Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Крім того, було б доцільно підсилити співробітництво між центральним банком і міністерством фінансів, у тому числі за рахунок визначення ролі центрального банку на вторинному ринку. До того ж, ліквідність ринку може бути підвищена за рахунок використання державних цінних паперів для проведення грошово-кредитних операцій.

Принципового значення буде також мати досягнення й підтримка низьких темпів інфляції, оскільки інфляційні очікування впливають на здатність уряду подовжувати криву прибутковості за рамки занадто короткострокового обрію. Це особливо важливо для України, оскільки інфляція в нашій країні мінлива, а її темпи вище, ніж у сусідніх країнах. Більш того, розвиток ринку державних цінних паперів можна стимулювати за рахунок розширення бази інвесторів і введення системи первинних дилерів, як тільки буде розроблена чітка стратегія управління боргом і буде збільшений обсяг первинних емісій.

Ряд реформ міг би сприяти подальшому здоровому розвитку ринку корпоративних боргових і акціонерних цінних паперів. Варто поліпшити якість інституційного середовища й забезпеченість законів правовою санкцією, оскільки судові розгляди звичайно є обтяжними й затяжними. Для цього необхідно домогтися скорочення витрат і часу, пов'язаних із забезпеченням виконання контрактів, для чого варто підвищити ефективність судової системи й розвантажити судові процеси. Важливо було б також зміцнити корпоративне управління, оскільки на сьогоднішній день якість законодавства, що визначає відповідальність ради директорів, права акціонерів, розкриття інформації й забезпечення прозорості, нижче міжнародних стандартів. Можна було б прикласти зусилля до усунення недоліків в області регулювання ринку цінних паперів і нагляду за його функціонуванням, а також в системі клірингу й розрахунків. Бажано також модернізувати системи проведення операцій на ринку й реєстрації цінних паперів. Формування еталонної кривої прибутковості державних цінних паперів полегшило б встановлення цін на корпоративні облігації. Скоріше набуття чинності законом про акціонерні товариства сприяло б подальшого розвитку ринку акцій. Крім того, базу інституційних інвесторів на ринку цінних паперів можна було б розширити за рахунок реформ законодавства, регулювання й нагляду, які створювали б сприятливі умови для створення взаємних фондів, а також шляхом прискорення пенсійної реформи, що могла б підштовхнути процес формування пенсійних фондів.

Створення класу інституційних інвесторів із самих різних компаній (включаючи пенсійні фонди, взаємні фонди й страхові компанії) внесло б величезний внесок у розвиток і підвищення ліквідності національного фінансового ринку. Такі інвестори створюють стабільний попит на фінансові інструменти й стимулюють конкуренцію й підвищення ефективності на первинних ринках. Появу на ринку інституційних інвесторів можна прискорити за рахунок вдосконалення основ регулювання й нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ. Наглядможе здійснюватися об'єднаним наглядовим відомством або декількома відомствами за умови забезпечення взаємодії й обміну інформацією між ними.

Реалізація рекомендованих заходів політики та реформ є необхідною умовою для досягнення Україною такого рівня розвитку граничних умов фінансової глобалізації, при яких буде зменшено негативний вплив цього процесу на економіку нашої країни, а остання буде більшою мірою підготовлена до несподіваних потрясінь у майбутньому, пов'язаних з масштабним рухом іноземних та зарубіжних інвестицій. Варто пам'ятати, що коли поточна криза буде подолана, Україну чекає новий інвестиційний бум.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Кириченко О.О. Механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в умовах фінансової глобалізації / А. А. Кириченко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: междунар. науч. конф., 17-19 сент. 2009 г.: сборник науч. трудов. - 2009. - Т. 1. - С. 259-264

2. Calvo, G., Leonardo L., and Carmen M. Reinhart, 1994, "The Capital Inflows Problem: Concepts and Issues," Contemporary Economic Policy, Vol. 12, No. 3 (July), pp. 54-66.

3. Fernandez-Arias, Eduardo, and Peter J. Montiel, 1996, "The Surge in Capital Inflows to Developing Countries: An Analytical Overview," World Bank Economic Review, Vol. 10, No. 1, pp. 51-77.

4. Montiel, Peter J., 1999, "Policy Responses to Volatile Capital Flows" (unpublished; Washington: World Bank). Available via the Internet: www.worldbank. org/research/interest/confs/past/papers15-16.htm.

5. Reinhart, Carmen M., and Vincent Reinhart, 1998, "Some Lessons for Policymakers Who Deal With the Mixed Blessing of Capital Inflows," in Capital Flows and Financial Crises, ed. by Miles Kahler (Ithaca, New York: Cornell University Press), pp. 93-127.

6. Edwards, Sebastian, ed., 2000, Capital Flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence, and Controversies, National Bureau of Economic Research Conference Report (Chicago: University of Chicago Press).

7. International Monetary Fund, 2007a, "Reaping the Benefits of Financial Globalization," IMF Research Department discussion paper (Washington). Available via the Internet: www.imf.org/external/np/ res/docs/2007/0607.htm.

8. International Monetary Fund, "Europe: Strengthening Financial Systems," Regional Economic Outlook, (Washington, DC: International Monetary Fund), November 2007 - p. 61

9. World Bank, 1997, Private Capital Flows to Developing Countries: The Road to Financial Integration (New York: Oxford University Press).

10. Kose, M., E. Prasad, K. Rogoff and Sh.-J. Wei, "Financial Globalization: A Reappraisal", IMF Working Paper WP/06/189, August 2006 - p. 92

11. Kose, M., E. Prasad, K. Rogoff and Sh.-J. Wei, "Financial Globalization and Economic Policies" The Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper Series IZA DP No. 4037, February 2009 - p. 82

12. Kose, M., E. Prasad, A. Taylor, "Thresholds in the Process of International Financial Integration", NBER Working Paper Series WP 14916, April 2009 - p.48

13. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпченко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. - К.: Либідь, 2003 - 784 с.

14. Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник / Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. - К.: КНЕУ, 2002. - 483 с.

РЕЗЮМЕ

Основною метою даної статті є аналіз та кількісна оцінка граничних умов фінансової глобалізації української економіки в контексті удосконалення механізму державного регулювання міжнародної інвестиційної діяльності нашої країни. Актуальність обраної теми полягає в її недостатній дослідженості в економічній літературі.

РЕЗЮМЕ

Основной целью данной статьи является анализ и количественная оценка предельных условий финансовой глобализации украинской экономики в контексте совершенствования механизма государственного регулирования международной инвестиционной деятельности нашей страны. Актуальность темы статьи заключается в ее недостаточной исследованности в экономической литературе.

SUMMARY

The main purpose of this article is to analyze and quantify the Ukrainian economy's thresholds of financial globalization in the context of improving the mechanism for the state regulation of international investment activities of our country. This topic is critically important because of its research insufficiency in economic literature.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО

КРИЗИСА

Левкович А.П., к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический университет, доцент

Воздействие валютной политики на национальную экономику страны реализуется посредством установления определенного режима валютного курса и формируемых на этой основе уровня и динамики реального эффективного валютного курса как инструмента обеспечения ее конкурентоспособности. Анализ эволюции режимов валютного курса в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) показывает, что в преддверии мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. они использовали различные по своему характеру режимы валютного курса, как фиксированные, так и плавающие.

Чехия. В Чехии с начала реформ в 1991 г. до мая 1997 г. применялся режим фиксации курса кроны к корзине валют. До февраля 1996 г. в состав валютной корзины входила немецкая марка (65%) и доллар США (35%). Пределы колебаний были установлены в размере ±0,5%. В феврале 1996 г. Чешский Национальный банк (ЧНБ) расширил границы возможных колебаний кроны к корзине валют до ±7,5% с целью повышения независимости денежно-кредитной политики. Чехия осуществила быструю либерализацию счета движения капитала. Снятие значительного числа барьеров на пути движения капитала произошло уже в 1995 г. и продолжилось в дальнейшем. Это вызвало быстрый приток иностранного капитала, который составил 14,9% ВВП. Уход этого капитала мог оказаться опасным для финансовой стабильности Чехии. В связи с прогнозом роста дефицита текущего счета платежного баланса Чехии до 9% ВВП, быстрой ревальвацией национальной валюты на 5,5% относительно запланированного центрального паритета уже к февралю 1997 г., сокращением экономической активности в мае этого же года была предпринята спекулятивная атака против чешской кроны, которая сопровождалась уходом резидентов от национальной валюты. 27 мая 1997 г., несмотря на наличие возможностей для дальнейшего поддержания валютного курса с помощью интервенций ЧНБ объявил об отказе от фиксации в пользу управляемого плавания. Режим управляемого плавания применяется в стране и по настоящее время.

Венгрия. В 1990-1994 гг. в Венгрии осуществлялась практика фиксации валютного курса к корзине валют в рамках валютного коридора, устанавливаемого Венгерским национальным банком. До конца 1991 г. корзина формировалась, исходя из удельного веса в экспорте и импорте валют стран - основных торговых партнеров. В последующем состав валют и их доля в корзине изменялись. Так, с декабря 1991 г. по август 1993 г. в корзину входили доллар США (50%) и ЭКЮ (50%); с августа 1993 г. ЭКЮ была заменена немецкой маркой; с 16 мая 1994 г. корзина вновь включала доллар США (30%) и ЭКЮ (70%); с января 1997 г. ЭКЮ опять была заменена немецкой маркой; с 1999 г.- это евро (70%) и доллар США (30%); с 2001 г. была применена привязка к евро. С 23 декабря 1994 г. до начала мая 2001 г. Венгрия поддерживала коридор колебаний вокруг центрального паритета ±2,25%., а в последующем он был расширен до ±15%. При этом была применена привязка к евро. Сразу после расширения коридора курс форинта к евро укрепился на 10 процентных пунктов, процентные ставки выросли, и инфляционные ожидания стабилизировались.

© Левкович А.П., 201Венгрия осуществляла постепенный переход к конвертируемости по капитальным операциям. До 1996 г. была осуществлена либерализация притока прямых иностранных инвестиций. В январе 1996 г. были предприняты шаги по либерализации долгосрочных операций по движению капитала, и только в июне 2001 г. осуществлена полная либерализация капитального счета платежного баланса.

После расширения коридора колебаний курса форинта до ±15% он находился, как правило, у верхней границы коридора. Давление в сторону ревальвации, угроза срыва поставленной цели по инфляции и рост дефицита текущего счета платежного баланса спровоцировали мощную спекулятивную атаку на курс форинта 15-16 января 2003 г. Венгрия отказалась от использования валютного коридора 26 февраля 2008 г. в пользу свободного плавания. [1, с. 3]

Польша. В 1990 г. в Польше началось проведение комплекса мероприятий, известных как шоковая терапия. В области валютной политики это проявилось в форме жесткой фиксации злотого к доллару США с января 1990 г. на уровне 0,95 злотого за 1 доллар США после разовой значительной девальвации. С мая 1990 г. по октябрь 1991 г. после девальвации на 14,4% злотый был зафиксирован к корзине, состоящей из пяти валют: доллара США (45%), немецкая марка (35%), английский фунт стерлингов (10%), французский франк (5%), швейцарский франк (5%). Переход к фиксации к корзине валют был призван повысить гибкость изменения курса злотого в зависимости от колебаний валютных курсов стран-партнеров. [2, с. 46]

В октябре 1991 г., ввиду озабоченности состоянием внешней конкурентоспособности экономики, Польша ввела режим скользящей привязки к той же корзине валют с пределами колебаний ±2% с заранее объявляемой ежемесячной девальвацией. Размер ежемесячной девальвации составлял 1,8% в месяц и был ниже прогнозируемого уровня инфляции. В феврале 1992 г. злотый был вновь девальвирован на 12%. В мае 1995 г. Польша ввела скользящий коридор с более широкими пределами колебаний ±7% к корзине валют с целью сокращения притока спекулятивного капитала. В декабре 1995 г. была осуществлена ревальвация центрального паритета злотого на 6%. В феврале 1998 г. коридор колебаний злотого был расширен до ±10%, а уровень ежемесячной девальвации до 0,8% в месяц.

Отложенная приватизация и ограниченность доступа к международным рынкам капитала способствовала наличию положительного сальдо текущего счета платежного баланса Польши в первые годы реформ. С августа 1998 г. Национальный банк Польши фактически реализовывал на практике режим плавающего валютного курса с формальным скользящим коридором с широкими пределами колебаний. Интервенции Национального банка Польши были сведены к минимуму. Темпы ежемесячной девальвации продолжали снижение и с сентября 1998 г. составляли 0,5%. С 1 января 1999 г. Национальный банк Польши начал использовать новую корзину, состоящую на 55% из евро и 45% из доллара США. В марте 1999 г. темпы девальвации были снижены до 0,3% в месяц, а предельные размеры колебаний курса злотого были расширены до ±15%. В апреле 2000 г. состоялось формальное введение режима свободного плавания. [2, с. 46]

Словакия. Словакия использовала фиксацию кроны к корзине валют, состоящей на 60% из немецких марок и 40% - из долларов США с границами колебаний ±1,5%. В 1996 г. коридор допустимых колебаний был расширен до ±7% для сдерживания притока спекулятивного капитала. Словакия избрала подход постепенной либерализации движения капитала. Первой произошла либерализация притока прямых иностранных инвестиций в 1990 г. В 2000 г. были сняты все ограничения на движение средне- и долгосрочного капитала. Полная либерализация краткосрочных операций произошла только в 2004 г. перед самым вступлением в Европейский Союз.

В мае 1997 г. за спекулятивной атакой на курс чешской кроны последовала атака на курс словацкой кроны. За две недели мая Национальный банк Словакии (НБС) потерял в ходе интервенций 18% своих официальных резервов (около 700 млн. долларов США). При этом резервы снизились до отметки ниже 3 месяцев импорта. Принятые НБС меры, а также относительное отсутствие в экономике страны горячих денег позволило фиксированному курсу кроны устоять, хотя и на нижней границе коридора.

Отказ от фиксации в пользу управляемого плавания произошел 1 октября 1998 г. Словакия взяла на себя обязательства по достижению Маастрихтских критериев к 2005 г. (затем к 2006 г.) без ущерба для реальной конвергенции. В декабре 2004 г. НБС объявил о введении режима инфляционного таргетирования с 2005 г. Словакия присоединилась к механизму ERM-II в конце ноября 2005 г. В середине марта 2007 г., учитывая возрастающее давление на крону в сторону ревальвации, с согласия других членов ЕС Словакия повысила центральный паритет кроны в рамках ERM-II на 8,5% до 35,44 кроны за 1 евро, что ниже по сравнению с текущим курсом на рынке. В январе 2009 г. в Словакии был введен евро.

Румыния. Особенностью политики валютного курса Румынии было длительное существование множественности валютных курсов: официальный административно регулируемый курс для субъектов хозяйствования, свободный курс для субъектов хозяйствования и свободный курс для физических лиц. Только в январе 1997 г. был осуществлен выход на единый курс после значительной девальвации официального курса.

Стабилизационная политика Румынии с 1997 г. основывалась на попытке совместить две цели: недопущение быстрой ревальвации лея для цели поддержания конкурентоспособности и контроль над предложением денег в экономике для сдерживания инфляции. При этом официально Румыния заявляла об использовании режима управляемого плавания, в то время как де факто реализовывался режим скользящей привязки с постепенно снижающимися темпами девальвации, близкими к целевым темпам инфляции. Использование данного режима со снижающимся уровнем ежемесячной девальвации позволило постепенно снижать темпы роста индекса потребительских цен. В 2005 г. МВФ переквалифицировал режим валютного курса лея со скользящей привязки на управляемое плавание.

Хорватия. В 1991 г. Хорватия вышла из зоны хождения Югославского динара и ввела хорватский динар как единственное законное платежное средство. 30 мая 1994 г. хорватский динар был заменен хорватской куной. С этого времени Хорватия применяет де юре режим управляемого плавания.

Стабилизационная программа Хорватии была введена в конце 1993 г. и основывалась на использовании фиксированного валютного курса в качестве номинального якоря. Превышение объема золотовалютных резервов над денежным предложением М1 на протяжении всего переходного периода позволяет увидеть в режиме валютного курса Хорватии черты валютного правления. Для обеспечения большей независимости денежно-кредитной политики в условиях использования фиксированного валютного курса Хорватский Национальный банк прибегал к ограничениям по счету движения капитала. Быстрый рост притока краткосрочного капитала в Хорватию в конце 1990-х гг. привел к введению ряда мер в апреле 1998 г. и в последующие годы. Так, например, в августе 2004 г. было введено требование о резервировании на беспроцентном депозите в центральном банке 24% средств в иностранной валюте, представляющих собой рост обязательств коммерческих банков. Эта величина была увеличена до 30% в феврале 2005 г. и до 40% в мае 2005 г. и 55% в январе 2006 г.

Словения. Словения использовала режим управляемого плавания, начиная с 1991 г. Де факто Банк Словении поддерживал курс толара в рамках узкого коридора к немецкой марке. Так, за последние четыре месяца 1995 г. Банк Словении провел массированные интервенции, девальвировав толар на 11%. Словения была одной из немногих стран Центральной и Восточной Европы, которая пыталась бороться с притоком капитала путем введения ограничений на движение капитала. Так, например, в феврале 1995 г. Банк Словении ввел требование о внесении на беспроцентный депозит 40% суммы финансового кредита со срочностью до 5 лет. Срочность займов, подпадающих под эти требования, была увеличена до 7 лет в июле 1996 г. Словения присоединилась к механизму ERM-II одна из первых в июне 2004 г. В рамках ERM-II Словения поддерживала необъявленный узкий коридор колебаний к евро вокруг центрального паритета.1 января 2007 г. Словения первой среди стран Центральной и Восточной Европы стала полноправной участницей зоны евро. При этом окончательный курс толара к евро составил 239,640 толаров за 1 евро.

Эстония. 20 июня 1992 г. Эстония ввела свою собственную валюту. Эстонская крона была зафиксирована к немецкой марке в рамках валютного правления начиная со времени ее введения в середине 1992 г. по курсу 8 эстонских крон за 1 немецкую марку. В 1999 г. валюта привязки была изменена на евро по курсу 15,6466 крон за 1 евро. [3, с. 49] В области валютного регулирования в 1992 г. была достигнута де факто конвертируемость по текущему счету, а в 1994 г. - де факто конвертируемость по счету движения капитала. Эстония одна из первых присоединилась к механизму ERM-II в июне 2004 г.

Латвия. Латвия ввела свою собственную валюту в середине 1992 г. после того, как латвийский рубль, введенный ранее в том же году в параллельное обращение с российским рублем, был объявлен единственным законным платежным средством. В 1993 гю латвийский рубль был заменен на лат по курсу 200 латвийских рублей за 1 лат. В 1992-1994 гг. Латвия использовала режим управляемого плавания. [3, с. 60]

Осуществляя подготовку к присоединению к механизму ERM-II, Банк Латвии с 1 января 2005 г. заменил привязку к корзине валют СДР на привязку к евро по курсу на 30 декабря 2004 г., равному 0,702804 лата за 1 евро. Латвия присоединилась к механизму ERM-II в мае 2005 г.

Литва. Национальная валюта Литвы (лит) была введена в 1993 г. 1 апреля 1994 г. Литва зафиксировала лит к доллару США в рамках режима валютного правления по курсу 4 лита за 1 доллар США. Режим валютного правления в Литве отличался от классической его версии тем, что центральный банк сохранял функцию кредитора в последней инстанции и оставлял за собой право проводить некоторые операции по поддержанию ликвидности на рынке. В этом же году Литва де факто достигла конвертируемости по счету движения капитала.

Вместе с тем, привязка лита к доллару США на фоне все более тесных взаимосвязей Литвы с Европейским Союзом не способствовала их реальной конвергенции. В феврале 2002 г. Литва сменила режим валютного правления с привязки к доллару США на привязку к евро. Литва присоединилась к режиму ERM-II одна из первых в июне 2004 г. Курс лита был зафиксирован Банком Литвы по курсу 3,4528 лита за 1 евро.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций