Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Принцип взаємозв'язку показників економічної ефективності аудиторської перевірки податків із сутністю та дією закону підвищення економічної ефективності господарської діяльності передбачає, що як результат перевірки повинен виступати розмір виявлених аудиторами донарахувань за видами податків, а як витрати - витрати на проведення аудиторської перевірки податків. Витрати на проведення аудиторської перевірки податків в розрахунку на одиницю економічного результату (донарахувань за видами податків) повинні знижуватися.

Принцип системності, тобто усі показники економічної ефективності аудиторської перевірки податків повинні поєднуватись у певну систему, яка має відображати взаємодію результатів донарахувань за видами податків та розміру фінансових санкцій за самостійно виявлені помилки з витратами пов'язаними на проведення аудиторської перевірки.

Принцип логічної стрункості, взаємозв'язок із частковими показниками економічної ефективності, тобто він передбачає, що часткові показники ефективності можуть бути поєднаними на основі їх взаємозв'язку в єдину модель аудиту податків, у єдиний узагальнювальний показник.

Принцип забезпечення самооплатності аудиторської перевірки податків передбачає, що необхідно дотримуватись критерію, при якому встановлена ціна аудиторських послуг буде перевищувати витрати на проведення цієї перевірки.

Принцип повного обліку витрат і результатів аудиторської перевірки податків, їх відповідність один одному в часі й за змістом передбачає, що необхідно врахувати всі результати від витрат на проведення перевірки, і, навпаки, необхідно врахувати всі витрати на одержання даного результату. Понесені витрати на проведення аудиторської перевірки податків повинні відповідати у часі виявленим результатам у вигляді донарахувань за видами податків.

Принцип охоплення аудиторською перевіркою податків всіх видів діяльності підприємства, так як підприємство може здійснювати різні види діяльності, за якими можуть бути різні умови нарахування та сплати податків, тому треба при аудиторській перевірки податків ураховувати особливості оподаткування різних видів діяльності підприємства.

Принцип наявності критеріїв при визначені часткових узагальнювальних показників ефективності аудиторської перевірки податків, тобто визначення ефективності проведення аудиторської перевірки податків на підставі розроблених та прийнятих кількісних та якісних критеріїв.

Принцип спрямованості на досягнення головної мети аудиторської перевірки податків, тобто виявлення всіх порушень податкового законодавства для запобігання знайдення цих порушень податковими органами, забезпечення життєздатності підприємства в довгостроковій перспективі без фінансових та адміністративних санкцій.

Принцип логістичного підходу аудиторської фірми до оцінки ефективності ведення податкового обліку та податкового планування перевіряємого підприємства, тобто головним завданням логістики стала розробка ретельно зваженої та обґрунтованої пропозиції щодо оптимізації податкового обліку та податкового планування підприємства, що сприяла б досягненню найбільшої ефективності роботи фірми, зменшення помилок та витрат на ведення податкового обліку та складання звітності, впровадження на підприємстві податкового планування, яке б забезпечило відповідність у податковому періоду понесених валових витрат отриманим валовим доходам, нарахованої сумі податку на прибуток встановленому підприємству податковому навантаженню, відповідність суми податкового кредиту сумі податкового зобов'язання, відповідності нарахованої суми податків наявності необхідної суми грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства для їх сплати.

Принцип кількісної вимірності показників і критерію ефективності аудиту податків полягає у тому, що кількість виявлених порушень необхідно звести до вимірювального сумарного вигляду, тобто одержаного результату, з огляду на те, що додавати окремі помилки важко (наприклад, помилки заповнення реквізитів податкових документів). Здійснити вибір можна тільки тоді, коли величина показника економічної ефективності зіставна з критерієм, за яким можна судити про суттєвість впливу на податковий облік та податкову звітність виявленої помилки.

Принцип відповідності порівнюваних варіантів аудиту податків, тобто у процесі аудиторської перевірки відповідними мають бути дані ведення податкового обліку та складання податкової звітності перевіряємого підприємства з даними виявленими аудиторами при перевірки повноти нарахування та своєчасності сплати податків, а також відображення в податковому обліку та складання податкової звітності відповідно нормам чинного податкового законодавства.

IV. Висновки.

1. На підставі критичного аналізу, узагальнено пропозиції дослідників щодо принципів податків. Крім законодавче встановлених принципів, пропонуємо додати ще принципи: науковий підхід, простота, адекватність, ефективність адміністрування, гласність, гнучкість, зручність, прозорість, стимулювання, своєчасність, домірність, урахування інтересів платників податків, застосування відповідальності за порушення податкового законодавства, прагнення досягти відносної рівноваги в забезпеченні інтересів всіх учасників податкового процесу, відмова від репресивного характеру системи оподаткування, гармонізації оподаткування з іншими країнами, вичерпний перелік регіональних та місцевих податків, єдність податкової системи, наявність всіх елементів податку в податковому законі, заперечення зворотної сили податкових законів, об'єднання інтересів держави, органів місцевого самоврядування і платника податків, захист платників від порушників закону.

2. Запропоновано етичні, правові та економічні принципи оцінки якості та ефективності аудиту податків. До етичних принципів оцінки якості та ефективності аудиту податків відносяться: чесність, об'єктивність, незалежність, компетентність, конфіденційність, планування, довіра, якість послуг, точність, доброзичливість. До правових принципів оцінки якості і ефективності аудиту податків входять: розсудливість, відповідальність за думку у аудиторському висновку та роботу інших аудиторів, відсутність привілейованої інформації, саморегулювання, договірних відносин, відсутності фінансових інтересів у справах клієнта. Економічними принципами оцінки якості і ефективності аудиту податків є: взаємозв'язок показника економічної ефективності аудиторської перевірки податків із сутністю та дією закону підвищенняекономічної ефективності господарської діяльності, системність, логічна стрункість, взаємозв'язок із частковими показниками економічної ефективності, забезпечення самооплатності аудиторської перевірки податків, повний облік витрат і результатів аудиторської перевірки податків, їх відповідність один одному в часі й за змістом, охоплення аудиторською перевіркою всіх видів діяльності підприємства, наявність критеріїв при визначені часткових узагальнювальних показників ефективності аудиторської перевірки податків, спрямованість на досягнення головної мети аудиторської перевірки податків, логістичний підхід аудиторської фірми до оцінки ефективності ведення податкового обліку та податкового планування перевіряємого підприємства, кількісна вимірність показників і критерію ефективності аудиту податків, відповідність порівнюваних варіантів аудиту податків.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Демиденко Л.М. Окремі питання податкового стимулювання інвестування в Україні // Фінанси України. - 1998. - № 9. - С. 127-130.

2. Евстигнеева Е.Н. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство. 2-е изд. / Е.Н. Евстигнеева - СПб: Питер, 2001. - 336 с.

3. Черник Д.Г. Основы налоговой системы: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. / Д.Г.Черник, А.П. Починок, В.П. Морозов - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 517 с.

4. Зазвонова Л.А. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие. / Л.А. Зазвонова, Ф.Ф. Фомин - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2004. - 262 с.

5. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко - К.: Центр

навчальної літератури, 2006. - 468 с.

6. Кучерявенко М. Зміст і класифікація принципів у податковому праві. // Право України. - 2002. - № 2. - С. 38 - 42.

7. Петровська І.О. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник. / І.О. Петровська, Д.В. Клиновий. - К.: ЦУЛ. - 2002. -

299 с.

8. Педь І.В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: Навч. посіб. / За ред.. Ю.М. Лисенкова. - К.: Знання, 2007. - 191 с.

9. Вишневський В. Принципи оподаткування: обґрунтування і емпірична перевірка. // Економіка України. - № 10. - 2008. - С. 55 - 72.

10. Закон України „Про систему оподаткування" № 1251-ХІІ від 25.06.1991р. www.rada.gov.ua.

11. Кучерявенко Н.П. Налоговое право Украины: Учебное пособие / Н.П. Кучерявенко- Х.: Легас, 2004. - 488 с.

12. Онисько С.М. Податкова система: Підручник. 4-тє видання, виправлене і доповнене / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина - Львів:

„Магнолія 2006", 2008. - 336 с.

13. Крисоватий А.І. Податкова система: Навчальний посібник. / А.І. Крисоватий, О.М. Десятник- Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

14. Податки: Учбовий посібник. / Бурковський В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В., Водолазька О.А. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - 611 с.

15. Чернелевський Л.М. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. / Л.М. Чернелевський, Т.Ю. Редзюк -К.: Пектораль, 2006. - 312 с.

16. Милль Дж. Основы политической экономии. ІІІ. // Вопросы экономики. - 1989. - № 10. - С. 146-149.

17. Налогообложение: теории, проблемы, решения / [В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.]; под ред. В.П. Вишневского. -Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. - 504 с.

18. Wagner A. Three Extracts on Public Finance // Classics in the Theory of Public Finance / Ed. By R.A. Musgrave, A.T. Peacock. - London: Macmillan & Co. Ltd; New York: The Macmillan Company, 1958. - Pp. 1-15.

19. Исследование о природе и причинах богатства народов. / А. Смит- М., 1962.

20. Базилюк А., Волик В. Принципи реформування податкової системи. // Розбудова держави. - 1997. - № 12. - С. 39 - 47.

21. Іваніна О.О. Аудит туристичної діяльності: Навчальний посібник. / О.О. Іваніна. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 256 с.

22. Ткаченко А.М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах: Монографія. / А.М. Ткаченко. Запоріжжя: Видавництво

Запорізької державної інженерної академії, 2005. - 505 с.

23. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року. / Пер. з англ. мови [О.В.Селезньов, О.Л. Ольховікова,

О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков.]. - К.: ТОВ „ІАМЦ АУ „СТАТУС", 2006. - 1152 с.

24. Пантелєєв В.П. Аудит. - Навчальний посібник. / В.П. Пантелєєв. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 400 с.

25. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 3-тє вид., доп. і перероб. /

Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ПП „Рута", 2006. - 512 с.

26. Кадуріна Л.О. Основи аудиту: Навчальний посібник. / Кадуріна Л.О. Л.О. Кадуріна. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. - 184 с.

27. Аренс А. Аудит: Пер. с англ., Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов./ А. Аренс, Дж. Лоббек. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 560 с.

28. Аудит: Учебник для вузов / [В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др.]; под ред. проф. В.И. Подольского. - [2-е изд., перераб. и доп.]

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 655 с.

29. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. / О.А. Петрик. - К.: КНЕУ, 2003. - 260с.

30. Сахарцева. І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту: Монографія. / І.І. Сахарцева. - Кіїв: Кондор, 2005. - 374 с.

31. Тлумачний словник сучасної української мови: Близько 50000 сл. / [уклад. І.М. Забіяка]. - К.: Арій, 2007. - 512с.

32. Салига К.С. Ефективність господарської діяльності підприємств: Монографія. / К.С. Салига. - Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2005. - 180 с.

33. Антипенко Е.Ю. Принципы анализа капитальных вложений: Монографія. / Е.Ю. Антипенко, В.И. Доненко. - Запорожье: Фазан; Дикое

Поле, 2005. - 420 с.

34. Малышев П.А. Критерии эффективности производства (социально-экономический аспект). / П.А. Малышев, И.Г. Шилин. - М.: Мысль,

1973. - 344.

РЕЗЮМЕ

У роботі згруповані існуючі принципи системи оподаткування. Запропоновані принципи оцінки якості і ефективності аудиту податків.

РЕЗЮМЕ

В работе сгруппированы существующие принципы системы налогообложения. Предложены принципы оценки качества и эффективности аудита налогов.

SUMMARY

Existent principles of taxation system are grouped in the article. Principles of estimation of tax audit quality and efficacy are proposed.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ КРИЗИ

Нікешина Н.В., аспірант кафедри „Міжнародна економіка" ДонНУ

Постановка проблеми. Практика функціонування світового господарства показує, що іноземний капітал може статі істотним фактором економічного росту. Як відомо, приплив капіталу з-за кордону є сильним стимулом для економічного росту, а його відтік - основною його перешкодою. У виді вищевикладеного, аналіз впливу дійсної фінансової й економічної кризи на потоки прямих іноземних інвестицій (ПІІ) здобуває особливу актуальність.

Аналіз останніх наукових досліджень. Проблеми залучення іноземних інвестицій досліджували такі вітчизняні і зарубіжні економісти, як І.А. Бланк, Ю.В. Собольов, Б.Г. Літвак, М.В. Володькина, Дж. Бауєр, Р. Вільсон і В. Чуа. Однак у статті зроблена спроба безпосередньо проаналізувати вплив сьогоденної кризи на приплив ПІІ до різних країн.

© Нікешина Н.В., 201Мета роботи. Метою роботи - є аналіз впливу фінансової та економічної кризи на глобальні потоки ПІІ.

Викладення основного матеріалу дослідження. Протягом 2003-2007 рр. потоки ПІІ мали висхідну тенденцію, що підкріплювалося стійким світовим економічним ростом, лібералізацією в інвестиційних режимах і виконанні великомасштабних стратегій інтернаціоналізації зростаючою кількістю транснаціональних корпорацій (ТНК). Це призвело до безпрецедентного рівня потоків ПІІ в 2007 р., що досягли історичного рекорду 1.8 трильйонів $ [1]. Однак у 2008 в усьому світі приплив ПІІ знизився. У зв'язку з глобальним економічним уповільненням (і спадом у безлічі ведучих економік), більш жорсткими умовами одержання кредиту і зниженням корпоративного прибутку, багато компаній оголосили про плани зі скорочення виробництва, звільнення робітників і скорочення капіталовкладень, що у свою чергу і відбилося на потоках ПІІ. Відповідно до попередньої оцінки UNCTAD, глобальні потоки ПІІ, зменшилися в 2008 р. на 14 % [2].

Таблиця 1.

Окремі міжнародні ЗіП і програми по приватизації понизилися або призупинилися через глобальну фінансову кризу [2].

Придбання компанії (країна) /приватизація

Цільова компанія (країна)

Значення

Галузь

Samsung Electronics (Республіка Корея)

SanDisk (США)

$5.9 млрд.

Електроніка

Xstrata (Великобританія,Швейцарія)

Lonmin (США)

$10 млрд.

Гірська промисловість

AT&T, Vodafone, Blackstone

Huawei mobile handset business (Китай)

$2 млрд.

Електроніка

Ping An Insurance (Китай)

Fortis (Бельгія)

Euro 2.2 млрд.

Фінанси

Приватизація

Punta Colonet (Мексика)

$6 млрд.

Порт

Приватизація

Kuwait Airways (Кувейті:)

-

Авіалінії

Приватизація

La Poste (Франція)

-

Поштові послуги

Приватизациія

TeliaSonera (Швеція)

-

Телезв'язок

Приватизація

Nordea (Швеція)

-

Фінанси

Приватизація

Oman Telecommunication Company (25%)

-

Телезв'язок

Приватизація

SBAB (Швеція)

-

Фінанси

Відзначено підвищення діяльності компаній, пов'язаної з дивестируванням і реструктуризацією. Компанії дійсно вилучають капітал і закривають заводи або виробничі лінії, продають деякі активи іншим компаніям, щоб реструктурувати іноземну діяльність, знизити витрати або поліпшити бухгалтерський баланс, особливо за допомогою зниження співвідношення позикових і власних коштів

У той час як негативні впливи фінансової й економічної кризи на ПІІ можливо залишаться домінуючими в 2010 р., різні позитивні фактори усе ще працюють і приведуть, рано або пізно, до відновлення міжнародних інвестиційних потоків. Дата цього відновлення, однак, залежить від багатьох факторів, що є невизначеними.

2000 1800 1600 1400 1200 1000

800 600 400 200

0

1995­2000

а розвинені країни

D країни із перехідною економікою

D країни, що

розвиваються

2002     2003     2004     2005     2006 2007

2008

Рис. 1. Припливи ПІІ в групи економік, млрд. дол. США [2]. Ключові фактори розвитку в середньостроковій перспективі представлені в таблиці 2.

_Можливий вплив кризи на ПІІ в короткостроковому періоді

Таблиця 2.

Перемінна, яку торкнула криза Наявність фінансових ресурсів

Сучасний розвиток

Інтенсивне зниження кредитування (менша доступність, підвищення вартості)

Зменшення доходів компанії Необхідність репатріації капіталу і компенсування витрат

Вплив на потоки ПІІ в 2010 р.

Підвищення фінансової напруженості у виді недоліку інвестицій, хоча багато країн і інститутів як і раніше не випробують недоліку в готівці

Невизначеність у середньостроковому періоді Швидке відновлення фінансового сектора і закінчення труднощів із кредитом.

Здатності до інвестування нових типів інвесторів (країни, що розвиваються, і суверенні фонди) -головний двигун росту потоків ПІІ

Ціна активів

Значне зниження вартості основного капіталу

Скорочення ЗіП, у т.ч.і угод за рахунок кредиту. У той же самий час відбуваються операції по ЗіП, здійснювані компаніями, забезпеченими готівкою за більш низькими цінами

Відновлення структури фондового ринку (що впливає на кількість міжнародних ЗіП)

Зростання ринку

Сприйняття непевності (розуміння)

Уповільнений ріст аж до 2010 р.

Негативні тенденції в розвитку індикаторів бізнес-процесів

Скорочення ПІІ пов'язаних з пошуком ринку, особливо в країнах, що розвиваються Компанії скорочують інвестиції і витрати, особливо в розвинених економіках

Відновлення економіки з часом і в залежності від регіону

Прогресуюче поновлення довіри - необхідна умова підвищення потоків ПІІ

Суспільна політика

Монетарна і фіскальна стимулююча політика проводилася в багатьох країнах світу,     реформа фінансової

Макроекономічна політика, спрямована на бізнес-середовище, спричинить за собою підвищення попиту і ріст

Здатність проведеної політики гарантувати стабільність фінансової системі, поновлення зобов'язань      по вільному

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, 2010

 

системи ще не почата, відсутність безпосереднього впливу на політику у відношенні ПІІ, існування "напруженості" у відношенні протекціоністських тенденціях

ПІІ

переміщенню ПІІ, заохочення інвестицій і інновацій і стимулювання довіра економічних гравців

Галузі,    що    більш    за все постраждали від кризи

Фінансовий сектор, автомобілебудування, будівництво    і виробництво напівфабрикатів особливо постраждали   від   кризи, що потім  поширилася  і  на інші галузі

Вилучення капіталу, продаж активів і ЗіП для реструктуризації найбільш постраждалих від кризи галузей

Швидка і масштабна реструктуризація і зміна ринкової сили під впливом кризи (зросла роль компаній з ринків, що розвиваються)

Місцевості для вкладання ПІІ

ПІІ, пов'язані з пошуком ринку в розвинених країнах, що пов'язано з рецесією в цих економіках

Проекти ПІІ в країнах, що розвиваються і транзитивних економіках, орієнтовані на експорт (пов'язані з пошуком ресурсів і ефективності) будуть порушені через низьку динаміку на ринках розвитих країн

Підвищення привабливості Півдня для ПІІ, пов'язаних з пошуком ринку й ефективності

Нові джерела ПІІ

Зростаюча роль суверенних фондів і компаній з ринків, що розвиваються

Зростаюча частка країн, що розвиваються і транзитивних країн у потоках ПІІ

Чи зможуть нові джерела ПІІ компенсувати зниження ПІІ з розвитих країн?

У короткостроковій перспективі різні фактори (масштабність кризи, вплив на значну кількість великих ТНК у США і Європі,

серйозні втрати у фінансових і нефінансових секторах) ведуть до зниження ПІІ. Компанії, більш імовірно, будуть здійснювати вилучення капіталу, ніж використовувати інвестиційні можливості протягом стадії спаду. Також імовірно, що потоки ПІІ в країни, що розвиваються - які дотепер показали стійкість - сповільняться більш помітно чим, це було дотепер .

У короткостроковому періоді (2010-2012), є три сценарії для потоків ПІІ. Перспективи щодо розвитку балансу між негативними і позитивними факторами для ПІІ дуже невизначені через розмаїтість непевності і їх складних потенційних взаємодій. Як показано у табл. 2, ця непевність стосується великого діапазону факторів таких як, масштаб і тривалость уповільнення глобального росту, ефективність глобальної державної політики щодо кризи (особливо ініціатив, націлених на стимулювання інвестицій), стабілізації і відновлення фінансової системи, і потужностей ТНК країн, що розвиваються, як головний двигун зростання потоків ПІІ. Одна з ключових невизначеностей - те, коли міжнародні потоки ЗіП відновляться знову, оскільки вони - один з головних компонентів потоків ПІІ. Також варто підкреслити, що вплив кризи на ПІІ, імовірно, буде значно відрізнятися за величиною в залежності від галузей промисловості, країн-реципієнтів і країн, що здійснюють ПІІ, так само як від інвестиційних методів\способів.

Щоб дати структуроване бачення цієї непевності, можна скласти три сценарії для розвитку ПІІ до 2012 р.

Оптимістичний сценарій. Швидкий підйом потоків ПІІ, починаючи з початку 2010 р. Основні припущення:

1) кінець спаду наприкінці2009 р.- початку 2010 р.;

2) швидке повернення довіри інвесторів, серед інших причин до ефективної урядової політики;

3) відсутність протекціоністських дій;

4) нова хвиля міжнародних ЗіП через реструктуризацію промисловості і наявності   грошей у деяких компаніях і фінансових

установах.

Цей сценарій, що базується на комбінації дуже оптимістичних припущень, здається досить малоймовірним. Реалістичний сценарій. Потоки ПІІ починають відновлятися тільки в 2011 р. Головні основні припущення:

1) глобальний спад серйозніше, ніж у оптимістичному сценарії, тривалість принаймні до середини 2010 р.;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций