Автор неизвестен - Гуманітарні науки - страница 1

Страницы:
1 

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ^Д^ОНЄЦЬКОГО ЗАСНОВАНИЙ У1997РОЦІ

національного університету

Серія Б. Гуманітарні науки №1/2011

ЗМІСТ

Філологія

Просалова В . А. Музика в художньому слові: Літературно-музичні коре­ляції в українькій поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. 7 Анастасьева Д .  С . Інтертекстуальні зв'язки «Казки про калинову сопіл­ку» Оксани Забужко 13 Пуніна О . В . Сценарна концепція Олександра Довженка. «Арсенал» у світлі експресіоністичного світовідчуття: від фільму до літературного варіанта сценарію 18 Просцевічене О . Й.  Трансформації вербального наративу: «Майстер і Маргарита» М. Булгакова та В. Бортка 32 Мусій В . Б . Опозиція «своє — чуже» в творах О.М. Сомова про Гаркушу 39 Зеленько А .  С .  Синтагматика в розвитку мови як аналог вертикального перенесення генів у генетиці в аспекті ізоморфізму генного та мовного кодів (про­блеми палеосемасіології) 45 Луценко М .  О . Російські та українські етимології 51 Жуйкова М . В . Фрейм побиття та його вербалізація в одиницях фразеоло­гічного поля (на матеріалі української, російської, білоруської та польської мов) 61 Єркибаєва Г . Г . Формування комунікативної компетенції за допомогою фразеологічних словників 69 Школяренко В . І. Вплив просторово-часових мовних символів на форму­вання фразеологічного складу давньоверхньонімецького періоду 75 Дроздов В .  О . Проблема наявності голосної фонеми № 5 [3:] в англійській мові кінця XVI — початку XVII сторіччя 82 Головань Е .  О . Інваріантні образи множинності (на матеріалі російської, української та англійської мов) 91 Кудря О . А . Семантична характеристика англійських слів зі вторинною ко­лірною номінацією та конструкцій-кольорохарактерсти 99 Габідулліна А . Р . Поняття «дискурс» у педагогічній лінгвістиці і риториці 105 Шутова О .  О . Наказ як прескриптивно-сугестивний мовленнєвий жанр по­вчального дискурсу 110 Чікібаєв    А . Г . Засоби реалізації прецедентного субтексту в вищих підручниках 113 Бурякова О .  С .,   Варава С . В . Омонімія та паронімія в російській мові в аспекті навчання іноземців 120 Петров О . В . Відфраземні гнізда в російській мові (на матеріалі субстанти­вних фразеологізмів моделі «іменник + іменник») 129

Яременко Т . Г . Дієслівний вектор у словотвірному гнізді темпорлексеми вік 135 Гафарова Р . І. Стилістичні особливості суфіксальних універбів російської мови 140 Титаренко О . Я . Повторюваність дії та її зв'язок з видом дієслова в росій­ській мові 146 Гірняк С. П. «Мова», «мовлення» і «мовленнєва діяльність» як мовознавчі поняття 153 Булик Ю . В . Паравербальні засоби рекламного дискурсу 164 Іванова Н. Г .,  Горбань В . В . Функціонально-семантична категорія связности в рекламному тексті 168 Блинова І. А.   Діалоги негативно-експресивного характеру як провідна композиційно-мовленнєва форма творів Є. Кононенко 172 Петрова Л .  О . Способи авторського тлумачення в художньому тексті 180 Мурадян І. В .,  Шумарі на Т .  Ф . Зіткнення різних засобів номінації персонажів у трилогії О. М. Толстого «Ходіння по муках» 186 Лазаренко Г . І. Структурно-семантичні особливості відіконімних еклезіо-німів ХVІІІ-ХХ ст. 191

Історія

Бородінов В .  Д.   Становлення та розвиток етнонаціональної структури українського суспільства 196 Посредніков Д. В .    Основні   риси   соціально-політичного світогляду

К. М. Леонтьева 204

Литвиненко Р .  О . Поселення Дніпро-Донської бабинської культури (зага­льна оцінка джерел) 211

Філософія

Рагозін М . П . Принципи аналізу «суспільства ризику» 221 Рагозіна Т . Е . Ритуал: Методологічні проблеми становлення поняття 228 Єшина В . В .,   Отіна А .  Є . Під знаком «Моління про чашу». Досвід прочитання роману М.А. Булгакова «Майстер і Маргарита» (культурологічний аспект) 236 Дрожжина С . В .,    Ромадикіна В .  С .   Формування національної ідеї як основа громадянського суспільства 244

ВЄстник НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого

ОСНОВАН В1997ГОДУ

национального

университета

Серия Б. Гуманитарные науки №1/2011

СОДЕРЖАНИЕ

Филология

Просалова В . А.    Музыка   в   художественном   слове: Литературно-музыкальные корреляции в украинской поэзии конца ХІХ - начала ХХ вв. 7 Анастасьева Д .  С . Интертекстуальные связи «Сказки про калиновую сви­рель» Оксаны Забужко 13 Пунина О . В . Сценарная концепция Александра Довженко. «Арсенал» в ра­курсе экспрессионистического мироощущения: от фильма к литературному вари­анту сценария 18 Просцевичене Е . Й . Трансформации вербального нарратива: «Мастер и Маргарита» М. Мулгакова и В. Бортко 32 Мусий В . Б . Оппозиция «свое чужое» в произведениях О.М. Сомова о Га-ркуше 39 Зеленько А .  С . Синтагматика в развитии языка как аналог вертикального переноса генов в генетике в аспекте изоморфизма генного и языкового кодов (про­блемы семасиологии) 45 Луценко Н . А . Русские и украинские этимологии 51 Жуйкова М . В . Фрейм битья и его вербализация в единицах фразеологичес­кого поля (на материале украинского, русского, белорусского и польского языков) 61 Еркибаева Г . Г . Формирование коммуникативной компетенции с помощью фразеологических словарей 69 Школяренко В . И. Влияние пространственно-временных языковых симво­лов на формирование фразеологического состава древневерхненемецкого периода 75 Дроздов В . А . Проблема наличия гласной фонемы № 5 [3:] английском язы­ке конца XVI - начала XVII века 82 Головань Э . А . Инвариантные образы множественности (на материале рус­ского, украинского и английского языков) 91 Кудря О . А.  Семантическая характеристика английских слов с вторичной цветовой номинацией и конструкций-цветохарактеристик 99 Габидуллина А. Р . Понятие «дискурс» в педагогической лингвистике и риторике 105 Шутова О . А.   Наказ как прескриптивно-суггестивный речевой жанр по­учающего дискурса 110 Чикибаев А . Г . Средства реализации прецедентного субтекста в вузовских учебниках 113 Бурякова Е .  С .,  Варава С . В . Явления омонимии и паронимии в ас­пекте обучения иностранных студентов русскому языку 120 Петров А . В . Отфраземные гнезда в русском языке (на материале субстанти­вних фразеологизмов модели «существительное + существительное») 129

Яременко Т . Г . Глагольный вектор в словообразовательном гнезде темпор-лексемы век 135 Гафарова   Р. И.  Стилистические особенности суффиксальных универбов русского языка 140 Титаренко Е . Я . Повторяемость действия и ее связь с видом глагола в рус­ском языке 146 Гирняк С . П . «Язык», «речь» и «речевая деятельность» как лингвистические понятия 153 Булык Ю . В . Паравербальные средства рекламного дискурса 164 Иванова Н. Г ., Горбань В . В . Функционально-семантическая кате­гория связности в рекламном тексте 168 Блинова И . А . Диалоги негативно-экспрессивного характера как ведущая композиционно-речевая форма произведений Е. Кононенко 172 Петрова Л . А . Способы авторского лексикографирования в художественном тексте 180 Мурадян И . В ., Шумарина Т .  Ф . Столкновение разных спсобов номинации персонажей в трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам» 186 Лазаренко Г . И . Структурно-семантические особенности отиконимных экклезионимов ХVІІІ-ХХ ст. 191

История

Бородинов В .  Д . Становление и развитие этнонациональной структуры ук­раинского общества 196 Посредников Д. В .  Основные черты социально-политического мировоз­зрения К. Н. Леонтьева 204 Литвиненко Р . А . Поселения Днепро-Донской бабинской культурі (общая оценка источников) 211

Философия

Рагозин Н . П . Принципы анализа «общества риска» 221 Рагозина Т . Э . Ритуал: Методологические проблемы становления понятия 228 Ешина В . В .,  Отина А . Е . Под знаком «Моления о чаше». Опыт проч­тения романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (культурологический аспект) 236 Дрожжина  С . В .,   Ромадыкина  В . С . Формирование национальной идеи как основа гражданского общества 244

Bulletin of Donetsk National University

SCIENTIFIC JOURNAL

FOUNDED IN 1997

Series B. The Humanities №1/2011

CONTENTS Philology

Prosalova V. A. Music in the artistic word: literary-musical correlations in the Ukrainian poetry of the end of 19-th - beginning of the 20-th century 7 Anastasieva D.  S. Intertextual l inks «A fairy-tale about guelder rose reed» by Oksana Zabuzhko 13 P u n i n a O . V . Scenarnaya conception of Alexandr Dovzhenko. «А^єші» is in foreshortening of expressionist attitude: from a film to the literary variant of scenario 18 Proscevichene E. J.  Transformation of the verbal narrative: «Master and Margarita» by M.A. Bulgakov and V. Bortko 32 M y s i j  V . B . The opposition «one's own somebody else's» in the works by O. M. Somov about Garkusha 39 Zelenko A.  S.   Syntagmatics in language's development as the analogue of genes' vertical transference in genetics in the aspect of isomorphism of genetic and lan­guage codes (problems of palaeosemasiology) 45 Lutsenko N. A. Russian and Ukrainian etymologies 51 Zhujkova   M. V.  The«beating» frame and its verbalization in the units of phrazeological field (in Ukrainian, Russian, Byelorussian and Polish languages) 61 Erkibaeva G.  G.    The   Forming   of   Communicative   Competition with Phraseolog^a! Dictionary 69 Shkolyarenko V. I. The influence of space-time language symbols on the forming of phraseological system of Old High German period 75 Drozdov V. A. The problem of availability of vowel phoneme № 5 [3:] in the English language of the late XVI and early XVII century 82 Golovan E.  O. Invariant images of plurality (in the Russian, Ukrainian and Eng­lish languages) 91 Kudrya O. A.  Semantic Analysis of English Words with Secondary Colour Nomination and Constructions of Colour Description 99 Gabidullina A. R. The notion «discourse» in the Pedagogical Linguistics and in the Rhetoric 105 Shutova O. A. Order as a Prescriptive and Suggestive Speech Genre of the Teaching Discourse 110 C h i k i b a e v  A . G . The means of precedent subtext realization in high school textbooks 113 Buryakova H.  S.,   Varava S. V. Phenomena of homonymy and paro-nymy in Russian language in the aspect of teaching foreigners 120

Petrov A. V. Phraseme-derivated word group in the Russian language (based on substantive phraseological units model «noun + noun») 129 Yaremenko T. G. A verbal vector in the word-formative family of temporal lexeme age 135 Gafarova R. I. Stylistic features suffix univerbats of the Russian language 140 T y t a r e n k o O . J . Repetition of action and its link with the aspect of the verb in the Russian language 146 Hirnyak S. P. «Language», «speaking» and «language activity» as linguistic concepts 153 Bulyk Y. V. Unverbal facilities of publicity discourse 164 Ivanova N. G.,   Gorban V. V.  Functional and Semantic Category of Connectedness in Advertisement Text 168 Blynova I. A. Dialogues of the negative expressive character as the leading compositional speech form of Ye. Kononenko's works of fiction 172 Petrova L. A. The Methods of Author's Lexicographic in Artistic Text 180 Muradyan I. V.,   Shumarina T.   F.   Collision of different ways of nomination heroes at the trilogy «The Road to Calvary» by A. N. Tolstoy 186 Lazarenko G. I. Structural and semantic features єсс^юпуіш from iconym of 18-th-20-th centuries 191

History

Borodinov V. D. Establishment and development of the etnonational structure

of Ukrainian community 196

Posrednikov    D. V.     The basic lines of the sociopolitical outlooks of

K. N. Leontev 204

Litvinenko R. O. The places of Dnepr-Don Babyne culture (general appraisal

of the sources) 211

Philosophy

Ragozin. N. P. Principles of analysis of «risk society» 221 Ragozina T. E. Ritual: Methodologic problems of formation of the definition 228 Jeshyna V. V.,  Otina A. E. Under the sign of «Intercession for the chal-ice»: experience of reading the novel «Master and Margarita» by M.A. Bulgakov (cul-turological aspect) 236 Drozhzhina S.V., Romadykina V.S. Formation of a national idea as a basis for civil society 244

Страницы:
1 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа