планів - Визначення основних в україні груп зовнішніх зацікавлених осіб у реалізації бізнес - страница 1

Страницы:
1  2 

Бойко О . О .

УДК 005.511 (0 83.92) (447)

Магістр 1 курсу

факультету економіки і права ХНЕУ

ВИЗНАЧЕННЯ   ОСНОВНИХ   В УКРАЇНІ ГРУП   ЗОВНІШНІХ  ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ У РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС - ПЛАНІВ

А н о т а ц ія . Розглянуто проблему відсутності характеристики основних в У к р а їн і зовнішніх зацікавлених о с іб у р е а л із а ції б із н е с - п л а н ів вітчизняними підприємствами. В и д іл е н о й охарактеризовано о с н о в н і в У к р а їн і г р у п и зовнішніх зацікавлених о сіб у р е а л із а ц ії б із н е с - п л а н ів , що здійснюють фінансування таких б із н е с - п л а н ів шляхом описання особливостей їх в з а є м о д ії з потенційними позичальникам и.

Аннотация. Рассмотрена проблема отсутствия характеристики основных в Украине внешних заинтересованных лиц в реализации бизнес - планов отечественными предприятиями. Выделены и охарактеризованы основные в Украине группы внешних заинтересованных лиц в реализации бизнес - планов, которые осуществляют финансирование таких бизнес - планов путем описания особенностей их взаимодействия с потенциальными заемщиками.

Annotation. The problem of lack of basic characteristics in Ukraine external stakeholders in the im p le m e n ta tio n of business p la n s by d o m e s tic e n te rp ris e s is considered; to assist in solving this problem the author identifies and describes the m a jo r groups in Ukraine e xte rn a l s ta k e h o ld e rs in the im p le m e n ta tio n of business p la n s that make funding of business p la n s by d e s c rib in g the c h a ra c te ris tic s of their in te ra c tio n w it h p o t e n t ia l le n d e rs .

Ключові     слова:     б із н е ін в е с т о р ів     і     кредит орів; ф інансування р е а л із а ції б із н <

с - планування; зовнішні особливості    в з а є м о д ії; ; с - п л а н ів .

зацікавлені особи; групи потенційні позичальники;

Останнім часом збільшується значення бізнес - планування для українських підприємств.

Вітчизняними авторами наукових робіт, які присвячені бізнес - плануванню, розробці бізнес - планів, багато уваги приділяється адаптації зарубіжних методик з цього питання. Проте серед таких робіт відсутня характеристика основних інвесторів, що вже тривалий час сприяють реалізації бізнес - планів вітчизняних підприємств. Саме визначення особливостей взаємодії таких інвесторів (зовнішніх зацікавлених осіб) з потенційними позичальниками матимуть для менеджменту  практичну цінність.

Тому актуальним є дослідження і характеристика основних в Україні зовнішніх зацікавлених осіб у реалізації бізнес - планів  вітчизняними підприємствами.

У дослідженні бізнес - планування і розробки бізнес - планів працюють багато заруб іж них    і   вітчизняних    вчених,   серед    яких    Л. Кльоба     [1],   Н.   Кручок   [2], М.

©   Бойко   О. О., 2012

М інченко  [3], М . Пашута  [4],   С. Покропивний, Т. Чернега [5], Л. Штефан [6] та інші,де, однак, не вистачає характеристики вітчизняних інвесторів і особливостей їх інвестиційної діяльності.

Метою даної статті є виділення і характеристика основних в Україні груп зовнішніх зацікавлених осіб у реалізації бізнес - планів, що здійснюють фінансування таких бізнес - планів шляхом описання особливостей взаємодії зовнішніх зацікавлених осіб з потенційними позичальниками.

Особливе значення науково обґрунтоване бізнес - планування має для вітчизняних підприємств. Так, понад 70 % вітчизняних малих підприємств зазнають невдач протягом перших років діяльності через недостатню увагу до планування [5, с. 39]; великий і середній бізнес часто здійснює планування на основі інтуїтивних методів, що в більшості випадків не призводить до ефективних управлінських рішень. Проте М. Пашута відзначає позитивні зрушення підприємств України в ід нецивілізованих форм бізнесу до сучасних між народних форм із використанням  методів  і засобів бізнес - планування  [4, с. 67].

Необхідно чітко розрізняти метод бізнес - планування і конкретний результат застосування цього методу - бізнес - план. Як організаційно - розпорядчий документ бізнес - план становить втілення практичних аспектів безперервного процесу бізнес - планування на підприємстві; є обов'язковим складником комплексу робіт із управління діловими проектами [2, с. 37; 4, с. 67].

Для успішного складання бізнес - плану необхідно чітко окреслювати зацікавлених у конкретному бізнес - плані осіб. На основі зазначених Мінченко М. М., Покропивним С. Ф. функцій бізнес - плану в системі господарювання можемо виділити бізнес - плани, що складаються для внутрішнього і зовнішнього користування [3, с. 37].

Особливої уваги заслуговує формування бізнес - плану для представлення зовнішнім користувачам, найчастіше - потенційним інвесторам. Імовірність залучення підприємством фінансових ресурсів (при їх відсутності у самого підприємства) для реалізації заявлених у бізнес - планах проектів від зовнішніх інвесторів і кредиторів значно зростає при виконанні бізнес - плану згідно з вимогами цих зацікавлених осіб [1, с. 47; 3, с. 37].

Український сектор економіки, де здійснюється кредитування чи інвестування капіталу в бізнес на основі різних за комерційною вигодою бізнес - планів, функціонує в загальмованому темпі. Причинами цього стали фінансові кризи (послаблення активності кредиторів та інвесторів), а також незацікавленість самого бізнесу в залученні коштів шляхом обґрунтування результативності бізнес -планів.

Однак в Україні представлені різноманітні кредитори та інвестори, що співпрацюють з бізнесом на основі фінансування проектів, звісно підтверджених в ід пов ід ними бізнес - планами.

Проведений автором аналіз пропозицій кредитування та фінансування бізнес - планів ,

наявних на вітчизняному ринку цих послуг протягом 2011 - поч. 2012 років, дозволив   згрупувати   представників   зовнішніх  зацікавлених  у  фінансуванні бізнес -

їх

особливості

взаємодії

потенційним

планів      осіб, охарактеризувати позичальником .

Так,    в     Україні    можна    виділити    чотири     групи    зовнішніх    зацікавлених у фінансуванні бізнес - планів осіб:

державні нефінансові установи; державні фінансово - кредитні установи; комерційні фінансово - кредитні установи; ін ш і о с о б и .

Представники цих груп нечисленні, більшу частку на ринку фінансування бізнес - планів займають комерційні ф інансово - кредитні установи - банки.

Проведене узагальнення названих груп потенційних кредиторів та інвесторів засноване на їх організаційно - правових відмінностях і особливостях взаємодії з потенційними позичальниками. Перелік груп зовнішніх зацікавлених у фінансуванні бізнес - планів осіб в Україні, їх представників і загальну характеристику особливостей взаємодії з потенційними позичальниками подано в таблиці.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

планів - Визначення основних в україні груп зовнішніх зацікавлених осіб у реалізації бізнес