Н Б Проценко, Б А Писаренко - Визначення ресурсів для створення резервів забезпечення економічної стійкості підприємств - страница 2

Страницы:
1  2 

об'єм випуску продукції за оцінюваний період; 0 - порогове значення об'єму випуску продукції за той же період, при якому відшкодовуються умовно-постійні і змінні витрати на виробництво продукції.

Виходячи з цього, економічна стійкість підприємства є функцією від об'єму продаж (виручки), рівня постійних і рівня змінних витрат:

Ап = f (ЯД, Д), (6) А А

" - економічна стійкість підприємства;   ' - об'єм продажу продукції; Вп , Вз -

відповідно постійні та змінні витрати.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сьогодні забезпечення довгострокової економічної стійкості промислових підприємств неможливе без змістовно-орієнтованого формування та раціонального використання ресурсів для створення резервів виробничої системи на всіх стадіях її життєвого циклу. Виходячи із об'єктивної необхідності забезпечення довгострокової економічної стійкості в умовах нестабільного ринкового середовища необхідно здійснювати подальший пошук шляхів оптимізації резервів виробничих систем, що сприятиме підвищенню ефективності та прибутковості промислових підприємств.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Александрова В.Е. Экономический рост и окружающая среда / В.Е. Александрова. - Донецк: ИЭП НАНУ, 1996. - 158 с.

2. Антикризисное управление: от банкротства - к финансовому оздоровлению: [под ред. Г.П. Иванова]. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. - 320 с.

3. Архиереев С.И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночных трансформаций: монография / С.И. Архиереев. - Х.: Бизнес-Информ, 2000. - 283 с.

4. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством / В.П. Астахов. - М.: Ось - 89, 1995. - 80 с.

5. Барановский В.К. Концепция перехода Украины на модель устойчивого развития / В.К. Барановский // Экономика Украины. - 2001 - № 7. - С. 78-83.

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом? / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 384 с.

7. Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий: монография / В.А. Василенко. - К.: Центр учебной литературы, 2005. - 648 с.

8. Грамотенко Т.А. Банкротство предприятий: экономические аспекты. / Т.А. Грамотенка. - М.: ПРИОР, 1998. - 176 с.

9. Данилишин Б.М. Сталий розвиток України: реалії і проблеми / Б.М. Данилишин // Проблеми сталого розвитку України. - К.: БМТ, 2000. - 402 с.

10. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизмы обеспечения: монография / А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко. -К.: Либра, 2003. - 280 с.

11. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л.О. Лігоненко. - К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 580 с.

12. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия / Т.Е. Унковская. - К.: Генеза, 1997. - 326 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н Б Проценко, Б А Писаренко - Визначення ресурсів для створення резервів забезпечення економічної стійкості підприємств