Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Усі ці тенденції, а також вплив кризи на потоки ПІІ і діяльність ТНК впливають на структуру ПІІ в регіональному розрізі (таблиця 3).

Таблиця 3.

__Структура ПІІ [2].__

Регіон/країна

Приток ПІІ

Отток ПІІ

 

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

Розвинені країни

414,2

613,1

972,8

1358,6

962,3

795,1

742,0

1157,9

1809,5

156,5

Країни, що розвиваються

290,4

329,3

433,8

529,3

620,7

120,4

122,7

215,3

285,5

292,7

Південно-Східна Європа і СНД (країни з перехідною економікою)

30,3

30,9

54,5

90,9

114,4

14,1

14,3

23,7

51,5

58,5

Усі країни світу

734,9

973,3

1461,1

1978,8

1697,4

929,6

879,0

1396,9

2146,5

187,7

Висновки і пропозиції. Поточна фінансова й економічна криза відмінна за своєю природою і розміром ніж попередні, принаймні з трьох причин: a) була породжена в розвинених країнах, що швидко вплинуло на світову економіку; б) це - не "звичайний" етап ділового циклу, вона має більш глибоку природу - показує структурні слабкості і недоліки в регулюванні світової фінансової системи, наприклад, недолік прозорості і механізмів контролю і нездатності до запобігання небезпечного поводження, надмірно зосередженого на пошуку короткострокової прибутковості; в) це могло б також змінити відносини між розвиненими економіками, що значно постраждали від кризи, включаючи і внутрішні потоки ПІІ - і багатих готівкою країн, що розвиваються, положення яких у світовій економічній і фінансовій системі тепер підсилюється.

Ця ситуація має два головних наслідки для ПІІ в 2010 р. і надалі. Має місце тривалий негативний ефект на динаміку потоків ПІІ через вплив кризи на ринкове зростання і фінансові ресурси. По-друге, криза створює ситуацію невпевненості відносно майбутнього розвитку ПІІ. Проте існують і рушійні сили цього процесу, є безліч причин, з яких ТНК можуть не зупиняти потоки ПІІ навіть під час кризи:

1. Безліч великих економік, що розвиваються, (Бразилія, Китай, Індія і Російська Федерація) залишилися привабливим для ПІІ, особливо пов'язаних з пошуком нових ринків.

2. Фінансові кризи і жорсткі економічні спади також дають можливість компаніям купувати активи за "договірними цінами".

3. Компанії усе ще переслідують цілі збільшити рівень інтернаціоналізації в середньостроковій перспективі, що є істотним індикатором для майбутнього підйому в потоках ПІІ.

4. З'явилися нові джерела ПІІ.

5. Багато швидко зростаючих галузей промисловості на сьогодні можна охарактеризувати навіть в умовах кризи як багатообіцяючі щодо припливу ПІІ. Чи компенсують ці позитивні тенденції фінансові труднощі і зниження попиту, уповільнення економічного росту в багатьох країнах світу - це питання залишається відкритим. Відповіді будуть відрізнятися в залежності від часового відрізка. У короткостроковій перспективі різні фактори (масштабність кризи, вплив на значну кількість великих ТНК у США і Європі, серйозні втрати у фінансових і нефінансових секторах) ведуть до зниження ПІІ. Компанії, більш імовірно, будуть здійснювати вилучення капіталу, ніж використовувати інвестиційні можливості протягом стадії спаду. Також імовірно, що потоки ПІІ в країни, що розвиваються - які дотепер показали стійкість - сповільняться більш помітно ніж це було дотепер .

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. World Investment Report 2009 (www.unctad.org/fdistatistics).

2. UNCTAD Handbook of Statistics 2009.

3. www.worldbank.com

РЕЗЮМЕ.

Стаття присвячена аналізу впливу кризи на потоки ПІІ у світі.

Статья посвящена анализу влияния кризи на потоки ПИИ в мире. SUMMARY

This article is devoted to the analysis of influence of crisis on streams FDI in the world.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Володько Л.П., к. э. н. (доцент), Полесский государственный университет, доцент

Одной из интереснейших и перспективных областей современных высоких технологий является нечеткое моделирование. Актуальность этой новой технологии, прежде всего, обусловлена тенденцией увеличения сложности математических и формальных моделей реальных систем и процессов управления, связанной с желанием повысить их адекватность и учесть все большее число различных факторов, оказывающих влияние на процессы принятия решений.

Традиционные методы построения моделей не приводят к удовлетворительным результатам, когда исходное описание подлежащей решению проблемы заведомо является неточным или неполным, а стремление получить всю исчерпывающую информацию для построения точной математической модели сколь-нибудь сложной реальной ситуации может привести к потере времени и средств, поскольку это может быть в принципе невозможно.

В настоящее время деятельность банка строится на бизнес-технологиях и именно информационные технологии в современных условиях являются фундаментом банковского бизнеса. Влияние информационных технологий на банковский бизнес увеличилось настолько, что автоматизация, подобно финансовой политике банка, во многом определяет конечный результат деятельности кредитных организаций. Ради выживания банкам приходится предлагать новые виды услуг, постепенно приближая их ассортимент и качество к общепринятым в мировой практике стандартам. Конкуренция заставляет повернуться к потребителю лицом, бороться за клиентуру. На первый план наряду с финансовой надежностью и стабильностью выходят собственно сервисные качества банка - профессионализм, быстрота обслуживания, разнообразие предоставляемых услуг, обширность рынка, на котором банк способен активно работать. Сейчас для клиента представляет ценность не производительность банковской системы, а ее гибкость, способность подстроиться под его нужды. Информационные технологии способствуют гибкости банковской системы. Поэтому на первый план переместились проблемы качества банковских информационных технологий (БИТ). Проблема повышения качества информационных технологий актуальна для любого банка, особенно на современном этапе развития, когда в повышении эффективности работы банков все большее значение играет фактор «качество». Использование качественных информационных технологий влияет на уменьшение числа ошибок, лучшие результаты работы, дополнительные выгоды для клиентов, изменения в направлениях работы и т.д.

Таким образом, остро встает вопрос повышения качества информационных технологий банка. Это объясняется, во-первых, тем, что автоматизация банковской деятельности предъявляет повышенные требования к оперативности обработки и выдачи информации. И во-вторых, решение многих задач, связанных с информационным обеспечением деятельности банков, позволяет не только снизить себестоимость выполняемых работ за счет экономии затрат живого труда, но и главное, повысить качество принимаемых решений за счет ускорения процессов поиска, обработки и выдачи нужной пользователю информации, то есть за счет повышения качества информационных технологий банка.

В связи с этим любой банк, разумеется, стремится внедрить и использовать в своей организации современную, надежную, эффективную, доступную по цене и т.д., одним словом, качественную информационную технологию. Именно качество является фундаментальным критерием, по которому банки должны выбирать, а разработчики - создавать информационные технологии. Качественные информационные технологии в банковской системе способствуют своевременному и качественному выполнению банковских функций, а также значительно повышают уровень управления как банковской системой в целом, так и каждым банком в отдельности.

Качество БИТ можно оценивать по большому количеству критериев и факторов, которыми являются такие, как надежность, эффективность, организация обработки данных, конкурентоспособность, технологичность, стандартизованность, практичность, мобильность, сопровождаемость, лояльность клиентов и другие. Существуют методы, позволяющие количественно объективно оценивать некоторые из этих факторов, например, надежность и эффективность. Но для оценки качества конкурентоспособности, практичности, мобильности, сопровождаемости, лояльности клиентов таких методов не существует. Для оценки этих факторов обычно используются экспертные методы.

1. Критерии и факторы качества БИТ

Анализ известных стандартов качества в исследуемой области, требований к существующим технологиям аналогичного уровня из смежных областей и учета мнения различных специалистов банка-заказчика, эксплуатирующих БИТ, позволил разделить все множество требований, предъявляемых к БИТ, на пять групп: базовые требования, системотехнические требования, специальные требования, требования разработчика, социальные требования. Необходимо отметить, что практическое применение предложенной системы требований возможно как при проектировании и разработке новых БИТ, так и при построении спецификаций требований для выбора оптимального варианта из представленных решений БИТ.

Предложенная система требований поможет банкам при выборе системы автоматизации банковской деятельности правильно сформулировать и составить спецификации требований, определить их приоритетность и грамотно провести оценку качества банковских информационных технологий.

Принципиальной особенностью БИТ является невозможность выделения единственного критерия качества, полностью характеризующего ее функциональные и конструктивные особенности. С учетом выработанных требований к банковским информационным технологиям в диссертации произведена классификация оценки их качества, основанная на шести обобщающих критериях: качество информационного обеспечения, качество технического обеспечения, качество программного обеспечения, качество стратегических решений, качество разработки и социальная значимость. Так как одним из важнейших этапов оценки качества банковских информационных технологий является выбор факторов и номенклатуры показателей, а также обоснование их необходимости и достаточности, в диссертационной работе была произведена детализация каждого критерия в виде отдельных факторов качества БИТ и факторов в виде отдельных показателей в зависимости от потребностей банка. Характеристиками БИТ могут выступать самые разнообразные факторы и показатели. Поэтому необходимо выбрать наиболее информативные из них, а также соответствующие подходы для их сопоставления, выработки соглашений и получения интегральных оценок.

На основе исследования требований к банковским информационным технологиям и критериев к оценке их качества были выбраны наиболее значимые факторы, определяющие качество БИТ (табл. 1).

Таблица 1

Критерии и факторы, определяющие качество БИТ

Наименование

Наименование

1. Качество информационного обеспечения (КИО)

3.7. Качество выходных форм

1.1. Организация и обработка данных

3.8. Практичность*

© Володько Л.П., 201Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, 2010

1.2. Работа в архивных днях

3.9. Надежность*

1.3. Разделение баз данных по годам

3.10. Информационная интеграция

1.4. Наличие документации

3.11. Эффективность*

1.5. Наличие справки, руководства пользователя

4. Качество стратегических решений (КСР)

2. Качество технического обеспечения (КТО)

4.1. Качество управления

2.1. Аппаратная платформа

4.2. Конкурентоспособность

2.2. Технические характеристики

4.3. Соответствие инструкциям

2.3. Функциональная полнота

4.4. Поддержка единой учетной политики

2.4. Надежность

4.5. Обеспечение управляемости бизнеса

2.5. Эффективность

5. Качество разработки (КР)

2.6. Адаптивность

5.1. Технологичность

2.7. Удобство эксплуатации

5.2. Стандартизация и сертификация

3. Качество программного обеспечения (КПО)

5.3. Патентно-правовые факторы

3.1. Функциональные возможности*

5.4. Факторы качества сервиса

3.2. Степень интеллектуализации

6. Социальная значимость (СЗ)

3.3. Масштабируемость

6.1. Лояльность клиентов

3.4. Мобильность*

6.2. Лояльность персонала

3.5. Сопровождаемость*

6.3. Повышение культуры труда

3.6. Внутренний учет

 

* Факторы, установленные ГОСТом Республики Беларусь (СТБ ИСО/МЭК 9126-2003). 2. Многокритериальный экспертный метод оценки качества БИТ

Для оценки качества БИТ разработан многокритериальный экспертный метод оценки качества банковских информационных технологий с применением аппарата теории нечетких множеств, который дает возможность учитывать многокритериальность и неопределенность, а также позволяет осуществлять выбор решений из множества альтернатив различного типа при наличии критериев, имеющих разные типы шкал измерения. Данный метод в наибольшей степени соответствует требованиям универсальности, учета многокритериальности выбора в условиях неопределенности из дискретного или непрерывного множества альтернатив, простоты подготовки и переработки экспертной информации.

Многокритериальный экспертный метод оценки качества банковских информационных технологий, с одной стороны, обеспечивает функциональную полноту, достоверность и точность оценки, с другой уменьшает затраты времени и средств на проведение оценки.

В результате разработки данного метода создан компактный алгоритм, сводящий к минимуму работу эксперта и позволяющий получить не только обобщенные сравнительные оценки качества, но и сравнительные оценки по отдельным характеристикам (факторам) качества.

Предлагается метод оценки качества БИТ, который реализует следующую схему обработки мнений экспертов:

1. Выбор и ранжирование экспертами факторов качества БИТ.

2. Построение функций принадлежности нечетких значений оцениваемых критериев качества БИТ для каждого эксперта.

3. Вычисление численного значения качества БИТ для каждого эксперта.

4. Вычисление обобщенного численного значения каждого критерия качества БИТ (по мнению всех экспертов).

5. Вычисление обобщенной средневзвешенной оценки воспринимаемого качества БИТ по результатам обработки мнений всех экспертов.

6. Вычисление обобщенной средневзвешенной оценки ожидаемого качества БИТ по результатам обработки мнений всех экспертов.

7. Вычисление глобального коэффициента качества БИТ.

8. Вычисление коэффициента качества каждого критерия с учетом мнений всех экспертов.

Постановка задачи. Пусть известно множество свойств БИТ F, называемых критериями. Дан перечень частных факторов K. Каждый і-й критерий= 1, F) определяется некоторым набором факторов S (S с: K), причем один и тот же фактор может относиться сразу к нескольким критериям.

Требуется с помощью экспертных оценок найти численное значение качества БИТ, отвечающей за обеспечение банковской деятельности по совокупности критериев.

Остановимся более подробно на каждом из пунктов схемы обработки мнений экспертов, указанной выше.

1. Каждому из экспертов М предлагается выбрать по своему усмотрению множество факторов качества {

и ранжировать их, разместив между каждыми двумя соседними факторами логические условия >, >> . На этом задача экспертов заканчивается.

2. Для расчета величины i -го критерия используется синтезирующая функция

Si

ft = Z р j kj, (1) j=1

где pj нормированные весовые коэффициенты; k значение j-го фактора;

S количество факторов, характеризующих i -й критерий.

Принимается, что значения факторов k, и, следовательно, величины критериев качества f в формуле (1) являются нечеткими. Нечеткие

значения следуют из способа задания мнений экспертов, указанного в предыдущем пункте.

С помощью метода альфа-срезов и формул, задающих треугольную функцию принадлежности для каждого 1-го эксперта, определяются функции принадлежности каждого і-го критерия:

(x - TmjiPji+TajiPji)/ Taji Pji

V   j=i       j=i        j=i у

\,   ЄСЛИ x = YWjlPjl

j=1

R (Z^-i+ZfVji-x)/ Z!Pji/pji

S S S

если Tmjipji- Tajipji ^ x ^ Z»jipi j=1       j=1 j=1

если Hmjipji ^ x ^ Z^-i+ZfVji

где L и R признаки левой и правой границ функции принадлежности; niji координата (абсцисса) вершины треугольника;

а и в левый и правый отрезки основания треугольника на оси абсциссы (рис. 1);

i = 1, F; l = 1, M.

Параметры піц, а,; и р(ї определяются путем обработки мнений экспертов, представленных логическими условиями, и ранжированием факторов качества. Весовые коэффициенты p в формулах (2) нормированы и вычисляются с учетом номера позиции соответствующего фактора в ранжированном ряду факторов, заданном экспертом.

1 -

0,5

 

L(x) 1

\ R(x)

 

 

Imj/.pj/

Рис. 1. Функция принадлежности і-го критерия 1-го эксперта

3. Вычисляется численное значение готовой БИТ для 1-го эксперта (C) как центр тяжести функций принадлежности всех факторов следующим образом:

F   та+ви F   та+ви

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций