Г М Болдир - Взаємозв'язок функцій підприємств і торгово-промислових палат - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 334.7:658.5

Г.М. Болдир

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ

Досліджено зарубіжний досвід функціонування торгово-промислових палат, висвітлено взаємодію вітчизняних підприємств і торгово-промислових палат. Визначено основні функції торгово-промислових палат, послуги, що відповідають цим функціям, та їх взаємозв'язок з функціями підприємств. Рис. 2, табл. 1, дж. 13.

Ключові слова: торгово-промислові палати, функції торгово-промислових палат, функції підприємств, іноформаційна взаємодія

Постановка проблеми. Курс України на європейську інтеграцію передбачає трансформацію стандартів економічної діяльності підприємств та наближення їх до європейських. При цьому найбільш значущими проблемами вітчизняних підприємств є проблеми освоєння культури підприємництва, набуття підприємницьких та управлінських навичок, обізнаності щодо технічних аспектів забезпечення якості продукції та послуг, що користуються попитом в економіці ринкового типу. Отже існує потреба в підвищенні якості підготовки підприємців, і найважливішу роль в задоволенні цієї потреби відіграє забезпечення їх доступу до відповідної інформації. Це покликані здійснювати суспільні організації, що сприяють підприємницькій діяльності - бізнес-асоціації (інститути підтримки підприємництва, центри підприємництва тощо), які формують світовий досвід підприємництва.

Але багато вітчизняних підприємств ще не усвідомлюють переваги, що їм надає взаємодія з бізнес-асоціаціями, бо недостатньо обізнані про цілі та функції їх діяльності щодо забезпечення нагальних потреб бізнесу. Проте без розуміння як підприємствами, так і державою місця і ролі бізнес-асоціацій як виразників інтересів підприємництва неможливо визначити пріоритети у виборі шляхів удосконалення ринкових відносин.

На сьогодні існує гостра необхідність у підвищенні рівня обізнаності підприємців, ЗМІ та суспільства щодо ролі бізнес-асоціацій в економіці, переваг співробітництва підприємців з бізнес-асоціаціями в умовах вступу України до СОТ. Висвітлення взаємозв'язків між функціями підприємств і бізнес-асоціацій дозволить обґрунтувати важливість такого співробітництва для економічного розвитку і посилення конкурентних переваг підприємств в сучасному бізнес-середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні об'єднання підприємців почали виникати відносно недавно, що зумовлено реструктуризацією економіки та появою великої кількості великих, середніх та малих приватних підприємств. За цих умов виникала необхідність консолідації підприємств у громадські об'єднання, які змогли б чітко сконцентрувати їх життєво важливі вимоги і відстоювати інтереси усіма конституційно можливими засобами, налагодити контакти з органами влади, іншими регулюючими та контролюючими структурами [1]. Такими об'єднаннями в Україні є бізнес-асоціації. Їх головні завдання полягають в оберіганні їх членів від урядових актів та лобіюванні їх інтересів, встановленні ділових контактів з іншими суб'єктами підприємницької діяльності для налагодження нових ділових проектів, обміні інформацією, виявленні спільних інтересів та опрацюванні можливих шляхів їх спільного досягнення [1].

Вищим рівнем організації бізнес-асоціацій в країнах з розвиненою ринковою економікою на сьогодні визнано торгово-промислові палати (ТПП) [2]. Відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», торгово-промислові палати - це недержавні некомерційні громадські організації, які об'єднують українські підприємства і підприємців з метою захисту їх інтересів у відношеннях з державою та її органами [3]. Вітчизняні торгово-промислові палати створені в цілях сприяння розвитку економіки України, інтегрування до світової господарської системи, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, торгово-економічних і науково-технічних зв'язків українських підприємців з підприємцями інших країн [4].

На жаль, незважаючи на тривале функціонування торгово-промислових палат і практичне надання ними широкого спектру послуг для підприємців, питання активізації економічної діяльності підприємств шляхом співробітництва з торгово-промисловими палатами досі не має наукового підґрунтя. Літератури, що присвячена діяльності торгово-промислових палат, у нашій країні та закордоном вкрай мало.

Історія, функції та основні принципи діяльності бізнес-асоціацій, зокрема торгово-промислових палат, висвітлено в літературі з підприємництва, матеріалах міжнародних економічних організацій (Європейська економічна комісія, Європейський комітет з послуг, пов'язаних з підтримкою підприємництва, Мережа європейських інформаційних центрів, Програма розвитку ООН тощо). Ці матеріали також містять інформацію про особливості надання послуг щодо підтримки розвитку підприємництва, основні завдання підтримки малого та середнього підприємництва, принципи надання торгово-промисловими палатами ділових послуг підприємцям. Серед таких принципів можнавизначити сфокусований, стратегічний і комплексний підхід до надання послуг, взаємодоповнюваність послуг, наближеність до реальних умов функціонування підприємств, принципи стійкості і контролю [5].

Інформацію про конкретні функції торгово-промислових палат та послуги, що вони надають вітчизняним підприємцям, містять офіційні Інтернет-сайти Торгово-промислової палати України та регіональних торгово-промислових палат [6, 7]. На міжнародному рівні це сайти Асоціації торгово-промислових палат Європи [8] та світової мережі торгово-промислових палат [9].

Згідно з дослідженням цих джерел, функції торгово-промислових палат можна умовно розподілити на такі, що делегуються державою, і такі, що делегуються підприємцями-членами палат. Серед перших - стимулювання експорту і розвитку вітчизняної промисловості, проведення незалежної експертизи проектів нормативних актів в галузі економіки, надання підприємствам послуг з сертифікації, організація виставкової діяльності, захист інтересів членів палат в державних органах. Основними функціями, що делегуються палатам підприємцями, є організація взаємодії між підприємцями всередині країни та за кордоном, сприяння розвитку системи освіти та підготовки кадрів для підприємницької діяльності, організація інформаційної інфраструктури підтримки підприємництва, врегулювання суперечок між підприємствами. Проте проведений аналіз доступних джерел виявив відсутність чіткого розмежування між функціями торгово-промислових палат і послугами, що надаються ними для підприємств в рамках власних повноважень.

Немає також єдиної точки зору щодо визначення функцій підприємств [10]. Загальні, або універсальні функції властиві управлінню будь-яким підприємством. Вони ділять управлінську діяльність на низку етапів або видів робіт, що класифікуються за ознакою черговості виконання в часі в цілях досягнення результату. До загальних функцій управління більшість авторів відносять такі: постановку цілей; планування; організацію; координування (регулювання); стимулювання; контроль (облік, аналіз діяльності). Загальні ж функції підприємства визначаються поведінкою підприємства як господарюючого суб'єкта, певними діловими звичаями і чинним законодавством. Функції підприємства і функції управління підприємством тісно пов'язані між собою в єдиному процесі управління. Окремі дослідники зазначають, що має місце змішення функцій підприємства з функціями управління підприємством. Тому вони звертають увагу на той факт, що функція підприємства - це вид спеціалізованої діяльності, що виділився в процесі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем [11, 12, 13]. Така точка зору набула достатньо широкого поширення в економічній літературі.

Питання ж вивчення механізмів взаємодії палат з підприємствами, визначення спільності їх функцій і співпадіння на цьому підґрунті їх інтересів в сучасній економічній літературі та інформаційних джерелах є вкрай малодослідженим.

Метою статті є дослідження формування організаційно-інформаційних механізмів взаємодії промислових підприємств і торгово-промислових палат шляхом визначення галузей взаємозв'язку їх функцій і визначення спектру послуг палат, що відповідає цим функціям.

Викладення основного матеріалу досліджень. Загальною місією бізнес-асоціацій, що функціонують в сучасному світі, є захист інтересів своїх членів та сприяння розвитку їх бізнесу. Окреме місце в ієрархії бізнес-асоціацій посідають торгово-промислові палати - особливі недержавні бізнес-асоціації, що мають некомерційний характер діяльності. Найчастіше палати характеризують як особливий тип бізнес-асоціацій, що об'єднує підприємницькі структури різного типу, які, як правило, обслуговують певний адміністративний регіон [1, 2]. Основна частка їх бюджету припадає на членські внески, які є своєрідною оплатою послуг, що надаються підприємствам-членам.

На сьогодні функціонування торгово-промислових палат в світі здійснюється за трьома моделями: американською, європейською та азійською. Для американської моделі характерними є такі основні риси роботи палат, як впливовість, здатність пристосовуватися до змін, прагнення до статусу «прискорювача змін», демократизм і централізоване управління.

Торгово-промислові палати, що належать до європейської моделі, характеризуються наявністю встановленої законом сфери діяльності, високим ступенем формальної участі в роботі державного апарату, що формує політику у сферах, які стосуються бізнесу. В цьому плані примітним є досвід Федеративної Республіки Німеччини (ФРН), яка є лідером за кількістю функціонуючих бізнес-асоціацій - 5-7 тис. за різними оцінками [1]. Найбільші з них впливають на процес розроблення державної політики.

До ключових функцій Торгово-промислової палати ФРН належать інформування державних структур про потреби та вимоги підприємництва; інформування своїх членів про поточні питання економічної політики; надання інформації про ринки, ведення маркетингу через мережу своїх зарубіжних відділень; проведення в широких масштабах професійного навчання (освітніх програм, семінарів); надання консультацій і послуг з питань технології, підбір експертів; винесення кваліфікованих висновків з питань стандартизації продукції; інформаційне обслуговування інвесторів; пошук комерційних партнерів у сфері промислової кооперації, оптової торгівлі, продажу підприємств, постачань вторинної сировини; публікація відомостей про комерційні контракти; здійснення кредитних гарантій для малих і середніх підприємств тощо.

Обґрунтовуючи рішення щодо участі підприємства у діяльності певної бізнес-асоціації, його керівництво бере до уваги можливість асоціації задовольнити такі прагнення, як:

- налагодження контактів з органами влади, іншими регулюючими та контролюючими структурами, бізнес-організаціями для поліпшення (або збереження) умов здійснення підприємницької діяльності;

- отримання підтримки корпоративних ініціатив;

- встановлення ділових контактів з іншими суб'єктами підприємницької діяльності для налагодження нових ділових проектів, обміну інформацією, виявлення спільних інтересів та опрацювання можливих шляхів їх спільного досягнення;

- розв'язання конкретних суспільно-політичних або юридичних проблем (наприклад, лобіювання інтересів, участь у законотворчій діяльності, усунення адміністративних бар'єрів);

- вирішення галузевих або територіальних питань розвитку бізнесу, а також, у певних випадках, корпоративних суперечок;

- отримання інформаційних та освітніх послуг;

- поліпшення іміджу та підвищення власної самооцінки [1].

Наведені причини обумовлюють цілі та завдання функціонування торгово-промислових палат, діяльність яких охоплює усі сфери підприємництва, забезпечує вирішення будь-яких питань, що постають перед підприємцями в повсякденній практиці господарювання. Це в сукупності дозволяє сформувати інформаційно-організаційний механізм взаємодії торгово-промислових палат і підприємств, який можна навести таким чином (рис. 1).

Функції підприємств

Послуги, що надаються ТПП для підприємств

Рис. 1. Інформаційно-організаційна взаємодія підприємств і торгово-промислових палат

Як можна бачити, складовими взаємодії є функції підприємств, функції торгово-промислових палат та послуги, що надаються палатами для підприємств.

О. Віханський і А. Наумов в якості загальних функцій сучасних підприємств виділяють такі: планування, маркетинг, підприємництво, фінанси, організацію, виробництво, інновацію, інформацію і соціальний розвиток [13]. В якості функцій адміністрування як виду трудової діяльності з управління підприємством ці автори виділяють встановлення цілей, розробку стратегії, планування, проектування, координацію, облік і оцінку, контроль роботи і зворотний зв'язок.

Аналіз діяльності вітчизняних регіональних торгово-промислових палат, а також Торгово-промислової палати України дозволив виділити такі основні функції, що виконуються палатами в Україні:

- практична допомога в проведенні торгово-економічних операцій підприємств; надання довідково-інформаційних послуг підприємцям; юридична підтримка з питань господарської діяльності в Україні та за її межами; сертифікація (оформлення сертифікатів походження товарів та послуг); переклади з іноземних мов і на іноземні мови; виставкова діяльність (організація виставкових заходів та сприяння участі підприємств у виставках); декларування (оформлення вантажних митних декларацій); надання рекламно-видавничих послуг (публікації, рекламні заходи); професійна експертиза товарів і майна; управлінське консультування (надання опосередкованої кваліфікованої допомоги з питань ведення бізнесу).

Дослідження основних функцій торгово-промислових палат, з одного боку,і функцій підприємств, з іншого боку, виявило наявність певних зв'язків між ними. Такі зв'язки найбільш наглядно можна відобразити у виді матриці (рис. 2). Кольором визначено галузі збігу (взаємодії) функцій, що означає наявність у підприємств і торгово-промислових палат загальних інтересів при реалізації функцій.

інформаційно-організаційна

взаємодія

Функції торговельно-промислових палат


\^ Функції підприємств

Функції ТПП \.

Планування

Маркетинг

Підприємниц-тво

Фінанси

Організація

Виробництво

Інновації

Інформація

Соц. розвиток

Практична допомога в проведенні торгово-економічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання довідково-інформаційних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридична підтримка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифікація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставкова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання рекламно-видавничих послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна експертиза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управлінське консультування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Матриця взаємозв'язку функцій підприємств і торгово-промислових палат

Матриця свідчить, що найбільш універсальними функціями торгово-промислових палат щодо обслуговування підприємств є практична допомога в проведенні торгово-економічних операцій, надання довідково-інформаційних послуг, професійна експертиза та управлінське консультування.

Визначення основних функцій торгово-промислових палат і виявлення їх взаємодії з функціями підприємств дають можливість згрупувати послуги, що надають палати, за функціями підприємств, що фактично означає відповідність послуг палати потребам бізнесу (табл. 1).

Як можна бачити, спектр послуг торгово-промислових палат є надзвичайно широким і відповідає здійсненню підприємствами всіх основних функцій. Тому для вітчизняних підприємств співробітництво з палатами є вельми важливим і перспективним, особливо при розширенні зовнішньоекономічної діяльності і створенні сприятливих умов для експортерів промислової продукції зі вступом України до

СОТ.

Таблиця 1

Взаємозв'язок функцій підприємств і послуг, що їм надають торгово-промислові палати (фрагмент)

Функції підприємст в

Функції ТПП

Послуги, що надають ТПП для підприємств

Планування

Управлінське консультування

Розробка і оцінка бізнес-планів і інвестиційних проектів за міжнародними стандартами

Маркетинг

Виставкова діяльність

Проведення виставкових заходів і організація участі підприємств у виставках, що проводяться за кордоном

 

Надання довідково-інформаційних послуг

Внесення інформації про підприємства в Недержавний реєстр українських підприємств при ТПП України

 

 

Пошук українських і зарубіжних ділових партнерів, перевірка їх надійності

 

Надання рекламно-видавничих послуг

Публікація імідж-статей, рекламних матеріалів, комерційних пропозицій, інформаційно-рекламних каталогів ділових заходів, рекламних проспектів, буклетів тощо

 

 

Забезпечення рекламної діяльності підприємств в Україні і за кордоном, розповсюдження


Функції підприємст в

Функції ТПП

Послуги, що надають ТПП для підприємств

 

 

комерційних пропозицій через друкарські і електронні засоби системи ТПП України

Підприємниц -тво

Практична

допомога в

проведенні

торгово-

економічних

операцій

Розробка і рецензування зовнішньоекономічних договорів

Аналіз принципів надання торгово-промисловими палатами ділових послуг підприємцям [5] та принципів управлінського консультування, яке можна вважати універсальною функцією торгово-промислових палат, дозволяє виробити загальні принципи взаємодії палат і підприємств: системність, етичні норми співпраці, широкі суспільні інтереси, єдність функцій, гнучкість, конкретність і об'єктивність.

Дотримання наведених принципів має забезпечити результативне співробітництво, в процесі якого реалізується досягнення цілей діяльності торгово-промислових палат і підприємств.

Висновки. Дослідження основних аспектів функціонування бізнес-асоціацій, їх місії, цілей, завдань і ролі в підтримці підприємництва, а також чинників, що впливають на рішення підприємств щодо участі в їх діяльності, дозволило розглянути організаційно-інформаційний механізм взаємодії підприємств і торгово-промислових палат, що створює підґрунтя для побудови взаємовигідних перспективних відносин. Виявлення галузей взаємодії функцій підприємств і торгово-промислових палат свідчить, що послуги, які надаються торгово-промисловими палатами, сприяють розвитку економічної діяльності підприємств за всіма функціями. Це зумовлює необхідність активізації подальшої взаємодії, пошуку ефективних шляхів співробітництва, забезпечення доступу керівників і менеджерів підприємств до знань, необхідних для успішного функціонування в умовах розвитку ринкових відносин і посилення глобальної конкуренції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бізнес-асоціації: пріоритети розвитку в умовах вступу України до СОТ / Науково-практичне видання. - К., 2007.

2. Федотов В. И. Торгово-промышленные палаты. Ч. 1. История / Под ред. чл.-кор. РАН С.А. Смирнова (втор. изд.). - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. - 260 с.

3. Закон України від 2 грудня 1997 року № 671 «Про торгово-промислові палати в Україні».

4. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование / Ю.В. Макогон. - 2-е изд., перераб. и доп. - Донецк: Альфа-пресс, 2004. - 343 с.

5. Оптимальная практика консультативно-информационной поддержки бизнеса / Европейская экономическая комиссия. - Нью-Йорк; Женева: ООН, 2002 г. - 130 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г М Болдир - Взаємозв'язок функцій підприємств і торгово-промислових палат