Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

6,7

6,5

СНД

9,3

8,5

40

17,1

7,6

9,6

9,2

41,1

11,7

7,2

країни, що розвиваються

3,7

4,4

37,7

12,3

19,4

4,9

10

67,5

3,1

3,4

Центральна й Східна Європа

5,2

4,6

22

9,7

18,2

5,4

8,2

34,9

6,9

11,8

Близький Схід

3,4

5,1

57

1,9

5,3

10,1

13,6

42,3

10,1

24,4

Західна півкуля

5,4

4,5

23,1

8,7

9,8

5,4

8,5

40,8

2,3

3,4

зміна споживчих цін на паливо й продукти харчування Джерело: World Economic Outlook: Housing and the Business Cycle World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, April 2008

Економічна рівновага є динамічним, а не статичним явищем і процесом тому, що розвиток не статичний (рис. 5., табл. 1 — показаний вплив окремих економічних факторів на встановлення локальних рівноважних положень країн). Звідси динамічними є й структурні зв'язки, і пропорції. Динамічна економічна рівновага в реальному житті виникає як відносна, а не абсолютна ринкова рівновага. У зв'язку із цим структурний і загальний економічний розвиток виступає як циклічний рух від рівноваги базового, вихідного рівня до порушення його й формуванню рівноваги на новому рівні й з більш складними структурними характеристиками.

Економічна рівновага, як і економічний розвиток, має об'єктивну циклічну природу. Економічний розвиток — це циклічний рух від поступово складної рівноваги до поступового порушення його й формуванню нової рівноваги на більш високому рівні, рівноваги нової якості. Ми повинні не тільки визнати об'єктивний характер і неминучість циклічних трансформацій динамічного економічного розвитку, але й виробити систему заходів щодо застосування антициклічної політики держав і міждержавних об'єднань. У колишніх соціалістичних країнах ігнорувалася циклічна природа економічного розвитку. Тому в економічній політиці цих країн не були закладені механізми антициклічного регулювання, що вкрай послабило цю політику й привело до не конкурентоспроможності економічних систем.

12

10

Середній приріст ВВП за 1997-2008 гг.

Середній приріст експорту товарів за 1997-2008 гг.

1997      1998      1999      2000      2001       2002      2003      2004      2005      2006      2007 2008 □ ВВП □ Експорт товарів

Джерело: World trade report 2009

Рис. 5. Щорічний приріст світового обсягу ВВП і експорту товарів

Перехід до сталого розвитку світового співтовариства припускає подолання або, принаймні, істотне ослаблення гостроти глобальних проблем. Тому перехід до сталого розвитку зажадає зміни всього укладу життя, побудованого на економічній парадигмі. При цьому необхідна відповідна еволюція в оцінці самого процесу суспільного розвитку з урахуванням не тільки економічного росту й економічної ефективності, але й екологічній безпеці, соціальній захищеності й т.п. У цьому зв'язку заслуговує більш широкого застосування запропонований на початку 1990-х років у рамках Програми розвитку ООН (ПРООН) як комплексна оцінка соціально-економічного розвитку як промислово розвинутих, так і країн, що розвиваються, індекс людського розвитку, що характеризує різні аспекти людського існування. Представляється, що такий зсув акцентів із чисто кількісних показників економічного росту на соціально-економічний розвиток, вимірюваний у термінах якості життя, більшою мірою відповідає потребам розвитку світового співтовариства в ХХІ ст.

Перехід до сталого розвитку й подолання численних труднощів, пов'язаних із глобальними проблемами, зажадає великих зусиль від світового співтовариства в цілому, від міжнародних організацій, а також від урядів окремих країн.

Новітні тенденції свідчать про посилення функцій держави й про розвиток нових форм державного регулювання. Сьогодні всі розвинуті держави беруть на себе відповідальність за технологічний, економічний і соціальний розвиток, за формування сучасних економічних систем, за узгодження дій ринкових і неринкових механізмів, за раціональні пропорції й зв'язки між централізованим державним і ринковим регулюванням, за координацію економічних процесів на макрорівні, підтримка оптимальних структурних пропорцій.

Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що еволюція й трансформація сучасних форм і систем державного економічного регулювання йде в напрямку зміни співвідношення між формами тактичного й стратегічного характеру на користь останніх. Досвід переконує, що й у нових "ринкових" країнах в умовах радикальної трансформації економічних систем з одночасною зміною макроструктури народного господарства на перший план повинна висуватися економічна довгострокова стратегія, довгострокове державне регулювання у формі стратегічного економічного програмування, що повинне наголошувати на стратегічному структурному програмуванні як вищій формі економічного регулювання — найголовнішому методі до сталого, послідовного розвитку і економічного оптимуму.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Амоша А.И., Иванов Е.Т., Иванов С.Е. Каноны рынка и законы экономики. Кн. 6: Прикладной социально-экономический анализ / НАН Украины; Ин-т экономики пром-ти. Донецк, 2003. — С. 518.

2. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. — К.: ВІПОЛ, 1999.

3. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. — М.,1969. — С. 455.

4. Д. Делл. Социальные рынки информационного общества. М., 1986. — С. 332.

5. Доклад о мировых инвестициях, 1996. — Нью-Йорк, Женева, 1996.

6. Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Глобализация в Украине и мировой экономике. Донецк: ДонНУ, 2004. — 478 с.

7. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Підручник / Макогон Ю.В., Лук'яненко Д.Г., Пахомов Ю.М. й ін. — Київ: «Освіта України», 2009. — 420 с.

8. Смирнов А.С. Логика всемирной истории и перспективы человечества. — Том 1. — М: 2006 — 417с.

9. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. — К.: Знання, 2007. — 670 с.

РЕЗЮМЕ

Глобальний характер сучасних економічних процесів полягає, насамперед, у тому, що господарські системи досягають планетарних масштабів. У наш час досить виразно проявляється тенденція до зростання ролі зовнішніх, інтернаціональних факторів у процесі економічного розвитку. Все це обумовлено, насамперед, масштабами сучасного виробництва, особливостями технологічної революції, загостренням проблеми ринків, зовнішнім фінансуванням розвитку, різкими розбіжностями між окремими країнами в забезпеченості природними й іншими ресурсами.

РЕЗЮМЕ

Глобальный характер современных экономических процессов заключается, прежде всего, в том, что хозяйственные системы достигают планетарных масштабов. В наше время довольно выразительно проявляется тенденция к росту роли внешних, интернациональных факторов в процессе экономического развития. Все это обусловлено, прежде всего, масштабами современного производства, особенностями технологической революции, обострением проблемы рынков, внешним финансированием развития, резкими расхождениями между отдельными странами в обеспеченности естественными и другими ресурсами. SUMMARY

Nowadays global character of economical process is a result of economies rich to global scale. The economy development is significantly owed to the rise of external, international factor tendencies. These are due to the modern production scale, technical revolution features, market problems worsening, external development investment and high disparity in natural resources reserves in the countries.

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТА НА РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Паим Бернардо Да Консейсао, аспирант кафедры международной экономики ДонНУ

Актуальность исследования. Особенностями развития энергетики на современном уровне являются резкое ужесточение экологических требований (в частности, Киотский протокол по выбросам парниковых газов), переход на высокоэффективные и ресурсосберегающие энергетические технологии и попытки поиска альтернативных (без использования традиционного органического топлива) источников энергии.

Усилия по энергосбережению и повышению энергоэффективности способствуют снижению энергоемкости экономического развития, укрепляя тем самым глобальную энергетическую безопасность, а повышение энергоэффективности и экономия энергии позволяют снизить нагрузку на инфраструктуру и способствуют оздоровлению окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.

Целью исследования является анализ спроса на энергоносители в странах евразийского континента.

Объектом исследования является рынок энергетических ресурсов стран Евразии, проблематика его развития.

Предметом исследования является возможности и перспективы интеграции Украины в мировую экономическую систему. Исследованию проблематики развития участия национальных экономик в мировом хозяйстве посвящены работы Б.Данилишина, Ю.Макогона, Е.Савельева, Н.Чумаченко. Вопросам исследования международной экономической интеграции      посвящены работы

В.Гееца, Б.Губского, Д.Лукьяненко, Г.Климко, Г.Кремера, Ю.Пахомова.

Современная энергетика это комплексная отрасль хозяйства, включающая в себя все топливные отрасли и электроэнергетику. Она охватывает деятельность по добыче, переработке и транспортировке первичных энергетических ресурсов, выработке и передаче электроэнергии. Тесно взаимосвязанные друг с другом, все эти подотрасли образуют единый топливно-энергетический комплекс (ТЭК), который играет особую роль в экономике любой страны, поскольку без него фактически невозможно нормальное функционирование ни одного из звеньев хозяйства. Да и сам ТЭК относится к наиболее капиталоемким отраслям производства.

Мировая энергетика - та отрасль, от которой напрямую зависит экономическое благополучие ведущих государств и, в конечном счете, их выживаемость. Энергоресурсы (нефть и газ) ограничены, цены на них колеблются, что обостряет конкуренцию в глобальных масштабах.

Рациональная политика энергетической безопасности - это еще и попытка объяснить потребителям энергии, как необходимо реагировать на изменения цен и структуры поставок.

Несмотря на всю разницу в подходах ведущих государств, существуют и очевидные точки сближения в понимании энергетической безопасности. По сути, возможно, выделить основные принципы, которые в той или иной степени разделяют все государства.

Во-первых, энергетическая безопасность - это взаимная ответственность потребителя и поставщика энергетических ресурсов. Это признают все, однако проблемы начинаются там, где потребитель и поставщик начинают требовать друг от друга гарантий поставок или оплаты этих поставок. Это вариант требование ЕС к России, на что, как отмечено, она отвечает аналогичным требованиям доступа к системам непосредственного распределения ресурсов до конечного потребителя. Т. е. это требования открытия экономических границ.

В радикальном варианте гарантирование поставок может выражаться в прямом политическом и экономическом диктате странам-поставщикам, вплоть до проведения против них военных операций.

Однако есть и третий вариант, представленный азиатскими странами. Это готовность гарантировать поставки за счет, с одной стороны, участия компаний, представляющих экономические интересы потребителя в разработке энергетических ресурсов на территории страны-поставщика, с другой - играя по правилам страны-поставщика и вкладывая значительные средства в инфраструктуру добычи и транспортировки. Таким образом, речь идет о принципе ответственности взаимозависимости потребителя и поставщика.

Ведущие государства осознают опасность погружения в анархию конкурентной борьбы, тем более в условиях глобализации.

В настоящее время основной спрос на энергоносители в Евразии приходится на страны Европы (29%) и Китай (26%). На энергоизбыточные регионы - Россию, Центральную Азию и Ближний Восток - приходится только 15% спроса, на энергодефицитные - кроме Европы и Китая, также к ним относятся Индия, Япония и другие страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии - 85% спроса.

Наиболее высокими темпами потребление энергоносителей растет в странах Азии, главным образом, в Индии и Китае. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) является одной из ведущих комплексных энергетических групп в мире. Корпорация осуществляет все виды работ в нефтегазовом секторе - от разведки и добычи до переработки и продажи, предоставляет инжиниринговые и технические услуги для нефтегазовых месторождений, занимается поставками и производством материалов и оборудования для нефтяной промышленности. CNPC добывает 2,15 млн. баррелей сырой нефти и 2,4 млрд. куб. футов природного газа в день, причем ежедневно перерабатывается 1,6 млн. тонн нефти. CNPC является также одной из крупнейших корпораций в мире, оказывающих инжиниринговые и технические услуги для нефтяной и нефтехимической промышленности. Корпорация предоставляет различные услуги, в том числе услуги геологической разведки, бурения, каротажа, тестирования, анализа проб бурового раствора, скважинных работ, обустройства нефтегазовых месторождений, строительства нефте- и газопроводов, нефтепереработки и нефтехимического инжиниринга по всему миру. Развитие данной корпорации входит в интересы энергетической политики Китая, который всё больше озабочен своей энергетической безопасностью. В Европе, России и Японии спрос на энергоносители растет значительно медленнее (менее 5% за 8 лет).

© Паим Бернардо Да Консейсао, 201На страны Евразии приходится 85% мирового прироста потребления ТЭР, в том числе на Китай - 50%. Потребление ТЭР в Евразии растет опережающими темпами по сравнению со среднемировыми темпами прироста (27,0% и 19,4% соответственно) и за 2000-2007 гг. увеличилось на 1536,5 мин. т н.э.

Отальная Азия; 12%

Япония; 7%-

Индия; 6%-

Китай; 26%

Ближний и Средний Восток; 8%

Европа; 29%

Центральная Азия; 2%

Россия; 10%

Рис.1. Потребление первичных топливно-энергетических ресурсов Евразии

На Китай пришлось 58,3% прироста потребления ТЭР за 2000-2007 гг., при этом потребление за 8 лет выросло на 92,7%. На Ближний и Средний Восток пришлось 11,2% прироста, на остальные страны Азии - 12,7%. В целом на энергоизбыточные регионы пришлось 16,7% прироста, на энергодефицитные - 83,3%. При этом разрыв между центрами производства и потребления ТЭР в Евразии продолжает нарастать. Китай и Индия, учитывая численность населения и масштабы национальных экономик, станут в среднесрочной и долгосрочной перспективе доминировать в структуре регионального спроса на энергию, обеспечивая до 30% спроса в Евразии. В период с 2006 по 2030 гг., согласно прогнозам ОПЕК, доля Китая в спросе на нефть в Евразии вырастет с 13,7 до 20,8%, Индии и стран Южной Азии - с 6,2 до 11,5%, в то время как доля Европы снизится с 32,0 до 23,3%, а азиатских стран ОЭСР - с 16,4 до 10,6%.

Китай обеспечит 39% прироста спроса на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе и 37% - в долгосрочной, Индия и страны Южной Азии - 20% и 23% соответственно. Всего на эти два региона придется 60% прироста спроса. В этой связи становится актуальной проблема ресурсной обеспеченности региона всеми видами ТЭР.

Мир Евразия Юго-Восточная Азия ОЭСР (Азиатские страны) Южная Азия Китай

Ближний и Средний Восток (страны ОПЕК) Россия и бывший СССР Европа

I г

2007 □ 2012 □ 2030

0

20

40

60

80

100

120

Рис.2. Спрос на нефть (прогнозные значения, мин. барр. в сутки)

Евразия обладает всеми видами топливно-энергетических ресурсов, однако их географическое распределение крайне неравномерно. При этом большая часть топливно-энергетических ресурсов располагается в странах со сравнительно небольшими объемами их потребления, в то время как крупнейшие потребители ТЭР располагают весьма ограниченными ресурсами. Основные запасы нефти концентрируются в странах Ближнего Востока, которые можно рассматривать как отдельный субрегион в рамках Евразии в силу специфики политической и экономической ситуации в этих странах. Достаточно значительными запасами нефти обладают Россия и страны Центральной Азии. На все остальные страны Европы и Азии приходится только 6% запасов. Таким образом, на энергоизбыточные регионы приходится 94% запасов нефти и 75% добычи (и только 19% спроса), а на энергодефицитные - 6% запасов нефти, 25% и 81% спроса. Таким образом, географический дисбаланс спроса и предложения требует интенсивной межрегиональной торговли нефтью.

Запасы природного газа сосредоточены в России и в странах Ближнего Востока, в первую очередь Иране (19,2% запасов Евразии) и Катаре (17,7% запасов). Таким образом, 69% запасов газа в Евразии сосредоточено всего в трех странах.

В целом на энергоизбыточные регионы приходится 87% запасов газа и 63% добычи (и только 45% потребления), а на энергодефицитные - 13% запасов газа, 37% добычи и 55% потребления.

Таким образом, географический дисбаланс спроса и предложения требует интенсификации межрегиональной торговли природным

газом.

100

80 60 40 20 0

Ґ 81

П Запасы нефти

 

 

 

 

 

 

/~

1

 

Запасы газа

 

 

 

 

 

 

 

\lJ=

1         ±л ЛЛ»

=

Рис. 3. Запасы нефти и газа в Евразии в 2007г, %

Запасы угля распределены значительно более равномерно. Тем не менее, на четыре страны - Россию, Китай, Индию и Казахстан -приходится 81% запасов угля в Евразии.

В целом на энергоизбыточные регионы приходится 44% запасов угля, 10% добычи и только 6% потребления, а на энергодефицитные -56% запасов газа, 90% добычи и 94% потребления. Большая часть запасов угля в энергоизбыточных регионах сосредоточена в России и Казахстане.

Гидроэнергетический потенциал Евразии распределен значительно более неравномерно, чем текущее производство электроэнергии на ГЭС. В Европе, Китае и Индии потенциал строительства гидроэлектростанций в основном исчерпан. Большая часть неиспользуемого в данный момент гидроэнергетического потенциала находится в удаленных районах, где отсутствуют потребители.

Таким образом, страны Евразии четко разбиваются на две группы. Первая группа включает в себя немногочисленные энергоизбыточные страны Ближнего и Среднего Востока, Россию и страны Центральной Азии. На них проходится подавляющая часть запасов и добычи нефти и природного газа, но сравнительно небольшая часть потребления. Эти страны являются крупными экспортерами ТЭР. Все остальные страны региона либо располагают ограниченными топливно-энергетическими ресурсами, не способными удовлетворить их собственные потребности, либо не располагают ими вовсе. На энергодефицитные страны приходится большая часть потребления ТЭР, но сравнительно малая доля их производства, за исключением угля, что вызывает изменение структуры ТЭБ и требует развития межрегионального обмена.

Большинство стран Азии не обеспечены, в достаточной степени, основными видами ТЭР, что приводит к необходимости интенсификации как внутрирегионального, так и межрегионального энергетического обмена.

В настоящее время основной объем торговли энергетическими ресурсами приходится на межрегиональные связи стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии со странами Ближнего Востока (нефть и нефтепродукты, СПГ) и Австралией (уголь), также на поставки нефти и газа из России в Европу.

Относительно динамично развиваются отдельные двусторонние внутрирегиональные энергетические поставки: Россия-Китай, Туркмения-Китай, Россия-Корея и пр.

Мировая газовая промышленность значительно менее интегрирована по сравнению с нефтяной. Так, международная торговля нефтью составляет 68% потребления, а торговля газом - только 47%, в том числе в Евразии - 75% и 36% соответственно. Евразийский рынок нефти интегрирован сильнее, чем мировой, а газовый - слабее.

Интеграция газовых рынков стран Евразии является одной из важнейших задач международного сотрудничества в регионе.

Таблица 1

Мировая торговля нефтью и газом в 2008г

Нефть

Газ

Доля торговли в мировом потреблении, % 68,3

47,0

в том числе доля СПГ, %

13,7

Доля торговли в потреблении в Евразии, %                  | 74,5

35,9

в том числе доля СПГ, %

11,9

В связи с насущной необходимостью активизации энергетического обмена внутри региона важнейшими вопросами становятся надежность поставок энергоносителей и их транзита, а также предсказуемая и взаимовыгодная конъюнктура цен на энергоносители как для стран-экспортеров ТЭР, так и для стран-импортеров.

В настоящее время цены на нефть определяются по итогам торгов на ведущих мировых биржах и носят мировой характер, что отражается в синхронном и однонаправленном изменении цен на всех ведущих мировых торговых площадках

В то же время цены на уголь и природный газ носят региональный характер, который, зачастую, не связан с реальной динамикой спроса и предложения. Цены могут значительно отличаться от региона к региону и одновременно изменяться в различных направлениях на разных торговых площадках.

Значительная дисперсия цен на газовых и угольных рынках и их противоречивая динамика отражают низкий уровень интеграции этих отраслей. Развитие межгосударственного сотрудничества могло бы способствовать смягчению этой проблемы. В этой связи сейчас невозможно предсказать динамику поведения региональных цен на основные виды энергоносителей в долгосрочной перспективе, однако следует подчеркнуть, что в интересах всех государств региона - определить условия для повышения их предсказуемости и прозрачности формирования в долгосрочной перспективе.

Наряду с проблемами развития энерготранспортной инфраструктуры и конъюнктуры региональных цен на энергоносители, важными аспектами обеспечения энергетической безопасности в регионе в долгосрочной перспективе служат экологические и технологические рамки развития энергетики региона в условиях ожидаемого перехода к посткиотским соглашениям в сфере сокращения выбросов парниковых газов и внедрения новых технологий производства и транспорта энергоносителей.

Тенденция к снижению выбросов парниковых газов может радикальным образом сказаться на топливно-энергетическом балансе стран региона, где сейчас доминирует уголь, а развитие новых энерготехнологий, включая энергоэффективные и энергосберегающие технологии, может существенно изменить прогнозные ожидания в сфере объема и структуры потребления основных видов энергоносителей.

Роль и место России в энергетике Евразии в целом, учитывая ее огромный ресурсный и инфраструктурный (энерготранспортный и транзитный) потенциал, будут иметь важнейшее значение для стран региона.

Надежность поставок и транзита энергоносителей будет определяться степенью политической стабильности в регионе, темпами и масштабами развития энерготранспортной инфраструктуры, где России может быть отведена ключевая роль энергомоста между Востоком и Западом, а также роль регионального диспетчера поставок энергоносителей.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций