О Шаблій - Визначення початкових швидкостей руху розплавленого металу в технологічному тигелі - страница 2

Страницы:
1  2 

0 Ъ Ъ

x nna

V =

nnr/3r/4 sh

Ъ (id

nx n

a(n1T2ch--        772T1ch(x - b))

0 =_a_a_

z , nnb

nnnxr]1 sh-

a

де т1, т2, т3, т4 — значення дотичних напружень на границях х=0, х=в, z=0, z=a, які дорівнюють:

т1 = \Px;r2 = Л2 P2;t3 = Л3 P3;t4 = X4P4. (12)

При цьому

^1,3,4 є [0,00132 ; 0,00134], ^2 =0,03. (13)

Приймаємо також, що

П=П1=П2=П3=П4=0,0047 МПа-с. (14)

Прийнявши а=0,11м, в=0,035м, n=1, h=1м, Р=1 КГ/м2, з допомогою (11) знайдемо початкові значення Vx° , Vz° : Vx0(z = 0) = -2.131 x 10-4 м/сек, Vx0(z = a) = -2.394 x 10-4

м/сек, Vz0(x = 0) = -1.637 • 10-6 м/сек,    Vz0(x = a) = -1.825 10-5 м/сек. На рис. 1, 2

наведенні залежності початкових швидкостей від координат при конкретних значеннях фізичних і геометричних величин.

Дослідження, які залежать від часу, будуть проводитись на основі рівнянь руху Нав'є-Стокса та складатимуть розв'язання всіх згаданих вище проблем і будуть окремими дослідженнями.

Рисунок 1 — Графік залежності початкової швидкості Vx від координати z

0

4x10 6

- 8x10 6

Uz0(x)

- 1.2x10- 5

1.6x10 5

2x10 5-

0 8x10- 3 0.016 0.024 0.032 0.04

x

Рисунок 2 — Графік залежності початкової швидкості Vz° від координати x

Висновок. Аналізуючи попередні викладки, на рис. 1, 2 бачимо, що початкові значення швидкостей суттєво залежать від граничних умов, в яких знаходиться розплавлений метал. Швидкості врівноважуються можливим тиском, геометрією

тигеля та технологічної трубки. Необхідно відзначити, що значення V"X, Vz0 залежать

від граничних умов, за різних умов вони будуть різні. Це дає можливість оптимізації початкових умов.

Література

1. Пат. на корисну модель №42596. Спосіб відновлення спрацьованих сталевих деталей [Текст] / О.М. Шаблій, Ч.В.Пулька, Б.М. Береженко. - № u200901692; заявл. 26.02.09р; опубл. 10.07.09; Бюл. №13.

2. Пат. на корисну модель №45731. Спосіб відновлення спрацьованих сталевих деталей [Текст] / О.М. Шаблій, Ч.В.Пулька, І.І. Стойко, О.І. Король. - №u 200905443; заявл. 29.05.09р. опубл. 25.11.09р;

Бюл. №22.

3. Технологічні особливості відновлення спрацьованих залізничних коліс / О.М.Шаблій, Ч.В. Пулька, О.І. Король, В.С. Сенчишин // Вісник ТНТУ. - 2010. - №2. - С.101-110.

4. Відновлення зношених поверхонь залізничних коліс / О.М. Шаблій, Ч.В. Пулька, О.І. Король, В.С. Сенчишин // Матеріали VIII науково-технічної конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасної технології " присвячена 50-річчю заснування ТНТУ та 165-річчю з дня народження Івана Пулюя, ТНТУ імені Івана Пулюя - Тернопіль, 2010. С. - 31- 32.

5. Ishida, M. Face worn profile and lubrication on vehicle. Track interactin. [Text] / M. Ishida, M. Takikawa, F. Aoki // Quartery Report of RTRI. - 2002. - 43, - №3. - P. 134 - 142.

6. Lwncki, S. Моделирование системы колесо-рельс [Текст] / S. Lwncki. - Ж. д. мира. - 2002. - №12. -

С. 63 - 64.

7. Слухоцкий А. Е. Индукторы для индукционного нагрева [Текст] / А.Е. Слухоцкий, С. Е. Рыскин. -Л.: Энергия, 1974. - 263 с.

8. Слухоцкий А.Е. Установки индукционного нагрева [Текст] / А.Е. Слухоцкий. - Л.: Энергия, 1978. -

325 c.

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

\

 

 

 

 

\

\

 

 

 

 

\

9. Павловський М. А. Теоретична механіка [Текст] / М. А. Павловський. - Київ: Техніка, 2002. - 310 с.

10. Чугаев Р.Р. Гидравлика (Техническая механика жидкости) [Текст] / Р. Р. Чугаев. - Л.: Энергия, 1975. - 598 с.

11. Єресько В.О. Лабораторні роботи з загальної теплотехніки [Текст] / В.О. Єресько, Е. П. Міговк. -Львів: Львівський державний університет, 1960. - 155 c.

Отримано 20.03.2011

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Шаблій - Визначення початкових швидкостей руху розплавленого металу в технологічному тигелі

О Шаблій - Розроблення енергоощадних нагрівальних систем для індукційного наплавлення деталей сільськогосподарських машин

О Шаблій - Технологічні пристосування для індукційного наплавлення деталей сільськогосподарськихмашин

О Шаблій - Технологічні особливості відновлення спрацьованих залізничних коліс