Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок в дослідження питань розвитку міжнародної інвестиційної діяльності зробили відомі вітчизняні вчені-економісти: В. Геєць, Б. Губський, А.Кредісов, Ю. Макогон, В. Новицький, А. Поручник, Є.Савельєв, А.Філіпенко та інші. Ставлячись з повагою до безперечних досягнень вітчизняної та зарубіжної економічної думки у вивченні людського капіталу, варто зазначити, що недостатньо розробленими залишилися проблеми регулювання притоку іноземних інвестицій в економіку регіону з урахуванням світової фінансової кризи.

Таким чином, метою дослідження є здійснення регіонального аналізу притоку іноземних інвестицій в економіку Дніпропетровської області з урахуванням світової фінансової кризи.

Викладання основного матеріалу. Залучення світового капіталу, а разом з цим передових технологій і досвіду менеджменту набуває великого значення. Україна заінтересована у дисперсному розподілі прями іноземних інвестицій (ПІІ), проте існує значна нерівномірність їх регіонального розподілу. Якщо в Україні на душу населення припадає 89,9 дол. нагромадженого обсягу ПІІ, то по Києву -579 дол. та Київській області - 195 дол., і водночас на мешканців Чернівецької, Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей припадає, відповідно, по 11, 12, 16 і 20 дол.

За 9 місяців 2008 р. обсяги іноземних інвестицій зросли у 26 регіонах, з яких у 13 - темпами нижчими, ніж у відповідному періоді 2007 р. Загалом по Україні їх обсяги зросли на 27,4% (за 9 місяців 2007 р. - на 24,3%). Загалом, за 9 місяців 2008 р. в економіку країни інвестовано 8079,4 млн. дол. США. [3].

Найбільш відчутним зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій було у Дніпропетровській області (на 267 млн. дол. США), Автономній Республіці Крим (на 88, 6 млн. дол. США) та Рівненській області (на 21,4 млн. дол. США). Зменшення у Сумській області стало наслідком вилучення коштів з галузі машинобудування на суму 21,2 млн. дол. США через продаж акцій ВАТ "СНВО ім. Фрунзе".

Займаючи 5,3% території з часткою населення 7,4%, Дніпропетровська область є одним з провідних регіонів України, економічний розвиток якого значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Передусім це потужна промисловість, високорозвинена транспортна й фінансова інфраструктури, вдале географічне положення, багаті природні ресурси та родючі землі. Регіон підтримує економічні відносини з основними світовими ринками, наближений до багатьох ринків країн Європи та СНД [5].

Питома вага господарського комплексу області в загальнодержавних показниках за роки незалежності України відчутно зросла. Питома вага промислового виробництва збільшилась - з 14,5% до 17 %, сільськогосподарського - з 5,4% до 6,4%, іноземних інвестицій - з 5,4% до 10,5%, експорту - з 14,1% до 19,2%, роздрібного товарообігу - з 7% до 8,9%. Частка області в загальному обсязі інвестицій, фонду оплати праці стабільно знаходиться на рівні 9-10 %.

Інвестиційна привабливість Дніпропетровщини. Реальний інвестиційний потенціал області залежить від розвитку промисловості, яка має базуватися на нових технологіях, з урахуванням вимог часу, для чого необхідні інвестиції. Інвестиційна діяльність охоплює всі сфери економіки. Інвестиції справляють вирішальний вплив на формування темпів економічного зростання та добробуту населення країни. Включення області в світові та євроінтеграційні процеси відбувається завдяки відповідним організаційним заходам з боку Дніпропетровської торгово-промислової палати, що спрямовані на розвиток міжнародних регіональних відносин, на створення умов для ефективного залучення іноземного капіталу [4].

Упродовж останніх семи років Дніпропетровщина стабільно посідає друге місце після м.Києва серед регіонів України за обсягами прямих інвестицій.

На 1 січня 2009 р. прямих іноземних інвестицій залучено до області, у перерахунку на долари США, 2667,3 млн. дол., що становить 90,9% обсягів інвестицій на початок 2008р. Зменшення сукупного обсягу іноземного капіталу за рахунок курсової різниці не завадило Дніпропетровщині, як і в попередні роки, утримувати друге місце після м. Києва за обсягом прямих іноземних інвестицій (7,5% до загального показника по Україні). На кожного мешканця області в середньому припадає 3,5 тис. грн. капіталовкладень. Майже у 3 рази цей показник перевищено у Павлоградському районі, у 1,5 рази - у м. Дніпропетровську і Петропавлівському районі. Натомість у Солонянському районі він не досяг навіть 100 грн. Половину загального обсягу інвестицій освоєно в обласному центрі, чверть - у м. Кривому Розі [1].

У розвиток економіки області спрямовано 12,1 млрд. грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), що на 7,2% більше, ніж в аналогічному періоді 2007р. Усього за 2008 рік отримали освоєння капітальних вкладень в сумі 17 359 млн. грн..

У більшості міст та районів області досягнуто приросту капіталовкладень, найзначнішого (у 3,3 - 5,7 рази) - у П'ятихатському і Криворізькому районах та у м. Першотравенську.

За станом на 1 січня 2009р. прямих іноземних інвестицій залучено до Дніпропетровщини, у перерахунку на долари США, 2667,3 млн. дол. (рис. 1), що становить 90,9% до обсягів інвестицій на початок 2008р. Зменшення сукупного обсягу іноземного капіталу з урахуванням курсової різниці склало 267 млн. дол. Прямих іноземних інвестицій у 2008р. надійшло на суму 594 млн. дол., у тому числі грошових - на 484,4 млн. дол., у вигляді рухомого та нерухомого майна - на 59,4 млн. дол. За обсягами освоєних інвестицій у 2008р. Дніпропетровщина посіла 3 місце серед інших регіонів України, поступившись Києву і Донецькій області [2].

© Дугінець Г.В., 2010 438

Рис.1 Внесено іноземних інвестицій в економіку області (млн. дол. США)

За цей же період нерезидентами вилучено 86,2 млн. дол., у т. ч. грошових внесків - на 72,5 млн. дол., інших - на 8,1 млн. дол., у вигляді рухомого та нерухомого майна - на 5,6 млн. дол. Загальне скорочення сукупного обсягу іноземного капіталу з урахуванням курсової різниці дорівнювало 267 млн. дол.

Зросли вкладення нерезидентів з Белізу на 13,7 млн. дол., Австрії - на 13,2 млн. дол., Люксембургу - на 11,1 млн. дол., Естонії - на 10 млн. дол., Російської Федерації - на 8,6 млн. дол., Вірґінських Островів, Британських - на 7,7 млн. дол. Однак зменшився капітал нерезидентів із Німеччини на   237,4 млн. дол., Нідерландів - на 62,4 млн. дол., Кіпру - на 20,2 млн. дол.

Приріст інвестиційних надходжень впродовж року спостерігався на підприємствах, що здійснюють оптову торгівлю та посередництво в оптовій торгівлі - на 86,5 млн. дол., операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - на 54,2 млн. дол., будівельну діяльність - на 12 млн. дол. На промислових підприємствах станом на 1 січня 2009р. іноземний капітал зменшився на 383,8 млн. дол. [5].

Динаміка прямих іноземних інвестицій. У 2004-2007рр. в області спостерігалось стійке збільшення обсягів іноземних інвестицій, про що свідчать темпи їх зростання: у 2004р. - 130,1%, у 2005р. - 220,5%, у 2006р. - 135,8%, у 2007р. - 125,4%. Зниження темпів у 2008р. (90,9%) обумовлено інфляцією, яка значно знецінила вкладення у національній валюті.

На підприємствах та організаціях постійно відбувається рух іноземного капіталу, його збільшення впродовж 2005-2008 рр. склало 3257,8 млн. дол. США, а зменшення - 781,9 млн. дол. США.

Важливою складовою структури надходжень іноземних інвестицій залишаються грошові вкладення, питома вага яких у 2005р. становила 13,5%, у 2006р. - 23,2%, у 2007р. - 95,7%, у 2008р. - 81,5% [5]. Частка внесків у вигляді рухомого та нерухомого майна поступово скорочується (від 27,3% у 2004р. до 10% у 2008р.). Слід відмітити, що у 2005р. основний приріст інвестицій досягнуто за рахунок придбання корпоративних прав у результаті приватизації державного майна (комбінат "Криворіжсталь") (76,8%), у 2006р. - залучення у вигляді цінних паперів (67,6%).

Упродовж останніх п'яти років обсяги інвестицій, залучених до Дніпропетровщини, зросли більш, ніж утричі (табл. 1). Найбільш активними інвесторами економіки області були країни Європи та Азії. У 2004-2008р. частка європейських інвесторів переважала і збільшилась з 42,8% на початок 2005р. до 44,9% на початок 2008р., однак на 1 січня 2009р. спостерігалось зменшення до 39,8%. Зростав також потік інвестицій з країн Азії, зокрема, у 2007р. їх частка у загальному обсязі дорівнювала європейській, а у 2008р. навіть переважала - 45,8%. Сталим є збільшення інвестиційних надходжень з країн Австралії та Океанії (у 1,9 рази порівняно з 2007р.), Америки (на 28,7%), СНД (на 25,1%) [1].

Прямі іноземні інвестиції за континентами та країнами СНД (на початок року; млн. дол. США)

Таблиця 1

 

2005

2006

2007

2008

2009

Усього

778,6

1717,2

2331,9

2924,2

2667,3

Країни СНД

3,6

17,7

27,1

38,6

48,3

Інші країни світу

775,0

1699,5

2304,8

2885,6

2619,0

Європа

333,2

1115,5

1087,8

1313,7

1062,8

Азія

240,0

338,0

941,8

1313,1

1222,1

Африка

3,5

4,2

5,7

3,4

3,7

Америка

196,9

240,4

266,5

252,4

324,7

Австралія і Океанія

1,4

1,4

3,0

3,0

5,7

Прямі іноземні інвестиції за країнами та видами діяльності підприємств. В економіку області прямі іноземні інвестиції залучено з 65 країн світу. З країн ЄС отримано 2234,4 млн. дол. (83,8% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу - 384,6 млн. дол. (14,4%), з країн СНД -48,4 млн. дол. (1,8%).

До п'ятірки основних країн-інвесторів, на які припадало 78,2% загального обсягу, входили: Кіпр - 1186,3 млн. дол., Німеччина - 492 млн. дол., Австрія - 141 млн. дол., Нідерланди - 136,6 млн. дол., Сполучене Королівство - 130 млн. дол. Значні надходження капіталу також з Віргінських Островів, Британських - 110,8 млн. дол., Сполучених Штатів Америки - 104,8 млн. дол., Угорщини - 58,5 млн. дол., Белізу - 51,5 млн. дол. (рис. 2).

Рис 2 Структура ПІІ в область за основними країнами-інвесторами (на початок року)

Інвестиції нерезидентів з Кіпру вкладені у 248 підприємств області(24,4% загальної кількості підприємств з іноземними інвестиціями), Російської Федерації - 121 (11,9%), США -111 (10,9%), Сполученого Королівства - 96 (9,4%), Віргінських Островів, Британських - 81 (8%), Німеччини - 52 (5,1%) [1].

Найбільшу зацікавленість іноземних інвесторів викликають підприємства промисловості, які за умови модернізації мають перспективи стрімкого розвитку. На 1 січня 2009р. у промисловість вкладено 1416,9 млн. дол. (53,1% обсягу прямих інвестицій), у тому числі переробну -924,8 млн. дол., добувну -471 млн. дол.(рис.З). Серед підприємств переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій залучено у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - 593,6 млн. дол., у виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - 102,1 млн. дол., хімічну та нафтохімічну промисловість - 91,2 млн. дол., машинобудування - 29,1 млн. дол.

Рис. 3 Прямі іноземні інвестиції в область за видами економічної діяльності підприємств

(на 01.01.2009р., %)

У той же час привабливими залишаються інвестиційні проекти спільно з підприємствами малого та середнього бізнесу, які орієнтуються на внутрішній попит в області - підприємства оптової торгівлі в які інвестовано 494,6 млн. дол. Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (305,4 млн. дол.), пов'язаних з фінансовою діяльністю (192,7 млн. дол.), транспорту та зв'язку (85,6 млн. дол.).

У промислові підприємства найбільші обсяги інвестицій вкладені нерезидентами з Кіпру - 586,5 млн. дол. (41,4% загального обсягу інвестицій у цей вид діяльності), Німеччини - 487,9 млн. дол. (34,4%), Нідерландів - 93,5 млн. дол. (6,6%), Австрії - 80,2 млн. дол. (5,7%) [2].

Іноземні інвестиції вкладено у 350 підприємств оптової торгівлі та посередництва в оптовій торгівлі (34,4% від загальної кількості підприємств з інвестиціями), у 229 промислових підприємств (22,5%), у 172 підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (16,9%).

Кількість підприємств з іноземними інвестиціями щороку зростає. Про наявність прямих іноземних інвестицій у 2008р. звітувало 1018 підприємств та організацій 12 міст та 15 сільських районів. Провідні місця за обсягами інвестицій посідають міста Дніпропетровськ - 1114,4 млн. дол. (41,8% обсягу прямих інвестицій в область), Кривий Ріг - 1072,2 млн. дол. (40,2%) та Дніпропетровський район - 129,5 млн. дол.

(4,9%).

За питомою вагою капіталу нерезидента у статутному фонді на 1 січня 2009р. підприємства з прямими іноземними інвестиціями розподілились таким чином: від 91% до 100% - 505 підприємств (52% їх загальної кількості), від 51% до 90% - 249 (25,6%), від 11% до 50% -130 (13,4%). Найбільша частка прямих іноземних інвестицій - 74,6% від загальної кількості підприємств області - розміщена в товариствах з обмеженою відповідальністю (760 підприємств), крім того, в закритих акціонерних товариствах - 8,1% (82), відкритих акціонерних товариствах - 4,7% (48 підприємств) [5].

За останні 5 років спостерігається приріст обсягів прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу постійного населення. У 2005-2007 рр. цей показник по регіону був значно більшим за середній по країні. Станом на 1 січня 2009р. по області на одну особу приходилось 788,5 дол. США., по Україні - 775,3 дол.(рис. 4)

Прямі іноземні інвестиції з Євросоюзу. Понад 17 років основою стосунків між Україною та Європейським Союзом є Угода про партнерство та співробітництво. Прикладами поглиблення інтеграційних інтересів нашої країни є міжнародні угоди щодо торговельно-економічної, науково-технічної співпраці, укладені Дніпропетровською областю з окремими країнами ЄС (Польщею, Литвою, Німеччиною, Бельгією та ін.). Партнерство в інвестиційній сфері теж має позитивну динаміку: частка імпорту капіталу з ЄС збільшилася з 61,9% від загального обсягу прямих інвестицій у 2004р. до 83,8% - у 2008р.

Рис. 4 Прямі іноземні інвестиції на одну особу постійного населення

Джерело: розраховано автором за даними [5].

За участю капіталів країн-членів ЄС можна досягти швидкого розвитку металургійної і машинобудівної промисловості, будівництва, агропромислового комплексу. З країн ЄС прямих інвестицій залучено на суму 2234,4 млн. дол. (рис.2.5). Частка вкладень капіталу з Кіпру дорівнювала 53,1% всього обсягу з ЄС, Німеччини - 22%, Австрії - 6,3%, Нідерландів - 6,1%, Сполученого Королівства - 5,8%, Угорщини -2,6%. [45].

млн. дол. США 3500

3000 2500 2000 1500 +

1000

500 0

□Всього □Інші країни -Країни ЄС

2934,3

2361,3

2524,3

2667,3

4- 821

511,9 303,3

2234,4

1326

400,8

322,3

370,8

384,6

-I­

2005

2006

2007

2008

2009

роки

млн. дол. США ис. 5. Прямі інвестиції в область за окремими угрупуваннями країн

джерело: розраховано автором за даними [1].

З Кіпру найбільші обсяги інвестицій вкладено у добувну промисловість - 388,2 млн. дол. (32,7% загального обсягу), в оптову торгівлю та посередництво в оптовій торгівлі - 236,6 млн. дол. (19,9%) і переробну промисловість - 177,2 млн. дол. (14,9%). З Німеччини основна частка інвестицій спрямована у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - 476,3 млн. дол. (96,8%). Нідерландські інвестори експортували капітал переважно у добувну промисловість - 73,9 млн. дол. (54,1%) та фінансову діяльність - 39,9 млн. дол. (29,2%).

Зовнішня торгівля товарами та послугами підприємств з іноземними інвестиціями. Дніпропетровщина постійно розширює торгові зв'язки з іншими країнами світу. Так, підприємствами з прямими іноземними інвестиціями у 2008р. експортовано товарів на суму 8220,4 млн. дол. (62,4% загального обсягу експорту області), імпортовано - на 2704,4 млн. дол. (30,3% імпорту області). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 5516 млн. дол.

Проти 2007р. експорт товарів збільшився на 35%, імпорт - у 1,6 рази. Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до країн Азії - на 2551,4 млн. дол., Європи - на 2214,8 млн. дол., СНД на 2179 млн. дол., Америки - на 414,5 млн. дол. Імпортні надходження з країн СНД складали 1217,7 млн. дол., Європи - 848,9 млн. дол., Америки - 356,2 млн. дол., Азії - 236,1 млн. дол.

Серед окремих країн значні обсяги товарів експортовані до Російської Федерації - на 1011,3 млн. дол., Італії - на 436,9 млн. дол., Болгарії - на 375,2 млн. дол., Польщі - на 353,2 млн. дол., імпортовані - з Російської Федерації на 929,2 млн. дол., США - на 328,3 млн. дол., Польщі - на 315 млн. дол. [2].

Зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювали 138 підприємств з іноземними інвестиціями 11 міст та 11 сільських районів області. Найбільшими обсяги експорту та імпорту були у підприємств міст Кривого Рогу - на 5927,1 та 1226,3 млн. дол., Дніпропетровська - на 1362,3 та 814,2 млн. дол., Нікополя - 527,7 та 191,4 млн. дол., Новомосковська - на 250,9 та 182,4 млн. дол.

Підприємствами з прямими іноземними інвестиціями виконано послуг на 26,5 млн. дол. (5,8% загального обсягу експорту послуг області), отримано - на 85,7 млн. дол. (17,3% загального обсягу імпорту послуг області).

До Сполучених Штатів Америки такими підприємствами надано послуг на суму 8,5 млн. дол., Німеччини - на 2,8 млн. дол., Естонії -на 2,7 млн. дол.; отримано з Португалії - на 19,4 млн. дол., Сполученого Королівства - на 9,7 млн. дол., Кіпру - на 8,6 млн. дол. та Російської Федерації - на 8,5 млн. дол.

Обсяг експорту послуг м. Дніпропетровська дорівнював 23,3 млн. дол., або 5,2% загального обсягу експорту послуг міста, імпорту -59,6 млн. дол., або 13,2% отриманих послуг [5].

Прямі іноземні інвестиції в економіку країн світу. На 1 січня 2009р. обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу склав 6198,6 млн. дол. Дніпропетровська область приймає участь у міжнародній торгівлі і за обсягами прямих інвестицій в інші країни посідає третє місце після Донецької області та м. Києва, але її частка становить лише 1,3% від загального обсягу. (Додаток Ї). Загалом на початок 2009р. 11 підприємствами Дніпропетровщини в економіку інших країн спрямовано 78,9 млн. дол. ( у тому числі в країни СНД - 47,9 млн. дол., країни ЄС - 27,1 млн. дол., інші країни світу - 3,9 млн. дол.). Упродовж 2008р. обсяги експортованого капіталу зменшились на 9,7 млн. дол. (в основному за рахунок курсової різниці).

Основний обсяг інвестицій вкладено підприємствами фінансової діяльності - 75 млн. дол. (95% обсягу з області), серед інших інвесторів значними були обсяги промислових підприємств - 3,5 млн. дол. (4,4%) [2].

Найбільші обсяги українського капіталу спрямовано до Російської Федерації - 26,4 млн. дол., Грузії - 21,4 млн. дол., Сполученого Королівства - 13,7 млн. дол., Латвії - 13,4 млн. дол.

Про наявність прямих іноземних інвестицій у 2008р. звітувало 1018 підприємств та організацій 12 міст та 17 сільських районів. Провідні місця за обсягами інвестицій посідають міста Дніпропетровськ - 1114,4 млн. дол. (41,8% обсягу прямих інвестицій в область) та Кривий Ріг - 1072,2 млн. дол. (40,2%). Обсяг іноземних інвестицій на одну особу постійного населення області дорівнював 788,5 дол. [1].

За підсумками 2008 року Дніпропетровська область зробила вагомий внесок у загальні результати економічного й соціального розвитку України, зміцнила позиції одного з провідних регіонів держави.

Перспективи іноземного інвестування. Залучення іноземних інвестицій - характерна ознака ринкового трансформування економіки України. Потенційно, наша держава вважається привабливою країною для інвестування: вдале географічне розташування, багаті природні ресурси та родючі землі, потужна промисловість, високий рівень розвитку транспортної та фінансової інфраструктури, наближеність до основних ринків країн СНД та Європи. Все це дає змогу успішного розвитку бізнесу, включаючи виробництво продукції, торгівлю, надання послуг у різних сферах діяльності, залучення іноземних інвестицій.

За обсягами іноземних інвестицій у 2008р. Дніпропетровська область посіла друге місце (7,5% обсягів по країні), поступившись тільки м. Києву.

За комплексною оцінкою незалежного аналітичного центру Інституту Реформ (м. Київ), Дніпропетровська область входить у трійку найбільш інвестиційно привабливих регіонів країни за показниками оцінки природно-ресурсного, промислового, науково-технічного та експортного потенціалу, розвитку економіки.

Р

Упродовж 2008р. Дніпропетровська торгово-промислова палата була організатором і учасником ділових переговорів та зустрічей в регіоні з офіціальними та бізнес-делегаціями країн ближнього та дальнього зарубіжжя. За цей період підписано угоди про співпрацю з Чехією, Туреччиною, Бангладеш, Польщею, Німеччиною, Австрією, Канадою.

Семінари, презентації, конференції, виставкові заходи, які проводяться торгово-промисловою палатою, стимулюють приток іноземних інвестицій в область, що дає змогу розраховувати на подальші позитивні зміни в економіці Дніпропетровщини [4].

Дійсна фінансова й економічна криза відрізняється за своїм характером і масштабам від тих, що були 20 років тому, принаймні, по трьом причинам:

1) виникнувши в розвинених країнах, вона швидко вплинула на світову економіку в цілому в результаті свого масштабу та процесів глобалізації; 2) це не звичайний інцидент економічного циклу, у нього більш складний характер - криза виявила структурні слабкі сторони та вади в регулюванні світової фінансової системи; 3) він може виявити зміни в розміщенні економічних сил між розвиненими економіками, на які істотно вплинула криза (у тому числі, і в області ПІІ, виникаючими та багатими наявними коштами країнами, що розвиваються, позиції яких у світовій фінансовій та економічній системі підсилюються [6].

Така ситуація має два головних наслідки для ПІІ в 2009 р. і далі. По-перше, вона може зробити довгостроковий негативний ефект на динаміку потоків ПІІ. По-друге, вона створює ситуацію широко розповсюджених невизначеностей стосовно подальшого розвитку ПІІ, дати та умовам їхнього майбутнього росту.

Висновки та рекомендації. У коротко- і середньостроковому періоді (2010-2012), існує три сценарії поновлення росту ПІІ. Прогнози, як складеться баланс негативних і позитивних факторів, що впливають на ПІІ досить відносний до 2010 р. і далі через нестабільні умови. Ці умови обумовлені багатьма факторами, зокрема, глибина та тривалість спаду світового росту, ефективність прийнятих політичних заходів по подоланню кризи урядів, стабілізація й оздоровлення фінансової системи, і можливості ТНК країн, що розвиваються стати головним генератором росту ПІІ. Однієї із ключових невизначеностей також є питання про те, коли число міжнародних злиттів і поглинань знову почне рости, тому що вони один з головних компонентів ПІІ.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций