Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Що стосується двох інших, названих вище класифікаційних ознак, а саме: вид сигналу та ступінь важливості, то зазначимо наступне: усі без виключення методи технічного аналізу ринкових цін та курсів створені для єдиної мети: зробити вірний прогноз стосовно майбутніх змін на ринку, визначити, коли саме та як швидко ціни змінюватимуться, чи продовжуватимуть рухатись у попередньому напрямку. Стратегія та тактика торгівлі, розроблена з використанням технічного аналізу повинна враховувати тип сигналу, який подає той чи інший інструмент. Якщо обирати певний метод, то потрібно знати не лише наскільки точним є його використання, а і те наскільки швидко він реагує на найменші зміни на ринку. Заради справедливості, зазначимо, що практично усі методи забезпечують подачу сигналів із запізненням, адже в їх основі лежать ціни та курси, або допоміжні індикатори, які реагують миттєво на ринкові зміни. Отже, секрет досвідченого торговця полягає в досконалому розумінні ринку та ретельному відслідковуванні змін ціни, оскільки методи ґрунтуються на подачі сигналів із запізненням.

Ступінь важливості того чи іншого методу є достатньо суб'єктивним. Як свідчать автори основних праць з технічного аналізу, кожен окремий торговець віддає перевагу конкретним методам: одні вважають, що візуальна група є надійною, оскільки перевірена часом, інші віддають перевагу аналітичній групі, бо вона містить математичну компоненту. Розробляючи торговельні системи аналітики обирають одні методи, в якості основних, інші - в якості підтверджуючих чи допоміжних. Зазначимо, що вибір методу визначається ринком, на якому проводиться технічний аналіз, так для валютного ринку основними будуть одні методи, а для фондового чи ф'ючерсного абсолютно інші.

Сучасний технічний аналіз неможливий без комп'ютерних програм, яких налічується достатньо велика кількість - Meta Stock Professional, Trade Station, Super Charts, Reuters Graphics Professional, Euro Charts, CQG, Meta Trade, RUMUS та ін.

Компанія OMEGA Research розробила такі програми, як Trade Station, Super Charts та Option Station. Trade Station дозволяє отримувати дані в режимі реального часу, містить 150 вбудованих індикаторів, 15 торговельних систем, 30 елементів графіки. Особливою характеристикою є можливість використання мови програмування Easy Language для створення власних індикаторів. Програма дозволяє провести тестування будь-якої торговельної системи на історичних даних про зміну валютних курсів. Використовуючи Trade Station, торговець може прогнозувати рух цін на будь-якому фінансовому ринку, в тому числі вона є зручною для ринку FOREX.

Програма Super Charts містить спеціально вбудований Expert Indicator, що дозволяє новим учасникам торгів ознайомитись з основними індикаторами технічного аналізу. Проте, дана програма дозволяє будувати торговельні системи лише для денних графіків та графіків з більшим часовим діапазоном, тобто вона не може бути застосована для внутрішньоденної торгівлі. Option Station спеціально призначена для аналізу опціонного ринку, тому не становить для нашого дослідження особливої цінності, тобто детальний розгляд її є недоцільним у даній роботі. Найпопулярнішою програмою вважається Meta Stock Professional. Вона є першою розробкою компанії EQUIS під Windows 95 в режимі реального часу. Система дозволяє проводити якісний аналіз, використовуючи більше ніж 120 індикаторів, створювати та тестувати різноманітні торгівельні системи. Reuters Graphics Professional пропонує 65 індикаторів технічного аналізу, 6 видів трендових ліній. Програма дає можливість побудови кривих доходності та проведення фундаментального аналізу. Euro Charts дає можливість використання до 40 індикаторів та відображення поточної інформації в вигляді основних графіків технічного аналізу. Користувачу доступна інформація в наступних часових інтервалах: тік, хвилина, година, день, тиждень, місяць.

Найпопулярнішою, найзручнішою та найфункціональнішою, а тому і найдорожчою, на сьогодні вважають інформаційно-програмний комплекс CQG. Він дозволяє не лише отримувати дані в режимі реального часу, але й надає можливості проведення якісного технічного аналізу. Meta Trade -програма, що містить близько 60 основних індикаторів, дозволяє використовувати основні графіки технічного аналізу та поєднувати їх з великою кількістю індикаторів.

Якщо попередні програми розроблені світовими лідерами в галузі інформації, то програма RUMUS є яскравим прикладом продукту, що пропонується одним із дилингових центрів (як правило, посередники пропонують програми технічного аналізу безкоштовно, або включають їх в спеціальний пакет разом із навчанням та відкритим рахунком). RUMUS містить понад 50 індикаторів, дозволяє будувати необхідні додаткові лінії для визначення трендів, окрім традиційних графіків уможливлює побудову „пункто-цифрових" графіків, а також японських ренко та кагі.

Отже, однією із ознак сучасного технічного аналізу валютних ринків є одночасне використання кількох методів прогнозування. Здійснюючи поєднання методів слід враховувати їх приналежність до трендової чи безтрендової групи, адже кожен інструмент, який входить в торговельну систему повинен доповнювати один одного. При умові ж поєднання одного трендового і одного безтрендового індикатору, в будь-якому випадку один буде зайвим адже не даватиме вірних прогнозів, а може навіть і значно погіршити загальний результат торгівлі. Тому, обов'язково перед здійсненням технічного аналізу торговець зобов'язаний вивчити характер ринку, визначивши наявність чи відсутність тенденції, чого можна досягнути, або суто візуально, або побудувавши лінію регресії, або ж з використанням індексу фрактальної розмірності (інструменту теорії хаосу). Лише після цієї процедури, в залежності від ринкової ситуації можна поєднувати методи технічного аналізу, які містяться в рамках окремих груп (трендових чи безтрендових інструментів). На нашу думку, доцільно обирати такі методи, дія яких би підсилювала одне одного і давала відповіді на різні питання. Наприклад, один інструмент відповідає за період входу на ринок, а інший за можливі зміни на ньому, або за максимально вигідні рівні курсів тощо. Для розв'язання даного питання може бути використано складену матрицю, яка містить окремі елементи, кожен з яких є прикладом поєднання двох різних інструментів технічного аналізу.

Розуміння механізму такого поєднання сприяє створенню ефективних торговельних систем. Фактично, сучасний технічний аналіз передбачає використання кількох інструментів одночасно і лише в рідких випадках одного методу. Перевагами створених торговельних систем, які включають певний перелік інструментів, порядок їх використання, визначення часових параметрів та чіткі правила торгівлі є забезпечення одночасно відповіді на питання щодо виду тенденції, її сили, фази та тривалості, а також щодо найкращих періодів для входження на ринок.

В силу того, що кожен інструмент технічного аналізу було створено для отримання відповіді на різні питання, то комбінація, отримана шляхом поєднання двох індикаторів в будь-якому випадку матиме певні обмеження в застосуванні і не даватиме точної відповіді на поставлені запитання. Хоча необхідність в вирішенні тих чи інших питань як правило, виникає неодночасно, тому послідовне використання окремих індикаторів чи їх певних комбінацій є також допустимим. При побудові матриці, яка визначає можливі варіанти поєднання окремих методів обов'язковим є врахування групи, дякої такий метод відносять, а саме, важливим є віднесення його до трендового чи безтрендового інструменту. Тому, пропонуємо дві таких матриці, де одна є сукупністю трендових (табл. 1), а інша - безтрендових методів (табл. 2).

Таблиця 1

 

Лінійна регресія

Система напрямків

AROON

RAVI

Смуги Болінджера

А„

А12

Аіз

А14

Параболічна система

А2]

А22

Агз

А24

Класичні фігури

Азі

 

Азз

А34

Японські свічки

Аі

Аг

Аз

Аі

Для демонстрації можливих варіантів поєднання методів аналізу побудовано матрицю, яка складається з чотирьох стовбців і чотирьох рядків, кожний елемент таблиці А - це один із варіантів елементарної торговельної системи, яка характеризується використанням двох різних методів технічного аналізу. Інструменти, що містяться в стовбцях дозволяють визначити напрямок руху валютних курсів, силу тенденції та її фазу, а інструменти, розміщені в рядках відповідають на питання про доцільність входу на ринок та виходу з нього. Хоча поєднання двох елементів складно назвати торговельною системою, проте, вони можуть слугувати її базою, яку доцільно доповнити переліком правил та, при необхідності, іншими інструментами технічного аналізу. Практики рекомендують не переобтяжувати торговельну систему великим переліком різноманітних методів, проте, очевидно, що кожен індикатор повинен забезпечувати отримання відповіді на основні питання торгівлі на валютному ринку.

Таблиця 2

 

OSC

MACD

Momentum

Швидкість зміни

Осцилятор Чайкіна

RSI

Стохастичний осцилятор

Forecast

OSC

0

 

Віз

В14

В] 5

Вм

В] 7

В] g

MACD

0

0

В23

В24

В5

В»

В27

Вя

Momentum

0

0

0

в34

в35

В36

в37

В38

Швидкість

0

0

0

0

В45

В*

В47

В48

зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

Осцилятор

0

0

0

0

0

В»

В57

В58

Чайкіна

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI

0

0

0

0

0

0

В67

в68

Стохастичний

0

0

0

0

0

0

0

В78

осцилятор

 

 

 

 

 

 

 

 

Forecast

0

0

0

0

0

0

0

0

Якщо елементи вищевказаної матриці вважати основою такої системи, то вона може бути доповнена методом, що дозволяє фільтрувати сигнали, наприклад, сф-тренд, та інструментом, що демонструє загальні настрої ринку, наприклад індикатор Ішимоку. Тобто кожен елемент таблиці доцільно об'єднати одночасно з ав-трендом (сф) та індикатором Ішимоку (I): А +сф+ I.

Фактично Аі+аР+I - є торговельною системою, яка забезпечує отримання відповіді на наступні питання: який характер має ринок, в якій фазі знаходиться тенденція, наскільки сильним є тренд, коли очікувати зміни тенденції, коли краще укладати угоди на купівлю і продаж, чи достовірними є сигнали, які демонструють індикатори. Тобто, трейдер отримує відповіді на всі основні питання щодо торгівлі на валютному ринку одночасно. Така торговельна система, за умови вироблення переліку правил торгівлі на конкретному сегменті ринку, забезпечує всі умови для ефективного використання технічного аналізу в процесі прийняття інвестиційних рішень.

Поєднання осциляторів - інструментів технічного аналізу, які забезпечують можливість торгівлі на ринку без чітко вираженого тренду матиме дещо інший характер, адже всі вони забезпечують відповідь на одні і ті ж запитання. Для відображення можливості поєднання осциляторів в торговельних системах пропонуємо побудувати аналогічну матрицю з повним переліком індикаторів як в стовбцях, так і в рядках, в якій будуть відсутні певні елементи, адже вони є або сукупністю однакових індикаторів, або такою комбінацією, яка зустрічається раніше.

Комбінація двох осциляторів також, аналогічно до трендових індикаторів, може бути доповнена іншим важливим чи універсальним інструментам, в якості якого також пропонуємо індикатор Ішимоку.

Отже, виходячи з вищевказаного, торговельна система для ринку з вираженою зростаючою чи спадаючою тенденцією матиме вигляд: А, +ав+ I+ сукупність правил торгівлі, а для ринку з бічним трендом чи нестійкого - В +I+ сукупність правил торгівлі.

Узагальнюючи вищесказане зазначимо, що за тривалий період формування методів технічного аналізу було запропоновано велику кількість способів запису ціни, індикаторів та інструментів, які хоча створювались переважно для фондового ринку, проте пізніше успішно були перенесені і на інші фінансові ринки. Типовий поділ методів на аналітичні та графічні є дещо обмеженим, адже малоінформативний і подекуди некоректний. Більше прикладне значення має поділ методів на трендові та безтрендові. Саме така класифікація дозволяє розмежувати групи методів ефективних в тому чи іншому випадку. Тому пропонуємо її взяти за основу при побудові торговельної системи.

Більшість фахівців одностайні в своїх переконаннях щодо доцільності поєднання кількох методів технічного аналізу для отримання достовірних прогнозів. Одночасне використання різних інструментів технічного аналізу можливе сьогодні завдяки достатньому програмному забезпеченню. Сучасний технічний аналіз фактично неможливий без відповідних програмних продуктів.

Висновки. Отже, для проведення технічного аналізу на сучасних валютних ринках є усі потрібні складові: достатня кількість програм, велика різноманітність інструментів, загальнодоступні валютні котирування тощо. Проте, одним із найважливіших питань залишається необхідність вироблення правил поєднання методів технічного аналізу і формування на основі них торговельних систем. Нами запропоновано один із варіантів вирішення цієї проблеми, який полягає у визначення характеру валютних коливань і на основі цього вибору групи трендових чи безтрендових методів. З метою побудови торговельної системи можна використати розроблені матриці комбінування методів в межах кожної групи. Однією з тенденцій прогнозування майбутніх валютних курсів є поєднання не лише методів технічного аналізу, а і спільне використання різних підходів для підвищення ефективності передбачень. Так інструменти теорії хаосу і фрактальної геометрії з одного боку поповнюють методи технічного аналізу, а з іншого демонструють можливості міждисциплінарних зв'язків, чим значно розширюють межі прогнозування.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Акелис С. Б. Технический анализ от А до Я / Стивен Б. Акелис. ; [пер. с англ. Волкова М., Лебедева А.]. - М. : Диаграмма, 2000. - 376 с.

2. Моррис Г. Л. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем / Г. Л. Моррис. ; пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2001. - 311с.

3. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика / Джон Дж. Мэрфи. - М. : Сокол, 1998. - 836с.

4. Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера / Э. Л. Найман. - К. : Вира - Р, 2001. - 296с.

5. Ниссон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков / С. Ниссон. ; пер. с англ. Дозорова Т., Волкова М. - М. : Диаграмма, 1998. - 336с.

6. Сохацька О. М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні / О. М. Сохацька. - Тернопіль: Економічна думка,

1999. - 408с.

7. Швагер Дж. Технический анализ: полный курс ; [пер. с англ. А. Куницын, Б. Зуев] / Джон Швагер - М. : Альпина Паблишер, 2001. - 768с.

В статті розглянуто характеристики основних методів технічного аналізу валютних курсів в аспекті можливості та доцільності їх використання в сучасних умовах нестабільності валютних ринків.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены характеристики основных методов технического анализа валютных курсов в аспекте возможности и целесообразности их использования в современных условиях нестабильности валютных рынков.

SUMMARY

In the article descriptions of basic methods of technical analysis of rates of exchange are considered in the aspect of possibility and expedience of their use in the modern terms of unstable of currency markets.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНИХ ІПОТЕЧНИХ ПРОЕКТІВ

Співак Р.В., аспірант кафедри Міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Постановка проблеми. Іпотечний ринок займає одне з найважливіших місць серед фінансових механізмів економічного стимулювання i стабільного розвитку економіки. Застосування іпотеки має значний соціально-економічний ефект. За допомогою іпотечних фінансових інструментів значно збільшуються активи різних суб'єктів ринку - від окремого громадянина i сім'ї до держави в цілому. За рахунок іпотеки здійснюється інвестування реального сектора економіки та збільшення його капіталу i внаслідок цього забезпечується стабільне зростання доходів у різних галузях економіки. В свою чергу іпотечний ринок нерозривно пов'язаний з інвестиційною діяльністю. Інвестиції здійснюються, як на первинному (нове будівництво), так і на вторинному ринках нерухомості (зміна прав власності на об'єкти).

Для визначення основних підходів до аналізу ефективності інвестиційно-кредитних іпотечних проектів необхідно сформулювати визначення поняття інвестиційного проекту.

Інвестиційний проект — програма по вкладенню активів з метою отримання прибутку. Кінцева мета реалізації проекту - отримання доходу від поліпшеного об'єкту нерухомості або продаж поліпшеної земельної ділянки. Ключовою характеристикою, яку можна застосовувати для порівняння інвестицій на ринку нерухомості, є доходність. Якщо передбачається зростання доходу та ліквідності, зниження операційних витрат та ризику, то ціна таких інвестицій, у порівнянні з ціною при відсутності яких-небудь змін, буде зростати. Оцінка ефективності інвестицій проводиться з урахуванням наступної інформації:

■ уточнення джерел та умов фінансування за для визначення точної вартості поліпшень;

■ аналіз доходності об'єкту, зміну його рентабельності;

■ вибір періоду інвестування для проведення економічного обґрунтування;

■ прогноз зміни цінна складові доходів та витрат;

■ розрахунки по виокремленню додаткових шляхів підвищення ефективності інвестиційного проекту.

У загальній теорії співставлення інвестиційних проектів здійснюється на основі певних критеріїв ефективності, основними з яких є: чиста теперішня вартість проекту, період окупності, індекс прибутковості, внутрішня норма прибутку, середній доход на чистий капітал. Складові інвестиційного процесу у комерційну іпотеку

Учасники інвестиційного процесу у нерухомість визначаються ступенем участі у одному з чотирьох етапів інвестиційного циклу:

1. підготовка або придбання об'єкту нерухомості;

2. будівництво або вдосконалення;

3. дистрибуція, позиціонування та маркетинг;

4. обслуговування та менеджмент.

Така класифікація прийнята більшістю спеціалістів з розвитку цієї сфери за кордоном. Ефективність такої моделі ґрунтується на тому, що метою учасника кожного етапу є перш за все власна стабільна та прибуткова позиція, яка у підсумку забезпечує ефективність всього проекту.

Основні принципи фінансово-економічного аналізу поведінки інвестора при проведенні інвестиційно-кредитних проектів з нерухомістю

На мою думку можна визначити певні принципи, на яких будується філософія інвестора при здійсненні інвестиційно-кредитних проектів з нерухомістю:

1. „Купувати треба не сам доход, а припущення, яке створює доход" - інвестиції у нерухомість - це процес затвердження і вибору найбільш ефективного припущення щодо: доходу, витрат можливого перепродажу. Найбільш успішними є ті інвестори, які найбільш правильно, враховуючи найбільшу кількість факторів впливу, виокремили припущення;

2. „Інвестор повинен знати не тільки усі характеристики та категорії майна в яке інвестує, але і те, що він потім зможе запропонувати потенційному покупцю" - часто інвестиції у нерухомість пов'язані зі спекуляціями і засновані на теорії, що іноземні спеціалісти звикли називати „greater fool theory". Правильна філософія інвестування повинна базуватися на припущенні, що майбутній інвестор, як і наявний інвестор-власник, оцінить нерухомість за економічними принципами, застосовуючи реалістичні припущення;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций