О К Хоменко - Використання комп'ютерних технологій у вивченні іноземних мов - страница 1

Страницы:
1 

Випуск 4.

Хоменко Олександра Костянтинівна,

Національний університет «Острозька академія»

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

В сучасному світі є велика різноманітність комп'ютерних систем, ціллю яких є перевірка та оцінка знань студента в певній області. Суттєвий відсоток цих систем націлений на перевірку знань інозем­ної мови. Але попри різноманіття немає ідеальної системи, всі вони мають як переваги, так і недоліки. Тому і варто визначити найбільш розповсюджені проблеми та проаналізувати можливі шляхи їх ви­рішення.

Проблема вдосконалення освіти з використанням інформацій­них і комунікаційних технологій розробляється С.В. Патоковою, Е.С. Полат, Е.А. Ямбургом, С. Пейперт. Протиріччя між збільшеним освітнім потенціалом цифрових середовищ, здатним сприяти підви­щенню ефективності навчання і недостатнім рівнем впровадження їх у систему освіти і спричинило проблему дослідження.

Актуальність дослідження проблем вивчення іноземних мов зу­мовлена тим, що сучасний світ стає все більш тісним і динамічним, вимагаючи від людини все більшої обізнаності і комунікабельнос­ті, а тому володіння іноземними мовами є важливим компонентом загальноосвітньої і професійної підготовки спеціалістів. Однак ни­нішній стан підготовки студентів в цілому не забезпечує достатній рівень володіння іноземними мовами. Тому багато фахівців дослі­джують шляхи підвищення ефективності навчання. Одним із осно­вних шляхів цього є застосування комп'ютера. Суттєво поліпшити ситуацію у сфері навчання іноземних мов комп'ютер може завдяки тому, що він має можливість стимулювати всі види активності, по­чинаючи від читання і закінчуючи комунікацією, дозволяє застосо­вувати широкий діапазон учбових задач із різноманітною за модаль­ністю формою подання інформації, а також оперативний зворотний зв'язок, який відіграє дуже важливу роль у вивченні іноземної мови. Отже, комп'ютерне навчання дає змогу об'єктивно оцінювати рівень знань людини.

©Хоменко Олександра Костянтинівна, 2011

Мета роботи - на основі аналізу методичної літератури та муль­тимедійних програм за даною темою дослідити принципи реалізації комп'ютерних систем перевірки знання та їх види.

Завдання:

- дослідити програмне забезпечення як засіб підвищення ефек­тивності навчання;

- дослідити класифікацію програмного забезпечення;

- визначити області в яких комп'ютеризація матиме значний вплив на навчальний процес.

Ефективне застосування комп'ютерів у навчальному процесі цілком залежить від якості й концептуальної основи закладеної в ПК програми. Часто в основу систематизації типів програм покла­дений принцип незалежності, що відповідає педагогічним мірку­ванням. Незалежність у цьому випадку припускає здатність учнів брати участь у визначенні цілей і змісту своєї діяльності, впливати на процес навчання й управляти застосовуваними засобами, тобто устаткуванням і програмами. Класифікація програм складається по висхідній: від тих, які структурують роботу й навчання, до тих, які дозволяють робити це самим учнем [1: 118].

Керуючі програми виконують ряд традиційних функцій учителя, зокрема керування в класі. Вони містять команди, що не тільки сто­суються роботи на комп'ютері, але й, наприклад, дають різні вказів­ки учням для того, щоб щось перевірити.

Навчальні програми направляють навчання, виходячи з наявних знань і індивідуальних здатностей. Ці програми припускають засво­єння нової інформації.

Діагностичні (тестові) програми, призначені для діагностування, оцінювання знань, здатностей, умінь.

Тренувальні програми розраховані на повторення або закріплен­ня пройденного навчального матеріалу.

Імітаційні програми представляють той чи інший аспект реаль­ності за допомогою обмеженого числа параметрів для вивчення його основних структурних або функціональних характеристик.

Моделюючі програми вільної композиції надають у розпоряджен­ня учня основні елементи й типи функцій для моделювання певної реальності.

Програми типу «мікросвіт», схожі на імітаційно-моделюючі, од­нак не відбивають реальність; в ідеалі - уявлюване навчальне середо­вище, створюване при участі викладача.

Інструментальні програмні засоби забезпечують виконання кон­кретних операцій, наприклад, обробку тексту, складання таблиць, редагування графічної інформації.

Приведена класифікація дозволяє вірніше визначити дидактичну функцію програми при плануванні комплексного й тривалого на­вчання [3: 70].

В області викладання іноземних мов існує величезна кількість програмного забезпечення для вивчення безпосередньо мови:

1. Програми загального характеру, що припускають навчання всім видам мовної діяльності: читанню, говорінню, аудіюванню та письму.

Таких програм існує величезна кількість. Наведемо, як приклад, деякі з них.

Навчальний курс Reward зарекомендував себе ще в традиційному вигляді, але вже кілька років вчителі та учні можуть скористатися електронною версією цього курсу Reward Interactive. Користувачам доступна система дистанційного навчання через Інтернет. Відміною рисою цього курсу від подібних є те, що в нього включаються пись­мові вправи творчого характеру, перевірити які може тільки живий викладач, можливе спілкування в реальному часі, причому не тільки в текстовому, але й у голосовому режимі (у програмі ця функція на­зивається «Форум»). Крім того, курсом передбачені мережеві ігри й одержання учнями останніх новин англійською мовою.

2. Програми, що забезпечують навчання одного з аспектів мови: фонетиці, граматиці.

Найбільш відомими програмами цього пункту є Professor Higgins. Англійський без акценту - навчання фонетиці англійської мови. Осо­бливістю цієї програми є порівняння власної вимови з еталонним не тільки на слух,але й візуально.

3. Програми, що забезпечують навчання одному-двом видам мов­ної діяльності. Такі програми з'явилися порівняно нещодавно.

Як приклад можна привести програму серії English Reading Club, що включає кілька літературних додатків, які оформлені таким чи­ном, що текст можна читати, слухати (всі тексти озвучені англомов­ними носіями мови), коректувати вимову за допомогою вбудова­ної відомої методики Re-Wise. Крім цього, після кожного розділу можна знайти спеціальні вправи, спрямовані на розвиток основних мовних навичок - на перевірку розуміння прочитаного, закріплення граматичних конструкцій, активізацію нових слів, прогнозування сюжету й т.п.

3. Різні довідкові матеріали в електронному виді.

4. Словники. Найбільш відомими є словники сімейства ABBYY Lingvo, Oxford, Longman.

5. Енциклопедії: Britannica Encyclopedia, Microsoft Encarta Encyclopedia Standard.

Для орієнтації в такій кількості програмного забезпечення вчи­тель повинен навчитися аналізувати програми на технічному, ерго­номічному, психолого-педагогічному й інтерактивному рівнях.

Вважається, що комп'ютеризоване або дистанційне навчання сильно поступається традиційному навчанню з викладачем. Але це не завжди так.

Слід відзначити переваги використання комп'ютерних техноло­гій для роботи із текстом:

а) читання іншомовного тексту на комп'ютері, що характеризу­ється швидкістю й поверховістю (існуюче розходження між сприй­няттям тексту на папері й на екрані пов'язане з віковими й психоло-го-педагогічними особливостями студентів);

б) комп'ютерна форма презентації матеріалу вчить користувача не тільки вибору оптимальних форм подання на екрані різних видів інформації, але й організації переданого повідомлення (створенню гіпертексту), пошуку засобів виділення головної інформації й т.д.;

в) можливість розширення знань з країнознавства;

г) удосконалення професійної мультимедийно! компетенції, роз­виток навичок роботи з текстовими програмами;

д) підвищення ступеня обліку ергономічних вимог до навчальних матеріалів: учень може сам вибирати кольори й розмір шрифту, за­бирати або додавати малюнки, змінювати кольори, використані для оформлення тексту, підбирати ступінь яскравості й контрасту, виби­рати символи розмітки;

е) вивчення отриманого шаблона роботи з текстом, можливість ви­користання отриманих матеріалів і надбання знань у майбутньому [2].

Також можна використовувати комп'ютерні технології для ство­рення комп'ютерних курсів. Основні положення для їх створення можна сформулювати так:

- вузька орієнтація навчання й у зв'язку із цим мінімізація й кон­кретизація цілей навчання;

- забезпечення індивідуалізації навчання й орієнтацію на авто­номне навчання;

- опора на знання й досвід учнів;

- навчання на матеріалі тематики, що враховує потреби даної ка­тегорії учнів [4: 12].

Основна проблема створення мультимедійних курсів полягає в створенні матеріально-технічної бази, що відповідає сучасному рів­ню розвитку мультимедійної техніки. У випадку, якщо навчальний заклад в стані вирішити це завдання, виникає дві взаємозалежних проблеми: організаційно-методична та психологічна.

Отже, інформаційні технології дозволяють

- побудувати навчальну систему, яка забезпечує кожному студен­ту власну траєкторію навчання;

- докорінно змінити організацію процесу навчання учнів, форму­ючи в них системне мислення;

- раціонально організувати пізнавальну діяльність студентів у ході навчально-виховного процесу;

- використати комп'ютери з максимальної об'єктивності оціню­вання успішності студента.

Список літератури:

1. Бабанський Ю. К. Оптимізація процесу освіти / Ю. К. Бабанський. -К. : Рад.школа, 2007. - 198 с.

2. Гаврилов Б. В. Плюсы и минусы компьютеризированного обуче­ния иностранным языкам [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// linguact.hyperlink.ru/articles/gavrilov.html

3. Лаутербах Р. Программное обеспечение процесса образования / Р. Лаутербах, К. Фрей// Перспективы. Вопросы образования. - 1988. - № 3.-С.70-79.

4. Руденко-Моргун O.I. Комп'ютерні технології як нова форма навчан­ня / О. I. Руденко-Моргун // Іноземні мови в школі. - 2001. - №2. - С.12.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О К Хоменко - Використання комп'ютерних технологій у вивченні іноземних мов