Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 85

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

4. Лихоманова О.В. Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 6(36). - С.

149-155.

5. Міжнародні ринки ресурсів: Навч. посібник / А.Б. Яценко, К.С. Мітюшкіна, Т.В. Марена, Я.А. Дубенюк; За заг. ред. проф. Ю.В. Макогона.

- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 194 с.

РЕЗЮМЕ

В статье проанализировано особенности включения Украины в международный рынок туристических услуг. Определено, что международный туристический бизнес в Украине может и должен стать выгодным вложением капитала, который дает прямой и быстрый экономический эффект. В Украине сложились благоприятные условия для развития прибыльной туристической отрасли.

SUMMARY

In article it is analysed features of inclusion of Ukraine in the international market of tourist services. It is defined, that the international tourist business in Ukraine can and should become favourable capital investments which gives direct and fast economic benefit. In Ukraine there were favorable conditions for development of profitable tourist branch.

РЕЗЮМЕ

У статті проаналізовано особливості включення України в міжнародний ринок туристичних послуг. Визначено, що міжнародний туристичний бізнес в Україні може й повинен стати вигідним вкладенням капіталу, що дає прямій і швидкий економічний ефект. В Україні склалися сприятливі умови для розвитку прибуткової туристичної галузі.

СВІТОВА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТНК

Чорноусова М.О., асистент кафедри „Міжнародна економіка", ДонНУ

Результатом розвитку процесу глобальної економічної інтеграції та відповідних трансформацій у світовій економічній конфігурації наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. стало формування економічної системи нового рівня - глобальної економічної системи. Завдяки її цілісності, емерджентності, а також об'єктивній взаємозалежності між її складовими на мега-, мета-, макро-, мезо- та мікрорівнях, на сучасному етапі світогосподарського розвитку спостерігається тісний взаємозв'язок та взаємопроникнення таких елементів глобальної економічної інтеграції, як інтернаціоналізація, регіоналізація та транснаціоналізація. Поширення останнього створює передумови для розвитку новітніх форм міжнародного обміну науково-технічними розробками, підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів, активізації включення до світового ринку економік країн, що розвиваються, та країн з перехідними економіками тощо.

У відповідь на виклики трансформацій у функціонуванні світової економічної системи імперативом часу стає необхідність змін у підходах до системи організації внутрішньофірмового менеджменту ТНК - формування його глобального характеру. Вплив даних процесів відчувають всі суб'єкти зовнішнього середовища ТНК, в тому числі розвинуті країни світу, країни, що розвиваються, а також країни з трансформаційною економікою.

Теоретико-методологічні засади дослідження процесів транснаціоналізації у сучасних умовах розвитку світового господарства закладено в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких: П.Баклі, Р.Вернон, М.Вілкінс, Дж.Даннінг, М.Кассон, Р.Кейвз, Ч.Кіндлебергер, Ю.Козак, Т.Коно, Р.Коуз, П.Кругман, Д.Лук'яненко, Ю.Макогон, В.Могилевський, О.Мовсесян, В.Новицький, Т.Орєхова, Р.Нуксе, Г.Перлмуттер, М.Познер, А.Ругман, Л.Руденко, О.Рогач, Є.Савельєв, Б.Смітієнко, Д.Стопфорд, А.Страут, А.Філіпенко, І.Школа, С.Хаймер, К.Хрістен, С.Хірш, А.Чандлер, С.Якубовський та інші. Дослідженню питань щодо організації системи внутрішньофірмового менеджменту міжнародних компаній присвячені роботи М.Альберта, О.Віханського, В.Куриляк, М.Мескона, О.Наумова, Є.Панченка, М.Портера, М.Тейлора, Ф.Хедоурі та інших.

Незважаючи на значний внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у дослідження особливостей формування внутрішньофірмового менеджменту ТНК у сучасних умовах розвитку процесів транснаціоналізації, недостатньо дослідженими залишаються питання щодо формування глобальних внутрішньофірмових підходів до управління ТНК, особливо у контексті розвитку транснаціоналізації українських підприємств, що зумовило вибір теми дисертаційної роботи, постановку мети і задач дослідження.

Внаслідок світового економічного зростання у період 2003-2006 рр. глобальний приріст ПІІ досяг у 2007 р. нового максимуму, перевищивши показник 2000 р. на 400 млрд. дол. США. [1] Приріст ПІІ спостерігався по всіх групах економік: розвинутих країнах, країнах, що розвиваються, і країнах із перехідною економікою. У 2007 р. більш ніж 79000 світових ТНК керували системою зарубіжних філіалів із 790000 підрозділів, чиї активи дорівнювали 11% ВВП світу. Обсяги продажів цих компаній склали 31 трлн. дол. США. Численність персоналу ТНК світу у 2007 р. дорівнювала 82 млн. осіб. [2]

У 2008 р. і на початку 2009 р. показники глобальних інвестиційних потоків демонстрували тенденцію спаду, що обумовлено впливом світової фінансової кризи, а також невизначеністю термінів завершення кризових явищ. У 2008 р. глобальні потоки ПІІ зменшились приблизно на 15%. Подібна динаміка має місце і у 2009 р. при більш стрімких темпах спаду.

В умовах сучасної невизначеності глобального економічного середовища глобальні компанії зменшують обсяги збуту (при різкому падінні вартості активів компаній та погіршенні умов кредитування), що призводить до різкого падіння корпоративного прибутку. Глобальні

© Чорноусова М.О., 201компанії світу виявились не готовими до даних умов ведення бізнесу і змушені перебудувати систему внутрішньофірмового менеджменту. До факторів, які негативно впливають на сучасний стан світових процесів транснаціоналізації можна віднести:

- поглиблення глобального економічного спаду;

- зростання фінансової нестійкості;

- зростання протекціонізму і, таким чином, зміни у національних інвестиційних режимах;

- нестабільність цін на нафту й інші види сировини, а також нестійкість валютних курсів тощо.

Як наслідок впливу зазначених факторів, у 2009 р. ТНК переорієнтували свою діяльність з акціонерної форми на неакціонерну, а саме ліцензійну діяльність на зарубіжних ринках, створення спільних підприємств тощо.

Для оцінки формування глобального внутрішньофірмового менеджменту ТНК автором було розглянуто звіти за 2008 р. восьми світових глобальних компаній, які за кількістю зарубіжних активів відносяться до 50 найпотужніших нефінансових ТНК світу. Штаб-квартири компаній, які було проаналізовано, розташовані у провідних розвинутих країнах світу: США, Японії, Швейцарії, Об'єднаному Королівстві та Нідерландах. Дані ТНК ведуть діяльність на ринках усіх груп економік, а саме: на ринку розвинутих країн; країн, що розвиваються, і країн із перехідною економікою. До сфер діяльності цих компаній можна віднести: виробництво електричного обладнання, машинобудування, виробництво продуктів харчової та фармацевтичної галузі, а також диверсифіковану діяльність у різних напрямах інтерналізації. [3]

Американська ТНК «General Electric» - є найпотужнішою компанією серед розвинутих країн світу. Загальна кількість активів компанії у 2008 р. становила 660,902 млн. дол. На підрозділах компанії працює 171 тис. чол., тобто 52,9% від загальної кількості зайнятих. [3]

Стратегія ТНК складається із таких складових: глобального характеру діяльності, лідерства в інноваціях, вдосконалення відносин між компанією та її клієнтами, а також використання ексклюзивних переваг на ринку, якими володіє компанія.

Доходи компанії на іноземних ринках щорічно зростають приблизно на 13%. Серед країн світу, де розташовані підрозділи компанії, є 25 країн, у яких щорічний дохід кожного підрозділу компанії становить більш ніж 1 млрд. дол. Таким чином, потужна система глобального внутрішньофірмового менеджменту компанії відіграє значну роль у формування структури доходів ТНК. Глобальний підхід у діяльності дає можливість диверсифікувати доходи та ризики. Компанія націлена на розширення глобального характеру діяльності, шляхом створення мережі своїх філіалів на іноземних ринках і укладання угод відносно створення товариств із національними підприємствами у різних країнах.

У 2008 р. доходи ТНК та усіх її підрозділів у різних країнах світу мали позитивну динаміку, незважаючи на кризові явища у глобальній економічній системі (рис. 1).

У 2008 р. глобальний дохід компанії підвищився на 13% порівняно із 2007 р. Глобальний дохід зовнішніх клієнтів як відсоток від загального доходу компанії склав 53% порівняно із 50 та 47% у 2007 та 2006 рр. відповідно.

Глобальна діяльність ТНК «General Electric» охоплює, перш за все, виробництво товарів для національних ринків-реципієнтів ПІІ та експортних ринків, а також: імпорт товарів, продаж продуктів, глобальний сорсинг для своїх заводів, розташованих на іноземних ринках.

100

90 80 70 60 50 40 30

20 10 0

США Європа Тихоокеанський     Ближній Схід та       Інші глобальні

басейн Африка ринки

Рис. 1. Доходи ТНК «General Electric* на різних ринках у 2006-2008 рр., млрд. дол. США [5]

Таким чином, глобальний характер діяльності ТНК «General Electric» приводить як до підвищення ступеня ризикованості діяльності, з одного боку, так і до підвищення рівня прибутку - з іншого.

ТНК «Unilever» (Об'єднане Королівство) належить до найпотужніших ТНК світу, які ведуть диверсифіковану діяльність. Більш ніж 270 підрозділів компанії розташовані приблизно на 100 світових ринках. У 2008 р. штат компанії складав 174 тис. працівників.

Комерційне зростання 2008 р. склало 7,4%. У 2008 р. ТНК «Unilever» витратила 927 млн. євро на глобальну науково-дослідницьку діяльність. Товарообіг компанії за 2008 р. збільшився на 0,8% та склав 40523 млн. євро. [10]

Основна діяльність компанії сконцентрована на іноземних ринках. У 2008 р. 36% товарообігу компанії було сконцентровано у країнах Азії, Африки, Південної та Східної Європи і 32% у країнах Америки. На країни Західної Європи (де розташована штаб-квартира компанії) припадало 32% від загального товарообігу компанії. Такий розподіл обсягів товарообігів компанії серед країн світу можна пояснити структурою товарних грум, левову частку якої складають товари широкого застосування, котрі є конкурентоспроможними на ринках країн, що розвиваються, і країн із перехідною економікою.

Також слід відзначити, що саме на ринках країн, що розвиваються, і країн із перехідною економікою спостерігаються найвищі темпи зростання продажів компанії, які перевищують темпи зростання продажів на розвинутих ринках у більш ніж 10 разів. І це знов таки підтверджує факт розвинутої системи внутрішньофірмового менеджменту, спрямованого на перспективні іноземні ринки (рис. 2).

□ 2008

□ 2007

□ 2006

Азія, Африка, Центральна та Східна Європа

Країни Америки

Західна Європа

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Рис. 2. Середні темпи зростання обсягів продажу по регіонах світу, % [7]

Однією з основних стратегій компанії на 2009 р. - є створення «мульти-

національних організацій» задля винесення певних видів діяльності у різних країнах світу у єдину «мультинаціональну організацію», тобто розвиток системи інсорсингу.

ТНК «Philips Electronics» розташована в Амстердамі (Нідерланди). За показником індексу транснаціоналізації, який складає 85%, компанія посідає 8 місце серед світових ТНК із розвинутих країн. Основна діяльність компанії зосереджена у виробництві електричного обладнання. Іноземні активи становлять до 66,4% від загальних активів компанії. У компанії працює 121398 співробітників, які ведуть свою діяльність у більш ніж 100 країнах світу. Річний обсяг продажів компанії дорівнює 33 млрд. дол., 30% із яких припадають на ринки країн, що розвиваються; 96% продажів компанія втілює на зарубіжних ринках, на яких діє 357 підрозділів ТНК.

Глобальна діяльність компанії сконцентрована на таких ринкових кластерах: ключові ринки, що розвиваються (ринок Китаю, Індії, Латинської Америки); інші ринки, що розвиваються (ринок Центральної та Східної Європи, Росії, України, Центральної Азії, Середнього Сходу, Африки, Туреччини та зони АСЕАН); зрілі ринки країн Західної Європи, Північної Америки, Японії, Кореї, Ізраїлю, Австралії та Нової Зеландії. При цьому саме глобальний підхід до діяльності компанії, у тому числі на ринку Китаю, Індії та Латинської Америки, дає можливість зберегти свої конкурентні переваги під час кризових явищ у світовій економіці .

Задля розвитку глобального характеру діяльності компанія щорічно виділяє більш ніж 6% від загального обсягу продажів на розвиток НДДКР. Основна стратегія компанії - глобальний підхід до ведення бізнесу з використання потенціалу кожного регіону, де розташовані підрозділи ТНК; концентрація діяльності на ринках країн, що розвиваються, але у майбутньому поширення діяльності на розвинутих ринках.

ТНК «Procter & Gambler» - американська компанія, яка веде диверсифіковану глобальну діяльність на ринках країн усіх груп економік і має більш ніж 369 іноземних підрозділів. Індекс транснаціоналізації компанії становить 59%. Іноземні активи компанії дорівнюють приблизно половині від загальної кількості активів. За останні п'ять років компанія постійно нарощує обсяги продажів із середнім темпом зростання 12,7%. У 2008 р. обсяг продажів ТНК виріс на 9% і дорівнював 83,5 млрд. дол. (рис. 3). Компанія концентрує свою діяльність на ринках країн, що розвиваються. Таким чином, основні споживачі продукції ТНК - люди із середнім рівнем доходу. Ринки країн, що розвиваються, дають до 1/3 від загального обсягу продажів і постійне зростання продажів, у середньому на 18%. Компанія намагається зосередити свою діяльність на виробництві 44 марок продукції, які дають до 90% від загального прибутку ТНК.

Щорічно ТНК «Procter & Gambler» інвестує більш ніж 2 млрд. дол. у розвиток НДДКР, тобто приблизно у 2 рази більше, ніж її головний конкурент - ТНК «Unilever». Також компанія підтримує виробництво малих марок продукції, які є конкурентоспроможними на відповідних світових ринках. Таким чином, утворюється глобальна структура корпорації, яка охоплює практично усі країни світу. Утворюючи глобальний диверсифікований портфель марок продукції, компанія дещо знижує ступінь ризиків на світових ринках і підвищує можливість отримання більш високих прибутків від діяльності на іноземних ринках.

2008

2007

2006

2005

2004

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Рис. 3. Динаміка обсягів продажів ТНК «Procter & Gambler* у 2004-2008 рр., млрд. дол. [7]

Приблизно 40% виробництва компанія веде на національному ринку, 30% - на ринку країн, що розвиваються, і 30% - на інших світових ринках. Глобальна стратегія компанії полягає у розумінні потреб споживачів на регіональному рівні й завдяки цьому - підвищенні масштабів діяльності на глобальному рівні.

Корпорація «Ford Motor Company» має мережу із 162 підрозділів у різних країнах світу і 90 заводів. На національному ринку ТНК зосереджено більш ніж 50% активів компанії, обсяги продажів корпорації на іноземних ринках складають приблизно половину від загального обсягу. У підрозділах компанії працює 155 тис. осіб, тобто 72,8% від трудового потенціалу ТНК. Діяльність компанії зосереджена на ринках розвинутих країн, на які припадає більш ніж 50% від загального обсягу продажів.

Найбільший виробник продуктів харчування у світі - Швейцарська ТНК «Nestle» має 456 фабрик у 84 країнах світу на різних континентах. Зміцнення позицій «Nestle» як компанії, що пропагує принципи раціонального харчування та здорового способу життя (Nutrition, Health & Wellness), стало основним стратегічним напрямом діяльності у 2008 р. Ця довгострокова стратегія лежить в основі розвитку глобального бізнесу «Nestle» та визначає принципи роботи компанії в усіх країнах світу. Загальна кількість працівників компанії дорівнює 283 тис. чол., із яких на виробництві задіяно - 147 тис. чол. (51,9%). На національному ринку компанії працює 8957 чол. (3,2%).

У минулому році, незважаючи на складну економічну ситуацію, «Nestle» зберегла лідерські позиції у багатьох продуктових категоріях. Загальна кількість продажів компанії у 2008 р. склала 109908 млн. швейцарських крон, при цьому основна частина продажів компанії зосереджена на ринку США і становить 29922 млн. швейцарських крон (27,2%). Також компанія має високі показники продажів на ринках розвинутих економік, таких як: Франція (8558 млн. швейцарських крон), Об'єднане Королівство (4140), Німеччина (6511), Іспанія (2549 млн. швейцарських крон) та ін. Як уже зазначалося, унаслідок нестабільності світового фінансового ринку у 2008 р. оцінки фінансових показників перерахованих у різні світові валюти суттєво відрізняються одна від одної. Така ж ситуація спостерігається і при визначені темпів зростання продажів ТНК «Nestle» у 2008 р., розрахованих одночасно у національній валюті країни-реципієнта ПІІ й у валюті Швейцарії. Особисто це стосується долара США, нестабільність курсу якого у 2008 р. була рекордною .

Компанія концентрує свою діяльність переважно на ринку Європи та США, де розташовано 333 фабрики ТНК і працює 72,7% працівників компанії. На ринках цих країн збувається більш ніж 67% від загального обсягу товарів, хоча щорічний темп зростання продажів у цьому регіоні значно нижчий, ніж на латиноамериканському або азіатському ринку (табл. 1).

Таблиця 1

Показники темпу зростання продажів ТНК «Nestle» _у різних регіонах світу у 2008 р. [6]_

Країна/Регіон

Темп зростання, %

Обсяг продажів, млн. швейцарських крон

Європа

+0,6

41265

США, Канада

+0,1

32470

Латинська Америка, Кариби

+8,3

15523

Азія

+7,5

14701

Африка

+1,6

2992

Океанія

- 6,4

2957

Менеджмент компанії ґрунтується на розробці водночас як глобальних торговельних марок, так і малих локальних марок, частка яких, наприклад у виробництві шоколаду становить 70%, і які є характерними для кожного регіону, де проводить діяльність ТНК «Nestle». У виробництві продуктів харчування та напоїв приблизно 70% торговельних марок - є мега-марками (щорічний обсяг продажу у світі більш ніж 1 млн. швейцарських крон). Продукція компанії орієнтована на споживачів як із низьким, так і з найвищим рівнем доходу. Щодня компанія реалізує приблизно 1 млрд. продуктів 1 млн. споживачів по всьому світу.

Компанія щорічно інвестує до 18% від загального обсягу продажів у НДДКР. Таким чином, досягаються високі конкурентні позиції продукції ТНК як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках і диверсифікується діяльність компанії на ринках різних країн. Так, у 2008 р. ТНК «Nestle» було інвестовано у НДДКР 2 млрд. швейцарських крон. Науково-дослідницькі центри компанії розташовані у 50 країнах зі штатом працівників у 5 тис. чол.

Таким чином, глобальний характер діяльності ТНК «Nestle» дає можливість:

- залучити до своєї споживчої групи людей усіх вікових категорій і з будь-яким рівнем доходу;

- вести науково-дослідницьку діяльність у 50 країн світу і розробляти продукцію з високим рівнем конкурентоспроможності, характерної саме для певного локального ринку;

- мати широку мережу філіалів, які утворюють глобальну структуру корпорації;

- отримати доступ до багатьох світових ринків і вести там діяльність із високим ступенем транснаціоналізації (розташування на іноземних ринках виробництва та ведення науково-дослідницької діяльності).

Японська ТНК «Honda Motor Co Ltd» посідає 18 місце серед компаній із розвинутих країн за кількістю іноземних активів, які складають 75,4% від загальної кількості активів компанії. Штат компанії перевищує 160 тис. чол., 88% із яких працюють у 511 іноземних підрозділах компанії. Індекс транснаціоналізації ТНК «Honda Motor Co Ltd» у 2006 р. дорівнював 82%.

У 2008 р. сума продажів компанії дорівнювала 12002834 млн. ієн, що на 10% більше, ніж у 2007 р. Компанія займається чотирма головними напрямами діяльності, а саме:

- виробництво автомобілів (обсяг продажів - 9489,3 млрд. ієн, темп зростання - 6,8%);

- виробництво мотоциклів (обсяг продажів - 1558,6 млрд. ієн, темп зростання - 13,7%);

- виробництво силових агрегатів (обсяг продажів - 421,1 млрд. ієн, темп зростання - 0,8%);

- надання фінансових послуг (обсяг продажів - 533,5 млрд. ієн, темп зростання - 3,2%).

При цьому виробництво автомобілів та мотоциклів сконцентровано у Японії та Північній Америці, силових агрегатів - у Японії та Європі, а надання фінансових послуг здійснюється у кожному регіоні. [8]

Науково-дослідницькі центри, як і фінансові центи в компанії працюють автономно як окремі філіали і створюють, тим самим, глобальну систему інсорсингу ТНК «Honda». Три науково-дослідницьких підрозділи компанії розташовані у таких регіонах: у Японії (Сайтана), у Північній Америці (США), у Європі (Німеччина). У 2008 р. компанія витратила на НДДКР більш ніж 587,9 млрд. ієн, що складає 5,1% від загального обсягу продажів (рис. 4).

Таким чином, ТНК «Honda Motor Co Ltd», як багато серед японських компаній, зосереджує свою діяльність на внутрішньому ринку. На іноземні ринки компанія виносить функції, які характеризуються низьким рівнем транснаціональної діяльності, а саме: збут і виробництво (у деяких країнах - НДДКР). Також для компанії є характерним створення глобальної системи філіалів та глобальної системи інсорсингу.

600 500 400 300 200 100 0

%

2004

2005

2006

2007

2008

] Витрати на НДДКР

Витрати на НДДКР, як % від обсягу продажів

Рис. 4. Витрати ТНК «Honda» на НДДКР у 2004-2008 рр., млн. ієн [8]

ТНК «British Petroleum Company Plc» розташована в Об'єднаному Королівстві і є другою компанією, після ТНК «General Electric», за кількістю іноземних активів, які у 2008 р. становили 228238 млн. дол. У 2008 р. прибутки компанії значно зросли, завдяки підвищенню попиту на нафту та газ. У 2008 р. компанія втілила два нових проекти у Мексиці та Азербайджані.

У 2008 р. компанія інвестувала більш ніж 27500 млн. дол. у розвиток глобальної системи філіалів. Продажі компанії з кожним роком мають позитивну динаміку зростання та у 2008 р. дорівнювали 361143 млн. дол. У 2008 р. прибуток до оподаткування виріс на 10% і становив 35239 млн. дол., хоча позитивна динаміка спостерігалася ні на всіх ринках компанії. Цьому сприяло підвищення попиту та ціни на нафту і газ.

Штат компанії у 2008 р. дорівнював 92 тис. робітників (у 2007 р. - 98 тис.), із яких 82,7% працюють в іноземних підрозділах компанії. Індекс транснаціоналізації компанії є стабільним упродовж багатьох років і становить у середньому 80%.

Таким чином, обираючи глобальний характер діяльності світові ТНК отримують певні переваги, серед яких:

- доступ практично на всі ринки світу;

- можливість використання глобальної системи інсорсингу й аутсорсингу;

- можливість продажу та купівлі товарів між підрозділами за трансфертними цінами, які нижчі за середньоринкові;

- доступ до найновітніших технологій. які дозволяють глобальним ТНК підвищувати конкурентоспроможність своїх товарів;

- можливість утворення глобальної системи підрозділів, які використовують певні, характерні для того чи іншого ринку, ресурси з найменшими витратами і, тим самим, працюють на досягнення глобальних цілей компанії;

- підвищення загального доходу компанії за рахунок «гри» на курсах валют країн, де розташовані філіали компанії;

- зниження ризиків за рахунок глобальної диверсифікації діяльності;

- отримання вигідних умов для розташування своїх активів на різних іноземних ринках;

- доступ до дешевого та кваліфікованого потенціалу на певних локальних ринках та ін.

У результаті аналізу внутрішньофірмового менеджменту діяльності восьми нефінансових ТНК, які входять до списку найбільших компаній світу, встановлено формування у світовій економіці політики розвитку глобального внутрішньофірмового менеджменту ТНК, ознаки якого є найбільш притаманними для американських ТНК, що діють у галузях виробництва стандартизованої продукції (нафтопереробка, фармацевтика, енергетика, телекомунікації, автомобільна промисловість тощо).

Встановлено, що система глобального внутрішньофірмового менеджменту ТНК відіграє значну роль у формуванні структури їх доходів, які на іноземних ринках щорічно в середньому зростали приблизно на 13%. Глобальна діяльність компаній сконцентрована на таких ринкових кластерах, як «Ключові ринки, що розвиваються» (ринок Китаю, Індії, Латинської Америки); «Інші ринки, що розвиваються» (ринок Центральної та Східної Європи, Росії, України, Центральної Азії, Середнього Сходу, Африки, Туреччини та зони АСЕАН); «Зрілі ринки країн Західної Європи, Північної Америки, Японії, Кореї, Ізраїлю, Австралії та Нової Зеландії». Найвищі темпи зростання продажів компаній спостерігаються на ринках країн, що розвиваються, і країн із перехідною економікою, що перевищує темпи зростання продажів на ринках розвинутих країн більше ніж у 10 разів. Однією з основних стратегій даних компаній є створення «глобальних компаній» з метою розвитку єдиної системи глобального інсорсингу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций