Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

4. Виявлення і перекриття можливих каналів витоку конфіденційної інформації, облік та аналіз порушень режиму безпеки працівниками підп­риємства, клієнтами та конкурентами

5. Організація та проведення службових розслідувань за фактами роз­голошення або втрати документів, інших порушень безпеки підприємства

6. Розробка, оновлення і поповнення переліку відомостей, що стано­влять комерційну таємницю, та інших нормативних актів, які регламенту­ють порядок організації безпеки й захисту інформації

7. Забезпечення суворого виконання вимог нормативних документів з питань захисту комерційної таємниці

8. Організація та регулярне проведення навчання працівників підпри­ємства й служби безпеки за всіма напрямками захисту комерційної таємниці.

9. Ведення обліку сейфів і металевих шаф, що в них дозволене пос­тійне чи тимчасове зберігання конфіденційних документів, а також облік та охорона спеціальних приміщень і технічних засобів у них

10. Підтримка контактів із правоохоронними органами та службами безпеки сусідніх підприємств (організацій) в інтересах вивчення криміно­генної обстановки в районі (зоні)

У нормативних документах, які визначають організацію діяльності служб безпеки підприємств, виокремлюються конкретні об'єкти, що підля­гають захисту від потенційних загроз і протиправних посягань. Беручи за­галом, до них належать:

- персонал (керівні працівники; персонал, який володіє інформацією, що становить комерційну таємницю підприємства);

- матеріальні засоби праці та фінансові кошти (приміщення, споруди, устаткування, транспорт; валюта, коштовні речі, фінансові документи);

- інформаційні ресурси з обмеженим доступом;

- засоби та системи комп'ютеризації діяльності підприємства;

- технічні засоби та системи охорони й захисту матеріальних та ін­формаційних ресурсів.

Служба безпеки підприємства завжди має бути готовою до подолан­ня критичної (кризової) ситуації, що може постати через зіткнення інте­ресів бізнесу та злочинного світу. Для управління безпекою багато які під­приємства створюють так звані кризові групи, до складу яких входять ке­рівник фірми, юрист, фінансист і керівник служби безпеки. Головна мета діяльності кризової групи - протидіяти зовнішнім загрозам для безпеки підприємства.

27.4 Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання

Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важли­вим є можливість оцінки ймовірності банкрутства суб'єктів підприємниць­кої та іншої діяльності. В Україні, де протягом багатьох десятиріч панува­ла позаринкова система господарювання, що виключала офіційне визнання банкрутства як економічного явища, нема загальновизнаної вітчизняної методики визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим доводиться користуватися зарубіжними методичними під­ходами, в основу яких покладено факторні моделі прогнозування банкрут­ства підприємств та організацій.

Найпростішою є двофакторна модель оцінки ймовірності банкрут­ства підприємства. Вона передбачає обчислення спеціального коефіцієнта Z і має такий формалізований вигляд:

Z = -0,3877-1,0736^ + 0,579дш , (27.1)

де кзл - коефіцієнт загальної ліквідності;

дпк - частка позикових коштів у загальній величині пасиву балансу.

За двофакторною моделлю ймовірність банкрутства будь-якого суб'єкта господарювання є дуже малою за будь-якого від'ємного значення коефіцієнта Z, і великою - за Z > 1.

Більш обгрунтованою і більш поширеною є п 'ятифакторна модель Альтмана. Професор Нью-Йоркського університету Едвард Альтман роз­робив алгоритм розрахунку індексу кредитоспроможності, який одержав назву індексу (моделі) Альтмана. Цей індекс дає змогу з достатньою віро­гідністю розподілити суб'єкти господарювання на тих, що працюють ста­більно, і на потенційних банкрутів. Свою модель Е. Альтман побудував на підставі дослідження фінансового стану та результатів господарської дія­льності 66 компаній, розрахувавши 22 фінансові коефіцієнти і скористав­шись для своєї моделі лише п'ятьма найбільш вагомими. Ці коефіцієнти характеризують з різних сторін прибутковість капіталу та його структуру.

Індекс Альтмана «Z» розраховується за формулою

Z = 3,3К1 + 0,99К2 + 0,6Кз + 1,4К4 + 1,2К5, (27.2)

де 3,3; 0,99; 0,6; 1,4 і 1,2 - коефіцієнти регресії, що характеризують міру впливу на індекс «Z»;

Кі - характеризує прибутковість основного та оборотного капіталу; визначається діленням суми балансового прибутку на загальну вартість активів; з певною часткою умовності його можна назвати показником рен­табельності виробництва;

К2 - відображає дохідність суб'єкта господарювання і розраховуєть­ся як співвідношення чистої виручки від реалізації продукції і загальної вартості активів підприємства (організації);

К3 - визначає структуру капіталу підприємства; обчислюється як ві­дношення власного капіталу (за ринковою вартістю) до позикового капіта­лу (суми коротко- і довгострокових пасивів);

К4 - відображає рівень чистої прибутковості виробництва (діяльнос­ті); розраховується діленням обсягу реінвестованого прибутку (суми резе­рву, фондів соціального призначення та цільового фінансування, нерозпо­діленого прибутку) на загальну вартість активів підприємства;

К5 - характеризує структуру капіталу й визначається як відношення власного оборотного капіталу до загальної вартості активів суб'єкта гос­подарювання.

Для визначення ймовірності банкрутства того чи того суб'єкта гос­подарювання розрахунковий індекс «Z» необхідно порівняти з критичним його значенням. Для точнішого визначення ступеня ймовірності банкрутс­тва підприємства (організації) рекомендується користуватися таблицею 27.3. Зрозуміло, що в процесі ранжування (розподілу) підприємств та ін­ших суб'єктів підприємницької діяльності часто виникає потреба врахува­ти специфіку відповідної галузі (сфери діяльності), а відтак визначити ін­шу шкалу градації індексів.

Таблиця 27.3 - Ступінь імовірності банкрутства підприємства, що визнача-

ється за індексом Е. Альтмана

Значення індексу «Z»

Ступінь імовірності банкрутства

1,8 і нижче

Дуже висока

від 1,81 до 2,6

Висока

від 2,61 до 2,9

Достатньо ймовірна

від 2,91 до 3,0 і вище

Дуже низька

У вітчизняній практиці господарювання застосування моделі Е. Альтмана зв'язане з певними труднощами. По-перше, коефіцієнти ре­гресії Кі-К5 розраховувалися автором за результатами діяльності компаній, що функціонували у зовсім іншому конкурентному ринковому середовищі. По-друге, у шкалі Альтмана не враховано галузевих особливості господа­рювання. По-третє, вітчизняним спеціалістам бракує інформації для розра­хунку коефіцієнта К3 через недорозвинутість ринку цінних паперів. Томузапропоновані Е. Альтманом методичні принципи визначення ймовірності банкрутства можна використовувати у вітчизняній практиці господарю­вання за такої умови: коефіцієнти регресії та критичні значення індексу «Z» треба обов'язково розраховувати для конкретних галузей (сфер діяль­ності) з використанням оптимальних критеріїв, які відображали б специфі­чні умови господарювання вітчизняних підприємств.

Питання для закріплення матеріалу

1. Назвіть можливі загрози для економічної безпеки господарюючо­го суб'єкта.

2. Яка повинна бути реакція керівництва підприємства на настання економічної кризи?

3. Подати змістову характеристику державної програми антикризо-вого господарювання.

4. Проаналізувати систему показників оцінки економічної безпеки підприємства.

5. Визначити взаємозв'язок між ступенем вірогідності банкрутства та рівнем економічної безпеки підприємства.

6. Сформулювати стратегію забезпечення належної економічної безпеки вітчизняних підприємств.

7. Яке місце займає економічна безпека у системі діяльності підп­риємства за ринкових умов господарювання?

8. Подати типову схему процесу забезпечення необхідного рівня економічної безпеки підприємств та організацій.

9. Проаналізувати процес забезпечення фінансової безпеки суб'єктів бізнесової діяльності.

10. Обгрунтувати об'єктивну доцільність створення та функціонуван­ня служби безпеки підприємства за ринкових умов діяльності.

Тести до теми 27

1. Криза підприємства - це:

а) фаза збалансованої діяльності підприємства;

б) загроза неплатоспроможності і банкрутства підприємства, діяль­ність його в неприбутковій зоні або відсутність у підприємства потенціалу для успішного функціонування;

в) нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної вироб­ничої діяльності;

г) здійснення процедури банкрутства підприємства.

2. Про стратегічну кризу йдеться тоді:

а) коли потенціал розвитку підприємства, який міг бути б використа­ний протягом тривалого часу, істотно пошкоджений, вичерпаний або підп­риємство немає можливості створити новий;б) підприємство має збитки і через постійне зменшення власного ка­піталу рухається до ситуації дефіциту балансу, має місце перевищення па­сивів над активами;

в) підприємству загрожує втрата платоспроможності або платоспро­можність вже відсутня.

3. Криза результатів характеризується:

а) істотно пошкодженим, вичерпаним потенціалом підприємства;

б) збитками і зменшенням власного капіталу, має місце перевищення пасивів над активами;

в) загрозою втрати платоспроможності;

г) відсутністю платоспроможності.

4. При кризі ліквідності:

а) підприємству загрожує втрата платоспроможності або платоспро­можність вже відсутня.

б) підприємство має збитки і через постійне зменшення власного ка­піталу рухається до ситуації дефіциту балансу, має місце перевищення па­сивів над активами;

в) потенціал розвитку підприємства істотно пошкоджений і немає можливості створити новий;

г) підприємство ліквідується.

5. Реструктуризація підприємств в умовах кризи зводиться до того, щоб:

а) ліквідовувати причини виникнення кризи;

б) ліквідувати підприємство;

в) відновити платоспроможність підприємства;

г) змінити структуру підприємства.

6. Економічна безпека підприємства - це:

а) забезпечення стабільності функціонування і досягнення головних цілей своєї діяльності

б) такий стан ресурсів і підприємницьких можливостей підприємства, при якому гарантується найефективніше їх використання для стабільного функціонування і динамічного науково-технічного і соціального розвитку, запобігання негативних внутрішніх і зовнішніх загроз.

в) бюджетування технологічного розвитку підприємства на основі оптимізації витрат за програмою технологічного розвитку, для вибору аль­тернатив, обробка власних розробок або придбання патентів і необхідного обладнання на ринку;

г) збереження і розвиток інтелектуального потенціалу підприємства.

7. Основні функціональні складові поняття «економічна безпека підп­риємства»:а) фінансова, інтелектуальна та кадрова, політико-правова та силова складові;

б) фінансова, інтелектуальна, екологічна, політико-правова та інфор­маційна складові;

в) техніко-технологічна та фінансова складові;

г) фінансова, інтелектуальна та кадрова, політико-правова, техніко-технологічна, інформаційна, екологічна та силова складові;

8. Фінансова складова економічної безпеки сприяє:

а) збереженню та розвитку інтелектуального потенціалу підприємст­ва, ефективне управління персоналом;

б) досягненню найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів;

в) відповідності технологій щодо оптимального використання ресур­сів сучасним мировим аналогам;

г) активне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської дія­льності підприємства.

9. Інтелектуальна та кадрова складова економічної безпеки сприяє:

а) збереженню та розвитку інтелектуального потенціалу підприємст­ва, ефективне управління персоналом;

б) досягненню найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів;

в) відповідності технологій щодо оптимального використання ресур­сів сучасним мировим аналогам;

г) активне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської дія­льності підприємства.

10. Техніко-технологічна складова економічної безпеки - це:

а) дотримання факторних екологічних норм, мінімізація втрат від за­бруднення навколишнього середовища;

б) забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства і збере­ження його майна;

в) ступінь відповідності технологій щодо оптимального використан­ня ресурсів сучасним мировим аналогам;

г) ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства.

11. Політико-правова складова економічної безпеки:

а) всебічне правове забезпечення діяльності підприємства, дотри­мання чинного законодавства

б) забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства і збере­ження його майна;

в) ступінь відповідності технологій щодо оптимального використан­ня ресурсів сучасним мировим аналогам;г) ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства.

12. Інформаційна складова економічної безпеки передбачає:

а) дотримання факторних екологічних норм, мінімізація втрат від за­бруднення навколишнього середовища;

б) забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства і збере­ження його майна;

в) ступінь відповідності технологій щодо оптимального використан­ня ресурсів сучасним мировим аналогам;

г) ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства.

13. Екологічна складова економічної безпеки передбачає:

а) дотримання факторних екологічних норм, мінімізація втрат від за­бруднення навколишнього середовища;

б) забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства і збере­ження його майна;

в) ступінь відповідності технологій щодо оптимального використан­ня ресурсів сучасним мировим аналогам;

г) ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства.

14. Силова складова економічної безпеки - це:

а) всебічне правове забезпечення діяльності підприємства, дотри­мання чинного законодавства

б) забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства і збере­ження його майна;

в) ступінь відповідності технологій щодо оптимального використан­ня ресурсів сучасним мировим аналогам;

г) ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / М.В. Афанасьєв, О.Б. Плоха / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : Інжек, 2007. - 320 с.

2. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / М.В. Афанасьєв, А.Б. Гончаров за ред. проф. С.В. Афанась-єва / - Х.: ІНЖЕК, 2003. - 410 с.

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник / І.М. Бой-чук. - К.: Атіка, 2004. - 480 с.

4. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. / Н.М. Бондар - 2.вид., доп. - К. : А.С.К., 2005. - 400 с.

5. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчаль­ний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 488 с.

6. Економіка підприємства: навч. посіб. / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. - К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000, 2001. - 298 с.

7. Економіка підприємства: Навч. посібник / за ред А.В. Шегди - К.: Знання-Прес, 2006. - 614 с.

8. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покро-пивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.:КНЕУ, 2005. 528 с.

9. Економіка підприємства (в задачах, тестах та ситуаційних впра­вах): навч. посіб. / М.І. Петренко, А.А. Храбан, В.М. Петренко. / Вінниць­кий національний технічний ун-т - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 184 с.

10. Економіка підприємства. Збірник практичних задач i конкретних ситуацій: навч. посібник/ С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко О.С. Фе-донін та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. / - К.:

КНЕУ, 2006. - 328 с.

11. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие. / В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. - 2-изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 133 с.

12. Жнякін Б.О., Краснова В.В. Економіка підприємства: Навч. по-сіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б.О. Жнякін, В.В. Краснова. - Донецьк : Альфа-пресс, 2005. - 160 с.

13. Закон України «Про банкрутство» (Із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2343-XII. - Ст. 308.

14. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банк­рутство» Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. № 784-ХІУ // Відомос­ті Верховної Ради України. - 1999. - № 42-43. - Ст. 378.

15. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: навчаль­ний посібник / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська. - Львів: Національний уні­верситет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2003. - 208 с.

16. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посіб. / В.В. Кулішов. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 216 с.

17. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: навч. посіб. / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. - К: МАУП, 2003. - 304 с.

18. Махній Т.М. Економіка підприємства. Економіка, організація та планування виробництва. Економічний аналіз: Практичні завдання / Т.М. Махній. - Чернівці : Технодрук, 2005. - 60 с.

19. Миронюк Г. Державна політика у сфері якості / Г. Миронюк. // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2001. - № 4. - С. 34.

20. Организация, планирование и управление деятельностью промы­шленного предприятия / Под ред. С.М. Бухало. - 2-е изд., перераб. и доп. -К.: Вища шк., 1989. - 472 с.

21. Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник для студ. ви-щих учбових закладів / В.І. Осипов. / Одеський держ. економічний ун-т. - О. : Маяк, 2005. - 724 с.

22. Плоха О.Б. Економіка підприємства: Конспект лекцій у схемах / О.Б. Плоха. / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2006. - 164 с.

23. Положення про порядок проведення санації державних підпри­ємств: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 27 // Урядовий кур'єр. - 1994. - 17 березня.

24. Примак Т.О. Економіка підприємства: навч. посібник / Т.О. Примак. - 2-ге вид., стер. - К.: Вікар, 2002. - 176 с.

25. Протопопова В. О., Полонський О. М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих закл. освіти. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

26. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Рижиков, В.А. Панков, Ровенська В.В., Підгора Є.А. - К.: Слово, 2004. - 272 с.

27. Економіка підприємства: навч. посібник /А.В.Шегда, Т.М. Литви-ненко, М.П.Нахаба та ін., за ред.А.В. Шегди. / - К.: Знання -прес, 2001. -

355 с.

28. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: навч. по-сіб./ В.А Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 436с.

29. Солодовник Л.М., Пономаренко П.І. Економіка виробничого під­приємства: Навч. посіб. / Л.М. Солодовник, П.І. Пономаренко. / Націона­льний гірничий ун-т. - Д. : НГУ, 2004. - 270 с.

30. Тепленко Ю.В. Механізм банкрутства підприємств / Ю.В. Тепле-нко // Фінанси України. - 1998. - № 2. - С. 67.

31. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Навч. посіб. / О.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.

32. Управление качеством: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Лехитарян и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Ба­нки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 199 с.

33. Харів П.С. Економіка підприємства: збірник задач і тестів: на-вч.посіб. / П.С. Харів / - К.: Знання-Прес, 2008. - 357с.

34. Харченко Т. Якість виробів як засіб задоволення потреб спожива­ча і забезпечення конкурентоспроможності продукції / Харченко Т. // Еко­номіка, фінанси, право. - 2003. - № 3. - С. 3-5.

35. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і серти­фікація / М.І. Шаповал. - К.: Вид. українсько-фінського інст. менеджменту і бізнесу, 1997. - 150 с.

36. Шаповалов Г.М. Антнкризисная стратегия предпринимательства. / Г.М. Шаповалов- СПб.: Изд-во СПб.: ГУЗФ, 1997. - 151 с.

37. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Шваб. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.

38. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оціню­вання та управління: Навч. посіб. / А.В.Шегда, М.В. Голованен-ко; за ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2008. - 271 с.

39. Экономика предприятия: Учеб. пособ. / Под общ. ред. Л.Г. Мельника. - Сумы: Университетская книга, 2003. - 638 с.

40. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 520 с

41.Экономика предприятия: учебник для вузов / В.Я. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Прасолов и др.; Под ред. проф. Я.Г. Горфинкеля, Е.М. Купрякова. - М: Банки и биржа, БНИТИ, 1996. - 367 с.

42.Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. / А.Ю. Юданов. -М.: Гном-Пресс, 1998. - 218 с.

Навчальне видання

ШЕЛЕГЕДА Белла Григорівна

БЕРСУЦЬКИЙ Антон Якович КАСЬЯНОВА Наталія Віталіївна

КРАВЦОВА Любов Вікторівна СОЛОХА Дмитро Володимирович

РИБАЛКО Наталія Василівна ТУРБІНА Оксана Ігорівна

Економіка підприємства

Навчальний посібник

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри економіки підприємства та

економічної теорії д-р. екон. наук, професор Б.Г. Шелегеда

Редактори: Т.С. Першина, А.С. Маранди Технічний редактор: Л.М. Скірневська Комп'ютерна верстка: Г.С. Зикова

Підписано до друку_._.2010. Формат 60х84/16

Папір ксероксний. Замовлення №

Обсяг ____       ум. друк. арк. Ціна договірна

Тираж 300 прим.

Видавництво ДонУЕП 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77 Тел./факс (0622) 311-13-01 Е-mail: donuep@irismedia.org

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник