Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

У межах Цілі 3 - «Європейська територіальна кооперація» (European Territorial Cooperation objective) поставлено мету об'єднати місцеві та регіональні ініціативи, сприяти міжтериторіальній співпраці, обміну досвідом. Велика увага у цьому напрямі приділяється розвитку транспортної мережі, транспортної інфраструктури. У рамках проекту допомоги розвитку регіонів до 2013 р. в ЄС планується відбудувати та реконструювати біля 25 тис. км автомобільних доріг та біля 7700 км залізниці [11]. Будівництво доріг не тільки створює єдиний територіальний простір у межах ЄС, але й викликає так званий «мультиплікативний ефект», тобто залучає до процесу будівництва доріг комплекс суміжних галузей національної економіки, що стимулює економічне зростання та, відповідно, вихід з кризи.

Фінансовим інструментом реалізації європейської регіональної політики є інститут Структурних фондів ЄС. На період 2007 -2013 рр. діють: Фонд Єдності («Згуртування»), Європейський Фонд Регіонального Розвитку, Європейський Соціальний фонд. Станом на 2007 -2013 рр. розподіл коштів структурних фондів за Ціллю І спрямований, переважно, на рівень NUTS 2, а за Ціллю 2 - на рівень NUTS 3. Хоча всі три структурні фонди ЄС діють, переслідуючи єдину стратегічну мету - «конвергенцію» (Convergence objective), для кожного з Фондів визначено пріоритетні сфери інвестування.

Європейський Соціальний фонд (European Social Fund (ESF)) - має статус головного фінансового інструменту ЄС у галузі зайнятості. Метою створення фонду та пріоритетними напрямами його діяльності є підтримка заходів, спрямованих на скорочення безробіття та розвитоклюдських ресурсів, людського капіталу. Йдеться про перепідготовку кадрів, професійно-технічну освіту молоді, що проживає у різних регіонах ЄС тощо. Особливого значення має надання ESF фінансової підтримки молоді у пошуку роботи в межах всієї території ЄС, створення для людини (незалежно від місця її проживання, статі та національності) рівних можливостей для працевлаштування. ESF цільовим порядком спрямовує допомогу громадянам Європи через стратегічні довгострокові програми, що сприяють перекваліфікації та адаптації робочої сили до нових умов господарювання у регіонах ЄС. Особливого значення діяльність фонду набуває для громадян, що проживають у відсталих (депресивних) регіонах Європи.

Європейський Фонд регіонального розвитку (ERDF) ставить за мету:

- фінансування розвитку транспортної та комунікаційної інфраструктури регіонів ЄС: будівництво доріг, транспортних магістралей, телефонних та кабельних мереж тощо. Розвиток транс'європейської транспортної мережі послаблює наслідки периферійного розташування регіонів країн-членів ЄС, сприяє інфраструктурному забезпеченню господарської діяльності на їх території;

- інвестування у створення нових робочих місць (насамперед у сферах, пов'язаних з інноваційною діяльністю);

- забезпечення рівного доступу до фінансування та інвестиційних ресурсів для малих та середніх підприємств, розташованих у різних регіонах ЄС.

Фонд єдності («згуртування») (Cohesion Fund) ставить за мету подальше зближення соціально-економічних показників розвитку на регіональному рівні ЄС; фінансування розвитку транспортної інфраструктури та екологічних проектів тощо. Право на отримання фінансування регіональних проектів ЄС за рахунок коштів Фонду єдності («згуртування») мають лише ті країни ЄС, рівень ВНП на душу населення яких становить менше ніж 90% від середнього по Євросоюзу. Такий критерій початку фінансування свідчить про наявність дуже високого рівня «вирівнювання» («зближення», «конвергенції») стану соціально-економічного розвитку всіх регіонів ЄС. Фонд Єдності («Згуртування») на період 2007 - 2013 рр. не функціонує незалежно, він став складовою мети конвергенції (Convergence objective), а остаточним критерієм його діяльності є мінімізації диспропорцій соціально-економічного розвитку на регіональному рівні, «вирівнювання» основних показників рівня життя у межах країн ЄС [10; 12].

Діяльність Структурних фондів ЄС (Фонду Єдності («Згуртування»), Європейського Фонду Регіонального Розвитку та Європейського Соціального фонду) спрямована, виключно на фінансування проектів структурної перебудови виключно у межах країн ЄС. Країни, що мають статус асоційованих членів ЄС та країни, що претендують на отримання цього статусу не мають доступу до коштів означених фондів.

На період 2007 - 2013 рр. Європейська Рада ухвалила бюджет структурних програм на рівні 347 млрд євро. Кошти розподілені між трьома основними фінансовими інструментами: Європейським фондом регіонального розвитку, Європейським соціальним фондом та Фондом єдності («згуртування»). Найбільшу частину грошей - 282 млрд євро (що становить понад 81,27 % всіх коштів структурних фондів ЄС), передбачено спрямувати на реалізацію Цілі 1 - «Конвергенція» (тобто на зменшення диспропорційності, диференціації регіонального розвитку у межах ЄС). Друга за пріоритетністю ціль - «Європейська територіальна кооперація» - отримала 55 млрд євро (15,85 %); а 10 млрд євро (2,88% всіх коштів структурних фондів ЄС) буде спрямовано на підвищення регіональної конкурентоспроможності та зайнятості в країнах ЄС [11]. Отже, політика єдності («згуртування») ЄС базується на програмно - цільовому підході. Тобто, кожна з програм, що передбачає реалізацію цілей Європейської структурної політики - «Конвергенція», «Регіональна конкурентоспроможність та зайнятість», «Європейська територіальна кооперація» - фінансуються через поєднання спільного економічного потенціалу Структурних Фондів ЄС. Такий підхід сприяє концентрації зусиль та ресурсів та позитивно відзначається на регіональному розвитку країн ЄС.

Фінансування цілей «Конвергенції» у межах ЄС ставить за мету ліквідацію депресивних регіонів на європейському територіальному просторі. Кількісні ознаки депресивних територій ЄС станом на 2000 - 2006 рр. були визначені як регіони з показником 7 5 % і нижче ВВП на душу населення від середнього по ЄС-15 (якщо ЄС дорівнює 100 %). У 2007 - 2013 рр. такий критерій було збережено. Поряд з цим, для надання фінансової допомоги по цілі «Конвергенція» Фонд Єдності («згуртування») буде використовувати й індикатор валового національного доходу (GNI) з «критичною межею» у 90 % від середнього по ЄС-1 5 (а не по ЄС-27) [11].

У відповідності з положеннями Лісабонської стратегії (2000 р.) кожного року країни-члени ЄС мають надавати інформацію Єврокомісії стосовно підсумків (Strategic follow-up) та підсумки про підготовку на крайовому рівні «Щорічної доповіді про імплементацію програм національних реформ». З весни 2008 р. щорічна доповідь по всьому ЄС готується для Європейської Ради Єврокомісією. Починаючи з кінця 2009 р. і до кінця 2012 р. держави-члени ЄС мають готувати «Стратегічну доповідь», яка буде містити інформацію про результати впровадження заходів у руслі політики єдності («згуртування»), а з квітня 2010 р. Єврокомісія розпочне узагальнення основних досягнень (на недоліків), представлених у доповіді країн-учасниць ЄС у загальноєвропейській «Стратегічній доповіді». Це надасть повну картину щодо результативності європейської регіональної політики [11].

Європейська регіональна політика з періоду 2000 - 2006 рр. по період 2007 - 2013 рр. кардинально еволюціонувала. Так, на зміну ініціативам Інтеррег ІІІ, Урбан, Лідер +, Іквал на період 2007 - 2013 роки в ЄС передбачено реалізацію нових програм: Джасперс (JASPERS), Джеремі (JEREMIE), Джессіка (jESSICA) [12; 13].

У Програмі JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions - «Спільна допомога на підтримку проектів у Європейських регіонах») йдеться про застосування Європейською Комісією технічних та фінансових ресурсів європейських банків: Європейського інвестиційного банку та ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку) для допомоги у розробці якісних проектних пропозицій, зорієнтованих на підвищення ефективного використання коштів структурних фондів ЄС та мобілізацію додаткових джерел фінансування на потреби структурної переорієнтації регіональної політики ЄС. Фінансування таких проектів охоплює технічні, господарські та фінансові аспекти, підготовчі роботи, необхідні для впровадження проектів структурної перебудови на регіональному рівні ЄС.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - «Спільні європейські ресурси для малих та середніх підприємств») - відкрита ініціатива Європейської Комісії та Європейського інвестиційного фонду, яка ставить за мету надання для малого та середнього бізнесу мікрокредитів, боргових гарантій та інших форм інноваційного фінансування; надання послуг фінансового консалтингу та інжинірингу з подальшим інвестуванням запропонованих венчурних проектів; налагодження та упорядкування співробітництва малих та середніх підприємств з фінансовими посередниками (венчурними фондами, кредитними спілками, агенціями технологічного трансферу тощо). Такі заходи значно розширюють спектр фінансових можливостей генераторів інновацій, прискорюють процес їх комерціалізації та, відповідно, сприяють формуванню конкурентоспроможних регіональних інноваційних систем.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - «Спільна європейська підтримка для стабільного розвитку інвестицій у містах») передбачає сприяння довгостроковим інвестиціям у міські зони; допомагає місцевим органам влади налагодити співробітництво з партнерами, зокрема приватними підприємствами для створення інвестиційних фондів, призначених на відродження потенціалу міст і реалізації проектів розвитку міської території.

Водночас, програми Джасперс (JASPERS), Джеремі (JEREMIE), Джессіка (JESSICA), як і діяльність європейських структурних фондів - Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду та Фонду єдності («згуртування») - спрямована на стимулювання соціально-економічного розвитку країн-членів ЄС.

Проекти структурної перебудови (у тому числі і на регіональному рівні) для країн, що набули статус асоційованих членів ЄС фінансуються за рахунок коштів структурних фондів «ФАРЕ» («Phare»), «ІСПА» («ISPA»), «САПАРД» («SAPARD»). В процесі фінансування цими фондами велика увага приділяється вирівнюванню регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку, створенню розвинутого інституційного середовища для функціонування малого та середнього бізнесу, підтримці підприємництва та розвитку ринкових відносин у цілому, як дієвої передумови вступу країн-асоційованих членів до складу ЄС.

Фонд «ФАРЕ» (назва «Phare» - абревіатура, складена з початкових букв «Poland - Hungary: Action for Restructuring of Economies») ставить за мету надання фінансової допомоги адміністративним інститутам країн-претендентів для координації національного законодавства відповідно до стандартів ЄС. На початковому етапі діяльність Фонду стосувалась лише Польщі й Угорщини. Поступово фінансування проектів поширюється і на інші країни східної Європи.

Фонд «ФАРЕ II» на період 2007 - 2013 рр. для реалізації регіональних програм виділяє від 2 до 5 млн. євро на проект. (Річний бюджет ФАРЕ II приблизно складає 451 млн. євро). Пріоритетного фінансування набувають проекти, зорієнтовані на створення у країнах, що набули статусу асоційованих членів ЄС таких адміністративних структур (інституцій) що за характером, спрямованістю своєї діяльності є аналогічними відповідним структурам ЄС; на узгодження стратегій розвитку галузей та секторів національної економіки нових країн-членів та країн, асоційованих членів ЄС, з основними пріоритетами структурної політики Європейського Союзу; на технічну та інвестиційну допомогу, спрямовану на потреби імплементації норм права Європейського Союзу (норм та стандартів) у правове поле нових країн - членів ЄС; на інвестування проектів, зорієнтованих на скорочення розриву між соціально-економічними показниками розвитку регіонів «нових» та «старих» країн - членів ЄС тощо.

Фонд «ІСПА» («ISPA» - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) - виступає як інструмент координації структурної політики у межах ЄС. Пріоритетним напрямом його діяльності є фінансова підтримка розвитку транспортної інфраструктури та охорони довкілля, покращення екологічної ситуації в країні, що вступає до складу ЄС. Як і «ФАРЕ», фінансування за рахунок коштів фонду «ІСПА» ставить за кінцеву мету вирівнювання, мінімізацію диспропорцій соціально-економічного розвитку на регіональному рівні, досягнення мети «згуртування» країн ЄС. У середньому, на проект, що фінансує фонд «ІСПА» виділяється від 5 млн. євро.

Критеріями відбору для початку фінансування фондом «ІСПА» у ЄС визнано: рівень участі приватного капіталу у проектах (cost-benefit аналіз); забезпечення системи ефективного управління; відповідність проектів, що фінансуються, пріоритетам програми «Партнерство заради членства»; покращення ситуації у сфері охорони навколишнього середовища.

Фонд «САПАРД» («SAPARD» - Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) ставить за мету стимулювання на регіональному рівні структурних зрушень у сфері сільського господарства та розвитку села; структурну перебудову аграрного сектора країн-претендентів на членство відповідно до пріоритетів сільськогосподарської політики ЄС. Пріоритетними напрямками роботи фонду на період 2007 - 2013 визнано: інвестиції в сільськогосподарські підприємства; розвиток переробки та маркетингу сільськогосподарської продукції; розвиток та вдосконалення інфраструктури сільської місцевості; створення нових робочих місць, досягнення відповідності рівня соціального захисту людини в провінційних районах країн, претендентів до вступу у ЄС загальноприйнятим європейським стандартам [10;12;13].

Висновок.

Проблема фінансового забезпечення соціально-економічних проектів та програм на регіональному рівні в умовах України на сьогодні все ще перебуває у стадії вирішення. Одним з напрямів щодо цього є внесення до проекту закону України «Про основні засади державної регіональної політики» (інша назва - «Про засади державної регіональної політики») Розділу 6. «Фонди регіонального розвитку», у якому йдеться про фінансування проектів, що відповідатимуть пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях регіонального розвитку регіонів. Фінансування відбуватиметься через створення системи фондів регіонального розвитку, яка включатиме Національний фонд регіонального розвитку та регіональні фонди розвитку, що є фінансовими установами, утвореними для фінансування довгострокових міжрегіональних та регіональних програм і проектів [14, с.64].

Як зазначено у проекті закону України «Про основні засади державної регіональної політики» - Національний фонд регіонального розвитку для здійснення відповідних проектів і програм може надавати кошти у вигляді грантів (на безповоротній основі) та кредитів [14, с.65]. Водночас і досі в Україні на законодавчому рівні невизначені пріоритети фінансування структурної перебудови регіональної економіки, не визначені шляхи подолання диспропорційності та ліквідації проявів депресивності на регіональному рівні. Замість цього, у сфері фінансування регіональних проектів традиційно домінує практика «ручного управління».

Відповідно до пріоритетів фінансування, визначених Структурними фондами ЄС (та структурними фондами, що надають гранти та кредити країнам, асоційованим членам ЄС) в Україні пріоритетами структурної регіональної політики доцільно визначити наступне: вирівнювання міжрегіональних та внутрішньо регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в межах країни; створення розвинутого інституційного середовища для функціонування малого та середнього бізнесу, фінансову підтримку підприємництва на регіональному рівні; стимулювання на регіональному рівні структурних зрушень у сфері сільського господарства та розвитку села; розвиток транспортного будівництва та транспортної інфраструктури; фінансування у створення нових робочих місць, охорону довкілля, покращення екологічної ситуації в регіонах країни тощо. Ці заходи мають супроводжуватись імплементацією норм права (та стандартів регіонального розвитку) Європейського Союзу у правове поле України.

Адаптація досвіду пріоритетів фінансування Структурних фондів ЄС (та структурних фондів, що надають гранти та кредити країнам, асоційованим членам ЄС) в Україні (з обов'язковим урахуванням національних особливостей розвитку) створить реальні передумови для оптимального використання обмежених інвестиційних ресурсів на потреби забезпечення збалансованого сталого просторового розвитку, прискорить процеси євроінтеграції.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Концепція державної регіональної політики / Схвалена на засіданні Кабінету Міністрів України 2 липня 2008 року [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=895

2. Данилишин Б.М., Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник / За наук. ред.

Б.М.Данилишина. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. - 688 с.

3. ЧеревкоОВ. Страаеііясоціаль^-еко^міч^горозвиїкурегіонів УкраякМонзгр-Черкаси Брама-Украна2006.-424с.

4. Формування та реалізація стратегії сталого економічного розвитку регіону: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 26 травня

2006 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 144 с.

5. Стан на перспективи економічного розвитку регіону в умовах удосконалення інституційної структури суспільства: Матеріали щорічної

науково-практичної конференції. - 25 травня 2007 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 116 с.

6. Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: Монографія. - К.: КНЕУ, 2008. - 272 с.

7. Ігор Студенніков. Міжрегіональне співробітництво як чинник процесу європейської інтеграції та інструмент регіонального розвитку //

Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України. За ред. С. Максименка. - К.: Логос, 2000. - с. 98 - 137.

8. Европейська конференція міністрів регіонального / просторового планування (СЕМАТ) - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.coe.int/cemat

9. EC / Cohesion policy 2007 - 2013. - Luxembourg, 2007.- 78 p.; Офіційний сайт Єврокомісії [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ec.europa.eu/reginal policy/glossary/glos5 en.htm

10. Офіційний сайт Єврокомісії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation^index_en.htm

11. Офіційний сайт ЕС: Regional policy. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.europa.eu

12. EC / Cohesion policy 2007- 2013 .- Luxembourg, 2007.- 78 p.

13. Cohesion Policy 2007-2013. Commentaries and official texts. Guide. January 2007. - Brussels. - 204 р.

14. Нова державна регіональна політика в Україні (збірник науково-аналітичних матеріалів, нормативно-правових актів та навчально-методичних документів у галузі регіонального розвитку)// Під загальною редакцією д.н.держ.упр., проф..В.С.Куйбіди. - Київ, Видавництво

«Крамар», 2009. - 232 с. РЕЗЮМЕ

У статті визначено пріоритети національної регіональної політики в Україні в контексті перспектив їх узгодження з пріоритетами фінансування регіонального розвитку Структурними фондами ЄС та фондами «Phare», «ISPA», «SAPARD» (що здійснюють фінансування проектів структурної перебудови економіки країн, які набули статус асоційованих членів ЄС). Особлива увага приділена інституційному забезпеченню регіонального розвитку: визначено ідентифікацію рівнів NUTS, як основи територіального поділу та механізм спрощення імплементаціїрегіональної політики; досліджено сутність «Цілей регіональної політики ЄС»; показана роль Структурних фондів як фінансового інструменту реалізації європейської регіональної політики.

SUMMARY

The priorities of Ukrainian national regional policy in context of prospects of their coordination with the priorities of regional development financing by the EU Structural Funds and Funds "PHARE", "ISPA", "SAPARD" (carrying out the financing of the projects of structural reconstruction of the economy of the countries got the status of associated EU members) are determined. The special attention is given to institutional maintenance of regional development: the identification of NUTS levels as a basis for territorial division and control-gear of simplification of regional policy implementation is determined, the main point of "The Aims of EU Regional Policy" is investigated; the role of Structural Funds as a financial instrument of European regional policy realization is shown. РЕЗЮМЕ

В статье определены приоритеты национальной региональной политики Украины в контексте перспектив их согласования с приоритетами финансирования регионального развития Структурными фондами ЕС и фондами «Phare», «ISPA», «SAPARD» (осуществляющими финансирование проектов структурной перестройки экономики стран, получивших статус ассоциированных членов ЕС). Особое внимание уделено институциональному обеспечению регионального развития: определена идентификация уровней NUTS, как основы территориального деления и механизм упрощения имплементации региональной политики; исследована сущность «Целей региональной политики ЕС»; показана роль Структурных фондов как финансового инструмента реализации европейской региональной политики.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций