М Маланюк, Н Маланюк - Використання автоматизованої системи контролю «екзаменатор» - страница 1

Страницы:
1 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

УДК 371

МИХАЙЛО МАЛАНЮК, НАДІЯ МАЛАНЮК

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ «ЕКЗАМЕНАТОР»

Досліджено особливості впровадження комп 'ютерної автоматизованої системи «Екзаменатор» для оцінювання рівня засвоєння знань, опанування технологій і набуття компетентностей студентами в освітньому процесі. Проаналізовано відповідність комп 'ютерної системи «Екзаменатор» вимогам, що висуваються до інформаційно-комунікаційних середовищ дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційна освіта, автоматизована система контролю, тест.

МИХАИЛ МАЛАНЮК, НАДЕЖДА МАЛАНЮК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ «ЭКЗАМЕНАТОР»

Исследованы особенности внедрения компьютерной автоматизированной системы «Экзамена­тор» для оценки уровня усвоения знаний, овладение технологий и приобретение компетентностей сту­дентами в обучении. Проанализировано соответствие компьютерной системы требованиям, предъяв­ляемым к информационно-коммуникационным средствам дистанционного образования.

Ключевые слова: дистанционное обучение, автоматизированная система контроля, тест.

MIKHAIL MALANIUK, NADIYA MALANYUK THE USAGE OF AN AUTOMATED MONITORING SYSTEM «EXAMENATOR»

The research analyses the features of implementation the automated computer system «Examenator» for evaluation the knowledge, technology and competencies of students in the educational process. The conformity of computer system to the requirements of information and communication media for distance education are analyzed.

Key words: distance learning, automated monitoring system, test.

У країнах Європейського союзу ідея неперервної пожиттєвої освіти реалізована не лише за рахунок ступеневого навчання, але й завдяки великим можливостям, які пропонують бажаю­чим навчатися. При цьому все більше молодих людей, які хотіли б здобути вищу освіту, відда­ють перевагу дистанційній формі навчання, що за якістю нічим не поступається іншим спосо­бам організації навчального процесу. Головною метою дистанційного навчання є надання од­накових освітніх можливостей населенню у будь-яких районах країни за допомогою інформа­ційних і телекомунікаційних засобів, а також підвищення якісного рівня освіти за рахунок більш активного використання наукового й освітнього потенціалу провідних університетів, академій, інститутів, наукових центрів та інших освітніх установ [3, с. 20-25].

Метою нашого дослідження є впровадження у дистанційну форму навчання і обґрунту­вання можливості використання автоматизованих систем контролю на прикладі АС «Екзамена­тор» для оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Експеримент з контролю ре­зультатів віддаленого навчання студентів за допомогою тестів показав, що дана система відпо­відає вимогам, які висуваються до апаратного, комунікаційного та програмного забезпечення комісією при Координаційній раді з питань стандартизації дистанційного навчання.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні основним завданням вищих навчальних за­кладів є забезпечення, підтримка та організація дистанційного навчання із використанням су­часних інформаційно-комунікаційних і педагогічних технологій. У наказі Міністерства освіти і науки України «Положення про дистанційне навчання» від 21.01.2004 р. під дистанційним на­вчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії від­далених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, створеному на ос­нові сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [4]. Для ре­алізації якісного дистанційного навчання необхідне системотехнічне забезпечення, яке включає в себе апаратне, телекомунікаційне, програмне, інформаційне забезпечення. Відповідно до «Положення про дистанційне навчання» до апаратного належать:

• сервери для розміщення дистанційних курсів та відповідних сервісних служб,

• робочі станції для викладачів і персоналу, які забезпечують процес дистанційного на­вчання, а також студентів, що навчаються дистанційно,

• мережне обладнання для об'єднання серверів та робочих станцій у єдину локальну си­стему та їх підключення до мережі Інтернет.

Телекомунікаційне забезпечення складається з телекомунікаційного обладнання, що за­безпечує об' єднання мереж, які задіяні у дистанційному навчанні, телекомунікаційного облад­нання, що забезпечує необхідну якість та пропускну здатність каналів зв'язку для інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу та їх доступу до інформаційних ресурсів, що є як у межах системи дистанційного навчання, так і в інших інформаційних джерелах, у тому числі мережі Інтернет.

Програмне забезпечення дистанційної форми навчання включає:

• системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів і робочих станцій;

• прикладне програмне забезпечення для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ре­сурсів;

• прикладне програмне забезпечення для підтримки функцій дистанційного навчання, що забезпечують загальну підтримку та адміністрування процесу дистанційного на­вчання;

• прикладне програмне забезпечення для викладачів, студентів і учнів, за допомогою якого реалізуються конкретні рішення організації та ведення навчального процесу у дистанційній формі;

• прикладне програмне забезпечення для створення навчальних матеріалів дистанційних курсів (редактори тексту, графіки, відео, звуку, анімаційні пакети тощо);

• інше програмне забезпечення, що рекомендується або розповсюджується навчальним закладом для його використання особами, що навчаються за дистанційною формою навчання.

До інформаційного забезпечення системи дистанційного навчання належать інформацій­ні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання: окремі дистанційні курси, електронні бібліотеки, нормативно-правова база, що стосується дистанційного навчання, інші бази та банки даних, у тому числі й ті, що є в мережі Інтернет.

У «Положенні про дистанційне навчання» від 21.01.2004 р. зазначено, що контрольні за­ходи у студентів дистанційної форми навчання передбачають самоконтроль, вхідний, поточ­ний, рубіжний і підсумковий контроль. Основною ж формою вхідного, поточного та рубіжного контролю є тестування. Крім того, поточний контроль здійснюється під час проведення прак­тичних, лабораторних, семінарських занять. Оцінювання результатів тестування, практичних та лабораторних робіт має здійснюватися дистанційно у двох режимах: автоматизовано та безпо­середньо викладачем. При цьому оцінка з семестрового контролю зберігається в електронному вигляді та дублюється на паперових носіях [4].

Ураховуючи все сказане вище, автоматизована система тестового контролю «Екзамена­тор» (рис. 1) відповідає всім вимогам, які висуваються до системотехнічного забезпечення дис­танційного навчання. Цю комп'ютерну програму можна використовувати для підтримки функ­ції контролю за навчальною діяльністю студентів дистанційної форми освіти. При цьому збері­гатиметься загальне функціонування та адміністрування освітнього процесу іншими інформа­ційними середовищами. Тестова система дає можливість одночасно використовувати усі наявні сучасні мережеві засоби on-line телекомунікації. Відповідно до вимог, як прикладне програмне забезпечення, АС «Екзаменатор» має дві складові: для викладачів і студентів. Комп'ютерна програма також передбачає можливість створення електронної бази навчальних контролюючих матеріалів.

Тестувальна система

Екзаменатор

Комплексне тестування. Хімія та біологія.

Номер екзаменаційного листа Г _Група Г

Рис. 1. Стартове вікно програми

АС «Екзаменатор» встановлюється на сервер розміщення дистанційних курсів, а на робо­чих станціях інсталюється клієнтська складова цієї системи. Інтерактивна взаємодія учасників навчального процесу забезпечується комп'ютерною мережею (рис. 2) за тим же принципом пе­редачі даних, що і в мережі Інтернет. Робота в системі не потребує додаткових знань і навичок, оскільки вона використовує технології MS Office у межах операційної системи Windows.

Використання мережі

І

а]

 

052

181

403

408

408а

414

417

427

443

поточ_мєтодика_граФІка [Закладк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знищити    Зберегти    Jf Відмовитись

Створити І

Рис. 2. Використання ресурсів мережі

Показник якості освіти — кількісна характеристика якостей особистості випускника ви­щого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його навчання та сфери майбутньої професійної діяльності. Світовий і вітчизняний досвід свідчать, що одним з найдос­коналіших методів вимірювання параметрів суб'єкта навчання є тести. Сучасний навчальний процес є поєднанням різних тестових методик:

• тести досягнень,

• педагогічні тести,

• тести критеріально-орієнтовані,

• психометричні тести.

Діагностична система контролю, яку ми пропонуємо, може використовувати кожну з ме­тодик зокрема і об' єднувати їх у вигляді комплексного тестування.

Слово «тест» мовою оригіналу означає «випробування», «іспит», «перевірка». На основі конкретних прикладів використання «Екзаменатора» для дистанційного тестування студентів та за результатами контролю знань нами зроблено висновок про перевагу даної форми контро­лю навчальних досягнень та вищу ефективність навчального процесу за допомогою цієї комп' ютерної програми порівняно з використанням засобів перевірки знань іншими комп' ютерними системами.

Принцип науковості педагогічного контролю передбачає відповідність тестів певним критеріям оцінки якості методів вимірювання, найважливішими з яких є об'єктивність, надій­ність, валідність, точність.

Для всіх учасників тестування створено однакові умови проведення дистанційного конт­ролю. «Екзаменатор» забезпечує об'єктивну оцінку знань, оскільки правильна відповідь є за­здалегідь означеною. Повторне тестування одним і тим же студентом без додаткового навчання не змінювало результату випробування і показника рівня знань. Для контролю надійності тесту і якості засвоєння знань нами були створені пакети тестів, які містили завдання одного і того ж рівня. Багато уваги було приділено валідності тестів. Ми досліджували контрольні завдання на валідність змісту, відповідності та прогнозу. Аналіз емпіричної валідності та отримане значен­ня коефіцієнта валідності є підтвердженням надійності досліджуваних тестів. Оскільки тестові завдання відповідали необхідним вимогам, очевидною є об' єктивність перевірки за відсутності впливу на результат особистісних стосунків «викладач — студент».

Н Обычный

Be б документ |ЦЩ| І   Разметка страницы

Панели инструментов

_l ?

А Шрифт

; Список...

Границы и заливка... SS Колонки... 11й   Направление текста...

_2?

Разрыв...

Номера страниц... Дата и время...

^ Перше

^ Правописание

Язык

Статистика... Письма и цассылки

Средства в Интернете...

_

I

4> Ста

Рис. 3. Вікно клієнта «Екзаменатора»

Проста робота з програмою дозволяє без труднощів систематично використовувати її не тільки для поточного чи рубіжного, але й для всіх інших видів контролю (рис. 3). Уведення пі­дсумкового контролю відповідно до кредитно-модульної системи навчання вимагає підготовки до його проведення. Студентів необхідно готувати до такого екзамену вже в процесі навчання. Слід проводити паралельно з підготовкою підсумкового тестового екзамену тестовий контроль за темами або розділами, що є дуже важливим у дистанційному навчально-виховному процесі. Впровадження комп'ютерного тестування і реалізація принципів систематичності та всебічнос­ті разом з іншими принципами забезпечує виконання найважливішої функції тестового контро­лю — прогнозуючої, яка практично не існує в інших формах оцінювання якості освіти. Оцінка знань дає можливість викладачам отримувати уявлення про якість і кількість опанованого сту­дентом матеріалу за дистанційної форми навчання.

Автоматизована перевірка результатів складання тестів вивільняє час викладача для ін­шої діяльності в навчальному процесі.

Отримання студентом тесту в on-line режимі та збереження результатів тестового випро­бування в електронному вигляді на сервері забезпечується надійною роботою контролюючої програми. Навіть за тимчасової втрати напруги в електромережі запропоновані завдання й отримані відповіді можуть бути відновлені.

Відкритість, справедливість, гласність і прозорість контролю забезпечується архівним файлом з результати тестування у вигляді апеляційної відомості, яку за бажання може перегля­нути як викладач, так і студент. Усі етапи здійснення контролю з використанням автоматизова­ної системи «Екзаменатор» є відкритими, результати випробування відомі всім учасникам од­разу, щойно закінчиться відведений на тест час.

Тестування з використанням автоматизованої системи має індивідуальний характер пере­вірки знань.

Усебічність перевірки забезпечується у системі змістом завдань, які повинні охоплювати теми відповідного розділу програми з навчальної дисципліни. Студентам можна запропонувати завдання як репродуктивні, так і на застосування знань і вмінь з можливістю творчого підходу до розв' язання проблеми.

При використанні автоматизованої тестової системи зберігаються основи дистанційного навчання — класичні принципи дидактики, які докладно описали в своїх працях Ю. К. Чабан­ський, А. В. Барабанщиков, С. П. Баранов, С. І. Зинов'єв та інші. Серед класичних принципів виділимо ті, які покладені в основу дистанційного навчання: науковість і доступність; наоч­ність; свідомість та активність; систематичність і послідовність; зв'язок теорії з практикою. Ре­алізація цих принципів для дистанційної форми навчання сприяє виявленню навчальної, вихов­ної, організуючої та діагностичної функцій педагогічного контролю. Використання спеціальних методик тестування, що використовуються на практиці, дає можливість оцінюванняфізичної та психологічної підготовки тих, хто навчається. Організуюча функція тестового контролю дозво­ляє створити єдину систему об' єктивного контролю стану навчально-виховної роботи в навча­льних закладах, особливо важливо для дистанційного навчання.

При використанні АС «Екзаменатор» збережено особливості дистанційного навчання. Оскільки дистанційна освіта збудована на принципах інформатизації освіти і широкому засто­суванні телекомунікаційних технологій, отже, має доповнюватись сучасними принципами, окремі з яких виділені В. Биковим [1, с. 85-86], Н. Клокар [2, с. 39]: інтерактивність передбачає міжсуб'єктну діяльність, діалог викладача зі студентом, взаємодію між суб'єктами навчального процесу; адаптивність забезпечує індивідуальний темп проходження навчання.

Великою перевагою даної тестової автоматизованої системи контролю є створення уніфі­кованих вимог, застосування єдиного критерію і норм оцінки, економія часу тих, хто складає іспит, і викладачів.

За допомогою ранжування доступу до навчальних матеріалів забезпечено безпеку та за­хист інформації. Викладач може легко переконатися завдяки роботі веб-камери, що студент у даний момент незалежно від його місця знаходження відповідає на запропоновані тести on-line.

Слід зазначити, що впровадження АС «Екзаменатор» у дистанційне навчання виявило певні проблеми використання цієї комп' ютерної програми. Найбільшою перешкодою її масово­го застосування для тестування у порівняно з іншими комп'ютерними системами, створеними для дистанційної освіти, є закритість системи від стороннього впливу на результати тестування, але це досягається за рахунок втрат окремих засобів телекомунікації з метою виключення мож­ливості «підказки» безпосередньо під час процесу контролю. Зазначимо також, що підготовка тестових завдань вимагає від викладача навиків роботи з текстом та рисунками, знання офісних технологій.

Засоби діагностики рівня якості освіти, рівня компетентності фахівців базуються на ви­користанні технології стандартизованого тестового контролю, яка є замкнутим циклом, що включає, як і АС«Екзаменатор», такі ж технологічні етапи:

• створення системи базових тестових запитань,

• конструювання тесту,

• проведення тестового екзамену,

• психометричний аналіз тесту та тестових завдань.

Структура зберігання і організації базових тестових завдань в «Екзаменаторі» є основою проектування тестів і може формально змінюватися при збереженні змісту після кожного вико­ристання тесту залежно від валідності одержаних результатів. Тестові запитання і відповіді можуть містити як текстову, так і графічну інформацію. За формою подання «Екзаменатор» опрацьовує завдання:

• закритої форми із запропонованими відповідями,

• відкритої форми з вільно конструйованими відповідями.

При конструюванні матриці підсумкового тематичного контролю викладач може викори­стати альтернативні тестові завдання, з однією правильною відповіддю або з множинним вибо­ром, організовані за принципами класифікації, кумуляції, циклічності і поєднання. Для визна­чення рівня знань студента дистанційної форми навчання вагомими є тестові завдання, що по­будовані за принципом встановлення відповідності або відновлення відповідності частин, на порівняння і протиставлення, на визначення причинної залежності, на відтворення правильної послідовності тощо. Для творчого застосування знань студентові у формі тестових завдань у АС «Екзаменатор» можуть бути запропоновані запитання відкритої форми, які перевіряються, на відміну від інших, не комп' ютером, а особисто викладачем. Він оцінює відповідь, а вистав­лену оцінку вводить у систему і в подальшому враховує при виставленні загального балу за те­му.

Висновки. Якість дистанційної освіти залежить від можливостей комп'ютерних систем, на яких базується навчальний процес. Підвищити рівень знань студентів дистанційної форми навчання можна завдяки впровадженню АС «Екзаменатор», що є ефективним засобом оціню­вання всіх рівнів когнітивного домену. Використання таких автоматизованих методик у системі дистанційної освіти дозволить скоротити фінансові витрати і час при підвищенні якості та ін­формативності, і надасть можливість значно підвищити відповідальність за свою діяльність тих, хто навчається, і викладачів, що досягається за рахунок об'єктивізації процедури педагогі­чного контролю.

Отже, створене програмне забезпечення для тестового контролю «Екзаменатор» є об'єктивною системою тестової оцінки знань та умінь. ЇЇ можна використовувати при всіх ви­дах педагогічного контролю дистанційного навчання. Робота АС «Екзаменатор» базується на сучасних технологіях педагогічних вимірів, які вимагають від розробників та користувачів не тільки високої кваліфікації в педагогіці і в предметній сфері, але й розуміння цілей підготовки фахівців певного профілю і глибоких знань з теорії тестування та її складових.

Перспективою подальших досліджень є обґрунтованім технорлогії впровадження комп' ютерного тестування з використанням АС «Екзаменатор» в електронне навчання вищої школи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України Інформаційне забез­печення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби технології : монографія / [В. Биков, О. Гриценчук, Ю. Жук та ін.] (Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання) — К. : Атіка, 2005. — 77 с.

2. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар. — Шлях освіти. — 2007. — №4 (46). —38 c.

3. Морзе Н. В. Компетентнісні задачі з інформатики / Н. Морзе, В. Кузьмінська (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. — Педрада. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. — 2008. — № 6 (13). — 25 c. (Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць).

4. Наказ МОН України № 40 від 21.01.2004 р. «Про затвердження Положення про дистанційне на­вчання» Режим доступу : до журн. http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/03.html.

5. Кузьмінська О. Г. Розвивальне дистанційне навчання: Проектування та досвід впровадження / Ку-зьмінська О. Режим доступу до журн. http://www.psy-science.com.ua/department/zbirnyk-2009/16.htm

Наукові записки. Серія: Педагогіка. — 2011. — 1.

Страницы:
1 


Похожие статьи

М Маланюк, Н Маланюк - Використання автоматизованої системи контролю «екзаменатор»