Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 62

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Україна взяла курс на інноваційний прорив і успішність його реалізації залежатиме, у тому числі, від ефективності технологій фінансування.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009 [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.oecdilibrary.org/content/book/sti scoreboard-2009-en- Title from the screen.

2. Амоша О.І. Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності в Україні // Економіка промисловості. — 2006. — N 5. — С. 15-21.

3. Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: Моногр. / О.І. Амоша, С.М. Кацура, Т.В. Щетілова, В.Г. Бурим, В.П. Вишневський; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2002. — 108 с.

4. Каракай Ю. В. Проблеми фінансування інноваційних програм // Формування ринкових відносин в Україні. Зб. наук. праць. Вип. 5 (72). -- К.,

2007. -- С. 46-51.

5. Кузнєцова І.С. Інститут венчурних інвестицій: стан та перспективи розвитку в Україні//Наука та інновації, 2008.- Т4. - №1. - С. 87-95

6. Соловйов В.П., Катюха Н.В. Перспективы развития системы венчурного финансирования в Украине //Проблеми науки (укр.). - 2006. - № 7. -

C. 2-9.

7. Justin J. Venture Capital Due Diligence: A Guide to Making Smart Investment Camp Madison Books; Underlining edition, 2002, 176 p.

8. Quindlen R. Confessions of a venture capitalist: inside the high-stakes world of start-up financing. New York: Warner Books; 2000 , 218 p

9. King, N. Corporate venturing. Oxford: Capstone; 2002. 109 p.

10. Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. СПб. РАВИ, 2005.-350с.

11. У КНР створено фонд венчурного капіталу для збору коштів на підтримку малого бізнесу в країні [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: // news.finance.ua/ua/~/1/90/all/2009/12/13/181067

12. Техінвест представив результати роуд-шоу в США [Електрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.techinvest.com.ua/print.php?type=news&lang=ua&id=88

13.Оцінки та напрями реформування системи державного стимулювання науково-освітнього розвитку України [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/juli/24.htm

РЕЗЮМЕ

В статті розглянуто особливості венчурного інвестування в Україні та за кордоном. Аналізуються основні індикатори інвестиційної діяльності та джерела її фінансування в Україні та країнах ОЕСР. Приводиться досвід успішних венчурних проектів, реалізованих в Україні. Зроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства, що регулює ринок венчурних інвестицій в Україні

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены особенности венчурного инвестирования в Украине и за рубежом. Анализируются основные индикаторы инвестиционной деятельности и источники ее финансирования в Украине и странах ОЭСР. Приводится опыт успешных венчурных проектов, реализованных в Украине. Сделаны предложения по усовершенствованию законодательства, которое регулирует рынок венчурных инвестиций в Украине.

SUMMARY

The article discusses the features of venture investment in Ukraine and abroad. It's analyzed the main indicators of investment and sources of funding in Ukraine and OECD countries. It's reproduced the experienceof successful venture capital projects implemented in Ukraine. It's did suggestions to improve the legislation regulating the market venture capital investments in Ukraine.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Пелехоца К.О., аспірант кафедри «Міжнародна економіка» Донецький національний університет Постановка проблеми.

Проблема інвестування на сьогоднішній день дуже гостро стоїть у багатьох країнах світу. Україна не є виключенням. Іноземні інвестиції є провідником сучасних технологій виробництва, менеджменту та дозволяють компенсувати дефіцит національних грошових коштів.

Світова фінансова та економічна криза 2008 року, яку більшість експертів пов'язують з неминучими структурними змінами в економіках країн й тому є неминучою зміна поглядів інвесторів щодо потенційних галузей інвестування.

В умовах ринкового трансформування економіки України дуже гострою є потреба в значних іноземних інвестиціях, використання яких стає ключовим фактором розвитку економіки.

Аналіз публікацій.

У звПязку з тим, що питання залучення іноземних інвестицій актуальним є після отримання Україною незалежності, тож, й відповідно досить новим, але, не зважаючи на це питанням, що динамічно нарощує інституціональну базу. Проблематику іноземних інвестицій в економіку України у своїх дослідні роботи підіймають такі вчені, як: Макогон Ю.В., Орехова Т.В., Губський Б.В., ЛукПяненко Д.Г., Білоус О.Г., С.Е.Півоваров, В.Косов та ін..

Формулювання невирішеної проблеми.

Малосприятливий інвестиційний клімат в Україні, що негативно впливає на залучення іноземних інвестицій до економіки, виявлення пріоритетних галузей, розвинення яких буде приваблювати потенційних інвесторів. Тим паче, що Україна включається в діяльність міжнародних економічних структур, достатньо інтенсивно розвиває внутрішні структури та інститути, діяльність яких спрямована на регулювання та забезпеченість зовнішньоекономічної діяльності.

Мета статті.

Мета статті - визначення на основі аналізу галузей економіки, що є інвестиційно привабливими для потенційних інвесторів, визначити проблеми, що заважають притоку інвестицій та шляхи їх усунення.

Як показує світовий досвід, країни з трансформаційними економіками, без залучення та ефективного використання іноземних інвестицій, не в змозі здолати об'єктивні труднощі перехідного періоду. Іноземні інвестиції створюють необхідні передумови для пожвавлення загальної економічної активності на фоні дефіциту внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) сприяють впровадженню технологічних нововведень, забезпечуючи зростання науково-технічного потенціалу, та стимулюють економічний розвиток, даючи змогу здійснювати структурну перебудову і модернізацію господарства в умовах сучасного глобалізованого економічного простору. Водночас, хоча іноземний капітал і може на певний час стати відчутним фактором піднесення економіки, необхідно враховувати і його можливі негативні наслідки, в першу чергу, з погляду перспектив національної конкурентоспроможності.

Необхідність державного регулювання ПІІ на макроекономічному рівні обумовлюється їх позитивними та негативними наслідками, які потрібно відповідно стимулювати або обмежувати, застосовуючи певні регулятивні інструменти. Вибір інструментів, які дозволятимуть регулювати процес прямого іноземного інвестування, повинен бути всебічно обґрунтованим з наукових позицій та, зокрема, засновуватись на виявленні важливих причинно-наслідкових зв'язків між ПІІ і чинниками, які впливають на їх динаміку, а також на визначенні кількісних характеристик цих взаємозв'язків.

© Пелехоца К.О., 201У січні-вересні 2009р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 3948,3 млн.дол. США прямих інвестицій, що становить 46,3% обсягів відповідного періоду попереднього року. З країн ЄС надійшло 3125,4 млн.дол. (79,1% загального обсягу), з країн СНД- 398,0 млн.дол. (10,1%), з інших країн світу - 424,9 млн.дол. (10,8%). У той же час капітал нерезидентів зменшився на 845,4 млн.дол.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат і курсової різниці склав 2972,1 млн.дол., що становить 36,8% рівня відповідного періоду попереднього року.

У січні-вересні 2009р. зросли обсяги капіталу з Нідерландів - на 616,8 млн.дол., Кіпру - на 554,8 млн.дол., Франції - на 358,4 млн.дол., Аруби -на 273,6 млн.дол. та Російської Федерації - на 214,3 млн.дол. Зазначені країни забезпечили майже 68% приросту іноземного капіталу в Україні.

Приріст іноземного капіталу у звітному періоді спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, - на 951,4 млн.дол., торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку - на 394,8 млн.дол., операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - на 318,0 млн.дол., а також на підприємствах промисловості - на 817,7 млн.дол., у т.ч. переробної -на 759,8 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги прямих іноземних інвестицій у хімічну та нафтохімічну промисловість (на 231,0 млн.дол.) та у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 150,1 млн.дол.).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, на 1 жовтня 2009р. склав 38591,6 млн.дол., що на 8,3% більше обсягів інвестицій на початок 2009 року та в розрахунку на одну особу становить 837,5 дол.

37621,5

38591,6

 

26856,6

 

19911,8

 

 

 

 

 

 

---

9532,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.05 01.101

01.10.07 01.10.08 01.10.1

□ Обсяги інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування

Рис.1.Прямі іноземні інвестиції в Україну на 01.10.2009р., млн.дол.

(джерело: www.ukrstat.gov.ua)

Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 81% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 8201,7 млн.дол., Німеччина - 6580,8 млн.дол., Нідерланди - 3814,2 млн.дол., Австрія - 2564,8 млн.дол., Сполучене Королівство - 2348,5 млн.дол., Російська Федерація - 2061,5 млн.дол., Франція - 1589,6 млн.дол., Сполучені Штати Америки - 1381,5 млн.дол., Віргінські Острови, Британські - 1340,5 млн.дол. та Швеція - 1256,4 млн.дол.

25 t

22,7

15

10

і

і

1

15,1

8,6

9,9 1-

И

Кіпр Німеччина      Нідерланди       Австрія        Сполучене       Російська Франція

Королівство Федерація

на 01.10.2008

□ на 01.10.2009

Рис.2.Розподіл прямих інвестицій в Україну на 01.10.2009р. у % до загального обсягу

(джерело: www.ukrstat.gov.ua)

На підприємствах промисловості зосереджено 8873,4 млн.дол. (23,0% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної -7618,6 млн.дол. та добувної - 1102,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 1836,0 млн.дол. прямих інвестицій, у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - 1387,4 млн.дол.,хімічну та нафтохімічну промисловість - 1181,1 млн.дол., машино-будування - 1067,5 млн.дол., виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - 793,0 млн.дол.

виробництво

іншої неметалевої мінеральної

продукції; 793,0Д_

млн.дол.

■ машино­будування; 1 067,50 млн.дол

хімічна, нафтохімічна

промисловість;_

1 181,10 млн.дол.

харчові продукти,

напої, тютюнові

вироби;

1 836,00 млн.дол.

металургійне

виробництво, виробництво

готових металевих

виробів;

1 387,40 млн.дол.

Рис. 3. Іноземні інвестиції в економіку України за секторами промисловості на 01.10.2009р., млн.дол.

(джерело: www.ukrstat.gov.ua)

У фінансових установах акумульовано 8106,1 млн.дол. (21,0%) прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - 4081,7 млн.дол. (10,6%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, - 3931,9 млн.дол. (10,2%).

Враховуючи економічну ситуацію, яка склалася на теперішній час, можна виявити ті сфери економіки, в яких іноземний капітал особливо необхідний, де з його допомогою можна буде подолати кризові явища. Насамперед, це стосується виробництва продуктів харчування (по-перше, агропромислове господарство, де технологічна відсталість зумовлює значні втрати та потребує переведення на сучасну технологічну базу), товарів широкого попиту та послуг (це зумовлено необхідністю здійснення імпортозаміщення, таким чином можна буде звільнити валютні ресурси, що зараз акумульовані на імпорті товарів народного споживання).

Значних іноземних інвестицій потребує паливно - енергетична галузь (однією із задач якої є забезпечення експорту) (насамперед, впровадження нової сучасної техніки, що сприятиме вирішенню питань ефективності, безпеки, екологічності виробництва).

Традиційно привабливими для інвестування залишаються металургія, машинобудування, хімічна промисловість. Дедалі більше увагу інвесторів привертають такі галузі, як автомобільна промисловість, високі технології, розвинення альтернативних джерел енергетики (вітроенергетика, сонячна енергетика, виробництво біопалива), телекомунікації, логістика та інші.

На сьогоднішній день, одним із перспективних напрямків залучення інвестицій - є розвиток венчурного інвестування.

Переваги венчурного інвестування як головного джерела фінансування у сфері інноваційного бізнесу полягає у тому, що підприємства, що розвиваються, можуть отримати інвестиції тоді, коли інші фінансові інститути утримуються від ризикованих капіталовкладень.

Нині в Україні венчурні фонди є особливим інститутом інвестування. Вони віднесені до інститутів спільного інвестування (ІСІ), хоча й не мають прямого відношення до спільного інвестування та фондового ринку. Їм надані особливі повноваження та податкові пільги у порівнянні із іншими типами ІСІ. Проте вітчизняний венчурний капітал не інвестує в інноваційні проекти, оскільки інвестиції в інші галузі традиційної економіки мають надвисокий рівень доходності за відносно короткий термін інвестування за умов низького рівня ризику.

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, на кінець І кварталу 2009 року в Україні зареєстровано 697 ІСІ. Питома вага венчурних фондів складає 75,6 %. На відміну від зарубіжних венчурних фондів, які спрямовують інвестицій у високоризиковану інноваційну сферу, вітчизняні венчурні фонди інвестували переважно у підприємства таких галузей як будівництво, нерухомість, торгівля та ін.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2008 №447 затверджено Державну цільову економічну програму «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки, яка передбачає утворення венчурних фондів інвестування інноваційної діяльності.

Окрім цього було створено робочу групу з питань створення венчурного фонду інвестування інноваційної діяльності, в рамках роботи якої здійснюється аналіз сучасного стану венчурного інвестування в Україні та вивчення досвіду інших країн щодо розвитку інвестування в інноваційну діяльність, з метою адаптації найкращих аналогів.

Потенціал України (природні ресурси, внутрішній ринок, науково-технічний потенціал, кваліфіковані трудові ресурси) сприяє залученню прямих та портфельних іноземних інвестицій. Однак, реалізації ефективного інвестування перешкоджає сукупність таких факторів:

політична нестабільність;

рівень інфляції;

недосконалість законодавчої бази, особливо в галузі інтелектуальної власності;

недостатність інформаційного забезпечення;

нерозвиненість інфраструктури;

висока ступінь економічного ризику;

податкові ризики;

корупція;

бюрократизм.

Одніми з першочергових задач в умовах фінансової кризи для України є відновлення довіри до банківської системи, національної валюти, стабілізація кредитної системи.

Тож, випливає ряд висновків, щодо покращення інвестиційного клімату та залученню інвестицій в Україну:

• стабілізація законодавчої бази;

стабілізація економічної ситуації;

стабілізація умов інвестиційної діяльності;

спрощена система реєстрації бізнесу;

зменшення кількості контролюючих органів;

покращення інформаційного забезпечення потенційних інвесторів;

вирішення проблем у сфері захисту прав інтелектуальної власності;

зниження валютних ризиків, шляхом впровадження їх хеджування.

Висновки.

Значний вплив на розвиток економіки здійснюють іноземні інвестиції. А для України можливість залучення інвестицій сприятиме можливості розвитку найважливіших галузей економіки, модернізації виробничої бази, створенню робочих місць. Та підвищення притоку іноземних інвестицій можливе лише при досягненні стабільності в економіці, розвиненню міжнародної інтеграції.

Та не зважаючи на потенціал України (багаті природні ресурси, потужний, хоча й застарілий виробничий потенціал, наявність достатньо високого науково - технічного потенціалу, кваліфікованих трудових ресурсів), стримуючим інвестиції фактором є інвестиційний клімат, який залишається несприятливим. Основні причини: політична, економічна нестабільність, надмірне втручання держави у регулювання іноземних інвестицій, постійні зміни у законодавстві, недостатній розвиток малого та середнього підприємництва, великий рівнем корупції, розвиток бюрократії.

Таким чином, окрім вирішення проблем, що стримують інвестиційні процеси, необхідно розробити чітку стратегію залучення іноземних інвестицій, оскільки це є основним питанням інвестиційної політики будь-якої держави.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Документ 959-12, чинний, остання редакція від 03.12.2004р.//www.rada.gov.ua

2. Постанова Правління Національного банку №280 від 10.08.2005 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну».//www.rada.gov.ua

3. Макогон Ю.В., Орехова Т.В., Шилец Е.С., Фомичева Н.В. и др.Международный менеджмент. Учебное пособие. В 2-х томах. Издание четвертое-переработанное.-Донецк, ДонНУ,2008.-Том 1-й-230с.

4. ЛукьяненкоД.Т., Макогон Ю.В., Пахомов Ю.Н. та ш..Международные стратегии экономического развития:Учебник. -Донецк:ДонНУ,

2007. - 395с.

5. А.Силивончик , Г.Татаренко «Сом в летнюю ночь»//БИЗНЕС.-2009.-№29.

6. Ю.Гусев «СТк^ика жанра»//БИЗНЕС.-2009.-№43.

7. И.Лянной «Канадский четвертак»//БИЗНЕС.-2009.-№43.

8. www.rada.gov.ua

9. www.ukrstat.gov.ua

10. www.liffe.com

11. www.smida.gov.ua

12. www.sta.gov.ua

13. www.rada.kiev.ua

14. www.kmu.gov.ua

15. www.interfax.kiev.ua/ukr

16. www.kommersant.ua

17. www.economics.unian.net

РЕЗЮМЕ

Іноземні інвестиції створюють необхідні передумови для пожвавлення загальної економічної активності на фоні дефіциту внутрішніх інвестиційних ресурсів. Україна - не є виключенням. Враховуючи економічну ситуацію, яка склалася на теперішній час, іноземні інвестиції особливо необхідні для подолання кризових явищ в економіці.

РЕЗЮМЕ

Иностранные инвестиции создают необходимые предпосылки для оживления общей экономической активности на фоне дефицита внутренних инвестиционных ресурсов. Украина - не исключение. Учитывая экономическую ситуацию, которая сложилась в настоящее время, иностранные инвестиции особенно необходимы для преодоления кризисных явлений в экономике. SUMMARY

Foreign investment creates the necessary preconditions for recovery in overall economic activity on the background of lack of domestic investment resources. Ukraine - is not an exception. Given the economic situation prevailing at present, foreign investment is particularly needed to overcome the crisis occurrence in the economy.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Петров А.О., здобувач кафедри «Міжнародна економіка» ДонНУ, Донецьк, начальник управління документарних операцій ТОВ «УКБ «Камбіо»

Актуальність теми. Одним з найвищих етапів глобалізації виступає глобалізація світового фінансового простору, яка є найбільш динамічною складовою загального процесу глобалізації та відіграє все зростаючу роль у світовому розвитку. Особлива увага приділяється розвитку міжнародного банківського бізнесу, що дозволяє перейти до якісно нового етапу функціонування фінансового ринку. Банківська система є гарантом фінансової безпеки держав, її залежність від кон'юнктури на світових ринках робить її більш чутливою до глобальних фінансових кризових явищ. Відкритість фінансової системи для закордонного інвестування є стимулом для якісного підвищення макроекономічної політики в Україні та використання світових фінансових ресурсів. Оскільки від ефективності роботи міжнародного банківського сектору залежить економічне зростання держави, тому все більшої актуальності набуває наукова оцінка процесів експансії іноземним капіталом національного ринку банківських послуг в умовах глобалізації.

Ступінь вивченості проблеми дослідження. Аналізу різних аспектів діяльності банків на світовому фінансовому ринку в контексті глобалізації світової економіки присвячено праці провідних вітчизняних економістів: С.Я. Боринця, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, В.І. Грушка, М.І. Крупки, І.О. Лютого, Ю.В. Макогона, О.М. Мозгового, А.М. Мороза, А.А. Пересади, М.І. Савлука, Г.О. Черніченка, О.І. Черняка та інших. Проблематика банківської діяльності посідає важливе місце в дослідженнях відомих зарубіжних учених: В.Лексіса, Е. Максімо, Р. Міллера, П. Роуза, Дж. Сінкі; у тому числі російських учених: І.Т. Балабанова, Є.Ф. Жукова, О.Г. Мовсесяна, Г.С. Панової, В.О. Пономарьова та інших.

© Петров А.О., 2010 55Мета дослідження. Метою роботи є розвиток теоретико-методологічних основ діяльності міжнародних банківських установ та визначення науково-практичних рекомендацій щодо формування глобальної регуляторної політики у сфері міжнародного банківського бізнесу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций