Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

2.1

153.7

53.7

Q2

98

3.7

359.4

76.1

Q3

73

2.9

251.3

67.1

Q4

75

3.1

396.9

78.7

2008

137

3.1

439.4

70.7

Q1

77

3.3

259.7

73.8

Q2

60

2.9

179.7

66.6

Концентрація міжнародних фінансових ринків капіталу - процес, що є характерним для розвитку як галузі інвестиційного банківського бізнесу, так і галузі комерційних, універсальних банків, страхових компаній і пенсійних фондів. Концентрація відбувається в основному шляхом угод злиттів і поглинань як серед фінансових інститутів, так і серед позичальників, при цьому обсяги цих угод збільшуються. У результаті відбувається концентрація величезних фінансових ресурсів в обмеженого числа глобальних гравців, здатних вести активні операції на різних ринках боргового капіталу. Процеси концентрації торкнулися практично всі розвиті ринки боргового капіталу -США, Західна Європа, Японія й ін.

Комп'ютеризація й інформатизація ринків полягає в повсюдному використанні учасниками міжнародних фінансових ринків новітніх інформаційних систем, глобальних баз даних і інтегрованих комп'ютерних систем керування. Здійснення банківських операцій без границь виникло завдяки інформаційним технологіям. Уніфіковані інформаційні системи і мережі можуть по праву вважатися головною передумовою для виникнення сучасних фінансових продуктів і глобальних фінансових ринків. Як пише швейцарський економіст доктор Доериг, бінарний код 0/1 зробив "однойменними" бази даних, мови, музику, фільми, відео і телебачення, іншими словами інформатика і комунікації стали нерозривною парою, також як інформатика і розваги. Цифрові технології зробили революцію у фінансовому світі і надалі будуть впливати на нього ще активніше. Додаткові фактори глобалізації, такі як сек'юритизація, стандартизація, потоки капіталів, застосування сучасних теорій по керуванню портфелями активів, фінансові інновації й аспекти ринкової волатильности залежать прямо від застосовуваних і в даний час інформаційних технологій, що розвиваються далі.

Багато банків інвестують масивні суми, що складають від 15 до 25% загальних оперативних витрат у рік, тільки на розвиток своїх інформаційних технологій. Більшість фінансових продуктів, також як сучасне керування ризиками, менеджмент активів і пасивів, контролінг уже неможливо представити без підтримки багатофункціональних інформаційних технологій і відповідного ноу-хау. Процес прийняття рішень усі частіше заснований на складному комп'ютерному моделюванні, статистичному аналізі величезних масивів даних і використані новітніх методів математично-статистичних симуляцій. Розширюється область застосування комп'ютерних систем у різних секторах фінансового ринку - торгівлі борговими цінними паперами і грошовими трансфертами, фінансовому менеджменті і керуванні ризиками інвестиційних і комерційних банків, фондів і інших міжнародних кредиторів, використанні глобальних баз даних як основне джерело інформації про фінансові ринки і т.п.

Висновки та пропозиції. Незважаючи на те що глобалізація об'єктивно стала невід'ємним аспектом ведення бізнесу на світових фінансових ринках і учасники ринків асоціюють з цим процесом найвищий ступінь складності, велику частку постійних витрат (витрати на придбання й обслуговування інформаційних систем і мереж і т.п.), високі вимоги до фахівців і дуже тверде конкурентне середовище, питання про ступінь привабливості глобального ведення бізнесу для більшості неоднозначний. Спрощено можна також зробити висновок, що багато хто бажають, але деякі можуть брати участь у цьому процесі. Рівень вимог і вхідний бар'єр в успішний і постійний глобальний бізнес на сьогоднішній день високий навіть для окремих ніш бізнесу, так що тільки далеко не всім повезло грати тут вирішальну роль. Це не зменшує, однак, інтересу і прагнення бути причетними до цього всесвітнього процесу в інших учасників ринків, але орієнтири дуже високі, і навіть лідерство в окремо узятій країні не означає бути у фіналі серед кращих у світі.

Такий якісний розвиток світових фінансових ринків свідчить про їх більш високу ефективність і про зростаючу роль міжнародних ринків в області залучення кредитних ресурсів.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. World Economic Outlook 2008

2. http://www.unctad.org/Handbook of Statistics

3. Риски финансовой глобализации. Думная Н. Н. Бизнес академия. №7(17), 2002

4. ХМЫЗ О. КАПИТАЛ КАК «ПРОВОКАТОР». ВЛИЯНИЕ ПОТОКОВ КАПИТАЛА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ http://www.zn.ua/2000/2020/32546/

В статье рассмотрены основные тенденции развития мирового финансового рынка капитала в современных условиях и влияние глобализации на этот процесс.

РЕЗЮМЕ

У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового фінансового ринку капіталу в сучасних умовах та вплив глобалізації на цей процес. SUMMARY

In this article the basic tendencies of development of the world financial market in modern conditions and influence of globalisation on this process are considered.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОЙ

КУЛЬТУРЫ УКРАИНСКИХ БАНКОВ

Дубовая Т.В., ДонНУ

Кризисные явления в украинской экономике, сокращение заработных плат в том числе и банковской сфере привело к тому, что у большинства сотрудников компаний не осталось возможности решить материальные и социальные проблемы. Как следствие, владельцам компаний стало сложно обеспечить нужную производительность и лояльность персонала. Как повысить лояльность сотрудников и заставить выкладываться без перспективы повышения своего статуса? Однозначно репрессивные меры в нашем обществе плохо работают и отрицательно влияют на репутацию организации и ее владельцев. Делиться с персоналом владельцы не намерены, их задачи диаметрально противоположны задачам сотрудников. Компромисс возможен только в случае реальной социальной направленности руководства, перехода на принципы гуманного менеджмента, создание развитой системы корпоративной культуры с помощью инструментов управления человеческими ресурсами (УЧР).

Вопросы по изучению тенденций и закономерностей трудовой деятельности людей и организационных и социально-экономических механизмов управления трудом и формирования корпоративной культуры отражены в работах украинских, российских и зарубежных учених (Г.Л. Багиева, В.К. Борисова, В.П. Галенко, Б.М. Генкина, В. Леонтьева, Р. Льюиса, Н.Д. Лукьянченко, В.В. Томилова, Г. Хофстеда, Э. Шейна), но в банковской сфере проблематика формирования и развития корпоративной культуры с помощью инструментов УЧР исследована недостаточно. Этим и определена важность данной статьи. Цель исследования состоит в изучении особенностей корпоративной культуры украинских банков и влияния управления человеческими ресурсами на систему корпоративной культуры. В соответствии с этой целью были сформулированы следующие основные задачи: диагностика типа корпоративной культуры в украинских банках, определение роли управления человеческих ресурсов и ее функций в системе корпоративной культуры. Объектом исследования является система корпоративной культуры. Предметом исследования является управление человеческими ресурсами, как часть системы корпоративной культуры.

Все то многообразие отношений в коллективах разных организаций, которое выражается понятием «корпоративная культура» точнее всего классифицировать на два типа: первый - манипулятивный, второй - гуманитарный. В основе классификации - мотивация руководства и диктуемое ею отношение к персоналу и выбору способов управления персоналом.

Манипулятивный тип корпоративной культуры отличается тем, что все отношения в компании выстраиваются исходя исключительно из интересов владельцев, озабоченных только получением максимальной прибыли и не ставящих перед собой никаких социальных задач. Гармонизирующий тип устанавливается там, где руководство заинтересованно в максимальном раскрытии творческого потенциала сотрудников.

Для выяснения проблем УЧР в системе корпоративной культуры в украинских банках в сентябре 2009 года нами было проведено исследование в виде анкетирования в нескольких украинских банках с филиалами в Донецке. Проблематика отечественных финучреждений наиболее очевидна в сравнении с подразделения иностранных банков в Украине, которые имеют богатый опыт управления человеческими ресурсами. Одно из анализируемых финучреждений - дочерний банк немецкого банка, принадлежащий к числу 25 крупнейших финансовых институтов мира, и уже несколько лет работающий на украинском рынке, а второй - украинский банк, по классификации НБУ по размеру активов относящийся к категории средних, имеющий отделения в Киеве и филиалы во всех областях страны. Было установлено, что преобладающим типом культуры немецкого банка является клановая (по классификации К.Камерона и Р.Куинна ), ориентированная на высокую степень сплоченности коллектива, добрые чувства к потребителям, заботу о людях, преданность традициям, бригадную работу.

Украинский же банк предпочитает стиль руководства, характерный для бюрократической структуры, а его стратегические цели ориентированы на рыночную культуру, основанную на стремлении побеждать, иметь высокую деловую репутацию, успех, лидерство на рынке и высокую конкурентоспособность. Однако предпочтительным направлением дальнейшего развития его корпоративной культуры должно быть клановое.

В немецком банке 80% сотрудников понимают и разделяют цели своей организации (в украинском банке - только 10%), 100 % считают, что в банке преобладает ярко выраженный демократический стиль управления. Работники имеют определенную свободу в принятии решений, у них есть возможность предлагать свои варианты преодоления проблем. Немецкий банк сделал ставку на преобладающее развитие клановой культуры, способствующей взаимопониманию и взаимопомощи. При этом бюрократическая часть культуры в виде регламентов, норм, кодексов, официальной политики и философии присутствует в обязательном порядке. В частности, в немецком банке соблюдается регламент вхождения в должность, который явно не отработан в украинском банке: в немецком банке 79% сотрудников считают, что в финучреждении новичка встречают тепло и радушно, руководство знакомит его со старыми сотрудниками. В украинском банке процент так считающих сотрудников составляет всего 21.

Сотрудники обоих банков проявили единодушие в оценке того, как к ним относятся в организации - соответственно 90% (украинский банк) и 80% (немецкий банк) полагают, что к ним относятся как к партнерам, направляющим свои умения и способности на благо общего дела. Но такое отношение в банках совмещается с разным подходом в вопросах набора персонала, его мотивации. Текучесть кадров в украинском банке достаточно высокая, поскольку работники часто ищут более выгодные условия труда. В немецком банке сильная клановая культура и высокая оплата труда способствует тому, что сотрудники не стремятся сменить место работы. Текучесть кадров в отличие от украинского банка очень низкая, что в свою очередь является неотъемлемым условием существования клана, так как клан, во внутрифирменном понятии образуется при длительном здоровом взаимодействии одних и тех же людей и при наличии у них общих целей.

В исследуемом украинском банке фактически отсутствует карьерный рост сотрудников. В системе мотивации отсутствует система продуманного стимулирования достижения цели, ориентация на конечный результат, личного самосовершенствования, отсутствуют действенные критерии успеха; 70% опрошенных сотрудников украинского банка испытывают неудовлетворенность работой из-за отсутствия или слабости стимулирования.

ВЫВОДЫ

Анализ показал, что для оздоровления украинской банковской культуры необходимо: определить правильное соотношение элементов различных типов культур и адаптировать их для конкретной организации с помощью инструментов УЧР; выработать разумные критерии успешной работы; принять действенную систему мотивации (например, дать возможность сотрудникам заработать на квартиру или получить

© Дубовая Т.В., 2010

1 Камерон К., Куинн Р. Диагностика   и   изменение   корпоративной культуры / Пер, с англ. под ред. И.В.Андреевой. - СПб: Питер, 2001. -

С.168. 512ссуду на нее); создать здоровый психологический климат в коллективе; постоянно повышать квалификацию персонала; создать условия и возможности для карьерного роста сотрудников.

Кроме того, мы пришли к выводу, что в украинском банке присутствует манипулятивный тип корпоративной культуры, в немецком -гармонизирующий. Владельцы украинского банка под видом корпоративной культуры вводят систему отношений на основе манипуляций ожиданиями сотрудников и камуфлирования истинных намерений владельцев. Цель - максимальная эксплуатация под видом «включения в общее дело». Именно поэтому из сложившихся на Западе корпоративных культур берутся механически только те элементы, которые способствуют выработке «единого командного духа» без или при минимальном материально-статусном поощрении. Речь идет о пении корпоративных гимнов, выдаче корпоративной униформы (за счет сотрудников), корпоративных вечеринках и прочих мероприятиях психологически-манипулятивного характера.

Поэтому, главное - стремление к гармонизирующему типу корпоративной культуры, когда характер отношений с руководством и система материально-психологического стимулирования характеризуется четкой обратной связью и реальной заботой о нуждах персонала. Такая корпоративная культура снимает социальное напряжение (особенно в период кризиса) и гармонизирует отношения не только внутри производственного коллектива, но и в обществе в целом, выполняет функцию «общественного амортизатора».

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. М.: АО И НФРА-М, АОЗТ «Премьер», 2002. 204 с

2. Дункан У.Дж. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики /Пер. с англ.М.: Дело, 2003. 272 с.

3. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учеб.пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 624 с.

РЕЗЮМЕ

Украинские банки в условиях кризиса и сокращения заработных плат как никогда нуждаются в повышении лояльности персонала. Для этого необходимо использовать инструменты управления человеческими ресурсами, создавать и развивать эффективную корпоративную культуру.

РЕЗЮМЕ

Українські банки в умовах кризи та скорочення заробітних плат як ніколи потребують підвищення лояльності персоналу. Для цього необхідні інструменти управління людськими ресурсами, створення та розвитку ефективної корпоративної культури.

SUMMARY

For Ukrainian banks management of human capitals is a basic instrument of forming the system of corporate culture.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ И ИХ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ

Егудин Д.Я., аспирант кафедры «Международная экономика» Донецкого национального университета

Актуальность проблемы. В условиях мирового финансового кризиса, обусловленного проблемами в международном финансовом секторе, одной из приоритетных задач стабильного функционирования мировой банковской системы является анализ, оценка и управление валютными рисками как залог эффективного функционирования мировой финансовой системы. Глобализация мировой экономики является первоочередным толчком перемещения товаров, работ, услуг, а также капитала, что влияет на изменение курсов национальных валют, как на внутренних, так и на международных валютных рынках. В период с 2002 по 2009 годы операции на международных валютных рынках увеличились более чем в 7 раз, что свидетельствует о значительном увеличении перемещения валютных ресурсов в международной экономике и увеличения доли активов банков в иностранной валюте.

Банки, как неотъемлемые участники международных экономических отношений, выступая агентами международных расчетно-клиринговых и финансово-кредитных операций наиболее подвержены колебаниям валютных курсов, в результате чего приоритетным является анализ и разработка эффективных механизмов управления валютными рисками международной банковской системы, с целью поддержания необходимого уровня ликвидности банковских учреждений и снижения убытков банковского сектора.

Банковские институты, являясь специализированными учреждениями по оказанию финансовых услуг, в частности кредитования реального сектора экономики и осуществления расчетно-кассовых операций, значительную часть своих активных и пассивных операций осуществляют в иностранной валюте, в результате чего хеджирование банковских рисков является одной из наиболее главных стратегических задач управления банковской системой.

Увеличение валютных рисков в основном обусловлено колебаниями курсов национальных валют по отношению к международным резервным валютам, а также к валютам основных торговых партнеров отдельных государств.

На сегодняшний день банковские учреждения по всему миру осуществляют активную политику снижения банковских рисков посредством использования различных межбанковских валютно-финансовых инструментов, таких как валютные свопы, деривативы (валютные опционы, варранты, форварды и др.).

Несмотря на это, мировой финансовый кризис, результатом которого стала девальвация национальных валют стран Центрально-Восточной Европы, Дальнего Востока и Латинской Америки, показал недостаточную эффективность управления валютными рисками со стороны банковских институтов, а также выявил основные причинно-следственные связи, неэффективности государственного контроля в лимитировании операций банков в иностранной валюте, недостаточности контроля за соответствием открытой валютной позиции банка его капиталу, и нормативам ликвидности. [3, c.645]

Анализ последних научных исследований. В отечественном и зарубежном научном опыте существует ряд научных публикаций связанных с влиянием валютных рисков на реальный сектор международного хозяйствования и международную банковскую систему, среди них следует отметить работы А.В. Васюренко; Г.Н.Белоглазовой; Л.П.Кроливецкой; Эндрю Абель; Бен Бернанке; И.Т.Балабанов, Авдокушин Е.Ф; Хохлов В.Н; Чесноков А.С. На данный момент исследования в сфере влияния валютных рисков на банковский сектор, являются лишь частью совокупного анализа валютных отношений, их влияния на международную экономику и экономические системы отдельных государств. Исследование влияния анализа валютных рисков на банковский сектор требует осмысления через призму макроэкономических показателей государств с открытой экономикой, особенностей функционирования банковского сектора в целом. На данный момент, на наш взгляд, недостаточным является освещение в научных публикациях и комплексных экономических исследованиях влияния валютных рисков на банковскую систему, а также механизмов нивелирования данных рисков для мировой финансовой системы.

Цель исследования. Целью исследования является установление факторов формирующих валютные риски в банковском секторе, определение и систематизация механизмов и методов управления валютными рисками, выявление основных проблем управления валютными рисками в международной банковской системе.

Международный валютный рынок, являясь пространством для перемещения валютных ценностей между иностранными субъектами хозяйствования, напрямую связан с банковским сектором как одними из наиболее активных участников международных валютных отношений.

Так, по данным информационного агентства Bloomberg, 85% операций, зафиксированных на международных валютных биржах, были проведены банковскими учреждениями, имеющими лицензию на осуществление операций с валютными ценностями, как за свой счет, так и за счет своих клиентов. [9] При этом, операции банков с валютными ценностями (включая валютными инструментами, а также ценными бумагами, выраженными в иностранной валюте), осуществляемые за счет собственных средств составляют около 27% банковских операций на

© Егудин Д.Я., 201валютном рынке, что говорит об использовании иностранной валюты в операциях банков в качестве актива, целью использования которого является получение прибыли. Следует заметить, что развитие экономических отношений в условиях глобализации и установление гибких валютных курсов способствует использование иностранной валюты как инструмента финансовых инвестиций.

Свободное перемещение капитала также способствует привлечению/размещению финансовых ресурсов в иностранной валюте, что также ставит банковские учреждения в зависимость от валютных колебаний и связанных с этим рисков.

Таблица 1

Динамика оборотов на международном валютном рынке, млн. долл. [7]

Сегменты валютного ринка

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Отклонения, +,-

Темпы роста показателя, %

 

 

 

 

с 2008 по 2007

с 2009 по 2008

с 2008 по 2008

с 2009 по 2008

Международный валютный рынок

3,2

5,4

3,1

2,2

-2,3

168,75

57,41

Операции с наличными валютными ценностями

4,8

6,1

5,3

1,3

-0,8

127,08

86,89

ИТОГО

20,9

37,2

29,1

16,3

-8,1

177,99

78,23

Данные, предоставленные в Таблице 1, показывают значительный рост операций с валютными ценностями на международных валютных рынках в 2008 году и уменьшение валютных операций в 2009 году, обусловленное рецессией мировой экономики, спада производства и снижения деловой активности.

Таким образом, в последние годы активность в проведении операций с иностранной валютой является отражением реального состояния международного хозяйства в целом и международной финансовой системы в частности.

Основным валютным риском в банковской системе является изменение валютных курсов (в частности стоимости национальной валюты по отношению к иностранной валюте на международных и национальных валютных рынках). То есть, валютный риск для банка может быть сформулирован как увеличение обязательств или уменьшение активов номинированных в иностранной валюте, в результате изменения соотношения курса национальной валюты «резидентства» банка и курса валюты обязательства/актива банка.

В процессе осуществления банками своей деятельности по оказанию финансовых услуг, банки, осуществляют привлечение финансовых ресурсов в иностранной валюте как от физических и юридических лиц, так и на международном межбанковском рынке. Привлечение финансовых активов в иностранной валюте, как правило, следует размещение финансовых ресурсов в иностранной валюте для увеличения активов банка (предоставление финансовых кредитов, кредитов в виде факторинга, приобретение паевых и долговых ценных бумаг номинированных в иностранной валюте).

Однако разнообразие банковских операций и различных видов операций с финансовыми ресурсами обуславливает возникновение несоответствия активов и пассивов банка в иностранной валюте (валютах), в результате чего у банка появляется открытая валютная позиция, которая является экономической категорией влияющей на финансовое состояние банка. Так, например, если активы банка в иностранной валюте превышают пассивы банка в иностранной валюте, изменение курса иностранной валюты в сторону уменьшения повлечет негативные последствия для банка в связи с тем, что ему будет возвращено средств меньше в эквиваленте национальной валюте банка, чем было размещено банком в активной операции в результате чего банк может не получить экономический эффект от операции и получит убыток, что при определенных обстоятельствах может повлечь уменьшения ликвидности банков и способности погашения обязательств. В случае же, если у банка открытая валютная позиция, характеризующаяся большим объемом обязательств в иностранной валюте, чем активов в иностранной валюте, валютные риски возникают в случае девальвации национальной валюты по отношению к валюте обязательств банка. Подобная ситуация произошла в Аргентине в 2003 году, когда объем обязательств банков в иностранной валюте составил 35% от общего размера обязательств и резкая девальвация национальной валюты Аргентины повлияла на увеличение обязательств банка в иностранной валюте и кризис банковской системы страны, обусловленный недостатком оборотных денежных средств, ля поддержания платежеспособности банковской системы. [5]

Деятельность банков связана с краткосрочными и долгосрочными валютными рисками в зависимости от характера и сроков проводимых операций, так как валютные риски, в основном представляют собой последствия для банков вызванные колебаниями валютных курсов в долгосрочном и краткосрочном периоде.

Курсы валют, кроме их ранжирования на фиксированные и плавающие валютные курсы, могут подразделять на курсы, зависящие от проводимых банковскими учреждениями операций на межбанковской валютной бирже.

Таблица 2

Динамика изменения курсов валют за 2007-2008 годы на рынке спот и форвард [1, c.233]

Страна/зона

Спот

Форвард 30 дней

Форвард 90 дней

Форвард 180 дней

Великобритания (фунтов за доллар США)

0,6114

0,6126

0,615

0,6184

Канада (канадский доллар за доллар США)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций