Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

Що стосується нормативно-правового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності, то Закон України "Про інноваційну діяльність" передбачає низку заходів щодо державного регулювання інноваційної сфери, декларує „фінансову підтримку виконання інноваційних проектів, встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності" [11]. Разом з тим, у вказаному нормативно-правовому акті існують істотні протиріччя щодо забезпечення фінансування інноваційної діяльності за кошти державного бюджету. Наприклад, зазначається, що „державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає будь-яких зобов'язань щодо бюджетного кредитування його виконання чи іншої державної підтримки", а статті, що передбачають пільгове оподаткування та митне регулювання інноваційної діяльності, у 2005 р. взагалі вилучені із Закону.

В Україні з 2007 р. реалізуються Програми державного стимулювання реалізації інноваційних проектів, які передбачають надання кредитів на реалізацію проектів у галузях економіки, в першу чергу які стосуються передових енергозберігаючих технологій, та фінансову підтримку проектів, в першу чергу з впровадження передових технологій в галузях промисловості, через механізм здешевлення кредитів [12]. Проте коштів на компенсацію підприємствам відсотків, сплачених за користування кредитами для фінансування інноваційних проектів, не передбачено.

Істотним вдосконаленням державного регулювання інноваційної діяльності на мезорівні управління є функціонування регіональних центрів інноваційного розвитку (РЦІР), які почали створюватися Державним агентством з інвестицій та інновацій згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 3.05.2007 р. №255-р „Питання утворення регіональних центрів інноваційного розвитку" в містах обласного значення. Проте такої інституції у Львівській області не створено, а інноваційні підприємства регіону не залучаються до заходів, що проводяться РЦІР сусідніх областей.

Державні документи у сфері регулювання регіонального розвитку та транскордонного співробітництва серед пріоритетних напрямів міжнародної співпраці виділяють науково-технічний, у той же час, проекти транскордонного співробітництва, що одержали державну фінансову підтримку, характеризуються низькою наукомісткістю та інноваційністю. У Державній стратегії регіонального розвитку одним з пріоритетних напрямів визначено розвиток транскордонного співробітництва, в межах якого передбачено заходи щодо активізації науково-технічної співпраці [13]. Проте, у документах, що затверджені на мезорівні управління стосовно регіонального розвитку і міжнародної співпраці, науково-технічний напрям практично не розроблений, відсутні механізми забезпечення реалізації міжнародних науково-технічних проектів на регіональному рівні.

Програма розвитку зовнішніх зв'язків, міжнародної та промоційної діяльності Львівської області на 2008 рік [14] серед основних напрямів співпраці визначає проведення наукових досліджень у сфері транскордонного співробітництва та здійснення публікацій, вивчення закордонного досвіду впровадження новітніх енергоощадних технологій та низку науково-освітніх заходів, що стосуються переважно обмінустудентами та науковими працівниками. Проте механізми підтримки і реалізації міжнародних науково-технічних проектів в регіональних програмах розвитку не передбачаються.

Крім того, місцеві органи влади не використовують повною мірою можливостей Угоди щодо регіонального розвитку, яка є одним з основних інструментів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015р. [15]. Згідно Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку здійснюється на основі угод, які укладаються між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами [16]. Проте, Угода щодо регіонального розвитку Львівської області визначає пріоритетними розвиток базових галузей промисловості, системи життєзабезпечення населених пунктів, створення ефективної системи в галузі охорони довкілля, збереження історико-культурної спадщини [17]. Нажаль про спільну діяльність у сфері реалізації міжнародних науково-технічних проектів на регіональному рівні в жодній Угоді не йдеться.

Для забезпечення подальшого розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу прикордонних регіонів України необхідно реалізовувати заходи, спрямовані на удосконалення його інституційного середовища та розвиток кадрового забезпечення. У цьому контексті доцільним є:

1. Створення Регіонального інноваційного центру у Львівській області з метою опосередкування обміну науково-технічною та економічною інформацією, надання консультацій з питань інноваційно-інвестиційного проектування, можливостей фінансування і використання структурних фондів ЄС, підготовки тендерів і заявок на державне фінансування проектів; здійснення пошуку іноземних та проектних партнерів; проведення комунікативних заходів з питань інноваційно-інвестиційної діяльності, впровадження інновацій на підприємствах, можливостей фінансування і залучення коштів програм технічної допомоги ЄС, інноваційно-інвестиційного розвитку прикордонного регіону. Поряд з організаційними та консультаційними функціями, Регіональний центр повинен виконувати роль фінансової інституції, яка б могла забезпечити реальну підтримку реалізації інноваційних проектів у промисловості.

2. Врахування особливостей розвитку науково-технічного потенціалу країни-партнера транскордонного співробітництва та передбачення механізму розробки і реалізації спільних проектів у високотехнологічних галузях при укладанні міжурядових угод України з країнами ЄС. Такий підхід слугуватиме основою для формування на базі відповідних міжурядових угод міжрегіональних програм співробітництва, які визначатимуть пріоритетні напрями міжнародної співпраці та передбачатимуть механізми реалізації спільних проектів у науково-технічній сфері. Врахування потреб міжнародного науково-технічного співробітництва в угодах щодо регіонального розвитку дозволить узгодити державні пріоритети з регіональними та забезпечить концентрацію державних і місцевих ресурсів для здійснення інноваційних проектів. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню наукомісткості проектів транскордонного співробітництва, що подаються на конкурс для отримання державної підтримки.

3. Створення інформаційного центру розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу транскордонного співробітництва при одному з вищих навчальних закладів регіону з фінансуванням за рахунок коштів Державного бюджету або започаткування належного фінансування Західного наукового центру Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції, зокрема з метою виконання таких функцій: науково-методичне забезпечення транскордонного співробітництва та європейської інтеграції; забезпечення системного і перспективного підходу до організації транскордонного співробітництва; сприяння розвитку зовнішньоекономічного співробітництва та залученню іноземних інвестицій; впровадження ідей європейської інтеграції та поглиблення добросусідських відносин.

4. Створення українського державного фонду з фінансування наукових досліджень у сфері транскордонного співробітництва, з якого могли би отримувати фінансування проекти, спрямовані на розвиток економіки у прикордонних з ЄС регіонах України. Це стало би вагомим стимулом для активізації наукових досліджень та розробок і подальшої інноваційно-інвестиційної діяльності у прикордонній зоні та стримувало би українських науковців від виїзду за кордон.

5. Обґрунтування механізму створення у прикордонних регіонах України філій польських вищих навчальних закладів. Для цього потрібно врегулювати питання видачі ліцензій польським вишам для діяльності в Україні. Наразі, у Законі України «Про вищу освіту передбачено можливість створення закордонними вишами своїх структурних підрозділів в Україні у відповідності до міжнародних угод, на які дала згоду Верховна рада. Реально же особливості та процедурні моменти цього є теоретично та практично неопрацьованими.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Гохберг Ю.О. Управління нововведеннями на підприємствах: Навчальний посібник // Ю.О. Гохберг- Донецьк: 2004. - 231 с.

2. Макогон Ю.В. Инновационно-инвестиционная сфера Украины: состояние и ерспективы развития / Ю.В. Макогон // Вісник ЛКА. - Серія економічна. - Випуск 18. Ч. 1 - Львів: Видавництво ЛКА,2005. - С.19-27.

3. Малицький Б.А. Перепони інноваційного розвитку економіки та шляхи їх подолання // Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України. Матеріали науково-практичної конференції / Б.А. Малицький- К.: НТУУ"КПІ", 2003. - С.160-165.

4. Інноваційна діяльність у Львівській області. Статистичний збірник за 2008 р. - Львів: Головне управління статистики у Львівській обл., 2009. - 99 с., с. 14.

5. Товарна структура зовнішньої торгівлі Львівської області у 2008 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.stat.lviv.ua.

6. Інноваційна діяльність у Львівській області. Статистичний збірник за 2008 р. - Львів: Головне управління статистики у Львівській обл.,

2009. - 99 с., с.50.

7. Прес-випуск Головного управління статистики у Львівській області «Реальний обсяг прямих іноземних інвестицій зменшується» (05.02.2009) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.stat.lviv.ua/ukr/si^press/2009/p100209_2.pdf.

8. Прямі іноземні інвестиції Львівщини станом на 1 липня 2009 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.stat.lviv.ua/ukr/si^press/2009/pr100809_2.pdf.

9. Інвестиції в основний капітал у Львівській обл. у І півріччі 2009 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.stat.lviv.ua.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1819 «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.guon.kiev.ua.

11. Закон України „Про інноваційну діяльність" (Із змінами, внесеними згідно Закону № 2505-VI від 25.03.2005). [Електронний ресурс] / Режим доступу: // www.rada.gov.ua.

12. Механізми державного стимулювання реалізації проектів із впровадження інноваційних техніки і технологій. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

14. Рішення Львівської обласної ради № 459 від 19 лютого 2008 року «Про затвердження програми зовнішніх зв'язків, міжнародної та промоційної діяльності Львівської області на 2008 рік» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

16. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів». Із змінами, внесеними згідно із Законом №3235-IV від 20.12.2005 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

17. Угода щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua/programs/uhoda-oblrada.pdf.

РЕЗЮМЕ

У статті окреслено основні проблеми у сфері формування інноваційно-інвестиційного потенціалу прикордонного регіону, а також обґрунтованнапрями їх вирішення в умовах здійснення транскордонного співробітництва.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, євроінтеграція, прикордонний регіон, інноваційно-інвестиційний потенціал. РЕЗЮМЕ

В статье очерчены основные проблемы в сфере формирования инновационно- инвестиционного потенциала пограничного региона, а также обоснованы направления их решения в условиях осуществления трансграничного сотрудничества.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, евроинтеграция, пограничный регион, инновационно-инвестиционный потенциал. SUMMARY

In the article basic problems in the field of forming of innovative and investment potential of boundary region are outlined, directions of their decision in the conditions of realization of cross-border cooperation are grounded.

Keywords: cross-border cooperation, eurointegration, boundary region, innovative and investment potential.

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ В СТАРОПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

Киричок А.С., советник Председателя Донецкого областного совета, к.т.н., доцент Кошеленко В.В., старший преподаватель кафедры международной экономики ДонНУ

Актуальность. Одной из определяющих проблем в сфере повышения экспортного потенциала реального сектора экономики Украины является ее низкая конкурентоспособность. Более того, можно говорить не просто о неконкурентоспособности украинской экономики, а о наличии так называемого системного разрыва относительно группы ведущих стран ЕС, который сказывается, прежде всего, в несовместимости технологий, принципов управления, низкой восприимчивости производства к нововведениям, в структурно-отраслевой, институциональной и культурной несовместимости. Поэтому внешнеэкономическая стратегия Украины в настоящее время ориентируется не только на преодоление отрицательного сальдо внешней торговли за счет наращивания объемов экспорта, но и на переориентацию и поддержку отечественной научной составляющей в продукции экспортоориентированных отраслей. Это предоставит возможность в целом решить экономические и социальные проблемы на основе использования передовых технологий, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, усилить энергосберегающую и экологическую составляющую.

Вопросы энергосбережения и экологии важны не только для стран с переходной экономикой, к которым относиться и Украина, а и не менее значимы для приграничных к ней государств. Поэтому говорить об активизации работы украинских предприятий в сфере энергосбережения, снижения вредных выбросов, углубленной переработке сырья для безотходности производства и другим актуальным проблемам необходимо совместно с приграничными странами. Исходя из четкого курса Украины на сближение с Европейским Союзом, стремления украинской стороны адаптироваться к европейским нормам и стандартам, ЕС целесообразно усилить работу с Украиной и на уровне конкретных заинтересованных в модернизации предприятий и научно-исследовательских организаций, ее старопромышленными регионами. Однако следует отметить, что без согласованности действий между ЕС и Украиной, создания совместной и взаимоприемлемой программы реформирования энергетической отрасли и поэтапного внедрения европейских стандартов в энергетике и экологии, нельзя ожидать в условиях экономического кризиса быстрого результата.

Анализ исследований и публикаций. Исследованию инновационной модели развития экономики, влияния инноваций на экономический рост, производительность работы, стратегий и механизмов формирования инновационных конкурентных преимуществ посвящены работы М. Козореза, З. Шмегельской, П. Губенко, О.Кучеренко, М.Бунчука, С.Глазьева, Э.Денисона, А.Дагаева, Ч.Едквиста, Ч.Джонсона, Л.Канторовича, Б.Лундвала, Г.Меньшая, Р.Нельсона, Н.Розенберга, П.Ромера, Б.Санто, Д.Сахала, Р.Солоу, Р.Фостера, К.Фримена, Дж.Фурмана, Ф.Шерера, И.Шумпетера и др.

Вопросам инновационной деятельности в энергетической сфере в научной литературе также уделено большое внимание. Известнейшими в этих направлениях есть работы И. Пентюка, А.Попова, В. Теляшовой, В.Окорокова, Е.Никишина, В. Варфоломеевой, Т. Масютина, Н. Рогалева, О.Сухарева, С.Фалько, Д.Эванса, М.Рэтманна и других отечественных и зарубежных ученых.

Однако несмотря на значительное количество научных работ и достижений в теории и практике инновационной деятельности, есть ряд проблем, которые на сегодня остаются постоянным объектом дискуссий. Среди них одной из ключевых остается проблема повышения роли инноваций в энергетике старопромышленного региона.

Цель определить направления и стратегические приоритеты инновационной деятельности старопромышленного региона Украины в энергетической сфере.

Результаты. Современный финансово-экономический кризис стал серьезным испытанием для национальных экономик, особенно для стран с переходной экономикой, к которым относится и Украина. К присущему этим странам хроническому дефициту финансовых ресурсов, слабости банковской системы, низкому уровню менеджмента добавляется большая изношенность основных фондов в старопромышленных регионах, их высокая энергоемкость при существенном удельном весе старопромышленного региона в экономике страны (рис. 1).

т-1-г

2000      2005      2010      2015      2020 2025

Рис. 1. Энергоемкость ВВП в Украине и мире (т у.т./1000 долл.)

Кризисные явления особенно остро повлияли на экспорториентированные отрасли экономики Донецкой области, которая обеспечивает более 20% объема реализации экспортной продукции Украины. Внешнеторговый оборот Донецкой области в 2008 году составил более 20 млрд.долл.США, в т.ч. экспорт - около 15 млрд.долл.США, импорт - свыше 5 млрд.долл. Общий объем промышленного производства Донецкой области в 2009 году в сравнительных ценах относительно аналогичного периода 2008 года уменьшился на 34,4 %. Объемы производства снизились по всем основным видам промышленной деятельности (рис. 2).

© Киричок А.С., Кошеленко В.В., 2010

404

40

35'

10

5' 0

-5' -10 -15

---г

 

-'

 

 

-•

-гл-~

 

т.

ж.

 

it

 

и-1—р-——- —

я

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций