Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Фінансово-економічний стан підприємства - це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцент-рованішому вигляді фінансово-економічний стан підприємства можна визна­чити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної гос­подарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.

Для аналізу фінансово-економічного стану підприємства потрібні такі джерела інформації:форма № 1 - «Баланс підприємства», форма № 2 - «Звіт про фінансові результати», форма № 3 - «Звіт про рух грошових коштів», форма № 4 - «Звіт про власний капітал».

В останні роки в Україні введено в дію нову форму балансу підприємс­тва, що відповідає міжнародним стандартам здійснення бухгалтерського об­ліку суб'єктами господарювання.

Коло найважливіших показників діяльності підприємств наведено на рис. 21.4.

Прибутковість

1.1. Валовий прибу­ток

1.2. Чистий прибуток

1.3. Рентабельність:

■ активів

■ власного капіталу

■ виробничих фондів

■ продукції

Платоспроможність

4.1. Коефіцієнт абсолютно ліквідності

4.2. Коефіцієнт термінової ліквідності

4.3. Коефіцієнт загальної

ліквідності

Ділова активність

2.1. Ресурсовіддача

2.2. Фондовіддача

2.3. Коефіцієнт оборотності обігових коштів

2.4. Період одного обороту обігових коштів

2.5. Коефіцієнт завантаження обіго­вих коштів

2.6. Коефіцієнт ефективності (прибу­тковості) обігових коштів

2.7. Коефіцієнт оборотності дебітор­ської заборгованості

2.8. Середній термін обороту дебітор­ської заборгованості

2.9. Коефіцієнт оборотності креди­торської заборгованості

Фінансова стійкість

3.1. Обсяг власних обігових коштів

3.2. Коефіцієнт забезпеченості боргів

3.3. Коефіцієнт маневренос

3.4. Коефіцієнт автономії

3.5. Коефіцієнт співвідношення власних і

залучених джерел коштів

Рисунок 21.4 - Групи розрахункових показників для оцінки фінансово-економічного стану підприємства

На підставі основних показників формуються завдання аналізу фінан­сово-економічного стану підприємства:

- оцінка динаміки, складу і структури активів і пасивів підприємства;

- виявлення динаміки негативних статей балансу;

- аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства;

- оцінка фінансової стійкості;

- аналіз прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства;

- аналіз ділової активності;

- пошук напрямків покращення та стабілізації фінансово-економічного стану підприємства.

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства (табл. 21.1).

Таблиця 21.1 - Показники рентабельності

Показники

Характеристика показника

Формула розрахунку

1. Рентабельність ресурсів (активів) підприємства за прибутком від звичайної діяль­ності

Частка прибутку від звичайної діяльності, що припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства

R    л~    зв.д х100 зв.д а

де Пзв. д - прибуток від звичайної дія­льності підприємства (ф. 2 ряд. 190); А - середня сума активів підприємства (ф. 1 ряд. 280)

2. Рентабельність ресурсів (активів) за чистим прибу­тком

Частка чистого прибут­ку, що припадає на оди­ницю коштів, інвестова­них в активи підприємс­тва

ЧП

R л ЧП х100

А А

1

де ЧП - чистий прибуток підприємства за звітний період, гр. од. (ф. 2 ряд. 220)

3. Рентабельність власного капіталу

Частка чистого прибут­ку, що припадає на оди­ницю власного капіталу підприємства

ЧП

ReK— х100

в.к ВК

1

де ВК - середня сума власного та при­рівняного до нього капіталу підприєм­ства (ф. 1 ряд. 380 + 430 + 630)

4. Рентабельність виробничих фон­дів

Частка прибутку від звичайної діяльності, що припадає на одиницю вартості виробничих фондів

R    , —  П 3 х100 в.ф    В ,

5

де Пз - прибуток від звичайної діяль­ності;

Вв. ф - середня вартість виробничих фондів підприємства (ф. 1 ряд. 030 + 100+120)

5. Рентабельність реалізованої про­дукції

Частка прибутку, що припадає на грошову одиницю виручки від реалізації продукції

Rnp С х100

де Пр - прибуток від реалізації проду­кції (ф. 2 ряд. 050 - 070 - 080); С - собівартість

Зазначимо, що у світовій практиці застосовують багато різних показни­ків, за допомогою яких оцінюється фінансово-економічний стан підприємст­ва. Розглянемо лише найпоширеніші з них, які з огляду на їх зміст і призна­чення розподілимо на кілька груп.

До першої групи належать аналітичні показники майнового стану, призначені для експрес-оцінювання стану та структури ресурсів підприємст­ва (табл. 21.2).

Таблиця 21.2 - Показники експрес-оцінювання стану та структури ресурсів підприємства

Показники

1. Частка основ­них засобів в активах підпри­ємства

Характеристика показника Частка ресурсів підприємства, що інвестована в ос­новні засоби

Формула розрахунку

Во.з

п

Во

Ч

о.з А А

1

де Впо. з - первісна вартість основних засобів на початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 031); Зо. з - сума накопиченого зношення на поча­ток (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 032); Взо. з - залишкова вартість основних засобів на початок (кінець) періоду; А - вартість активів підприємства на початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 280)_

2. Частка оборо­тних виробни­чих фондів в оборотних акти­вах

Частка обігових коштів підприємс­тва, розміщених у сфері виробництва продукції

Ч

о.е.ф.

о.в.ср. В

о.а

де Во. в. ф - оборотні виробничі фонди на поча­ток (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 100 + 120 + 270); Во. а - оборотні активи підприємства на по­чаток (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 260 + 270)

3. Частка оборо­тних виробни­чих активів

4. Коефіцієнт мобільності ак­тивів

Частка мобільних виробничих фон­дів у загальній сумі ресурсів під­приємства_

Частка обігових коштів підприємс­тва, що припадає на одиницю обіго­вих

Ч о.в.

о.в.ф.

А

К

моб

В В

на

•>

де Вм. а - вартість мобільних активів підпри­ємства на початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 260 + 270);

Вн. а - вартість немобільних активів підприєм­ства на початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 080)

До другої групи показників фінансово-економічного стану підприємст­ва належать показники його фінансової стійкості.

Фінансова стійкість підприємства визначається його спроможністю фі­нансувати формування своїх запасів і витрат за рахунок стабільних джерел коштів. Розглянемо основні показники фінансової стійкості (табл. 21. 3).

Таблиця 21. 3 Показники

Показники фінансової стійкості підприємства Характеристика показника

Формула розрахунку

1. Обсяг власних обігових коштів

Оборотні активи підприємства, що фінансуються за рахунок власного капіталу і довго­строкових зобов'я­зань

2. Коефіцієнт забезпечення оборотних акти­вів власними обіговими кош­тами

Частка оборотних активів підприємст­ва, що фінансують­ся за рахунок його власних обігових коштів.

3. Коефіцієнт маневреності

Частка запасів (тоб­то матеріальних оборотних активів) у власних обігових коштах

4. Коефіцієнт автономії

Частка власних джерел фінансуван­ня в загальній сумі джерел його коштів

5. Коефіцієнт співвідношення власних і залу­чених джерел коштів

Відображує забез­печеність заборго­ваності власними коштами

ВОК = (ВК + ДЗ) - Вн. а, де ВК - власний і прирівняний до нього ка­пітал підприємства на початок (кінець) пері­оду (ф. 1 ряд. 380 + 430 + 630); ДЗ - довгострокові зобов'язання підприємства на початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 480); Вн. а - вартість необоротних активів на по­чаток (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 080)_

К

з.в.к.

ВОК В

о.а

де Во. а - вартість оборотних активів підпри­ємства па початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 260 + 270)

К

м

В

зап ВОК

1

де Взап - вартість запасів підприємства на початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 100 + 120 + 130+ 140)_

К

авт

ВК П

де П - пасиви підприємства на початок (кі­нець) періоду (ф. 1 ряд. 640)

в.к

ВК

з.к.

ДЗ + ПЗ

де ДЗ - довгострокові зобов'язання підприємс­тва на початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 480); ПЗ - поточні зобов'язання підприємства на початок (кінець) періоду (ф. 1 ряд. 620)_

До третьої групи належать показники, що характеризують ліквідність (платоспроможність) підприємства. Ліквідність характеризує спроможність майна підприємства швидко перетворитись на грошові кошти для негайного погашеним його поточної заборгованості. Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення на грошові кошти, розрізняють певні показни­ки ліквідності. Розглянемо основні з них (табл. 21.4).

Рівень ліквідності підприємства залежить від його прибутковості, але однозначний зв'язок між цими показниками простежується тільки в перспек­тивному періоді. У перспективі висока прибутковість є передумовою належ­ної ліквідності. У короткостроковому періоді такого прямого зв'язку немає. Підприємство з непоганою прибутковістю може мати низьку ліквідність уна­слідок великих виплат власникам, ненадійності дебіторів тощо. Отже, забез­печення задовільної ліквідності потребує певних управлінських зусиль та оп­тимізації фінансово-економічних рішень.

Таблиця 21.4 - Показники ліквідності підприємства

Показники

Характеристика показника

Формула розрахунку

Норматив­не значен­ня

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності абс.лікв.)

Частка поточної заборгованості, яку підприємство може погасити найближ­чим часом

К        _ ГКЕ

абс. лікв. ПЗ

5

де ГКЕ - грошові кошти та їх екві­валент (ф.1 р.230 + р.240); ПЗ - поточні зобов'язання підпри­ємства (ф.1 р.620)

[0,2-0,35]

2. Коефіцієнт критичної ліквідності кр.лікв.)

Очікувана плато­спроможність підп­риємства через пе­ріод, що дорівнює тривалості одного обороту дебіторсь­кої заборгованості

К        ГКЕ + ПФІ + ДебЗ

кр.лікв. ПЗ

5

де ПФІ - поточні фінансові інвес­тиції (ф.1 р.220);

ДебЗ - дебіторська заборгованість (ф.1 р.150 + р.160 + р.170 + р.180 + р.190 + р.200 + р.210)

>1

3. Коефіцієнт покриття (ко­ефіцієнт по­точної лікві­дності) покр.)

Здатність підприєм­ства погасити пото­чні зобов'язання за період, що дорівнює тривалості обороту його оборотних ак­тивів

К       ГКЕ + ПФІ + ДебЗ + З

покр. _ ПЗ

5

де З - запаси підприємства

(ф.1 р.100 + р.110 + р.120 + р.130 +

р.140).

>2

Другим важливим фінансовим документом є Звіт про фінансові ре­зультати. У ньому міститься інформація про доходи, витрати і фінансові ре­зультати діяльності підприємства. Він складається з трьох розділів.

1. Фінансові результати.

2. Елементи операційних витрат.

3. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, обчислюють так:

ЧП, _ЧП, (21.7) А КА

де ЧП - чистий прибуток акціонерного товариства за звітний період (ф. 2, ряд. 220);

КА - середньозважена кількість простих акцій товариства в обігу (ф. 2, ряд. 310).

На підставі інформації Балансу та Звіту про фінансові результати мож­на визначити показники ділової активності підприємства, тобто віддачу за­стосовуваних ним ресурсів та ефективність використання джерел фінансу­вання його діяльності (табл. 21.5).

Таблиця 21.5 - Показники ділової активності підприємства

Показники

Характеристика показника

1

2

1. Ресурсовід-дача

Частка чистої виручки підприємства, що при­падає на суму його ак­тивів

2. Фондовідда­ча

Частка виручки, що припадає на одиницю вартості основних засо­бів, і характеризує ефе­ктивність їх викорис­тання.

3. Коефіцієнт оборотності обігових кош­тів, оборотів

Кількість оборотів обі­гових коштів за звітний період

4. Період одно­го обороту обі­гових коштів,

днів

Тривалість в днях

5. Коефіцієнт завантаження обігових коштів

Частка обігових коштів у кожній грошовій оди­ниці, отриманій підпри­ємством від реалізації продукції

6. Коефіцієнт

ефективності

(прибутковості,

збитковості)

обігових

коштів

Прибуток (чистий) (+), збиток (+), що припа­дає на одну грошову одиницю обігових ко­штів

7. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

У скільки разів чиста виручка підприємства перевищує середню дебіторську заборгова­ність

Формула розрахунку

РВ

ЧВ

за

де ЧВ - чиста виручка підприємства звітний період (ф. 2 ряд. 035); А - середня сума активів підприємства за звітний період (ф. 1 ряд. 280)_

ФВ

ЧВ сер

за

де ЧВ - чиста виручка підприємства звітний період (ф. 2 ряд. 035); Всеро.з - середня вартість основних засо­бів підприємства за звітний період (ф. 1 ряд. 030)_

К

о.к.к

ЧВ В

о.к

де Во.к - середня вартість обігових коштів у звітному періоді (ф. 1 ряд. 260 + 270)

Т

о.к.к

Д

к

К

о. к. к ,

де Дк - кількість календарних днів у звіт­ному періоді_

К

загр

К

п.о.к

К

Ко.к.к.

ЧП

В

о. к

К

о.д.з

ЧВ

де Дз - середня дебіторська заборгова­ність у звітному періоді (ф. 1. ряд.150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210)_

3

1

565

Продовження таблиці 21.5

12 3

8. Середній те­рмін обороту дебіторської заборгованості

Середній термін пога­шення дебіторської за­боргованості

Ко.д.з

9. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

У скільки разів чиста виручка підприємства перевищує його креди­торську заборгованість.

К       _ ЧВ

К О.К.З тг

Кз

1

де Кз - середня кредиторська заборгова­ність у звітному періоді (ф. 1 ряд. 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600)

10. Середній термін обороту кредиторської заборгованості

Середній термін пога­шення кредиторської заборгованості

т     _   Д к Ко.к.з

11. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Віддача власного капі­талу підприємства, тоб­то визначає чисту виру­чку, що припадає на одиницю власного капі­талу

К       _ ЧВ

О.в.к ВК

де ВК - середній розмір власного капіталу підприємства (ф. 1 ряд. 380 + 430 + 630)

На жаль, аналітична оцінка фінансового стану підприємства на базі та­ких коефіцієнтів не завжди є однозначною. Безумовно, зменшення частки боргів у сукупному капіталі зміцнює фінансову незалежність підприємства. Проте водночас звужуються джерела фінансування та можливості підвищен­ня ефективності його діяльності.

Питання для закріплення матеріалу

1. Зростання ролі фінансової діяльності підприємства (організації) за ринкових умов господарювання.

2. Чинники й резерви зростання прибутку суб'єктів господарювання (підприємницьких структур).

3. Розподіл прибутку й дивідендна політика підприємства (організації).

4. Специфіка обчислення оподатковуваного прибутку підприємства (організації).

5. Оптимізація структури капіталу підприємства (організації).

6. Наукова обґрунтованість методологічних підходів до визначення фінансово-економічного стану підприємства (організації).

7. Вибір стратегії стабілізації фінансово-економічного стану первин­ного суб'єкта господарювання.

8. Правомірність і обґрунтованість ототожнення економічних катего­рій ефективності та продуктивності діяльності підприємств та інших підпри­ємницьких структур.

9. Проблеми формування, визначення й застосування узагальнюючих показників ефективності (продуктивності) діяльності суб'єктів господарю­вання.

10. Методологічні основи визначення ефективності окремих груп захо­дів соціального характеру.

11. Науково-технічний та організаційний прогрес як визначальні чин­ники зростання ефективності виробництва на підприємстві.

12. Організаційно-економічний механізм дії внутрішніх чинників зрос­тання ефективності виробництва (діяльності). '

13. Міра і форми втручання держави в розвиток економіки за ринкових відносин між суб'єктами господарювання.

14. Узагальнення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду під­вищення ефективності господарювання на підприємствах.

15. Вплив інфраструктурних інституцій (систем) на ефективність суспі­льного виробництва за умов ринкової економіки.

Тести до теми 21

1. Дохідність підприємства є:

а) одним із найголовніших показників, які відображають його фінансо­вий стан;

б) показником, який визначає мету підприємницької діяльності;

в) показником, який характеризує основний результаті діяльності підп­риємства;

г) правильні «б» і «в»;

д) усі відповіді правильні.

2. Дохід підприємства - це виручка:

а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства та пос­луг невиробничого характеру;

б) підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору;

в) від реалізації виготовленої підприємством продукції;

г) усі відповіді правильні.

3. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства відносяться доходи від:

а) реалізації нематеріальних активів;

б) пайової участі в діяльності спільних підприємств;

в) реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г) усі відповіді правильні.

4. Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є дохо­дом від:

а) реалізації продукції, робіт, послуг;

б) реалізації матеріальних цінностей і майна;

в) позареалізаційних операцій;г) усі відповіді неправильні.

5. Прибуток - це:

а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріаль­них і прирівняних до них витрат;

б) частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність;

в) виручка від підприємницької діяльності;

г) дохід підприємства.

6. Прибуток як основний результативний показник діяльності підпри­ємства характеризує:

а) винагороду за підприємницьку діяльність;

б) розмір монопольного доходу;

в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу підприєм­ства;

г) доход, що отримується за сприятливих умов функціонування.

7. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

а) перевищення доходів над витратами;

б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

в) задоволення попиту;

г) усі відповіді неправильні.

8. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від зви­чайної діяльності на величину:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник