М А Бусургіна - Вибір оптимальної стратегії забезпечення інвестиційної привабливості будівельного підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

Бусургіна М. А .

УДК 005.921

Магістр 1 курсу

фінансового  факультету ХНЕУ

ВИБІР   ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

А н о т а ц ія . Розглянуто метод опт имальної с т р а т е г ії ф ормування ін урахуванням н а й б іл ь ш  важливих для ке

) и ч н е забезпечення вибору найбільш вест и цій н ої привабливост і підприємст в а з рівництва  підприємства к р и т е р і їв .

Аннотация. Рассмотрено методическое обеспечение выбора наиболее оптимальной стратегии формирования инвестиционной привлекательности предприятия с учетом наиболее важных для руководства предприятия крит ериев.

A n n o ta tio n . Methodical base of p ro v id in g the most efficient strategy of investment a ttra c tiv e n e s s fo rm a tio n w ith the most important c rite ria for company's management have been considered in the article.

Ключові слова: інвестиційна привабливість підприємства, ризики, прибутковість, конкурентні переваги, метод а н а л із у ієрархій, м ін ім із а ц ія поточних витрат, товарна стратег ія, розширення географ ії забудов.

Інвестиційна привабливість підприємства є багатоаспектним поняттям та включає у себе такі основні характеристики підприємства, як: ефективність основної діяльності, високий рівень рентабельності капіталу, достатній рівень фінансової стійкості, ефективність використання ресурсів підприємства, інноваційність процесу виробництва, ефективність менеджменту персоналу, наявність позитивного іміджу та (або) лідерства на ринку тощо. Тому забезпечення високого рівня інвестиційної привабливості підприємства у широкому сенсі може означати загальну стратегічну спрямованість та бути основною метою діяльності підприємства.

Питаннями визначення характеристик інвестиційно привабливого об'єкта займались такі відомі заруб іж ні вчені, як: Г. Марковець, М. Міллер, У. Шарп. Визначенням сутності, оцінки, управління та підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства займались такі вчені, як: Ястремська О. M., Коюда О. П., Бланк І. О., Федоренко Ф. Г., Савчук В. П., Дука А. П., Прилипко І . П., Коюда В. О., Лепейко Т. І ., Ю . Брігхем, Л. Гаспенські, Т. Коупленд, Фабоцці Ф. Дж.

На сьогоднішній день більшість українських підприємств не приділяють достатньої уваги стратегічному розвитку та його плануванню, тому актуальним постає питання визначення можливих стратегій розвитку підприємства та забезпечення його інвестиційної привабливості з урахуванням особливостей діяльності.

Метою      статті     є     надання     рекомендацій     будівельному     підприємству з

©  Бусургіна М. А., 2012

підвищення  рівня його інвестиційної привабливості.

Після фінансової кризи економіка України зазнала значного спаду у всіх секторах та галузях. Одним з видів діяльності, що зазнали найбільшого негативного впливу , є будівництво. Діяльність у цій галузі має певні особливості, що спричинили такий високий ступінь прояву кризи. До

основних таких факторів необхідно віднести таке: високий рівень капітало - , ресурсо - та технологоємності орган із а ц ії процесу виробництва, тривалий виробничий цикл, тривалий строк окупності

інвестицій. З урахуванням цих особливостей їх можна розглядати як загальні ризики будівельних підприємств та будівельної діяльності), а також дефіциту та недоступності фінансових ресурсів під час фінансової кризи , як для самих підприємств, так і для їх потенційних покупців, значна частка будівельних підприємств стали збитковими та збанкрутілими. На сьогоднішній день умови діяльності будівельних підприємств дещо покращились, але ризик недоступності фінансових ресурсів залишається одним з найбільш важливих для будівельних підприємств.

За розглянутих зовнішніх умов ті будівельні підприємства, що залишились функціонувати на ринку (наприклад, ТОВ " Фірма " Т.М.М."), мають на сьогоднішній день скорочення обсягів реалізації через в ід сутність платоспроможного покупця. Така ситуація спонукає до вибору певних шляхів коректування діяльності підприємств. У дослідженні було запропоновано розглянути декілька напрямів реалізації стратегічних рішень:

перший - розширення географії забудов;

другий  - зміна товарної стратегії (асортименту продукції шляхом концентрації на будівництві житла економ  класу та об'єктів інфраструктури); третій - мінімізація  поточних витрат.

При цьому основними критеріями при виборі напрямку реалізації стратегічних рішень для керівництва є [2]:

підвищення прибутковості діяльності;

можливість здійснення без залучення позикових коштів; можливість отримання конкурентних переваг на ринку.

Важливим при оцінці оптимальності стратегії є визначення рівня ризиків, що супроводжуватимуть її реалізацію , та загальну вартість даного заходу для підприємства [1]. Тому при остаточному виборі будуть ураховуватись та розглядатись ці два фактори.

Стратегічне рішення з розширення географ ії забудов може передбачати три варіанти його реалізації: а) у регіонах, де компанія вже присутня; б) у регіонах, де компанія не має філіалу; в) поєднання двох попередні варіантів. Реалізація варіантів б) і в) потребуватиме значних накладних витрат та витрат на проведення первісного комплексного маркетингового дослідження будівельного потенціалу того чи іншого регіону. Але разом з тим слід зазначити, що з точки зору стратегічного розвитку підприємства вони є найпривабливішими, але умовами їх реалізації мають бути стабільні умови діяльності підприємства.

За заданих умов найбільш оптимальним для підприємства буде варіант а) реалізації цього  напрямку змін.

Проаналізуємо кожний з напрямів за ризиками, що виникають при його реалізації. Стисла характеристика ризикованості [3], вартості та відповідність стратегічних  рішень вимогам  керівництва наведена в таблиці.

Таблиця

Порівняльна характеристика  ризикованості та еф ективності стратегічних

р і ш е н ь

Ризики


ми

 

 

 

 

ня

іс ть

сть

зм ін

сутність

в ір о г і д н іс т ь н а с т а ння

важли вість для р е а л із

а ц ії р іш е н ня

прибутков

ості діяльності

з д ій с н е ння без за л учен ня

п о з и к о в их кош т ів ( в а р т іс т

отриман ня

конкуре нтних

переваг на ринку

 

 

 

 

 

 

ь)

 

1

2

3

4

5

6

7

Г е о гр а

 

Кадровий

н и з ь к

висок

Розш ирен

П о тр е б

Розш и р

ф іч н е

 

 

а

а

ня

ує

ення

розши

 

Інф орм аці

н и з ь к

висок

діяльності

значних

діяльно

рення

 

йний

а

а

підприємс

ф ін а н с о

с т і у

 

 

М аркетинг овий

серед ня

висок а

тві сприяє загал ьном

у

в и х

витрат т а

регіонах сприяє з а к р іп л е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф інансови

висок

висок

стратегічн

залучен

н н ю

 

 

й

а

а

ом у

ня

позицій

 

 

ннМ а т е р і а л ь

серед

серед

розвитку

к а п іт а л

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М А Бусургіна - Вибір оптимальної стратегії забезпечення інвестиційної привабливості будівельного підприємства