О В Піскунова - Визначення факторів розвитку малих підприємств на основі методів економетричного моделювання - страница 1

Страницы:
1  2 

Формування ринкової економіки. 2011. № 26

3. Милованов В. П. Синергетика и самоорганизация: Экономика. Биофизика М.: Ком Книга, 2005 — 168 с.

4. Базыкин А. Д. Нелинейная динамика взаимодействующих попу­ляций Москва Ижевск: Ин т компьют. исслед., 2003 — 368 с.

Статтю подано до редакції 23.05.11 р.

УДК 330.322.54; 519.86

О. В. Піскунова, канд. техн. наук, доцент кафедри ЕММ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

АНОТАЦІЯ. На основі статистичних даних за регіонами України побудовано економетричні моделі для визначення факторів роз­витку вітчизняних малих підприємств-юридичних осіб. Досліджено фактори, що визначають збільшення обсягів реалізації та капіталь­них інвестицій в основні фонди малих підприємств у розрахунку на одного найманого працівника.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: мале підприємство, економетричне моделю­вання, моделі панельних даних, обсяги виробництва, інвестиції, основні виробничі фонди.

АННОТАЦИЯ. На основе статистических данных по регионам Ук­раины построены эконометрические модели для определения факторов развития отечественных малых предприятий. Исследо­ваны факторы, определяющие увеличение объемов реализации и капитальных инвестиций в основные фонды малых предприятий в расчете на одного наемного работника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малое предприятие, эконометрическое мо­делирование, модели панельных данных, объемы производства, инвестиции, основные производственные фонды.

ANNOTATION. Econometric model on basis of regional statistical date is developed for the testing of domestic small enterprises growth factors. The factors, which have an influence on growth of small enterprises production volume and small enterprises basic production assets per hired worker, are researched.

KEYWORDS: small enterprise, econometric modelling, panel data mo­del, production volume, investment of capital, basic production assets.

© О. В. Піскунова, 2011

409

Постановка проблеми. Малий бізнес — невід'ємна складова будь-якої ринкової господарської системи, основа її інноваційно­го розвитку, це сама динамічна, гнучка форма ділового життя. Завдяки малому бізнесу в економіках, що розвиваються, відбува­ється формування ринкового конкурентного середовища, станов­лення середнього класу, вирішуються проблеми зайнятості. Вод­ночас, цей сектор економіки найбільш уразливий до дії неспри­ятливих факторів. Тому важливою умовою його розвитку є дер­жавна підтримка, яка здійснюється майже в усіх країнах світу, як в розвинених, так і в тих, що розвиваються. Розробка заходів що­до підтримки малого підприємництва з боку державних та місце­вих органів влади має грунтуватись на глибокому науковому ана­лізі проблеми з використанням сучасних методів наукових до­сліджень, зокрема з використанням економіко-математичних ме­тодів. Слід зазначити, що без чіткого уявлення про те, які меха­нізми впливають на розвиток малого підприємництва на регіо­нальному рівні, неможливо розробити ефективну політику спри­яння цьому процесу. Для дослідження таких механізмів доцільно застосовувати методи економетричного моделювання.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених проблемам малого бізнесу в Україні, майже відсутні дослідження, виконані на основі статис­тичних даних з використанням методів економетричного моделю­вання. Серед останніх відмітимо наукові праці [6, 8], в яких дослі­джуються фактори розвитку малого підприємництва в регіонах України. Можна відмітити, також, наукові праці [1, 2, 7], де дослі­джуються інституціональні фактори розвитку малого підприєм­ництва в регіонах Росії, які багато в чому такі ж, як і в регіонах України. Слід зазначити, що вказані праці спрямовані, перш за все, на виявлення факторів розвитку малого підприємництва за раху­нок залучення нових підприємців та створення нових малих під­приємств. Водночас, важливе значення для розвитку малого під­приємництва в Україні має підвищення ефективності діяльності вже існуючих підприємств, тому актуальним є дослідження на ре­гіональному рівні факторів розвитку малих підприємств на основі статистичних показників їх діяльності.

Мета статті визначення факторів розвитку малих підпри-ємств-юридичних осіб на основі статистичних показників їх діяль­ності за регіонами України з використанням методів економетри-чного моделювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. В якості джерела інформації використовувались дані Держкомстату України [3, 4].

Слід зазначити, що починаючи з 2008 р. згідно з Законом України від 18.09.2008 № 523-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємниць­кої діяльності» застосовуються нові критерії віднесення підпри­ємств до категорії малих, середніх та великих. Так, малими тепер вважаються підприємства, на яких середньооблікова чисельність працюючих не перевищує за звітний (фінансовий) рік 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) — 70 млн грн. За старими критеріями малими вважались підприємс­тва з середньою кількістю працівників за звітний період, що не перевищує 50 осіб, та з обсягом доходу від реалізації, що не пе­ревищує суми, еквівалентної 500 тис. євро. Внаслідок такої зміни критеріїв та, як наслідок, розширення вибірки підприємств, від­несених до малих, за рахунок підприємств з річним обсягом реа­лізації, вищим за 500 тис. євро та меншим за 70 млн. грн, значен­ня деяких показників розвитку малих підприємств суттєво зміни­лись, що можна бачити з табл. 1, де наведено показники діяльно­сті вітчизняних малих підприємств — юридичних осіб за 2002— 2009 рр. у розрахунку на одне підприємство. Розрахунки викона­но автором на основі даних Держкомстату України для підпри­ємств, що вважаються малими як за старими, так і за новими кри­теріями. Оскільки Держкомстатом України, починаючи з 2008 р. не наводяться дані щодо кількості малих підприємств, цей показ­ник було розраховано на основі даних щодо кількості малих під­приємств на 10 тис. осіб наявного населення та щодо кількості наявного населення на кінець відповідного року.

Для виявлення факторів, що визначають розвиток малих під­приємств в регіонах України, використовувався метод економет-ричного моделювання, який передбачає побудову залежностей між економічними показниками на основі статистичних даних за допомогою певних математичних методів.

У дослідженні використовувались панельні дані за регіонами України за 2002—2007 рр. (використовувати дані за 2008 і 2009 рр. ми не мали змоги внаслідок зміни критеріїв віднесення підпри­ємств до малих). Таким чином, для кожного регіону ми мали дані за кілька періодів. Така структура даних дозволяє будувати більш глибокі та змістовні економетричні моделі та отримувати відповіді на питання, які недоступні у рамках, наприклад, регресійних мо­делей, що базуються тільки на даних спостережень за об'єктом у фіксований момент часу. Зокрема, виникає змога враховувати та аналізувати індивідуальні відмінності між регіонами України, що неможливо зробити в рамках стандартних регресійних моделей.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Значення показника для підприємств, віднесених до малих за

критеріями

 

 

 

старими

 

 

 

новими

 

 

Показник

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Кількість найманих працівників, осіб

8

7

7

6

6

5

6

6

7

6

Обсяг реалізованої про­дукції (робіт, послуг), тис. грн

195

239

262

281

294

327

1065

1237

1483

1324

Валові капітальні ін­вестиції в основні за­соби, тис. грн

12

16

20

21

31

34

48

56

72

45

Відношення обсягу ін­вестицій в нові основ­ні засоби до загально­го обсягу інвестицій в основні засоби,%

84,9

59,7

58,1

68,1

56,6

63,3

64,2

69,3

74,4

70,4

Витрати на інформа­тизацію, тис. грн.

0,71

0,94

0,93

0,87

1,13

1,27

1,96

2,31

2,60

2,42

Прибуток від звичай­ної діяльності до опо­даткування прибутко­вих підприємств, тис. грн

13,8

15,3

21,4

23,9

34,2

39,6

56,7

72,5

96,5

95,5

Відношення середньо­го збитку збиткового підприємства до сере­днього прибутку при­буткового підприємс­тва, разів

1,98

2,20

2,22

1,98

1,85

2,26

1,43

1,59

3,65

2,48

Відношення зарплати на малих підприємст­вах до середньої зар­плати по всіх підпри­ємствах, %

59,9

58,8

56,0

54,9

54,7

53,2

61,1

60,4

61,3

62,4

В результаті проведених досліджень побудовано такі моделі:

• модель обсягів виробництва та реалізації продукції на одно­го найманого працівника v _l (модель виробничої функції малих підприємств);

• модель валових капітальних інвестицій в основні засоби на одного найманого працівника iof _ l.

Через те, що вибірка вичерпує генеральну сукупність, моделі було специфіковано на основі панельних даних з фіксованими ефектами. Оскільки інфляція у розглядуваний період була не ду­же значною, то у розрахунках використовувались номінальні по­казники. Усі змінні, що вимірюються у гривнях, брались у розра­хунку на одного найманого працівника, крім того розглядались не самі ці змінні, а їх натуральні логарифми. Розрахунки прово­дились за допомогою статистичного програмного пакету Stata.

При побудові моделі виробничої функції малих підприємств в якості фактора, що визначає збільшення обсягів реалізації на од­ного найманого працівника, розглянуто, в першу чергу, обсяг ін­вестицій в основні засоби на одного працівника iof _ l. Крім того, розглянуто відношення інвестицій у нові основні засоби до інвес­тицій у старі основні засоби iofn _ iof та витрати на інформатиза­цію vitrinf _ l. Зазначимо, що показник iofn _ iof можна якоюсь мірою трактувати як показник гнучкості підприємств, оскільки придбання та виготовлення нових основних засобів пов' язане з освоєнням нових для підприємства технологій або видів продук­ції. Включення показників iofn _iof і vitrinf_l до моделі обумов­лене тими міркуваннями, що використання нових основних засо­бів та інформатизація управлінського й виробничого процесу повинні сприяти збільшенню обсягів виробництва малим підпри­ємством.

Отримані результати оцінки параметрів моделі виробничої функції малих підприємств наведено у табл. 2.

Як і очікувалось, параметр при змінній iof _ l виявився додат­ним і значимим при найвищих рівнях довіри, але еластичність обсягів реалізації за інвестиціями в основні засоби не велика: 0,4. Тобто збільшення інвестицій в основні засоби на одного праців­ника на 1% приводить за інших рівних умов до збільшення обся­гів реалізації на одного працівника на 0,4 %. Як бачимо з табл. 2, отримано значимий додатний параметр при змінній vytrinf _ l, щовідповідає нашим очікуванням. Еластичність обсягів реалізації за даним показником дорівнює 0,23. Водночас несподівано виявив­ся не значимим коефіцієнт при змінній iofn _ iof .

Таблиця 2

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ (ЗАЛЕЖНА ЗМІННА — ln(v _ l), R 2 = 0,80)

Variable

| Coef.

Std. Err.

t

P > |t|

[95 % Conf. Interval]

----------------------------+------------------------------------------------------------------------

ln(iof_l)

| 0,3965

0,0386

10,27

0,000

0,3201 0,4730

iofn _iof

| 0,0012

0,0009

1,25

0,212

-0,0007 0,0030

ln(vytrinf _ l)

| 0,2275

0,0485

4,69

0,000

0,1316 0,3235

const

| 3,6117

0,1873

19,28

0,000

3,2410 3,9825

----------------------------+------------------------------------------------------------------------

F test that all u_i = 0: F(24, 122) = 6,55        Prob > F = 0,0000

При побудові моделі інвестицій малих підприємств в основні виробничі фонди iof_l до складу регресорів було включено по­казники prib _l, zbit _ prib та mzp _ zp. Інвестиції в основні вироб­ничі фонди малого підприємства можуть здійснюватись або за рахунок отриманого підприємством прибутку або зовнішньої фі­нансово-кредитної допомоги. Нажаль за відсутності необхідних статистичних даних щодо обсягів такої допомоги на регіональ­ному рівні ми можемо врахувати в моделі тільки перше джерело інвестицій (фактор prib _l ).

Показник zbit _ prib можна якоюсь мірою трактувати як оцін­ку ризикованості діяльності малих підприємств, яка має впливати на їхню інвестиційну стратегію. Якщо припустити, що для певно­го регіону середні обсяги випуску збиткового і прибуткового підприємства не відрізняються, то відношення zbit _ prib буде ха­рактеризувати небажані відхилення ціни на продукцію підприєм­ства відносно попереднього періоду: чим більші значення цього показника, тим більшими є небажані відхилення ціни. Показник mzp_ zp, що характеризує відносну дохідність праці у секторі малого бізнесу, також має впливати на обсяги інвестицій: віднос­на низька вартість праці в секторі малого бізнесу повинна стиму­лювати підприємців робити інвестиції в основні засоби малих підприємств з метою розширення виробництва.

Результати оцінки параметрів моделі інвестицій в основні ви­робничі фонди малих підприємств наведені в табл. 3.

Таблиця 3

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙ

В ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

(ЗАЛЕЖНА ЗМІННА - ln(iof _ l) , R 2 = 0,53)

Variable | Coef. Std. Err. tP > |t| [95 % Conf. Interval] --------------------------+--------------------------------------------------------------------------

ln(prib _ l) | 0,7580        0,0772   9,82     0,000     0,6056 0,9103

zbit_prib | 0,3706     0,0704  5,26   0,000   0,2317 0,5096

mzp_zp |-0,0518     0,0060 -8,65   0,000   -0,0636 -0,0400

const | 3,4685     0,4733  7,33   0,000   2,5344 4,4027

--------------------------+--------------------------------------------------------------------------

F test that all u_i = 0: F(24, 172) = 5,93 Prob > F = 0,0000

Як бачимо з табл. 3, усі отримані оцінки параметрів можна вважати значимими на рівні значимості, меншим за 0,1 %. Згідно отриманих результатів суттєвим фактором збільшення обсягів ін­вестицій в основні засоби iof_l є прибуток прибуткових підпри­ємств prib _l : збільшення цього фактора на 1 % приводить за ін­ших рівних умов до збільшення інвестицій в основні виробничі фонди на 0,76 %. Значення відповідного параметра моделі можна трактувати як оцінку коефіцієнта реінвестування. Як і очікува­лось, коефіцієнт при змінній mzp_zp виявися від'ємним: збіль­шення відносної вартості праці у секторі малого бізнесу призво­дить до зменшення інвестицій в основні засоби на 0,05 %. Вод­ночас знак коефіцієнта, що відповідає фактору zbit _ prib , виявив­ся додатним, що можна, можливо, пояснити тим, що за більшої схильності до ризику підприємці роблять і більші інвестиції.

Зазначимо, що за результатами F-тесту припущення про від­сутність індивідуальних ефектів для обох моделей обґрунтовано спростовується. Аналіз індивідуальних ефектів, розрахованих для регіонів України за двома описаними моделями, показує, що для першої моделі додатні значення індивідуальних ефектів мали, як правило, східні економічно-розвинені промислові регіони Украї­ни, тобто можна сказати, що обсяги виробництва малих підпри­

ємств, крім розглянутих у моделі факторів, визначаються ще й рівнем економічного розвитку регіону. Для другої моделі додатні значення індивідуальних ефектів мали, як правило, західні регіо­ни країни.

Слід звернути увагу на той факт, що в моделі виробничої функ­ції малих підприємств ми використовували в якості фактора ен­догенну змінну iof _ l. Тому, взагалі кажучи, ми не мали б для оцінки невідомих параметрів моделі застосовувати звичайний метод найменших квадратів, бо він дає зміщені та не консистент­ні оцінки. Одним з виходів з такої ситуації є застосування дво-крокового методу найменших квадратів. Основна ідея цього ме­тоду полягає в тому, що на першому етапі оцінюється допоміжне регресійне рівняння залежності ендогенної змінної (що виявилась в правій частині початкового рівняння) від інструментальних змінних та інших екзогенних змінних первісного рівняння. Потім на основі даного економетричного рівняння знаходимо розрахо­вані (fitted) значення ендогенної змінної. Ці розраховані значення не містять в собі ендогенності, яка наявна у вихідних даних для досліджуваної ендогенної змінної. Іншими словами, ми очищає­мо досліджувану змінну від ендогенності. На другому етапі ми оцінюємо початкове рівняння, замінивши ендогенний регресом на його розраховані значення, отримані з допоміжного рівняння, оціненого на першому етапі [5].

У табл. 4 наведені результати оцінки параметрів моделі виро­бничої функції малих підприємств, отримані за двокроковим ме­тодом найменших квадратів.

Таблиця 4

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ

ЗА ДВОКРОКОВИМ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ (ЗАЛЕЖНА ЗМІННА — ln(v _ l), R 2 = 0,70)

Variable

| Coef.

Std. Err.

z

P > |z|

[95 % Conf. Interval]

-----------------+------------------------------------------------------------------------------------

ln(iof_l)

| 0,6725

0,0885

7,60

0,000

0,4990 0,8461

iofn _iof

| 0,0043

0,0014

3,06

0,002

0,0015 0,0071

ln(vytrinf _ l)

| -0,0722

0,1004

-0,72

0,472

-0,2691 0,1246

const

| 2,4012

0,3998

6,01

0,000

1,6176 3,1848

-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------

F test that all u_i = 0: F(24,122) = 5,06 Prob > F = 0,0000

Як бачимо з табл. 4, результати оцінки параметрів моделі ви­робничої функції двокроковим методом найменших квадратів відрізняються від результатів, отриманих за звичайним методом найменших квадратів. По-перше, еластичність обсягів виробниц­тва за інвестиціями в основні засоби зросла більше ніж у півтори рази, крім того коефіцієнт при змінній iofn_iof виявився значи­мим (при рівні значимості, меншим за 1 %), а коефіцієнт при змінній ln(vytrinf _ l) був вже не значимим. З точки зору економі­чної теорії такий результат вбачається більш зрозумілим.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Піскунова - Визначення факторів розвитку малих підприємств на основі методів економетричного моделювання

О В Піскунова - Вплив податкової реформи в україні на зміну рівня податкового навантаження

О В Піскунова - Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства