Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 82

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

На відміну від моделей BCG і GE/McKensey модель SHELL/DPM (Direct Policy Matrix) головним чином зосереджена на аналізі розвитку поточної галузевої ситуації. Основне теоретичне положення моделі ADL/LC полягає в тому, що і окремо взятий вид бізнесу будь-якої корпорації може знаходитися на одній з вказаних стадій життєвого циклу, і, отже, його потрібно аналізувати відповідно до цієї стадії.

Модель HOFER/SCHENDEL описує цикл розвитку ринку товару і передбачає здобуття певних стратегічних висновків на основі аналізу еволюції ринку.

На думку автора, більшість відомих і вживаних у вітчизняній і зарубіжній економічній науці схем стратегічного маркетингового аналізу спираються на вище перелічені моделі.

На думку Є. Михайлової, в рамках стратегічного маркетингового аналізу для визначення стратегічних альтернатив розвитку компанії в цілому і бізнесів компанії окремо можна виділити 5 ключових блоків питань [12]:

1. Ідентифікація бізнесів компанії;

2. Аналіз та прогноз галузевих тенденцій;

3. Аналіз поточного стану і перспектив розвитку цільових та суміжних ринків;

4. Прогноз довгострокової конкурентної позиції компанії по кожному бізнесу або продукту;

5. Позиціонування компанії на ринку і прогноз конкурентної позиції компанії в цілому.

С. Картишев зазначає, що надмірність промислової інфраструктури і активів, обмеженість фінансових і людських ресурсів, а також поступова втрата конкурентоспроможності продукції промислових підприємств країн СНД веде до необхідності корінної реорганізації підприємств і концентрації на найбільш конкурентоздатних бізнес ах [13].

Першочерговий крок в даному напрямі - виділення непрофільних для підприємства бізнесів.

Другий крок - ідентифікація і порівняння конкурентоспроможності основних бізнесів.

Але, на слушну думку А. Бравермана, навіть після того, як були ідентифіковані основні бізнеси, може виникнути проблема: класифікований за традиційними західними методиками бізнес на підприємствах на пострадянському просторі може не мати нічого спільного з аналогічним бізнесом «за світовими мірками» [14].

Аналіз і прогноз галузевих тенденцій. Пошук перспективних продуктів і технологій.

С. Картишев підкреслює, що при проведенні аналізу галузевих тенденцій важливо не замикатися на аналізі тенденцій на традиційних ринках: для більшості виробників промислової продукції країн СНД це пострадянський простір. Можна привести безліч прикладів, коли технології активно використовувані в країнах СНД, за кордоном давно витіснені сучаснішими і ефективнішими [13].

Прогноз довгострокової конкурентної позиції компанії по кожному бізнесу (продукту). Аналіз і прогноз ринкової позиції конкурентів. Конкурентна позиція компанії на ринку визначається мірою відповідності продукції компанії ключовим чинникам ухвалення рішення покупцем про покупку. Аналізуючи міру відповідності продукції компанії і продукції конкурентів, зважаючи на поточну долю компанії на ринку, можна чітко прогнозувати зміну конкурентній позиції компанії і докладати цілеспрямовані зусилля по зміцненню позиції компанії на ринку. З іншого боку, аналіз на різних ринках, дозволяє ідентифікувати цільові для компанії ринки.

Аналіз поточного стану і перспектив розвитку цільових і суміжних ринків. Прогноз попиту і його структури. Для прогнозу попиту на промислову продукцію можна використовувати чотири основні методи [15]: Трендовий метод у Опит потенційних споживачів >  Оцінка функціональної потреби

Ь Оцінка інвестиційних програм споживачів і їх реалізації При побудові прогнозів попиту можна використовувати так званий «метод аналогів». Базова передумова методу - в довгостроковій перспективі не існуватиме закритого ринку України і країн СНД. Поступово структура ринків країн СНД і структура попиту на промислову продукцію на цих ринках приходитиме у відповідність із структурою розвинених ринків. Відповідно, аналізуючи динаміку розвитку зарубіжних ринків і структуру попиту на них, можна з високою мірою достовірності прогнозувати розвиток ринків країн СНД і структуру попиту. Ключове питання: коли? Можна будувати декілька прогнозів залежно від різних чинників (сценарне планування) і вибирати найбільш реалістичний варіант.

Ринки країн СНД відносяться до ринків з несталою структурою попиту, тому при прогнозуванні об'єму і структури попиту необхідно використовувати всі приведені методи. Порівнюючи отримані прогнози можна з достатньою мірою достовірності прогнозувати майбутній попит і його структуру [13].

Позиціонування компанії на ринку і прогноз конкурентної позиції компанії в цілому залежно від продуктово-ринкового портфелю і змін у внутрішньому середовищі компанії.

Компанія позиціонує себе по відношенню до конкурентів в галузі. Картина галузі формується на підставі типологізації компаній, що діють в галузі. Серед критеріїв, які можуть бути покладені в основу типології, можуть виділятися продуктовий і ринковий портфелі компаній, географія постачань, виручка, інші критерії.

Наступним етапом є аналіз поточної позиції компанії по відношенню до гравців і ухвалення рішення відносно того, яку позицію компанія «Хоче і може» займати в галузі, виходячи з власних фінансових і інших можливостей, яку продукцію компанія вироблятиме і на яких ринках працюватиме.

Послідовна реалізація наведених вище кроків дозволяє визначити альтернативи продуктово-ринкового портфелю компанії і оптимізувати поточну структуру і систему управління. На наступному етапі керівництву компанії необхідно прийняти рішення про вибір однієї з розроблених продуктово-ринкових альтернатив. Надалі, під цю альтернативу розроблятиметься довгострокова програма розвитку компанії.

Процес вибору альтернативи є дуже важливим етапом і заслуговує на окремий розгляд. Варто лише відзначити, що серед критеріїв, якими необхідно керуватися при виборі, необхідно обов'язково виділяти: фінансові прогнози по бізнесах і компанії в цілому, інвестиційні потреби для реалізації кожній з альтернатив і, відповідно, можливості компанії генерувати ресурси або залучати їх з боку, інноваційнийпотенціал, ризики і конкурентоспроможність продукції (бізнесів). Потрібно пам'ятати, що вибір альтернативи - це усвідомлений вибір керівництвом і власниками компанії напряму розвитку бізнесу, а проведені стратегічні дослідження є прекрасною базою для обґрунтування цього рішення.

Методично, дослідницькі роботи, що проводяться, можна розділити на два етапи - етап стратегічного аналізу і стратегічного прогнозування. Надалі, будуть розглянуті найбільш типові проблеми, що виникають на кожному з них. Проблеми на етапі стратегічного аналізу:

Жорстко розрізняються і по-різному оцінюються внутрішній і зарубіжні ринки і конкуренти («подвійний стандарт»). Домінує аналіз в рамках внутрішнього ринку;

Конкуренти недооцінюються. Конкурентоспроможність і ринкові перспективи власної продукції переоцінюються;

Не беруться до уваги слабкі сигнали (погрози і можливості), які в перспективі можуть зіграти вирішальну роль в розвитку компанії;

Аналіз носить чітко структурований по блоках інформації характер. Не виникає питань на стику, що наводять до найцікавіших

виводів;

Недостатня увага приділяється суміжним ринкам і новим технологіям. Проблеми на етапі стратегічного прогнозування:

Некритична екстраполяція поточної ситуації і тенденцій на довгострокову перспективу, зокрема - формальний трендовий підхід; Невідповідність прогнозів виявленим на етапі аналізу обмеженням і тенденціям;

Відмова враховувати в прогнозі істотні чинники у зв'язку з тим, що їх вплив важко виразити кількісно; Відмова від «поганих» прогнозів;

Внутрішня невідповідність між окремими прогнозами;

Некритичне використання статистики, прогнозних даних з держпрограм і «зацікавлених» джерел. Відсутність «зустрічних перевірок»;

Отримані результати прогнозування інтерпретуються формально, не робиться важливих для розвитку компанії виводів і припущень. Висновки. Зіставлення вмісту і структури понять, що стосуються аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, в роботах різних дослідників дозволяє зробити наступні висновки.

1) Розробки значної більшості авторів по даній темі в значній мірі схожі, і вміст, і структура аналітичного етапу стратегічного управління не є спірними.

2) Вживана термінологія вимагає уточнення з огляду на те, що єдиного терміну, який об'єктивно характеризує суть і вміст досліджуваного компонента стратегічного управління на сучасному етапі, немає.

Відповідно до вищевикладеного, автор вважає за необхідне виробити уточнення вживаної термінології і пропонує власні трактування понять «Стратегічний маркетинговий аналіз» і «стратегічний маркетинговий моніторинг», які б об'єднали сучасні підходи до стратегічного аналізу в рамках маркетингової концепції функціонування підприємства. Також в роботі визначено можливі проблеми на етапах стратегічного аналізу і стратегічного прогнозування.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тканко В.М. Концептуалізація  стратегічного розвитку маркетингу // Стратегія розвитку України (економіка,  соціологія,  право): Наук.

журнал. - Вип. 4 / Голов. ред. О.П.Степанов.- К.: НАУ, 2005.- С. 3-12

2. Тканко В.М., Кравчук Г.В. Формування механізму застосування маркетингового інструментарію в ринковій діяльності підприємства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта і наука без границь "2005". - Дніпропетровськ, 2005. - Т.У.- С.3-5.

3. Белявский И.К. Маркетинговое исследование:./Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информации. - М., 2001. - 320 с.

4. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А. П. Градова - СПб.: Специальная литература. - 1995. - 414 с.

5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. Е. М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1993. - 736 с.

6. Голубков Е. П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Финпресс, 1999.-656 с.

7. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Гардарики, 2002. - 296 с.

8. Дойль П. Маркетинг менеджмент и стратегии / Пер. с англ: Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

9. Стратегический менеджмент: Учебник / Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. - М.: Проспект, 2003. - 336 с.

10. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2001. -412 с.

11. Михайлова Е. А. Стратегический менеджмент и стратегический маркетинг: проблемы взаимосвязи и взаимопроникновения // Менеджмент в России и за рубежом. - 1999. - № 2. - С. 4-7.

12. Картышов С. В. Моделирование стратегий маркетинга // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. - 1998. - № 4 (16). -С. 25-31.

13. Браверман А. А. Маркетинг в условиях кризисной экономики // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. - 2008. - №6 (18).-С. 4­6.

14. Ковалев А. И. Маркетинговые технологии в промышленности: Монография // Маркетинг. - Спец. вып. № 22. - М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2003. - 128 с.

РЕЗЮМЕ

У статті узагальнено і проаналізовано велику кількість підходів, що застосовуються при проведенні стратегічного маркетингового аналізу, а також уточнено терміни «Стратегічний маркетинговий аналіз» і «стратегічний маркетинговий моніторинг» і визначено деякі проблеми при проведенні стратегічного маркетингового аналізу. РЕЗЮМЕ

В статье обобщены и проанализированы большое количество подходов, которые используются при проведении стратегического маркетингового анализа, а также уточнены термины «Стратегический маркетинговый анализ» и «стратегический маркетинговый мониторинг» и определены некоторые проблемы при проведении стратегического маркетингового анализа.

SUMMARY

In article are generalized and analyzed big amount approach, which are used when undertaking the strategic marketing analysis, as well as is elaborated terms "Strategic marketing analysis" and "strategic marketing monitoring" and are determined some problems when undertaking the strategic marketing analysis.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ

Михайлишин Л.И., Донецкий национальный университет,

Охота В.И., Тернопольский национальный экономический университет

Становление рыночных отношений и интеграция украинской экономики в мировую существенным образом изменяет принципы функционирования экономической системы, которые определяют условия деятельности отечественных промышленных предприятий. Это в первую очередь относится к инвестиционной сфере, которая является основой развития любой экономической системы, имеет определяющее значение в создании высокотехнологического производства, способного решать многие экономические и социальные проблемы. В этих условиях возникает проблема усовершенствования организационно-правовой базы привлечения иностранного капитала в экономику Украины. Правовая система Украины

© Михайлишин Л.И., Охота В.И., 2010 618является основным препятствием для иностранных инвесторов: отсутствие четких механизмов выполнения действующих законов, наличие большого количества нормативно-правовых подзаконных актов, отсутствие четкого взаимодействия между органами государственной власти. Целью статьи является анализ экономико-правового механизма привлечения и использования иностранного капитала.

Вопросы привлечения и использования иностранного капитала были исследованы в работах и публикациях известных отечественных и зарубежных экономистов в области инвестиционной политики: В. Беренса, Дж. Кейнса, Д. Норткотта, П.М. Хавранеко, У. Шарпа, О.Г. Белоруса, И.О. Бланка, М.В. Грачевой, Б.В. Губского, М.И. Книша, Д.Г.Лукьяненко, Ю.В. Макогона, В.Е. Новицкого, Ю.М. Пахомова и др.

Чтобы рассматривать экономико-правовой механизм привлечения иностранного капитала, необходимо более четко определить понятие этого механизма, его сущность и составляющие.

Экономико-правовой механизм привлечения и использования иностранного капитала - это комплекс мер и мероприятий, определяющих условия деятельности, отношения собственности и организационно-правовые формы предприятий с иностранными инвестициями. Он формируется и действует на трех уровнях: макроуровне, включающем целенаправленные действия органов центральной государственной власти в процессе регулирования иностранных инвестиций, мезоуровне, представляющем политику привлечения иностранного капитала региональными властями и на микроуровне, где происходит непосредственное взаимодействие иностранного инвестора и предприятия -получателя капитала.

На всех уровнях определяющим звеном является государственное управление иностранными инвестициями. Оно представляет собой урегулированную нормами права законодательную и исполнительную деятельность соответствующих органов государственного управления экономикой по эффективному привлечению и рациональному использованию иностранных инвестиций. Порядок государственного управления инвестиционными процессами определен в таких законодательных актах, как: Концепция регулирования инвестиционной деятельности в условиях рыночной трансформации экономики, утвержденная Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 июня 1995г. № 384, и Программа деятельности Правительства Украины, утвержденная Верховной Радой 15 октября 1996 г.

Органами государственного управления иностранными инвестициями на макроуровне выступают Президент Украины, как глава государства, и высший орган исполнительной власти - Кабинет Министров.

Функции по управлению иностранными инвестициями в Украине распределены между несколькими центральными органами исполнительной власти. В их состав входят органы как функциональной, так и отраслевой компетенции: Кабинет Министров Украины (Валютно-кредитный комитет, отдел иностранных инвестиций и свободных экономических зон), Комитет Верховного Совета Украины по вопросам европейской интеграции, Министерство внешних экономических связей и торговли Украины, Министерство иностранных дел Украины, Министерство экономики, Министерство финансов, Украинская государственная кредитно- инвестиционная компания, Фонд государственного имущества, Национальное агентство реконструкции и развития Украины, Государственный таможенный Комитет и Главная государственная налоговая инспекция Украины. Решения вышеперечисленных органов власти обязательны для центральных и местных органов государственной исполнительной власти.

Посредством ряда приемов регулирования и стимулирования потоков иностранного капитала на макроуровне государством формируются концептуальные основы привлечения иностранного капитала в страну и регионы в частности. В их составе: законодательные аспекты, фискальные мероприятия, финансовые стимулы, определение основных форм иностранных инвестиций, создание соответствующей инфраструктуры, специальные мероприятия (создание свободных экономических зон).

Рассмотрим эти составляющие с точки зрения результативности привлечения и использования иностранных инвестиций.

Следует учитывать, что в международной практике существует достаточно большое многообразие форм привлечения финансовых ресурсов из-за рубежа, позволяющих достигать поставленных перед государством в целом и перед конкретным предприятием целей и задач. Среди них можно назвать такие формы привлечения финансовых ресурсов:

1. Международную кооперацию производства.

2. Получение зарубежных кредитов.

3. Получение иностранного оборудования на основе лизинга.

4. Получение кредитов на компенсационной основе.

5. Привлечение иностранного капитала на основе концессий или договоров о разделе продукции.

6. Привлечение иностранного капитала в форме предпринимательства путем создания совместных предприятий с различной долей иностранного участия, в том числе путем продажи иностранным инвесторам акций.

7. Создание предприятий, полностью принадлежащих иностранному капиталу.

8. Сотрудничество с иностранными компаниями в развитии производства на базе договора без создания юридического лица.

9. Создание свободных экономических зон, действие которых направлено на более активное привлечение иностранного капитала в определенные территории.

Все приведенные выше формы привлечения иностранных инвестиций носят долгосрочный стратегический характер и способны при правильной постановке дела помочь Украине в решении проблем структурных, отраслевых и межотраслевых изменений экономики страны с меньшими инвестиционными затратами, в значительно более короткие сроки, чем это удалось бы сделать, опираясь только на финансовые ресурсы страны. Однако эффективность деятельности предприятий с иностранными инвестициями в большой мере зависит от правильности выбора их форм. Необходимо учитывать, что все они, как долгосрочные акции, подвержены воздействию инфляции, политической неустойчивости и экономической дезорганизации в большей мере, чем одномоментные текущие операции.

Рассмотрим некоторые из них. Совместное предпринимательство является одной из форм привлечения иностранного капитала и передовых технологий. Первые СП в Украине начали создаваться в 1991 г. Этот процесс регулируется нормативными актами разной юридической силы, в которых обусловливается порядок регистрации иностранных инвестиций, предоставление или отмена льгот совместным предприятиям, условия раздела и реинвестирования прибыли, их налогообложение. СП в Украине обладают двумя третями общей суммы инвестиций. Из общего числа предприятий с иностранными инвестициями собственную продукцию производят 27%. Основная форма инвестиций - это движимое и недвижимое имущество (65%), - около 20% - непосредственно денежные взносы. Основные цели и задачи создания совместных предприятий заключаются в привлечении в страну передовых технологий, прогрессивного опыта организации и управления производством, иностранного капитала, в получении иностранных кредитов на льготных условиях, диверсификации экспорта, наполнении внутреннего рынка, увеличение запасов свободно конвертируемой валюты благодаря росту экспорта и замещению импорта. Кроме того, объединяются интересы украинского и иностранного партнера, что предполагает взаимную заинтересованность в совершенствовании производства и завоевании рынков.

Однако совместные предприятия имеют и отрицательные стороны: отечественные участники СП в определенной мере теряют контроль над предприятиями. Существенная часть доходов становится собственностью зарубежного партнера и будет выплачиваться ему постоянно пропорционально его доле в уставном фонде совместного предприятия.

Необходимо отметить, что определенную роль в привлечении иностранного капитала играет создание коммерческих организаций со 100-процентным иностранным участием. В настоящее время серьезных западных инвесторов интересует не столько партнерство, сколько приобретение надежных элементов контроля над производством. В том случае, когда предприятие создается целиком за счет иностранного инвестора, вопрос о правильной оценке отечественного вклада вообще не встает и можно рассчитывать на реальное привлечение средств из-за рубежа. В этом смысле новые коммерческие организации со 100-процентным иностранным участием даже предпочтительнее совместных предприятий. Однако допуск такого рода коммерческих организаций в стратегически важные отрасли должен быть более жестким, чем для совместных предприятий для минимизации риска захвата монопольного положения на отечественном рынке.

Законодательная база портфельного инвестирования предусматривает участие иностранных инвесторов в процессе приватизации имущества государственных предприятий, приобретение паев, акций и других ценных бумаг, что делает возможным осуществление портфельных инвестиций. Финансовые (портфельные) инвестиции могут осуществляться в Украине путем: приобретения иностранныминвестором государственных (муниципальных) ценных бумаг; акций, облигаций, частей (паев) предприятий, которые приватизируются, путем международного конкурса или реализации на аукционе залогов.

Продажа пакетов осуществляется согласно Положению о порядке проведения во внебиржевой торговой системе аукционов по продаже за денежные средства пакетов акций, принадлежащих государству, открытых акционерных обществ.

Несмотря на то, что законодательная база портфельного инвестирования путем продажи иностранным инвесторам государственных и корпоративных ценных бумаг более или менее отрегулирована, масштабное и в то же время эффективное портфельное иностранное инвестирование представляется проблематичным даже в среднесрочной перспективе, что обусловлено незрелостью инфраструктуры фондового рынка Украины. Более того, оно может изменить направление движения и дестабилизировать экономику, так как в значительной мере ориентируется на спекулятивный эффект, а не на структурные изменения. Портфельные инвестиции - это своего рода механизм разведки и определения уровня риска путем вложения небольших сумм в разнородные объекты. Они должны рассматриваться только как одна из общих предпосылок оживления экономики, сами же по себе они не создадут прочной инвестиционной основы экономического подъема, поэтому основной акцент при разработке государственных инвестиционных программ должен быть на стратегическом инвестировании. В контексте классификации У. Шарпа стратегическими (прямыми) инвестиции называются в случае, если иностранный инвестор покупает пакет акций, позволяющий ему установить контроль над предприятием или участвовать в его управлении. На Западе обычно прямыми инвестициями считают вложения на уровне 20-25% акционерного капитала.

Любые масштабные экономические преобразования останутся незавершенными без создания соответствующей инфраструктуры в виде рынка ценных бумаг - регулятора большинства стихийных процессов. В этом механизме инструментом перераспределения потока инвестиций выступают ценные бумаги, активизирующие временно свободный капитал и «переправляющие» его посредством купли-продажи в нужном направлении, что позволяет оптимизировать структуру всеобщего производства.

Следует учитывать то, что прямые иностранные инвестиции, а также и портфельные, не увеличивают внешний долг Украины, чего нельзя сказать о кредитах и займах иностранных финансово-кредитных институтов и иностранных государств.

Одним из инструментов активизации участия Украины в международном разделении труда, увеличении валютных доходов, улучшения платежного баланса, получения доступа к новым технологиям является создание территорий приоритетного развития (ТПР) и свободных экономических зон (СЭЗ).

Формирование экономико-правового механизма привлечения и использования иностранного капитала на мезоуровне, представляющем политику привлечения иностранного капитала региональными властями (региональной инвестиционной политики), целесообразно исследовать рассмотрев концептуальные основы СЭЗ, носящие локальный характер.

Мировой опыт свидетельствует, что даже в условиях развитой рыночной экономики органы регионального управления вынуждены брать на себя многие хозяйственные функции, в первую очередь, связанные с созданием инвестиционного капитала, определяющиеся мерой разделения власти между государством и регионом.

В экономико-правовом механизме привлечения иностранного капитала этот процесс представляет мезоуровень и носит название региональной инвестиционной политики, определяющейся мерой разделения власти между государством и регионом.

Правовой статус местной государственной администрации определяется Конституцией Украины и Положениями об областной, местной и районной государственной администрации, утвержденными Указом Президента Украины от 21.08.1995 № 760/95. Согласно этим нормативным актам местная государственная администрация непосредственно участвует в управлении иностранным инвестированием. Ее функции - разработка программ социально-экономического развития соответствующих территорий, внесение предложений по созданию специальных экономических зон, содействие созданию предприятий с иностранными инвестициями, осуществление управления инвестиционной деятельностью, внесение предложений по привлечению иностранных инвестиций в механизм экономического развития соответствующих административно-территориальных единиц, обязательная регистрация иностранных инвестиций и ведение их учета, организация на региональном уровне переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, учет доли иностранных инвестиций в формировании местных бюджетов [2].

На мезоуровне регион выступает в роли самостоятельной хозяйственной системы, способной координировать социально- экономический процесс, происходящий на этой территории. Поэтому здесь уже четко видна ориентация на определенные проекты: программы социально-экономического развития, проекты СЭЗ и т.д. Администрация региона обладает определенными полномочиями для выбора того или иного типа проекта в зависимости от преследуемых целей и ожидаемых результатов.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций