О В Піскунова - Визначення факторів розвитку малих підприємств на основі методів економетричного моделювання - страница 2

Страницы:
1  2 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином побудо­вано економетричні моделі (моделі панельних даних з фіксова­ними ефектами) обсягів реалізації продукції малим підприємст­вом на одного найманого працівника та обсягів валових капітальних інвестицій в основні засоби на одного найманого працівника. Параметри моделей оцінювались на основі статисти­чних показників діяльності малих підприємств за регіонами України з використанням однокрокового та двокрокового методу найменших квадратів. Побудовані моделі дозволяють дослідити фактори розвитку малих підприємств в регіонах України. Як по­казав проведений аналіз, збільшення обсягів реалізації продукції на одного найманого працівника визначається збільшенням інве­стицій в основні засоби на одного найманого працівника, а також гнучкістю підприємств (тобто здатністю щодо освоєння нових технологій або видів продукції), але значимо не залежить від ви­трат підприємства на інформатизацію. Суттєвим фактором збі­льшення обсягів інвестицій в основні засоби є прибуток прибут­кових підприємств, водночас збільшення відносної вартості праці у секторі малого бізнесу призводить до зменшення інвестицій в основні засоби.

Література

1. Абдуллаев Г. Ш. Математическое моделирование развития малого бизнеса в регионах России: Дис. канд. экон. наук: 08.00.13. Махачкала, 2004. — с. 159.

2. Басараева В. Г. Институциональные особенности развития мало­го бизнеса в регионах России. - М.: EERC, 2002. — 60 с.

3. Діяльність малих підприємств, 2009. Статистичний збірник. — К.: Державний комітет статистики України, 2010. — 182 с.

4. Діяльність малих підприємств, 2007. Статистичний збірник. — К.: Державний комітет статистики України, 2008. — 210 с.

5. Лук'яненко І., Городніченко Ю. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник — К.: Літера, 2002. - 350 с.

6. Рядно О. А., Піскунова О. В., Хрущ Я. В. Особливості розвитку малого бізнесу в Україні та вдосконалення системи його підтримки ор­ганами влади // Щорічник досліджень консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. — К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. -

С. 11—102.

7. Щетинин О. Развитие малого бизнеса в России. Региональный ас­пект — на сайте: http://www.nisse.ru/analitics.html?id=rmbra&part=main.

8. Vavryshchuk V. Small business in Ukraine: macroeconomic deter­minants. National University of «Kyiv-Mohyla Academy». Economics Education and Research Consortium. Master's Program in Economics. 2003.

Статтю подано до редакції 13.04.11 р.

УДК 519.8

Т. В. Манжос, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», О. М. Тертична, канд. фіз.-мат. наук, старший викладач кафедри вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РОЗМІРІВ РЕЗЕРВНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

АНОТАЦІЯ. Вивчається питання про оптимальний розмір резерв­ного товарного або виробничого запасу та оптимальний коефіці­єнт ризику, які дозволяють мінімізувати сукупні витрати на збері­гання та можливу дефіцитність. На основі статистичних даних знайдено такий коефіцієнт ризику для одного підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: резервний запас, коефіцієнт ризику, мінімізація витрат дефіцитності та зберігання.

АННОТАЦИЯ. Исследуется задача определения оптимального размера резервного товарного или производственного запаса и оптимальный коэффициент риска, которые позволяют минимизи­ровать суммарные издержки, связанные с дефицитностью и хра-

© Т. В. Манжос,

О. М. Тертична, 2011

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Піскунова - Визначення факторів розвитку малих підприємств на основі методів економетричного моделювання

О В Піскунова - Вплив податкової реформи в україні на зміну рівня податкового навантаження

О В Піскунова - Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства