Автор неизвестен - Економіка і право - страница 1

Страницы:
1  2  3 

JJ|£|JJ||£ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Донецького ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

національного університету

Серія В. Економіка і право №1/2009

ЗМІСТ

Економіка

Макогон   Ю . В . Рецесія української економіки: зовнішньоекономічний аспект 7

Лук ' янович М . В . Інтеграційні процеси у СНД в умовах світової економічної та фінансової кризи 17 Жаворонкова     Г . В .,     Салій     Т . М .    Дослідження   стану  комп'ютерного  та  програмного забезпечення

авіапідприємств 26

Шаульська   Л . В . Міграційна політика в системі збереження людського потенціалу 31

Румянцев   А . О . Структурна оптимізація стратегічних планів 35

Ефендієв В . А ., Нагієв С . К . Великі міста центри урбанізації та розвитку виробництва 43 Баєв    К . А .,    Шахман    Є . В .,    Пічугіна    О .      Залежність ефективності маркетингової діяльності від

управління 48 Біркентале     В . В .,     Зима     А . О .    Інноваційна діяльність  як  основа  підвищення конкурентоспроможності

підприємств та регіонів 53 Бунтовська   Л . Л .,    Стрельченко    Д . І .,    Яковенко    О . О .   Оцінка стану соціально - трудових

відносин на металургійних підприємствах Донецької області 60 Гасім    С .   Торговельно-економічне співробітництво України та Африки: неприхований потенціал та шляхи підвищення

ефективності 65

Гришина   І . В .,   Безгін   К . С . Дескриптивна модель розвитку бізнес-процесу за стадіями життєвого циклу 69

Гурова   В . О . Оцінка ефективності управління в процесі інтеграції 77

Дубенюк   Я . А . Оцінка сучасних тенденцій міжнародної торгівлі послугами 84

Заюков І . В . Взаємозв'язок трудового потенціалу України з характеристиками демографічного розвитку 91 Кондаурова    І . О .,    Хаснутдінова   О . М .   Інноваційна інфраструктура в Україні: необхідність державної

підтримки 97

Кошелева   О . М .,   Суюсанова   О . Л .   Шляхи виходу металургійної галузі із кризи 103

Кравченко В . О ., Подобрій Т . В . Перспективні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країн СНД 109 Медведкін    Т . С .,    Нестеренко    Е . М .   Тенденції розвитку світового ринку чорних металів в умовах

глобалізації світової економіки 122 Федотова   Т . А .,    Бабіч    Ю . О .  Перепідготовка персоналу як ефективний механізм використання внутрішнього

потенціалу підприємства в кризовий період 128 Хаджинов   І . В .,   Носко   А . Ю . Розвиток ринку туристичних послуг України у контексті підготовки та проведення

Евро-2012 133

Медведкіна   Є . О .,   Подунай   В . Формування енергоефективної національної економіки в умовах глобального

конкурентного розвитку 138

Мельник Т . М . Методи та механізми регулювання міжнародних зовнішньоторговельних відносин 145 Омельченко   В . Я .,   Омельченко   А . П .,   Козарук   А . Я . Методологічні та маркетингово-логістичні

аспекти формування ринку ділових послуг в Україні 156

Паршиков О . М . Економічні проблеми використання енергії вітру в Україні 163 Стреліна     О . М .,     Шишман     І . Ю . Обгрунтування  необхідності   поетапного   реформування  ринку земель

сільськогосподарського призначення 165 Яценко    А . Б .,    Лозовський    А . А .   Вплив глобалізації на розвиток системи зовнішньоекономічних зв'язків

азіатських країн 172 Анісімова   Г . В .  Методологічний підхід до управління промисловим підприємством на основі використання імпульсів

розвитку 179

Бойко А . М . Ефективне використання робочої сили як основа інноваційного розвитку 183 Дорофєєва    Г . О .,    Петріченко    Т . С .   Напрямки реалізації реструктуризації українських підприємств у

сучасних умовах 188

Власюк   Т . О Методичні аспекти дослідження експортного потенціалу ринку залізорудної сировини 195

Ковалевська   В . В . Підвищення якості робочої сили: досвід Великобританії 202

Колесник   В . В . Розвиток персоналу як елемент підвищення конкурентоспроможності комерційних банків 209

Кононенко О . В . Специфіка економічного середовища моно функціональних міст України 214 Криворучко   Н . В . Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості в умовах глобалізації: теоретичний базис та зміст

поняття 219

Панасенко   І . В . Державно-приватне партнерство як форма сучасного управління житлово-комунальним комплексом 228

Рязанов   А . В . Концепція еластичності в аналізі та короткостроковому плануванні логістичної діяльності підприємства 237

Середа   Л . О . Розвиток енергетичних ринків нафти і газу у контексті забезпечення енергетичної безпеки країни 245

Чижикова   О . М . Деякі аспекти формування міжнародного бізнесу у країнах з перехідною економікою 252

Котиш   О . М . Комплексна оцінка факторів формування інвестиційної вартості підприємств 257

Борщевський   В . В . Глобальна криза в українському вимірі: породження інстинктів і раціоналізму 263

Жемеренко   Є . В . Актуальні проблеми державної регіональної фінансової політики України на сучасному етапі 267

Гармаш   С . А .,   Гашутіна   О . Є . Психологічні закономірності ведення ділової бесіди 273

Васильців    Т . Г .   Удосконалення дозвільної системи діяльності малих і середніх підприємств як засіб зміцнення їх

економічної безпеки в умовах економічної кризи 279

Малова   Т . І . Базові умови формування інноваційної моделі стратегічного розвитку економіки України 285

Барановська М . І . Залучення іноземних інвестицій у сферу інноваційних технологій 292 Таранич   О . В . Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вугільного машинобудування на галузевих і світовому

ринках 298

Степанова   Г . Е . Аналіз стану фондового ринку України і тенденції його розвитку 305

Рябчин   О . М . Стратегії подолання негативних екологічних наслідків глобалізації 311

Фомічова   Н . В .,   Третьякова   Є . І .   Міжнародна економічна позиція Китаю в умовах членства у СОТ 318

Русак   Д . М .,   Говорун   Є . П . Передумови створення нової мережевої моделі управління сучасними корпораціями 326

Фінанси

Ситник Л . С ., Шаховалова Є . О . Управління доходною базою комерційних банків 329 Семенов   Г . А .,   Чорна   Л . А .  Управління використання бюджетних коштів за допомогою казначейської системи

України 337

Савченко   О . Ф .,   Писаренко   Л . Ю . Аналіз тенденцій ринку туристичних послуг в умовах економічної кризи 342

Бударіна   Н . О . Концентрація банківського капиталу в країнах з різним рівнем економічного розвитку 347

Єсаян   Е . М . Напрями удосконалення системи фінансового менеджменту на промисловому підприємстві 353

Бугринець   Р . А . Регулювання прямих іноземних інвестицій в деяких країнах світу 360

Георгієва В . Необхідність прогнозування доходу та споживання населення Болгарії до 2010 року 365 Гриценко     М . П .,     Качкуркіна     Д .    Застосування  економіко-математичного   моделювання  в економіці:

історичний перебіг процесу становлення 369

Кухарська   Н . О . Специфіка функціонування фондового ринку України 378

Марена   Т . В . Особливості формування та розподілу світових золотовалютних резервів в сучасних умовах 387

Мірошниченко   Е .   А . Інвестиції як умова сталого розвитку підприємства 394

Музиченко   А . Г . Залучення фінансових ресурсів компаніями україни шляхом виходу на іноземні фондові біржі 404

Половян Н . С . Класифікація й оцінка екологічних ризиків 409 Прушківська   Е . В .,   Перетятько     А . С . Сучасний стан інтеграції банківської системи України у світовий

фінансовий простір 415 Щетілова   Т . В .,   Павлиш   Е . В .,   Славінська   Л . В . Комп'ютерна підтримка розрахунків екстерналій

інноваційного розвитку макроекономічних систем 422 Вергелес   В . В .  Випуск депозитарних розписок та особливості їх застосування при здійсненні українськими компаніями

первинного публічного розміщення 429

Дроняєва   Г . М . Сучасні тенденції міжнародних ринків капіталу в аспекті глобалізації 437

Крикуненко   К . В . Глобалізація фінансового капіталу та роль офшорних зон у міжнародному русі капіталу 443

Круп ' як І . Й . Вдосконалення системи фінансового забезпечення розвитку депресивних територій 449 Лук ' яненко     О .     В .    Стан та можливості удосконалення спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого

підприємництва 457 Батрименко    В . В .   Світова фінансова криза та ризики експансії транснаціонального банківського капіталу в умовах

євроінтеграції 463 Ємельянов   А . С .,   Грудницька   С . М .  Шляхи удосконалення правового регулювання обігу векселів у сфері

господарювання 469

Право

Валітов С . С . Концепція ринку в системі законодавства про захист економічної конкуренції 478 Антошкіна   В . К .,   Педан   В . І . Деякі питання щодо вдосконалення захисту життя, здоров'я, майна та інтересів

захисника або представника особи у кримінальному законодавстві України 485 Синєокий   О . В . "Мисливці на маніяків": організаційно-психологічна модель спеціалізованої слідчо-оперативної групи як

інноваційної антикримінальної інституції 490 Лавріненко    О . В .   Проблеми доктринальної систематизації підстав диференціації правового регулювання трудових

відносин: термінологічний аспект 498

Міхайліна Т . В . Родовий об' єкт незаконних дій з програмними та технічними засобами 507 Удод    М . В .,    Крупницька    О . О .   Щодо статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у

контексті польського досвіду 513

Разбейко   Н . В . Специфіка правопорушення в сфері господарювання як складного юридичного факту 519

Ткаченко   О . Є . Історико - правові засади формування та розвитку органів боротьби з економічною злочинністю 526

Шевченко   О . М . Інновації в сфері праці персоналу правоохоронних органів зарубіжжя 532

Наукове життя

Перспективи розвитку вугільної галузі України у сучасних умовах 538

Про напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону 545 Кліяненко   Б . Т . Рецензія на монографію Синяєвої Л.В. «Теорія та практика формування і регулювання витрат на оплату

праці в Україні» 559 Хаджинова    Г . П .,     Шанькіна    О . В .    Вплив  прямих іноземних інвестицій на технологічний розвиток

виробничого потенціалу України 560

Некрологи

Пам' яті Ю. М. Кіклевича 572

Пам' яті М.І. Іванова 573

Вестник Донецкого национального университета

Серия В. Экономика и право №1/2009

СОДЕРЖАНИЕ Экономика

Макогон   Ю . В . Рецессия украинской экономики: внешнеэкономический аспект 7

Лукьянович   Н . В . Интеграционные процессы в СНГ в условиях мирового экономического и финансового кризиса 17

Жаворонкова Г . В Салий Т . Н . Исследования состояния компьютерного и программного обеспечения 26 авиапредприятий

Шаульская   Л . В . Миграционная политика в системе обеспечения человеческого потенциала 31

Румянцев   А . А . Структурная оптимизация стратегических планов 35

Эфендиев   В . А ,   Нагиев   С . К . Большие города центры урбанизации и развития производства 43

Баев   К . А       Шахман   Е . В       Пичугина   О . Зависимость эффективности маркетинговий деятельности от управления 48

Биркентале В . В Зима А . А . Инновационная деятельность как основа повышения конкурентоспособности предприятий и 53 регионов

Бунтовская Л . Л Стрельченко Д . И Яковенко Е . А . Оценка состояния социально-трудовых 60 отношений на металлургических предприятиях Донецкой области

Гасим   С . Торгово-экономическое сотрудничество Украины и Африки: очевидный потенциал и пути повышения эффективности 65

Гришина   И . В       Безгин   К . С . Дескриптивная модель развития бизнес-процесса по стадиям жизненного цикла 69

Гурова   В . А . Оценка эффективности управления в процессе интеграции 77

Дубенюк   Я . А . Оценка современных тенденций международной торговли услугами 84

Заюков   И . В . Взаимосвязь трудового потенциала Украины с характеристиками демографического развития 91

Кондаурова И . А Хаснутдинова А . Н . Инновационная инфраструктура в Украине: необходимость 97 государственной поддержки

Кошелева   Е .   Г       Суюсанова   Е . Л . Пути выхода металлургической отрасли из кризиса 103

Кравченко   В . А       Подобрий   Т . В . Перспективные направления развития внешнеэкономических связей стран СНГ 109

Медведкин Т . С Нестеренко Э . М . Тенденции развития мирового рынка черных металлов в условиях глобализации 122 мировой экономики

Федотова Т . А Бабич Ю . А . Переподготовка персонала как эффективный механизм использования внутреннего 128 потенциала предприятия в кризисный период

Хаджинов   И . В       Носко   А . Ю . Развитие рынка туристических услуг Украины в контексте подготовки и проведения Евро- 133

2012

Медведкина Е . А Подунай В . Формирование энергоэффективной национальной экономики в условиях глобального 138 конкурентного развития

Мельник   Т . Н . Методы и механизмы регулирования внешнеэкономических отношений 145

Омельченко В . Я ., Омельченко А . П ., Козарук А . Я . Методологические и маркетингово-логистические 156 формирования на рынке деловых услуг

Паршиков   А . М . Экономические проблемы использования энергии ветра в Украине 163

Стрелина Е . Н ., Шишман И . Ю . Обоснование необходимости поэтапного реформирования рынка земель 165 сельскохозяйственного назначения

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа