М І Чинник - Визначення стадії фінансового розвитку підприємства в процесі розробки антикризової фінансової стратегії - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК  658.1   (0 75)

Чинник М . І.

Магістр 1 курсу фінансового  факультету ХНЕУ

ВИЗНАЧЕННЯ   СТАДІЇ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА   В   ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

А н о т а ц ія .   Розглянуто   п ід х ід до підприємства  на  основі позиціонування також      надано      рекомендації щодо с т р а т е г ії п ід п р и є м с т в а .

изначення   с т а д ії фінансового розвитку його  у матриці ф інансових стратегій, а формування      антикризової фінансової

Аннотация. Рассмотрен подход к определению стадии финансового развития предприятия с помощью позиционирования его в матрице финансовых стратегий, а также приведены рекомендации относительно формирования антикризисной финансовой стратегии предприятия.

A n n o ta tio n . The a rtic le development stage based on recommendations to the for presents    an    approach to its position  in  the m atrix o і a tio n of a n ti - crisis financial

the definition of financial f financial strategies, and strategy of the enterprise.

Ключові слова: с т а д ія фінансового розвитку підприємства, матриця фінансових стратегій Франшона - Романе, анти кризова фінансова стратегія.

Функціонування сучасних соціально - економічних систем характеризується наявністю значної кількості дестабілізуючих чинників, які є результатом трансформаційних та інтеграційних процесів останніх років. У цих умовах перед вітчизняними підприємствами постає проблема

формування антикризової фінансової стратегії для запобігання кризових ситуацій та протидії негативним явищам та процесам, які несуть загрози і порушують інтереси   підприємства   щодо  сталого розвитку.

Оскільки антикризова фінансова стратегія (АФС) є відображенням тих негативних тенденцій, що є характерними для господарської діяльності підприємства, то першочергово постає

завдання щодо визначення стадії фінансового розвитку підприємства (СФРП), для формування адекватної, збалансованої та гнучкої антикризової фінансової страте гії.

Загалом проблеми сутності та закономірностей моделей життєвого циклу орган із а ц ії досл ід жувались такими науковцями, як: І. Адізес, Л. Гріннер, О. Кузьм ін, Н. Степаненко, О. Мельник, Ж. Ліппіт, І. Мазур, Н. Ольдерогге, В. Шапіро, Г. Козаченко, Г. Атаманчук, Н. Нижник, В. Цвєткова та ін. Але досі залишається невизначеним питання щодо визначення стадій фінансового розвитку підприємства.

Відповідно до цього метою даної роботи є визначення СФРП в процесі розробки  його антикризової фінансової стратегії.

©   Чинник   М. І. , 2012

Варто    погодитись    з    підходом,    розробленим    в    роботі   [1],   за    яким СФРП визначаються   за   допомогою   матриці  фінансових   стратегій   Франшона   -   Романе і ототожнюються     з     базовими     стадіями     життєвого     циклу     фірми,     такими, як становлення, стабілізація, гальмування.

Отже,   матриці   фінансових    стратегій    Франшона    -    Романе    ґрунтуються на розрахунку трьох коефіцієнтів:

результат господарської діяльності (формула 1);

результат фінансової діяльності (формула 2);

результат фінансово - господарської діяльності (формула 3) [2].

РГД        =        БР        -       АФЕП        -       ВІ       + ЗПМ,

(1 )

де БР - брутто - результат від експлуатації інвестицій; АФЕП - зміна фінансово - експлуатаційних потреб; ВІ - виробничі інвестиції; ЗПМ   - звичайний продаж майна.

РФД      =      АПК      -     В     -     ПНП      -           + ДВФД),

(2)

де АПК - зміни позикових коштів;

В - відсотки, вартість фінансування; ПНП  - податок на прибуток; Д  - дивіденди;

ДВФД  - інші доходи і витрати фінансової діяльності.

РФГД

РГД

РФД

(3)

+

Залежно від значень результату фінансової діяльності і результату господарської діяльності підприємство може займати таке положення в матриці, що зображена в табл. 1, а також в ід носитись до тієї чи іншої СФРП, відповідно до підходу, розробленого  в  роботі [1].

Таблиця 1

М атриця ф інансових стратегій

Стад ії ф інансового розв итку

Гальмування

С т а б іл із а ц ія

Зростання

Показники

РФД  < 0

РФД  = 0

РФД  > 0

РГД  > 0

1

4

8

РГД  = 0

7

2

5

РГД   < 0

9

6

3

Квадрати 1, 2 і 3 (головна діагональ матриці) є зоною рівноваги. Над діагоналлю (квадрати 4, 5, 8) знаходиться зона успіхів, у якій значення показників позитивні і відбувається створення ліквідних засобів. Чистий грошовий потік стійко позитивний,   фінансовий    ризик   мінімальний.   Під   діагоналлю    (квадрати   7,   6, 9)знаходиться зона дефіцитів, у ній відбувається споживання ліквідних засобів і значення  показників  негативні [3].

Отже, використовуючи розглянуту матрицю фінансових стратегій, виконаємо позиціонування підприємства в ній на базі фінансових показників харківського заводу " Оргтехніка ", основним видом діяльності якого є здавання в оренду власного нерухомого майна.

У табл. 2 подані розраховані дані за період 2009 - 2011 рр.

Таблиця 2

Розраховані коефіцієнти  матриці фінансових стратегій ПАТ  " Харківський  завод  " Оргтехніка "

Показник

2 0 0 9 р .

2 0 10 р.

2 0 11   р.

Результат господарської діяльності

3

9 2 9,50

2

8 9 7,5 0

3

9 2 9,5 0

Результат фінансової діяльності

-4 0 8

-4 6 5

-6 4 5

Результат          фінансово - господарської діяльності

3 5 2 1 ,5

2 4 3 2,5

3 2 8 4,5

Відповідно      до      отриманих      значень      визначимо      місце досліджуваного підприємства в одному із дев'яти квадратів матриці (табл. 3).

Таблиця 3

Позиціонування  Харківського заводу " Оргтехніка " в матриці фінансових стратегій

Стад ії

 

 

 

 

ф інансового

Гальмування

С т а б іл із а ц ія

Зростання

розв итку

 

 

 

 

Показники

РФД  < 0

РФД  = 0

РФД  > 0

 

 

 

 

 

 

1

"-------

 

 

РГД  > 0

Х а р к ів с

ь к и й ^s>"

 

8

 

завод

 

 

 

" О ргтехніка "

 

 

РГД  = 0

7

 

2

5

РГД   < 0

9

 

6

3

Отже, відповідно до проведених розрахунків у 2009 - 2 01 1 рр. підприємство знаходилось у квадраті 1, який відповідає фінансовій стратегії " Батько сімейства ", яка характеризується рівноважним фінансовим станом та темпами економічного зростання нижчими за можливі, а також наявними резервами для розширення господарської діяльності.

Поточне   фінансове   становище   визначає  знаходження   підприємства   на такій стадії фінансового розвитку, як гальмування, за якої:

відбувається в ід мова в ід залучення додаткових джерел фінансування внаслідок низького рівня ділової активності, унаслідок чого знижується прибутковість господарської діяльності;

зменшується відсоток реінвестування прибутку підприємства;

збільшуються обсяги дебіторської заборгованості, що зменшує рівень маневреності  підприємства   в   короткостроковому   періоді,   оскільки   грошові кошти

" заморожуються " в неліквідних статтях. Така ситуація спонукає підприємство до збільшення обсягів короткострокової заборгованості, що генерує ризик втрати платоспроможності.

Як зображено в табл. 3, наявне фінансове становище може генерувати перехід підприємства у фінансову стадію стабілізації у квадраті 4 (фінансова стратегія " Стійка рівновага " ) та квадраті 2 (фінансова стратегія " Рантьє ") за умови позитивних тенденцій у діяльності суб'єкта господарювання, а також у квадрат 7 (фінансова стратегія " Епізодичний дефіцит") унаслідок погіршення фінансового становища.

Відповідно до цього, актуальною стратегічною метою у розрізі антикризової фінансової стратегії підприємства є забезпечення стійкого економічного зростання для уникнення розвитку кризових явищ  у діяльності підприємства.

Досягнення визначеної стратегічної мети можливе за рахунок або збільшення обсягів чистого прибутку, або внаслідок зменшення частки чистого прибутку, що направляється на виплату дивідендів. Доцільним шляхом збільшення рівня економічного зростання підприємства є підвищення загальної рентабельності господарської діяльності Харківського заводу " Оргтехніка ", оскільки зменшення виплати дивідендів йде у розріз з основним фінансовим інтересом підприємства -максимізація  добробуту власників.

Відповідно до особливостей ведення господарської діяльності

досліджуваного підприємства основним шляхом забезпечення зростання чистого прибутку є збільшення виручки в ід реалізації послуг, оскільки прямого впливу на рівень собівартості реалізованих послуг керівництво підприємства не має (собівартість складається з орендної плати, значну частину якої складають комунально - експлуатаційні витрати утримання об'єктів оренди), а інші операційні витрати є незначними.

Досягнення зростання виручки в ід реалізації послуг є можливим за рахунок виконання наступних цілей підприємства, що стосуються маркетингу, клієнтів, персоналу та фінансового управління .

Підвищити рівень цін на послуги досліджуваного підприємства, але при цьому не втратити конкурентну перевагу на ринку комерційної нерухомості Харкова (ціни на оренду приміщення є нижчими за середньогалузеві у місті).

Збільшити кількість об'єктів оренди за рахунок остаточного переведення наявного виробничого  приміщення до складу інвестиційної нерухомості.

Наступною важливою метою, яка забезпечить зростання виручки від реалізації, є збільшення клієнтської бази, до того ж у підприємства існують можливості забезпечити нових контрагентів орендним приміщенням. Для досягнення визначеної мети необхідно:

забезпечити  ефективну рекламну кампанію  послуг підприємства;

модернізувати та провести реконструкцію інвестиційної нерухомості, що не тільки забезпечить приток нових клієнті, орієнтованих на якісні послуги, а й надасть підґрунтя для  підвищення ціни оренди ;

підвищити якість обслуговування клієнтів.

Для проведення модернізації інвестиційної нерухомості перед керівництвом підприємства постає завдання залучення додаткових довгострокових джерел фінансування, оскільки на даному етапі розвитку підприємство не володіє необхідними фінансовими ресурсами. До того ж використання довгострокового позикового капіталу дає можливість зменшити період модерн із а ц ії нерухомості (чого неможливо досягти, коли власні ресурси обмежені), а отже, швидше отримати ефект від  виконаних завдань та витрачених фінансових ресурсів.

Щодо якості обслуговування клієнтів, то підприємству необхідно вирішити такі завдання:

прискорити укладання договорів оренди;залучити до роботи професійних та кваліфікованих менеджерів по роботі з клієнтам и;

підвищити загальний рівень кваліфікації персоналу, що також позитивно вплине на продуктивність праці робітників.

Варто зауважити, що на даному етапі розвитку Харківського заводу " Оргтехніка " в процесі його господарської діяльності виникають проблеми, пов'язані з платоспроможністю підприємства у короткостроковому періоді, що можуть негативно вплинути на швидкість досягнення визначеної стратегічної мети. Такими проблемами є тенденція щодо зростання рівня дебіторської заборгованості та нестача абсолютно ліквідних активів для покриття короткострокової заборгованості. Отже, підприємству необхідно зменшити розміри дебіторської заборгованості за рахунок надання знижок клієнтам за миттєву оплату послуг, або скорочуючи строки кредитування, а також постійно підтримувати необхідний рівень абсолютної ліквідності підприємства.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М І Чинник - Визначення стадії фінансового розвитку підприємства в процесі розробки антикризової фінансової стратегії