Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

(13.10)

де ТПсд - середньодобовий випуск товарної продукції за її виробни­чою собівартістю.

Коефіцієнт наростання витрат (собівартості незавершеного вироб­ництва) дорівнює:

Вп +

Jp

вп + вр або   НВ       ВС    , (13.11)

де Вп - первісні витрати (одноразово зроблені на початку виробни­чого циклу);

ВР - решта витрат, що були здійснені до закінчення виробництва продукції.

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів розра­ховується виходячи з залишків коштів на початок періоду і суми витрат, які будуть здійснені в плановому періоді, за вирахуванням суми майбут­нього погашення витрат за рахунок собівартості продукції. Норматив обо­ротних коштів у витратах майбутніх періодів розраховується за формулою:

нвм.п. = впоч + впл ~ впог.пл (13 12)

де Нвмл. - норматив витрат майбутніх періодів, грн; ВПоч - залишок витрат на початок планового періоду, грн; ВПЛ - витрати, які будуть здійснені у плановому періоді, грн; ВПОглл - витрати, які будуть погашені за рахунок собівартості у пла­новому періоді.

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції визнача­ється як добуток середньоденного випуску продукції (за виробничою собі­вартістю) на норму запасу готової продукції на складі (в днях).

н г п  = псд х нз

(1.13)

де НГл. - норматив залишків готової продукції, грн; Псд - середньоденний випуск продукції, грн; НЗ - норма запасу готової продукції на складі, днів. Таким чином, сукупний норматив власних оборотних коштів підп­риємства на розрахунковий (плановий) період дорівнює сумі нормативів,розрахованих для окремих елементів: виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів та залишків готової продукції.

13.3 Оцінка ефективності використання оборотних коштів виро­бничих підприємств

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві хара­ктеризується швидкістю їхнього обороту (оборотністю). Прискорення оборотності цих коштів зумовлює:

1) збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточ­них витрат підприємства;

2) вивільнення частини коштів і, завдяки цьому, створення додаткових резервів для розширення виробництва.

Розглянемо показники ефективного використання оборотних коштів.

Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів) розраховується шля­хом ділення вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період.

Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період, і розраховується за формулою:

ОБ   ОК, (13.14)

де Коб - коефіцієнт оборотності, оборотів; РП - вартість реалізованої продукції, грн; ОК - середній залишок оборотних коштів, грн.

Середній залишок оборотних коштів розраховують за формулою се­редньої хронологічної:

ОК^+ок 2 +...+окп1 + ОКп-

1-і 2 п  1 Ґ\

п-1 , (13.15)

де ОК1у п-1 - розмір оборотних коштів на початок кожного місяця (кварталу) розрахункового періоду, грн;

ОКп - величина оборотних коштів на початок першого місяця (квар­талу) наступного періоду, грн;

п - загальна кількість місяців (кварталів).

Розрахунковим періодом, за яким визначають обсяг реалізованої продукції та середні залишки оборотних коштів, може бути місяць (30 днів), квартал (90 днів) та рік (360 днів).

Показником, що є оберненим коефіцієнту оборотності, є коефіцієнт завантаження оборотних коштів. Він показує, скільки оборотних коштів припадає на одну грошову одиницю реалізованої продукції за певний пері­од. Розмір цього показника обчислюється за формулою:кЗАВ = °П. (із.іб)

Тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних коштів визначається як відношення кількості днів у розрахунковому періоді і кое­фіцієнта оборотності за той же період:

Тоб = ДП  або ОК , (13.17)

Коб

Т  = ДП = ДП х ОК об    РП рП

де Тоб - тривалість одного обороту, днів; ДП - дні періоду.

Для характеристики економічної ефективності використання оборот­них коштів може бути використаний показник рентабельності (віддачі) оборотних коштів, який являє собою відношення прибутку від реалізації продукції до середніх залишків оборотних коштів:

ОК , (13.18)

де Рок - рентабельність оборотних коштів, %; ПРП - прибуток від реалізації продукції, грн.

Для розрахунку рентабельності оборотних коштів можна використо­вувати різні види прибутку, основні з них - валовий та чистий прибуток. Залежно від цього отримуємо і відповідні показники рентабельності обо­ротних коштів - валову або чисту рентабельність.

У результаті прискорення оборотності оборотних коштів відбуваєть­ся процес вивільнення їх з обороту, а при сповільненні - в оборот залуча­ються додаткові кошти. Вивільнення оборотних коштів може бути абсолю­тним і відносним.

Абсолютне вивільнення оборотних коштів відображає пряме змен­шення залишків оборотних коштів порівняно з їх нормативом (або з зали­шками попереднього періоду).

Відносне вивільнення оборотних коштів з обороту відображає:

- стабільність оборотних коштів при зростанні обсягів реалізації продукції;

- зростання залишків оборотних коштів при випереджаючих темпах зростання обсягів реалізованої продукції.

Ефективне використання оборотних коштів дає змогу підприємству заощадити значні суми грошових коштів, збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових фінансових ресурсів.

Для поліпшення використання оборотних фондів необхідно, в першу чергу, провести аналіз їхнього ефективного використання.

Ефективність використання оборотних фондів визначається з метою:

- об'єктивної оцінки стану споживання ресурсів в основному та до­поміжному виробництвах:

- контролю обсягу витрат на їх придбання та збереження;

- прийняття рішень із питань організації економії ресурсів та розроб­ки шляхів раціонального їх використання.

Ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства ви­значається за допомогою показників, які можна умовно поділити на дві групи: загальні й конкретні. До загальних показників належать матеріало-віддача та матеріаломісткість. Ці показники визначаються у вартісних і на­турально-вартісних величинах. Вони розраховуються в цілому по народ­ному господарству, галузі та підприємствах.

Матеріаловіддача у вартісному виразі визначається на рівні галузі і підприємства як відношення продукції в грошовому виразі до витрачених на її виробництво матеріальних ресурсів і показує, скільки вироблено про­дукції в грошовому виразі на одну гривню матеріальних ресурсів:

в   МВ, (13.19)

де Мв- матеріаловіддача;

ВП - вартість валової продукції, тис. грн;

МВ - вартість матеріальних витрат, тис. грн.

Матеріаломісткість показує величину витрат матеріальних ресур­сів на виробництво одиниці продукції (роботи). Визначають загальну і конкретну матеріаломісткість.

Загальна матеріаломісткість визначається на рівні народного госпо­дарства та галузі як відношення витрат матеріальних ресурсів у вартісному виразі до виробленої продукції у вартісному виразі за формулою:

±у± НІ ~

ВП, (13.20)

де Мм - матеріаломісткість.

Матеріаломісткість визначає фактичний обсяг матеріальних витрат в розрахунку на виробництво одиниці продукції. Вона характеризує один з важливих елементів ефективності виробництва - рівень використання ма­теріальних ресурсів.

До конкретних показників належать: коефіцієнт використання сиро­вини та матеріалів, витратний коефіцієнт, коефіцієнт виходу (вилучення) продукції тощо.

Коефіцієнт використання характеризує міру використання сирови­ни та матеріалів на виробництво продукції і визначається як відношеннякорисних (чистих) витрат сировини та матеріалів до норми їхніх витрат на, виробництво одиниці продукції.

Витратний коефіцієнт є оберненою величиною коефіцієнта викори­стання.

Коефіцієнт виходу (вилучення) продукції із сировини визначає скі­льки одержано чистого продукту і який рівень відходів. Ці коефіцієнти ха­рактеризують рівень технологій та організації виробництва певного виду продукції.

Основними напрямами поліпшення використання оборотних фондів вважаються:

1) скорочення матеріальних запасів на складах підприємства за ра­хунок зменшення наднормативних запасів сировини, матеріалів, інструме­нту; покращання організації складського господарства; скорочення трива­лості інтервалів поставок; зменшення норм витрат матеріалів на одиницю продукції;

2) скорочення циклу виробництва продукції внаслідок впровадження нової техніки і технології, підвищення продуктивності праці, забезпечення ритмічності випуску продукції та підвищення змінності виробництва;

3) раціональне використання матеріальних ресурсів і зниження ма­теріаломісткості продукції на основі економічно обґрунтованого вибору матеріальних ресурсів та підвищення коефіцієнта їх використання; ком­плексного використання сировини (разом із вторинною) і відходів;

4) підвищення оборотності матеріальних ресурсів.

Пошуки резервів ефективного використання оборотних фондів ство­рять умови для збільшення обсягів продукції (робіт, послуг) та забезпечать її конкурентноздатність на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Питання для закріплення матеріалу

1. Сутність і значення оборотних коштів.

2. Наукова обґрунтованість поділу оборотних коштів на нормовані й ненормовані.

3. Необхідність нормування оборотних коштів.

4. Методи нормування оборотних коштів.

5. Механізм визначення нормативів оборотних коштів для окремих структурних елементів.

6. Методика визначення коефіцієнта зростання витрат.

7. Основні показники для оцінки ефективності використання оборот­них коштів.

Тести до теми 13

1. Оборотні кошти - це:

а) кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва;б) вартість окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів

обігу;

в) сума коштів, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку.

2. Підготовчий запас створюється на:

а) період, необхідний для розвантаження, сортування, складання та прийняття матеріалів на склад підприємства;

б) період часу знаходження матеріалів у дорозі з моменту одержання їх у постачальника (з моменту оплати) до фактичного прибуття вантажу на підприємство;

в) час підготовки виробничих запасів до використання їх у техноло­гічному процесі.

3. Ефективне використання оборотних коштів характеризується:

а) коефіцієнтом оборотності;

б) коефіцієнтом наростання витрат;

в) середньоденним випуском продукції.

4. Визначити вид виробничих запасів:

а) запас, створений на період, що дорівнює половині інтервалу між суміжними поставками матеріальних ресурсів;

б) запас, створений на період відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором;

в) запас, створений на період від укладання договору або оплати ра­хунка постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г) запас, створений на період часу, необхідного для приймання та складання матеріальних ресурсів.

5. Назвіть методи розрахунку нормативів оборотних коштів:

а) експериментальний;

б) аналітичний;

в) метод комп'ютерних моделей;

г) метод екстраполяції;

д) метод прямого рахунку;

е) коефіцієнтний.

6. Нормування оборотних коштів пов'язане з:

а) визначенням страхових запасів;

б) розрахунком розміру коштів, що вкладаються в мінімальний запас товарно-матеріальних цінностей;

в) розрахунком розміру коштів, що обслуговують процес виробницт­ва продукції;

г) усі відповіді вірні.

7. Не нормується такий елемент оборотних коштів:

а) витрати майбутніх періодів;

б) залишки готової продукції на складі;

в) грошові кошти на розрахунковому рахунку;

г) незавершене виробництво.

8. Метод розрахунку оборотних коштів, який передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з подальшим коригуван­ням фактичних запасів і вилученням з них надлишкових, називається:

а) аналітичним;

б) коефіцієнтним;

в) метод прямого розрахунку.

9. Страховий (резервний) запас визначається як:

а) половина середнього інтервалу між поставками;

б) період часу з моменту оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

в) період, необхідний для термінового оформлення замовлення та доставки матеріалів від їх виробника до споживача;

г) період, необхідний для приймання, складання та підготовки до ви­робничого використання матеріальних ресурсів.

10. Розмір якого запасу визначається в межах половини середнього інтервалу між поставками?

а) транспортного запасу;

б) підготовчого запасу;

в) поточного запасу;

г) резервного запасу.

11. Під час розрахунку загального нормативу оборотних коштів у виробничих запасах не враховують:

а) норму транспортного запасу;

б) норму перебування матеріалів у вигляді страхового запасу;

в) середній запас матеріалів;

г) вірної відповіді немає.

12. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ви­значається з урахуванням:

а) середньоденного обсягу реалізації продукції;

б) середньоденного обсягу випуску продукції за виробничою собіва­ртістю;

в) річного випуску продукції за оптовими цінами виробника.

13. Матеріальні витрати на одиницю продукції відбиває показник: а) матеріаловіддачі;б) оборотності матеріальних ресурсів;

в) матеріалоємності.

14. За умов норми запасів основних матеріалів (місячної норми та рі­чної потреби в них у розмірі 5400 тис. грн) норматив оборотних коштів в основних матеріалах складає:

а) 180 тис. грн;

б) 360 тис. грн;

в) 450 тис. грн;

г) 540 тис. грн.

Приклади розв'язання задач:

Задача 1. На підприємствах загальна потреба в оборотних коштах визначається за допомогою спеціального розрахунку.

Таблиця 13.3 - Розрахунок загальної потреби в оборотних коштах для ос-

новних матеріалів

Види матері­альних ціннос­тей

Середньо-

Норми оборотних коштів, днів

Потреба в

 

добове (одноден­не) спожи­вання, тис. грн

транспо­ртний запас

підго­товчий запас

техноло­гічний запас

поточний (складсь­кий) запас

резерв­ний (страхо­вий) за­пас

Разом

оборотних коштах, тис. грн

(гр. 2 х гр. 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

15,5

3

2

4

10

5

24

372,0

Б

7,8

2

2

2

8

4

18

140,4

В

10,5

1

1

2

14

7

25

262,5

Г

9,1

4

2

2

12

6

26

236,6

Д

8,4

2

1

2

6

3

14

117,6

Усього

51,3

 

 

 

 

 

22

1129,1

Розв'язання

Сума оборотних коштів на сировину, матеріали і покупні напівфаб­рикати дорівнює 1129,1 тис. грн, а середня норма оборотних коштів стано­вить 22 дні (1129,1/51,3).

Задача 2. Визначити транспортний запас за умови, якщо:

а) підприємство сплатило рахунок за сировину 6 числа, а сировина прибула за адресою підприємства 12 числа;

б) підприємство отримує сировину від різних постачальників. Транс­портний запас визначається як середньозважена величина (див. табл.. 13.4).

Таблиця 13.4 - Графік поставок сировини

Постачальники

Кількість сировини, м

Кількість днів перебування сировини в дорозі після оплати

№ 1

1000

3

№ 2

2000

2

№ 3

3000

1

№ 4

4000

-

Разом

10000

 

Розв'язання

Транспортний запас становить 6 днів (12-6).

Середньозважена величина транспортного запасу дорівнює 1 дню:

1000 х 3 + 2000 х 2 + 3000 х 1 ї ,

-І = 1 день.

^ 10000 J

Задача 3. Розрахувати середній інтервал поставок виходячи з обсягів поставок кожним постачальником та інтервалів поставок в днях.

Таблиця 13.5 - Графік поставок сировини

Постачальники

Обсяги поставок, тис. грн за рік

Інтервали поставок, дні

1

1600

25

2

3200

32

3

1200

20

Разом

6000

-

Розв'язання

Середньозважений інтервал поставок розраховується за формулою:

п

І = ■і=1-,

п

де іі - інтервал між і-й та (і+1)-й поставками; Vi - обсяг і-й поставки.

-   1600 х 25 + 3200 х 32 +1200 х 20       „ . І =-= 27,7 дні.

6000

Задача 4. Розрахувати коефіцієнт наростання витрат за умови, що за­трати на виробництво валової продукції за планом IV кварталу складають 220 тис. грн, у т.ч. одноразові витрати - 100 тис. грн, і всі наступні витрати - 120 тис. грн.

Розв'язання

Коефіцієнт наростання витрат (собівартості незавершеного виробни­цтва) дорівнює:

К    _ —_-_        К   _ Вп + 0,5Вр

НВ   Вп + вр або Кнв _    ВС ,

де ВП - первісні витрати (одноразово зроблені на початку виробни­чого циклу);

ВР - решта витрат, що були здійснені до закінчення виробництва продукції.

Таким чином,

100000 +120000

КНВ _-2— _ 0,727

220000 .

Задача 5. Визначити розмір вивільнення (або залучення) оборотних коштів на основі даних, наведених у таблиці.

Таблиця - Вихідні дані для розрахунків

Показник

План

Факт

Обсяг господарської діяльності, тис. грн

2500

2530

Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн

750

890

Кількість днів роботи підприємства - 250.

Розв'язання

1. Обсяг вивільнених або додатково залучених оборотних коштів ро­зраховується за формулою:

РП

а°с _ р^ х     - То) 360

де РПо - обсяг випущеної продукції в звітному році; Тб, То - середня тривалість одного обороту оборотних коштів у ба­зовому і звітному роках.

2. Визначимо оборотність оборотних коштів у днях шляхом ділення розміру середньорічних залишків оборотних коштів на одноденний обсяг реалізації продукції:

за планом:

2500:250 да

фактично:о    2530:250 дн

3. Обсяг додатково залучених коштів дорівнюватиме:

2530

А°с _-х (75 - 88) _ -91

360 тис. грн.

Задача 6. У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 400 млн. грн, середньоквартальні залишки оборотних коштів склали 48 млн. грн. У другому кварталі обсяг реалізації продукції збільшився на 15 %, а період одного обороту оборотних коштів був скорочений на два дні.

Визначте:

а) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і період одного обороту в днях у першому кварталі;

б) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну вели­чину в другому кварталі;

в) вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Розв'язання

1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 1 кварталі (Коб1) дорі­внював:

РП

де КОБ - коефіцієнт оборотності, оборотів; РП - вартість реалізованої продукції, грн; ОК - середній залишок оборотних коштів, грн.

Коб _ 400 _ 8,33

48 об.

Період одного обороту в 1 кварталі:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник