Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 108

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПЕРЕШКОД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ

 

 

УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

386

Ciburiene J.A.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND INTEGRATION INTO EUROPEAN UNION:

 

 

LITHUANIAN CASE

392

Бардакова А.В.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА

 

 

ДИНАМИКУ МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

395

Пахомов С. Ю.

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, КОРПОРАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ

 

 

СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЕКСПАНСІЇ

398

Волошин В.І.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

 

 

ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

401

Киричок А.С., Кошеленко В.В.

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ В СТАРОПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ

 

 

УКРАИНЫ

404

Кислова Л.А.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ

 

 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

408

Рубцова М.Ю.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ВІДКРИТОСТІ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ПОДОЛАННЯ

 

 

ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

411

Natsvlishvili I.

PRIORITIES OF BUSINESS EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

414

Oztiirk 1.

CRISIS AND RECONSIDERING GLOBALIZATION: LESSONS FROM TURKEY

416

Бабенко К.Е., Криворучко Н.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ

 

 

КАПИТАЛ НА РОСТ ВВП ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

423

Бессонова С. І., Назарчук Я. Є.

ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

424

Воробйов В. М., Кравець І.М.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО

428

Гапонюк О.І. Денисова Е.Ю. Дмитриченко Л.А. Дугінець Г.В.

Єсаян Е.М. Ималова Д.К.

Іванов М.Ф., Новашева О.І.

Кузнєцов В.Г., Іванова У.А. Логачова О.В.

Марена Т.В.

Мацука В.М. Мельникова М. В.

Цибульська Л. О.

Іванов С. М, .Чемарєв В.В. Черноиванова Е.Н., Лаушкин А.Н.

Щербініна О. В.

Юрик В.В., Юрик С.В.

Аль Махарік Фарід

Амалян Н. Д. Барановська М.І.

Бахчисарай А. Ю.

Бервенова Т.М. Бугринець Р. А. Володько Л. П.

Дроняєва Г.М.

Дубовая Т.В.

Егудин Д. Я.

Зглюй Т. В.

Кириченко О. О.

Левкович А.П.

Левченко Д. О.

Лисица Е. С.

Меліхова Т.О.

Нікешина Н.В. Orlovskaya V.

Охріменко О.О. Пелехоца К.О.

Петров А.О.

Пилипенко В.В.

Роговська-Іщук І.

Співак Р.В.

Степанова А.Е. Туровцева І.Г.

Чайка С.И.

ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА

ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ СПІВРОБІТНИЦТВА

(НА ПРИКЛАДІ КРАЇН БРІК) 430

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТНК В ГЛОБАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИКЕ 433

РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ: КОРПОРАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І

КАПІТАЛУ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД) 436

РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИТОКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ

КРИЗИ 438

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 442

ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ БАНКОВ -

ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИТОКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В

БОЛГАРИЮ 445

НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У

ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС 449

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ 451

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ ЯК СИСТЕМНА СКЛАДОВА РИНКОВОЇ

ІНФРАСТРУКТУРИ 453

РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ПОЛЯРИЗАЦІЇ РЕЖИМІВ КУРСОУТВОРЕННЯ В

СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 456

МАСШТАБИ І СТРУКТУРА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 459

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ В ПРОЦЕСАХ РЕАЛІЗАЦІЇ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ 462

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ, ЯК

ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 465

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІНИХ ПРОЕКТІВ 469

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 473

ЗАКОНОДАВЧІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ

ІНВЕСТИЦІЙ У ВАЖКУ ПРОМИСЛОВІСТЬ ДОНБАСУ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЙ

ІМПЕРІЇ У ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. 476

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЯМОГО

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИКАХ 479

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АРАБСКИХ СТРАН В

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 482

ЮАНЬ ПРОТИ ДОЛАРА: СТРАТЕГІЯ ТА ТАКТИКА НАСТУПУ 486

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ

СФЕРИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 490

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРТА ЗНАНИЙ 493

РЕЙДЕРСТВО І ПРИПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 496

СВІТОВИЙ РИНОК КАПІТАЛУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 499

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 503

СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО

ПРОСТОРУ 508

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ

РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УКРАИНСКИХ БАНКОВ 512

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ И ИХ

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ 513

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ЭФФЕКТ 516

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УКРАЇНИ: ОЦІНКА ГРАНИЧНИХ УМОВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 519

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В

УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 523

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО

БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 528

ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В

СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (НА ПРИМЕРЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА) 532 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ АУДИТУ ПОДАТКІВ 535 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ КРИЗИ 539

RESEARCH OF CREATIVE ROLE OF CITY IN ATTRACTION OF GLOBALIZING

INVESTMENT FLOWS 542

ГЕОФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ 544

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В

УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 547

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ

МІЖНАРОДНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 550

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВУЮ РЫНОЧНУЮ СИСТЕМУ 553

CУЧАСНИЙ ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ РИНКІВ В АСПЕКТІ

ПРОГНОЗУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ 557 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНИХ ІПОТЕЧНИХ ПРОЕКТІВ 561 ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫКУПНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 563 ГЛОБАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 565 ОПЫТ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИИ, РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 569

Шумак Ж.Г.

Петенко И.В., Белявцев Ю.М. Вей Хей Ши

Перцев Ю.О.

Пивоносов М.Ю.

Паим Бернардо Да Консейсао

Прокопов О.

Литовченко М.С. Волков І.

Геллер Е.Б.

Горбатюк А. В. Елецких С.Я.

Исютин С.А.

Колмыкова Е.

Кушнаренко Н.П.

Белявцев М.І., Лисичний Д.М. Михайлишин Л. И., Охота В.И.

Накалюжний А. В.

Рожук Р.Е.

Чорноусова М.О.

Савенкова А.И.

Філатова О. М. Савченко Е.О. Тімашкова О.А.

Житомирский Ю.М. Іванова І.М.

Кацура С.М.

Левківський І.І.

Кутрань К. В.

Анісімов А.Є., Палагута Н. Біркентале В.В.

Власова Т. В., Гнилорыбов М.А.

Громенкова С. В. Шилец Е. С.

Княженко І. І., Княженко Р. С.

Свідрак О. В.

Гурова В. О.

Туровцева І.Г. Молочко И.Н.

Сиволап Л.А.

Рибаченко К.В.

Борисова С.Є.

Махарік Амар

УКРАИНЕ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 572 ФОРМЫ КАПИТАЛА С ПОЗИЦИЙ ИДЕОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 574 К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КНР 577 ПОВЕДІНКА УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 580 СУЧАСНІ ВИМІРИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 581 АНАЛИЗ УЧАСТИЯ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТА НА РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 585 ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ СТАНОВЛЕННІ

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 588

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА СТРАН-УЧАСТНИЦ АЦДЕ 590

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО БИЗНЕСА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 593

К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 596

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ: СУНТІСТЬ, КРИТЕРІЇ ТА СКЛАДОВІ 599

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В

КОНТЕКСТЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 601

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КАПІТАЛІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ

УКРАЇНИ ДО НЬОГО 605

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ 607

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 610 МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЯК УМОВА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БІЗНЕСУ 615 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ 618 ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОЦІНКИ СУВЕРЕННОГО РИЗИКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 621 ВКЛЮЧЕНИЕ УКРАИНЫ В МИРОВОЙ РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ 623 СВІТОВА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТНК 627 ВПЛИВ МИТНОЇ ВАРТОСТІ НА ПОВНОТУ СТЯГНЕНЬ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 633 ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ: ПЕРЕДУМОВИ І СУТНІСТЬ 636 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ 638 ДОСВІД ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ В КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 640 МИРОВОЙ РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 644 ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ 647 МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ ФАКТОРІВ ЕНДОГЕННОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 650 МІЖНАРОДНЕ БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА МАЙБУТНЄ РИНКІВ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 654 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 656 НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ З ОСОБЛИВИМ ПОДАТКОВИМ РЕЖИМОМ 660 ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ АСИМЕТРІЇ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ 661 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 666 НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 668 КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ   ПРОГРАММЫ   ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ   ТРУДА В УСЛОВИЯХ КОЛЕБАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 671 ОРМУВАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ  РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 675 ХАРАКТЕРИСТИКА    ВІЛЬНИХ    ЕКОНОМІЧНИХ    ЗОН    ТА ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ У РОЗРІЗІ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 678 ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ МЕНЕДЖМЕНТА КАПІТАЛА 681 ГЛОБАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 684 СОТРУДНИЧЕСТВО  УКРАИНЫ   С   МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 688 ТРАНСФОРМАЦІЯ     ФІНАНСОВИХ     СТРАТЕГІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 691 МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 694 СТРАТЕГІЧНІ   ПРІОРИТЕТИ   ВЗАЄМОДІЇ   УКРАЇНИ   З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ КРИЗИ 697 СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН РЕГІОНУ БЛИЗЬКОГО СХОДУ В УМОВАХ КРИЗИ 700

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ,

ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО КРИЗИСА

Янковський М. А.

НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

703

Кузьменко Л.М., Губина В.С. Блинов А.О., Рудакова О.С.

Саломатина Л.Н., Передерий С.Л. Чижиков Г.Д. Будкин В. С.

Омельченко В.Я., Омельченко А.П., Омельченко А. В. Булатова О. В. Гуменюк А. М.

Козак Ю.Г., Якубовский С.А.

Брич В.Я., Оливко О.А. Краснова В.В., Липская Д.Л.

Калініна С.П., Середа Г.В.

Кровяк А.

Орехова Т.В., Власов В.А.

Бузько І. Р., Д' яченко Ю. Ю., Часовська О.А. Яновский В.П. Новицький В.Є.

Мокій А.І., Енверов Р.Р., Науменко

Н.С.

Амоша О.І. Воротін В.Є. Михайлова Л.І.

Салли В.И., Павленко И.И., Салли

С.В.

Вергун В. А., Ступницький О.І.

Саркисян А.Л., Аванесова И.Б.

Антошкіна Л.І., Вісящев В.А. Мартякова Е.В., Шамилева Л.Л.,

Катрич С.С.

Rojtek R., Dziubek I.T. Губатенко М.І.

Рыженков А.Н.

Харабуга С. В.

Шпундра Н.Г.

Волощенко Л. М. Матвєєв Є. Е.

Резнікова Н. В., Відякіна М.М.

Хандріх Л., Павел Ф., Науменко Д.

Анісімова О. М., Харченко Т. Г. Ахновська І. О.

Баглюк Ю. Б. Балтачеєва Н.А.

Бандура М.В., Савченко І.В.

Беззубченко О.А.

Бударіна Н. О.

Васильців Т.Г.

УБЫВАЮЩИЕ ГОРОДА, ДЕПРЕССИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ: АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ- ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАН СНГ МИРОВОГО КРИЗИСА ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

РОЗВИТОК АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОЇ МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНОГО

ЗРОСТАННЯ ТА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАТЁЖНЫХ БАЛАНСОВ ПОЛЬШИ, ГРУЗИИ И УКРАИНЫ В

УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА РОЛЬ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ У ФОРМУВАННІ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ПОИСК ПОДОБИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАН ТРАНСФОРМАЦИИ ОПИСАННЫХ ИЗБРАННЫМИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В ОСНОВАНИИ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА КОХОНЕНА

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ МИРОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КАК СЛЕДСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

УКРАИНА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА МОЩНОСТИ ШАХТЫ С УЧЕТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЮ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций