Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Аналіз міжнародної практики дозволив сформулювати висновок, що традиційний зміст поняття «транснаціональний банк» (ТНБ) застарів і потребує нового осмислення, для чого у дисертації було надано визначення транснаціонального банку як банківської установи універсального типу, яка виконує посередницьку роль та спирається на мережу закордонних підприємств, контролює за підтримки держави валютні та кредитні операції на світовому ринку, а також формує міжнародний банківський бізнес з метою мобілізування значних коштів в різних валютах, надання кредитів на будь-який термін, здійснення на міжнародному рівні операцій з цінними паперами, застосування різноманітних форм фінансування виробництва і зовнішньої торгівлі.

В результаті дослідження розроблено логіко-структурну схему функціонування міжнародного банківського бізнесу у глобальній економіці за умови формування глобальних стратегій ТНБ, факторами успіху яких є: кредитування на міжнародному ринку, ділова репутація, достатність міжнародного банківського капіталу та широкий профіль надання послуг з виокремленням характерних рис цих стратегій, а саме: об'єднання капіталу, злиття, взаємні придбання активів, створення глобальних конкурентних стратегій і систем глобальних кореспондентських відносин і рахунків (рис. 1).

У результаті транснаціонального злиття та поглинання ТНБ перетворюються на універсальні фінансові установи і надають практично всі види фінансових послуг. Також, доведено, що лібералізація транскордонного руху банківського капіталу сприяла уніфікації національних фінансових і банківських систем, що виявилося в зближенні норм і правил регулювання банківського капіталу та діяльності банків, а також стандартизації банківського нагляду і законодавства.

Дослідження теорій та концепцій розвитку процесів фінансової глобалізації у світовому економічному середовищі дозволило зробити висновок, що саме глобалізація дає країнам можливість мобілізувати більш значний обсяг фінансових ресурсів, оскільки інвестори можуть використовувати більш широкий фінансовий інструментарій на світових ринках та розвивати банківський бізнес. Якщо становлення постіндустріального суспільства, якісно нових параметрів розвитку продуктивних сил людства стало матеріальною основою глобальної економіки, то міжнародний рух капіталу у формі міграції фінансового капіталу став організаційно-економічною та соціально-економічною основою, виражаючи формування нових економічних виробничих відносин цивілізаційного розвитку. Міграція банківських фінансових потоків є структуроутворюючим чинником глобалізації економіки.

Зроблено висновок, що нинішній етап цивілізаційного розвитку зумовлює необхідність розробки новітніх підходів до вивчення та усвідомлення процесів функціонування світового економічного простору, сутності сучасної парадигми світового фінансового середовища і глобальної фінансової банківської архітектури.

Сучасний стан світового фінансового ринку характеризується поглибленням інтернаціоналізації, лібералізацією національних фінансових ринків внаслідок послаблення державного контролю над банківською сферою та процесом концентрації міжнародного банківського капіталу. Конвергенція національних і світових ринків банківського капіталу, а також транскордонна діяльність банків сприяли зростанню взаємозалежності національних банківських систем від міжнародного руху капіталу, що проявляється у збільшенні відкритості національних економік.

Тенденція до глобалізації особливо стала відчутною з середини 1980-х років, зокрема у сфері фінансів. При цьому різко зросла роль головних учасників світового ринку - транснаціональних компаній (ТНК) і транснаціональних банків (ТНБ), які контролюють понад 70% міжнародних ринків товарів, послуг, технологій, капіталу. Визначено хронологію розвитку ТНБ за регіонами світу (рис. 2). Встановлено, що формування фінансової глобальної олігополії стає основною тенденцією розвитку фінансово-банківської сфери на сучасному етапі.

Банківська сфера України, як основна ланка фінансової системи, відіграє провідну роль в економічному розвитку держави. Як свідчать результати аналізу (рис. 3), надходження іноземного капіталу в банківський сектор України є об'єктивним наслідком глобалізації міжнародного господарства та інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний простір. За даними НБУ, на 01.01.2009 р. частка іноземного капіталу в українській банківській системі становила 36,7% [6].

Рис. 1. Логіко-структурна схема функціонування міжнародного банківського бізнесу у глобальній економіці

Рис. 2. Хронологія розвитку транснаціональних банків у світовій економіці

Як показали результати проведеного аналізу, до позитивних результатів припливу іноземного капіталу можна віднести: істотне збільшення обсягів інвестицій у національну економіку; здешевлення вартості кредитних послуг; розвиток банківської системи через впровадження новітніх технологій та посилення конкуренції. Але цей процес має і свої недоліки, серед яких варто відзначити наступні: залежність як від зовнішніх економічних потрясінь, так і від фінансового становлення окремих ТНК; тиск на вітчизняні банки, втрата клієнтів та ринків, зниження якості кредитних портфелів; ускладнення банківського нагляду з боку держави; підвищення можливості відпливу вітчизняного капіталу до зарубіжних ринків.

1200000 1000000 800000 600000 400000

200000 0

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008 2009

ШШШ Активи, млн. грн. ШШШ Кредити надані, млн. грн.

ШШШ Зобов'язання, млн. грн. —О— Власний капітал, млн. грн. (права вісь)

Рис. 3. Основні показники діяльності українських банків в 2001-2009 рр., млн. грн.

Обґрунтовано, що подальший розвиток фінансової системи України буде відбуватись під впливом глобалізації світової економіки. Прихід ТНБ на національний ринок банківських послуг і відповідне збільшення частки іноземного капіталу в українському банківському секторі будуть сприяти швидкій передачі сучасних методів керування ризиками, доступу до нових банківських технологій, посиленню конкуренції на внутрішньому ринку та підвищенні ефективності банківських установ та ін.

Одночасно експансія ТНБ національного ринку банківських послуг є небезпечним чинником не тільки для вітчизняних фінансових установ, але й для економіки країни в цілому, оскільки буде сприяти зростанню дефіциту платіжного балансу, державного боргу, некерованості інвестиційними процесами, зниженню зайнятості населення й поступовому гальмуванню економічного розвитку України. Головні передумови розвитку вітчизняного банківського сектора будуть визначатись не національною економічною політикою та стратегічними інтересами розвитку держави, а будуть залежати винятково від зовнішніх факторів впливу, що може бути серйозною загрозою економічній безпеці держави.

З метою мінімізувати негативні наслідки збільшення частки іноземного капіталу в банківський сектор України, а також скористатися перевагами цієї присутності для подальшого розвитку національної економіки, запропоновано основні напрямки оптимізації допуску іноземного банківського капіталу: збільшення частки іноземного банківського капіталу в банківській системі повинно відбуватися поступово -по мірі створення сприятливих внутрішніх умов розвитку банківського сектора; необхідно сприяти подальшому розвитку сегмента банків з державним капіталом; проводити моніторинг доступу іноземного банківського капіталу на основі національних пріоритетів розвитку та розробити чіткі вимоги щодо приходу ТНБ у національну економіку.

Дослідження зарубіжного досвіду та аналіз ймовірностей його використання в Україні дозволили визначити варіанти політики регулювання участі іноземних інвесторів в національній банківській системі, а саме: заборона продажу банків-резидентів при використанні законодавчих інструментів впливу; сприяння процесу приходу закордонних інвесторів до вітчизняного банківського сектору; введення мораторію на купівлю іноземними банками контрольних пакетів акцій вітчизняних банків; відсутність регулювання процесу збільшення участі закордонних інвесторів в банківській системі. Визначено основні ризики, пов'язані зі збільшенням частки іноземного капіталу в банківській системі за умови низького рівня конкурентоспроможності українських банків, ступеня відкритості фінансової системи для іноземних інвесторів, використання механізмів регулювання припливу іноземного капіталу та стабільності національної економіки.

Висновки. В Україні комплекс заходів макроекономічного реагування на приплив іноземного капіталу та стрімке зростання банківських кредитів повинен бути спрямований, насамперед, на підвищення рівня капіталізації банків, зменшення обсягів залучення зовнішніх позик, стримування ризикованих видів кредитної діяльності банків. Одночасно дані заходи не повинні зменшити обсяги інвестицій, необхідні для структурної перебудови економіки та підвищення конкурентоспроможності реального сектора України.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Гребенюк Н.О. Трансформація стратегій банку та функцій його капіталу в умовах глобалізації / Гребенюк Н.О. // Вісник Української академії банківської справи. - 2007.- № 2.-C.76-83

2. Кириченко М. Альтернативні стратегії виходу банку на закордонні ринки / Кириченко М. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.16.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.188-196.

3. Коваленко В.В. Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції / Коваленко В.В. // Актуальні проблеми економіки. -2008.- № 5.-C. 169-177.

4. Крилова В.В. Перспективи консолідації банківського сектора України / Крилова В.В., Крилова А.А. // Вісник Української академії банківської справи. - 2008.- № 1.-C. 76-81.

5. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. Монографія / За заг. ред.. Ю.Г.Рубана. -К.: НІСД, 2008. - 744с.

6. http://www.bank.gov.ua/ - Національний банк України. Платіжний Баланс України. РЕЗЮМЕ

Целью работы является развитие теоретико-методологических основ деятельности международных банковских учреждений и определение научно-практических рекомендаций относительно формирования глобальной регуляторной политики в сфере международного банковского бизнеса.

РЕЗЮМЕ

Метою роботи є розвиток теоретико-методологічних основ діяльності міжнародних банківських установ та визначення науково-практичних рекомендацій щодо формування глобальної регуляторної політики у сфері міжнародного банківського бізнесу.

SUMMARY

The purpose of work is development of theoretical bases of activity of international bank institutions and determination of practical recommendations in relation to forming of global regulator policy in the field of international bank business.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В

МИРОВУЮ РЫНОЧНУЮ СИСТЕМУ

Пилипенко В.В., от. преподаватель кафедры „Международная экономика"ДонНУ

Интеграционные процессы в мировой валютной системе приводят к формированию однородных валютных пространств и являются важной особенностью развития международных валютно-финансовых отношений. Трансформация модели финансовой архитектуры от однополярной организации к полиполярной стала одной из причин выделения среди национальных денежных единиц мировых валют, выполняющих функции денег, как на национальном, так и на международном уровне. В этих условиях особое значение придается исследованию теоретических основ унификации валютно-финансовых систем стран мировой рыночной системы, интенсивности их интеграционного взаимодействия.

Актуальность темы. Особую актуальность приобретает проблема выбора направления взаимодействия валютной системы Украины со странами мировой рыночной системы. Предпринимающиеся попытки углубления валютно-финансовых отношений со странами ЕС и создания общего валютного пространства со странами СНГ свидетельствует об отсутствии четкой стратегии валютной интеграции. Низкая степень вовлеченности Украины в процессы интеграционного взаимодействия в рамках мировой валютной системы препятствует расширению области обращения украинской гривны, сохраняет зависимость экономики страны от притока свободно конвертируемой валюты. Сложившаяся практика использования в международных и, частично, во внутренних расчетах свободно конвертируемых валют не отвечает потребностям экономики Украины, снижает эффективность внешнеторговых операций, ограничивает интенсивность интеграционных процессов в СНГ. Это препятствует процессу становления Украины как конкурентоспособного участника международных валютно-финансовых отношений.

Целью статьи является теоретическое обоснование стратегии и основных направлений интеграции Украины в мировую валютную систему по мере эволюции национальной валютной системы.

Среди специалистов, которые занимаются исследованием национальной валютной системы, можно выделить следующих: Боринец С.Я., Дзюбинюк О.В., Мозговой О.М., Оболенская Т.Е.,Мусиец Т.В., Щегорцев В.А., Лапчук Б.Ю., Рязанцева Н.С., Руденко Л.В.,Зологов А.Ф., Красавина Л.Н., Бутук О.И. и т.д.

Одна из объективных тенденций современных международных экономических отношений - формирование регион, интеграционных объединений, порождаемое научно-технической революцией, интенсивной централизацией и концентрацией производства и капитала и возникающей вследствие этого потребностью в преодолении противоречия между интернационализацией всех сфер мирохозяйственных связей, с одной стороны, и существованием отдельных относительно обособленных национально-хозяйственных комплексов - с другой. Валютная интеграция - неотъемлемая составная часть регионов, интеграции. Валютная интеграция в системе мирохозяйственных связей принадлежит особое место, обусловлено тем, что, во-первых, это неотъемлемая часть регион, интеграции в целом, в основе которой лежит интеграция производства; во-вторых, это подсистема мировой валютной системы. В результате валютной интеграции, теснее связана с процессами воспроизводства и оказывает на них более сильное воздействие, чем остальные валютные отношения.

В условиях углубления интеграции экономик промышленно развитых стран валютная система играет все более важную и самостоятельную роль в мирохозяйственных связях. Она оказывает непосредственное влияние на определяющие экономическое положение страны факторы: темпы роста производства и международного обмена, на цены, заработную плату и т.п.

© Пилипенко В.В., 201Рост значения валютной системы заставляет промышленно развитые страны совершенствовать старые и искать новые инструменты и методы государственно-монополистического регулирования валютной сферы на национальном и наднациональном уровнях.

Валютная система промышленно развитых стран охватывает не только денежно-расчетные отношения между ними, но и в значительной мере внутреннее денежное обращение. Мировая валютная система из стихийно функционировавшей, основанной на золотом стандарте системы, постепенно становилась целенаправленно регулируемой, опирающейся на бумажно-кредитные деньги. Причем ее развитие повторяет - с разрывом в несколько десятилетий - основные этапы истории национальных денежных систем. Так, во внутренней экономике денежные системы прошли эволюцию от золотомонетного стандарта к золотослитковому и золотодевизному, а от него - к бумажно-кредитному обращению, в рамках которого решающая роль переходит к кредитным средствам

Валютная политика занимает значительное место как в монетарной, так и в общеэкономической политике любого государства. В современных промышленно развитых странах валютная политика обычно увязывается с политикой валютного курса, интервенциями центрального банка и управлением золотовалютными резервами, валютным контролем и валютным регулированием, участием в международном валютно-финансовом сотрудничестве и т. д. Все эти действия в конечном счете отражаются в механизме функционирования валютной системы любого современного государства, в том числе и Украины.[6,с.115]

Валютная интеграция по существу является оборотной стороной тенденции к валютному полицентризму, основывающейся на действии закона неравномерности экономического и политического развития государств. Механизм валютной интеграции предполагает установление режима взаимосвязанных, но корректируемых курсов валют стран-участниц, выработку правил проведения валютных интервенций для поддержания их валютных курсов, создание региональной валюты, которая в перспективе должна стать региональным платежным и резервным средством, создание регионального валютного фонда, объединяющего частично или полностью золотовалютные резервы стран-членов и осуществляющего эмиссию этой валюты, а также регулирование валютных отношений.

Усиление процессов интеграции в рамках мировой валютной системы в отсутствии золотого стандарта как базиса, привело к появлению качественно нового явления в мировой финансовой системе - мировых валют. Существующая классификация валют по степени их интернационализации является иерархичной, ее сложно применять для анализа функционирования современной валютной системы. Она содержит в себе качественную характеристику денежных единиц, вытекающую из выполняемых ими функций, не объясняет причины возникновения и обращения класса региональных валют, чье значение, учитывая усиление процессов экономической интеграции, несомненно, будет возрастать. Часто понятия «ведущей», «ключевой» и «доминирующей» валюты отождествляются с понятием «мировой» или используются как синонимы, а вкладываемый в них смысл, как правило, зависит от автора и от контекста каждого конкретного исследования. Следовательно, с учетом трансформации терминов необходим современный подход к классификации валют, в основе которого лежат такие критерии как: ареал обращения валюты, доля в мировых валютных резервах, степень конвертируемости, готовность третьих стран к использованию валюты во внешних и внутренних расчетах, устойчивость к агрессивной политике со стороны других валют (табл. 1). Исходя из анализа особенностей современной валютной системы, можно выделить внутренние, региональные и мировые валюты.[1,с.83]

Взаимосвязь рассмотренных классификаций валют продемонстрирована на рисунке 1, из которого видна тесная взаимосвязь между тремя классами валют. Повышение статуса денежной единицы в мировой экономике определяет увеличение количества выполняемых ими функций. Если внутренняя денежная единица на международном уровне может выполнять лишь роль ведущей валюты, то региональная валюта выступает как международная, ключевая и ведущая. Функции мировой валюты в современной экономике обусловлены ее доминирующим статусом и высокой степенью интернационализации. С ростом территории обращения региональных и, тем более, мировых валют сильнее проявляет себя проблема асимметрии сфер обращения денежных единиц.[8,с.117]

Таблица 1

Основные признаки трех классов валют.

Критерий

Внутренняя

Региональная

Мировая

Ареал обращения валюты

Ограничен страной-эмитентом, имеет четкие географические границы

Распространяется на соседние государства, относительно четкие географические границы

Большинство      стран мировой рыночной  системы, географические границы неопределённы

Доля в мировых валютных резервах

Незначительная

Зависит от конвертируемости валюты

Основная

Конвертируемость

В большинстве случаев неконвертируема, реже конвертируется по статье «текущие операции»

Полностью конвертируемы или конвертируются по статье «текущие операции»

Полностью конвертируемы

Готовность третьих стран к использованию валюты во внешних и внутренних расчетах

Незначительная

Колеблется от низкой до высокой

Высокая

Устойчивость к агрессивной политике со стороны других валют

Незначительная (исключение составляют конвертируемые валюты, к примеру, фунт стерлингов)

Низкая (исключение составляют конвертируемые валюты, например, японская йена)

Высокая

Ведущая валюта

Рис. 1. Взаимосвязь различных классификаций валют.

В современных условиях валютная интеграция - эффективное средство укрепить национальные денежные единицы в условиях жесточайшей конкуренции между валютами (на внешних и на внутренних рынках) и самовоспроизводящейся валютной асимметрии. Исходя из анализа интеграционных процессов в мировой валютной системе, можно выделить пять основных форм валютных объединений (табл. 2). Валютная интеграция позволяет: повысить степень интернационализации национальных валют; изменить механизм курсообразования; сгладить курсовые колебания; оградить до известных пределов внутреннее финансовое пространство объединения от перепадов международной конъюнктуры и от конкуренции извне, то есть нейтрализовать отрицательные последствия всеобщей либерализации.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что лишь интеграция на основе создания валютного союза, заменяющего национальные денежные единицы, по типу ЕС, позволит странам-участницам сохранить суверенитет в валютной сфере и оказывать влияние на разработку и проведение денежно-кредитной политики в регионе. Но данная политика может проводиться странами, достигнувшими высокого уровня экономического развития. В противном случае, в целях эффективной интеграции в мировую валютную систему, в условиях слабости национальной экономики, выражающейся в высоких темпах инфляции, падении курса валюты, целесообразно использовать прочие формы валютных объединений.

Характерно, что в настоящее время создавать абсолютно устойчивые мировые кредитные деньги не могут даже самые экономически сильные страны вследствие возникающих и часто обостряющихся межгосударственных разногласий. Существует стремление стран к образованию валютных систем (валютных союзов) и региональных кредитных (резервных) денег в противовес американскому доллару. При этом валютные союзы характеризуются наличием общей валюты или твердо фиксированных обменных курсов валют стран-участниц без каких бы то ни было допустимых пределов колебаний между ними, а также безусловным обязательством поддерживать конвертируемость своих валют.[5,с.234]

Поляризация мировой валютной сферы, приходящая на смену моновалютной системе позволяет сделать вывод о переходе мировой валютной системы на следующий этап развития, который будет характеризоваться параллельным обращением нескольких мировых валют, что привнесет стабильность в мировую экономику, так как моновалютность повышает курсовые и политические риски.

Интеграция Украины в мировое и, в первую очередь, европейское экономическое и финансовое пространство является объективной тенденцией. Неконструктивно разграничивать в качестве конкурирующих направления валютной интеграции Украиныв с ЕС и с государствами СНГ. Целесообразно рассматривать их как дополняющие друг друга.

Расширительная трактовка валютно-финансовой интеграции, представляющая собой любые формы межгосударственного сотрудничества, направленные на стабилизацию и развитие валютных и финансовых рынков, а также на совершенствование систем трансграничных расчетов, применима в отношении интеграционного взаимодействия Украины с ЕС.

Украина важна для ЕС как крупный потенциальный источник спроса на единую валюту и как обширная зона ее циркуляции. Наличие двусторонней заинтересованности Украины и ЕС создает благоприятные условия для их долгосрочного диалога и достижения взаимовыгодного баланса требований и уступок обеих сторон.

Валютная стратегия Украины в отношении ЕС должна в первую очередь ориентироваться на развитие операций с евро. Перспективы расширения использования евро в наших торгово-экономических отношениях с европейскими странами также очевидны. Но их следует привязывать к определенным условиям: стабильность курса евро; увеличение объемов европейских инвестиций в Украину, и в первую очередь прямых инвестиций, в том числе и в обмен на наши долги; степень открытости европейского рынка для украинских товаров и услуг (не только сырья); разработка более эффективной финансово-экономической политики, экспортная составляющая которой была бы оптимально ориентирована не только на евро и доллары США, но и на нашу отечественную валюту. [6,с.206]

Валютная интеграция, под которой понимается процесс координации валютной политики, формирование наднационального механизма валютного регулирования и создание межгосударственных валютно-кредитных и финансовых организаций применим в отношении мегарегиональной интеграции Украины со странами СНГ. Закономерностью подобного рода валютной интеграции является экономическая конвергенция, сопровождающаяся постепенным возрастанием роли наднационального элемента регулирования рыночных отношений и в конечном итоге формирование единого экономического и валютного пространства. Главной на сегодняшний день проблемой в валютно-платежных отношениях СНГ является высокая долларизация взаимных расчетов и низкая доля в них национальных валют. Между тем предпосылки для более широкого использования национальных валют в региональной торговле СНГ реально существуют.

Для формулирования валютной стратегии необходимо, прежде всего, определить суть общей интеграционной стратегии СНГ, реализация которой требует поэтапного создания сначала общего, а затем единого (гомогенного) экономического пространства. Это подразумевает создание таможенного союза, платежного союза и общего рынка в рамках общего экономического пространства, и экономического и валютного союзов в рамках единого экономического пространства.

Стратегию валютной интеграции Украины в СНГ можно сформулировать как обеспечение конкурентоспособности национальных денежных единиц в условиях асимметрии международных валютных отношений; обеспечение эффективного взаимодействия национальных денежно-кредитных и платежных систем, валютных рынков, а также постепенное взаимное сближение валютных систем интегрирующихся стран.[5,с.167]

Анализ возможности применения каждой из перечисленных выше форм валютных объединений применительно к условиям СНГ позволил выработать собственный сценарий валютно-финансового взаимодействия на территории СНГ, полностью соответствующий единой валютной стратегии.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций