати продавці (вони можуть становити комерційну таємницю). Ця процедура призводить до затягування митного оформлення та безпідставного завищення митної вартості.

Таблиця 1

Можливі фактори ризику визначення митної вартості та шляхи їх подолання

з/п

Метод визначення митної вартості

Фактори ризику

Можливі шляхи подолання

11.

Товари, призначені для експорту

Документи

Верифікація документів

22.

За ціною угоди імпортованих товарів

Порогова митна вартість

Формування цінової бази товару з урахуванням країни походження, виробника, наявності посередників тощо, сукупність ознак для порівняння товарів (Гмпортованого та обраного як опорний)

 

 

Діапазони відхилень цін

Визначення діапазону можливого коливання цін імпортованого товару відносно опорних значень

 

 

Документи, що підтверджують додаткові витрати

Верифікація документів

33.

За ціною угоди щодо ідентичних товарів

Сукупність характеристик, товару для порівняння Показники якості та діапазон їх

коливань Репутація на споживчому ринку України

Визначення чисельних значень характеристик груп товарів за ТН ЗЕД Визначення чисельних показників, якості порівнюваних товарів Маркетингове дослідження за визначеною сукупністю показників

44.

За ціною угоди щодо подібних товарів

Фактори ризику за п. 3 Комерційна взаємозамінність

Шляхи подолання за п. 3 Розробка показників комерційної взаємозамінності товарів та методика їх застосування

55.

На основі віднімання вартості

Фактори ризику за пунктами 3, 4

Шляхи подолання за пунктами 3, 4

66.

На основі додавання вартості

Фактори ризику за пунктами 3, 4

Технологічна схема переробки

Шляхи подолання за пунктами 3, 4 Запити у відповідні посольства та консульства за визначеним колом показників

77.

Резервний

Залежно від обраного методу визначення цінових показників опорного товару

 

Рівень впливу заниження ціни товарів, що імпортуються, на стан надходження митних платежів визначається з урахуванням таких критеріїв: орієнтовної суми втрат мита внаслідок заниження цін товарів; орієнтовної суми втрат акцизного збору внаслідок заниження цін товарів, на які встановлено адвалерну ставку акцизного збору; орієнтовної суми втрат ПДВ унаслідок заниження цін товарів; орієнтовної загальної суми втрат митних платежів унаслідок заниження цін товарів. Заниження цієї ціни призводить до зменшення бази оподаткування й, у свою чергу, до зменшення сум митних платежів, яке в контексті оцінки ефективності роботи митних органів із забезпечення перерахування митних платежів до Держбюджету визнається як втрата сум митних платежів. Проведені дослідження підтверджують, що залежно від методу митної оцінки товарів ціна на них може збільшитися на 20-50%.

Здійснення заходів щодо посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів дає можливість щороку направляти до Держбюджету України додаткові надходження.

3500'

3000'

2500

2000

1500

1000

500 0

2318,6

1903,7

1660,7

967,3

115

174,5

314,8

438,9 m

20,4

2001      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008 2009(9)

Рис. 1. Динаміка надходження митних платежів та зборів за рахунок коригування митної вартості.*[3] * Складено автором за даними Державної митної служби України

Упродовж останнього часу митні органи працюють в умовах світової фінансової та економічної кризи. В наслідок глобальної економічної кризи відбулись структурні зниження надходжень до Держбюджету України у 2009 році від коригування митної вартості - це відбувається у зв'язку із значним зменшенням обсягів оподаткованого імпорту товарів (за виключенням природного газу) в умовах світової фінансово-економічної кризи, а також зміна структури експортно-імпортних операцій.

Основними товарами, митна вартість яких коригувалась, були: автомобілі та запчастини до них, будівельні матеріали, взуття, одяг, побутова техніка, рибопродукція.

У структурі додаткових надходжень від коригування митної вартості імпортованих товарів податок на додану вартість становить 83 %, ввізне мито - 17 %.

Виконання митними органами планових показників наповнення державного бюджету залежить, у тому числі, від правильності визначення декларантом митної вартості товарів та можливості митних органів здійснювати контроль правильності визначення декларантом митної вартості товарів.

Для забезпечення повноти стягнення платежів до бюджету проводиться організаційна робота по збільшенню бази оподаткування шляхом посилення контролю за визначенням митної вартості. Ця робота велась у напрямах контролю за визначенням митної вартості, країни походження та правильності визначення коду товарів згідно з УКТ ЗЕД. Особлива увага приділялася моніторингу експортно-імпортних операцій та взаємодії з іншими контролюючими службами, у тому числі з інших держав.

Визначено такі основні пріоритетні напрямки роботи Державної митної служби України щодо оцінки митної вартості товарів та митно-тарифного регулювання загалом: удосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання митної справи; спрямованість митної політики на інтеграцію до Європейського Співтовариства; гармонізація національного митного законодавства з європейськими та світовими стандартами; забезпечення безперебійного пропуску товарів і громадян через митний кордон України та своєчасне оформлення товарів і транспортних засобів в умовах постійного збільшення обсягів вантажо- та пасажиропотоків; сприяння зовнішньоекономічній діяльності шляхом спрощення й лібералізації процедур митного контролю та оформлення; вдосконалення технологій митного контролю та оформлення, впровадження методів аналізу ризиків, пост-аудиту контролю; забезпечення комплексного контролю за додержанням митного законодавства всіма суб'єктами зовнішньоекономічних відносин та громадянами; захист внутрішнього ринку та національного товаровиробника тощо.

Відповідно до пріоритетних завдань, що поставлені перед посадовими особами митної служби, чільне місце повинен посідати контроль за заявленим чисельним значенням митної вартості товарів.

Необхідно впровадити активну співпрацю між суб'єктами ЗЕД та ДМСУ і підпорядкованими їй митним органами, з метою повноцінного запровадження положень чинного митного законодавства у сфері визначення митної вартості, чітко дотримуватися митними органами своїх функціональних повноважень у цьому питанні, активізувати позиції суб'єктів ЗЕД і декларантів у відстоюванні своїх прав у сфері визначення митної вартості з використанням механізмів, закладених у міжнародних договорах, які виконує Україна (Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур, Угода про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі).

Запропонувати перехід на методи митного контролю, які засновані на пост-аудит-контролі і управлінні ризиками. Працівники митних органів рідко користувалися цим своїм правом через відсутність достатньої нормативної бази для таких перевірок. На сьогоднішній час пріоритетними завданнями в галузі митної вартості є значні зміни в напрямку вдосконалення митної політики стосовно проблем правильності визначення митної вартості, створення сприятливих умов для активізації роботи учасників ЗЕД та, в свою чергу, унеможливлення ухилення ними від сплати податків. Пост-аудит митної вартості це контроль за правильністю визначення митної вартості після закінчення операцій митного контролю та пропуску товарів через митний контроль.

Розробити методи сумісного митного контролю товарів та транспортних засобів з прикордонними державами у міжнародних пунктах пропуску. Здійснення митного контролю спочатку однією державою, а потім іншою дає можливість надавати митникам різних країн різні документи - для країни-експортера одна ціна, а для України - ціна нижче заявленої у документах для країни-експортера. Таке об*єднання пунктів пропуску на кордонах, з метою створення не можливим надання митним органам держав-партнерів відомостей з заниженими цінами на товари, що імпортуються, сприятимиме контролю за правильністю визначення митної вартості товарів під час проведення операцій їх митного контролю та оформлення.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Лекції з підвищення кваліфікації уперше прийнятих на державну службу в митні органи: Навчальний посібник / За ред. Войцещука А. Д. - К.: В-во ТОВ "ВД "Мануфактура", 2005. - Т. 2. - 265 с.

2. Пашко П. В. Застосування методів аналізу та управління ризиками в Держмитслужбі України / П. В. Пашко, П. Я. Пісной, С. С. Демченко, В. В. Булана // Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування : збірник матеріалів науково-практичної конференції / за заг. ред. д. н. з держ. упр., проф. С. А. Чукут, к. н. з держ. упр. О. В. Загвойської. - К. : Майкрософт, 2008. - 136 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций