Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Коефіцієнт морального зносу визначається за формулою:

К        = Вп _ Ввід     аб°   к        = 1 _ Вн х пд Кмор.з =      R аб°   Кмор.з =1    R х

Вп Вд   пн , (12.22)

де Вп - первісна вартість основних фондів;

Ввід - відновна (сучасна) вартість основних фондів;

Вн ,Вд - повна вартість основних фондів відповідно нових і діючих;пн ,пд - продуктивність основних фондів відповідно нових і діючих.

Аналіз вказаних показників, порівняння їхньої величини в різні пе­ріоди, а також зіставлення з аналогічними показниками інших підприємств та галузі в цілому дає можливість знаходити внутрішні резерви зростання ефективності виробництва.

Найбільш повне уявлення про наявність і рух основних фондів дає баланс основних фондів, який поряд з даними про наявність основних фо­ндів на початок і кінець періоду містить дані про їх надходження з різних джерел та про їх вибуття за різними причинами (табл. 12.3). Він може бути складеним як за всіма основними фондами, так і окремо за видами, або по первісній вартості, або за залишковою. складаються баланси за підприємс­твами, галузями і економіці в цілому.

Таблиця 12.3 - Баланс основних фондів за повною вартістю, тис. грн

 

 

Отримано за рік

Вибуло за рік

Наявність на кінець

Види ОФ

Наявність на початок

Разом

Введено нових ОФ

Разом

Ліквідовано

 

 

 

 

 

 

ОФ

року

Машини

180,5

10,00

10,00

7,00

5,00

183,5

Наявність основних фондів за первісною вартістю визначається за формулою:

Ф. = Ф„о + П - В (12.23)

де, Фк - вартість фондів на кінець; П - вартість фондів, що прибули; В - вартість фондів, що вибули.

Джерелом надходження ОФ є введення в дію нових ОФ, покупка або безкоштовне отримання основних фондів від інших юридичних і фізичних осіб, оренда ОФ тощо. Вибувають ОФ за такими причинами, як ветхість та знос, реалізація ОФ іншим юридичним і фізичним особам та ін.

За даними про прибуття та вибуття ОФ знаходять показники, що ха­рактеризують інтенсивність їх руху:

- коефіцієнт прибуття - частка отриманих (П) за рік ОФ в їх зага­льному обсязі на кінець року (Фк):

П

(12.24)

- коефіцієнт вибуття ОФ - відношення вартості всіх ОФ, що вибу­ли за рік (або тільки, що вибули через ветхість та знос - В) до вартості ОФ на початок року (Фпоч):

Квиб

В

Ф

поч

(12.25)

У балансі основних фондів за залишковою первісною вартістю (табл. 12.4) окрім введених в експлуатацію об'єктів та тих, що вибули, не­обхідно враховувати зменшення залишкової вартості ОФ в наслідок зносу на протязі року. Знос основних фондів за рік приймають дорівнений до сум нарахованої амортизації, що призначені на реновацію ОФ.

Таблиця 12.4 - Баланс основних виробничих фондів за вартістю без ураху-_вання зносу, тис. грн_

Ф О

и д и В ^ Поступило _ г

2у . Вибуло за рік

о за рік

н   °р -г--1-=-

о и - У тому числі

'Й Р о w -1-

в ат м        н О м        ь с я

я ча о       е х о    з т ос    і тя

а Р     вВ вон Р   еч ат та   ін иб

а н

рі

а

з

с о н

ук

о р

ьо

тр с р

іь нц в це

ая ені

Н к а н

І Машини   І    160,00   І 10,00 | 10,00 | 2,00 |    1,1    |   0,8   |    4,00    |  164,00 |

В основі балансу основних фондів за залишковою первісною вартіс­тю лежить рівняння:

Ф' = Ф'   + П - В' - А к Р (12.26)

де, Ф'к - залишкова вартість фондів на кінець року; Ф'поч - теж саме на початок;

П - вартість отриманих нових ОФ за повною вартістю і за залишко­вою вартістю для фондів, що були в експлуатації; В' - залишкова вартість ОФ, що вибули; Ар - амортизація на реновацію.

Питання для закріплення матеріалу

1. Сутність капіталу та його види.

2. Структура основних фондів підприємства і фактори, що на неї впливають.

3. Оцінка основних фондів підприємства.

4. Сутність амортизації основних фондів та сучасні методи її нара­хування.

5. Методика визначення суми амортизації за податковим законодав­ством.

6. Види зносу основних фондів.

7. Сутність і призначення ремонту основних фондів.

8. Показники використання основних фондів підприємства.

9. Склад і структура оборотних фондів.

10. Основні напрямки кращого використання основних виробничих фондів та оборотних фондів підприємства.

Тести до теми 12

1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборот­ні залежно від:

а) тривалості кругообігу;

б) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;

в) умов оновлення;

г) усі відповіді правильні.

2. До складу основних виробничих фондів входять:

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби;

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, устаткування, незавер­шене виробництво, інструменти і прилади, транспортні засоби;

в) будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, ін­струменти і прилади, запаси сировини і матеріалів.

3. Основні виробничі фонди - це частина виробничих фондів, що бе­ре участь у процесі виробництва 1)... час, при цьому зберігаючи свою 2)... форму, а їхня вартість переноситься на виготовлений продукт 3)... під час використання.

1) а) тривалий; б) короткий;

2) а) вартісну; б) натуральну;

3) а) поступово; б) відразу.

4. Ознака, що лежить в основі поділу основних фондів на активну та пасивну частини, це:

а) цільове призначення;

б) рівень дохідності;

в) ступінь спрацьованості;

г) характер участі у виробничих процесах.

5. До активної частини основних виробничих фондів відносяться:

а) машини, устаткування, передавальні пристрої;

б) будівлі, споруди, інвентар;

в) будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція;

г) незавершене виробництво, машини, транспортні засоби.

6. До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться:

а) машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа;

б) будівлі, споруди, інвентар;

в) устаткування, силові і робочі машини, вимірювальні прилади і техніка.

7. Основні фонди під час зарахування на баланс підприємства в ре­зультаті придбання будівництва оцінюються за:

а) відновною вартістю;б) первісною вартістю;

в) залишковою вартістю.

8. Відновна вартість основних фондів - це:

а) вартість основних фондів до моменту введення їх в експлуатацію;

б) вартість основних фондів з урахуванням їх зносу;

в) грошове вираження витрат на відтворення основних фондів у су­часних умовах;

г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.

9. Залишкова вартість основних фондів відображає:

а) вартість основних фондів, яка ще не перенесена на витрати вироб­ництва й обігу;

б) їхню ринкову вартість;

в) можливу ціну їхнього продажу;

г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.

10. Під фізичним зносом основних фондів розуміють:

а) зменшення вартості машин і устаткування в результаті впрова­дження нових ефективних їх видів;

б) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості в процесі виробництва;

в) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості в процесі виробництва чи їх бездіяльності.

11. Під впливом форм якого зносу основні фонди стають застарілими за своїми технічними характеристиками і економічною ефективністю?

а) фізичного;

б) морального.

12. Рівень фізичного (матеріального) спрацювання основних вироб­ничих фондів підприємства визначають за:

а) фактичним строком експлуатації;

б) оптимальним строком експлуатації;

в) питомою вагою перенесеної вартості;

г) питомою вагою списаних основних фондів.

13. Рівень прогресивності основних фондів залежить від:

а) рівня технічної оснащеності;

б) рівня співвідношення виробничих та невиробничих фондів;

в) вікового складу основних фондів;

г) співвідношення активної та пасивної частин основних фондів.

14. Амортизація основних фондів - це: а) знос основних фондів;б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість ви­готовленої продукції;

в) відтворення основних фондів;

г) витрати з утримування основних фондів.

15. Норма амортизації (%) показує:

а) яка сума коштів витрачається на відтворення основних фондів;

б) нормативний термін експлуатації основних фондів;

в) частку балансової вартості основних фондів, яка щорічно перено­ситься на створену продукцію.

16. Метод якої амортизації дозволяє вирішити проблему заміни ос­новних фондів через виникнення перевищення темпів морального зносу над темпами фізичного зносу?

а) рівномірної;

б) прискореної;

в) нерівномірної.

17. Сума амортизаційних відрахувань використовується на:

а) науково-технічний розвиток підприємства;

б) відтворення й удосконалення основних фондів підприємства;

в) покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заробітної плати.

18. До форм простого відтворення основних фондів відносяться:

а) капітальний ремонт;

б) нове будівництво і розширення діючих підприємств;

в) реконструкція, технічне переоснащення, модернізація устаткування.

19. Розширене відтворення основних фондів не здійснюється у формі:

а) заміни застарілих елементів основних фондів;

б) реконструкції підприємства;

в) нового будівництва;

г) модернізації основних фондів.

20. Збереження засобів праці в придатному для виробничого викори­стання стані шляхом проведення регулярних ремонтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних несправностей і запобігання прогре­суючого фізичного зносу - це:

а) поточний ремонт;

б) капітальний ремонт;

в) модернізація;

г) реконструкція.

21. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існу­ючих виробничих площ можливе за рахунок проведення:а) капітального ремонту;

б) технічного переозброєння діючого підприємства;

в) реконструкції діючого підприємства;

г) розширення діючого підприємства;

д) нового будівництва.

22. Капітальний ремонт діючої машини є економічно виправданим, якщо коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт машини (ер) має значення:

а) ер > 0;

б) ер = 0;

в) ер < 0.

23. Фізично відпрацьоване устаткування, для якого коефіцієнт ефек­тивності витрат на капітальний ремонт має найбільше мінусове значення, потребує у першу чергу:

а) поточного ремонту;

б) капітального ремонту;

в) капітального ремонту з модернізацією;

г) заміни.

24. Показник фондовіддачі характеризує:

а) оборотність оборотних коштів;

б) питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої продукції;

в) рівень технічної озброєності праці;

г) обсяг товарної продукції, що припадає на 1 грн основних виробни­чих фондів.

25. Показник фондомісткості характеризує:

а) розмір основних виробничих фондів, що приходиться на 1 робітника;

б) вартість основних фондів, яка припадає на 1 грн продукції, що ви­пускається;

в) вартість реалізованої продукції, що припадає на 1 грн основних виробничих фондів.

26. Враховують сукупний вплив декількох факторів показники:

а) екстенсивного використання;

б) інтенсивного використання;

в) інтегрального використання.

27. Екстенсивне використання основних виробничих фондів характе­ризують:

а) фондомісткість, фондовіддача;

б) коефіцієнт завантаження устаткування;

в) фондоозброєність праці;

г) рентабельність виробництва;д) прибуток підприємства.

28. Виробнича потужність підприємства - це:

а) максимальна потужність устаткування, під час використання якої підприємство досягає найбільшого прибутку;

б) максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в нату­ральному виді за умови повного використання виробничого устаткування;

в) максимальний випуск продукції на вузьких місцях.

Приклади розв'язання задач

Задача 1. Підприємство «Вікторія» придбало виробниче обладнання, яке належить до 3-ї групи основних фондів, його: первісна вартість - 40000 грн; ліквідаційна вартість - 4000 грн;

очікуваний термін корисного використання обладнання - 5 років.

Очікуваний обсяг продукції, яку буде вироблено з використанням придбаного обладнання - 28800 одиниць, у тому числі за роками: перший рік - 5200 одиниць; другий рік - 6200 одиниць; третій рік - 7000 одиниць; четвертий рік - 6000 одиниць; п'ятий рік - 4400 одиниць.

Визначити:

1) розмір амортизаційних відрахувань можливими методами протя­гом п'яти років експлуатації обладнання;

2) суму зносу на кінець кожного календарного року;

3) залишкову вартість виробничого обладнання на кінець кожного календарного року.

Розв'язання:

1. Прямолінійний метод.

Як уже зазначалося, за цим методом витратами поточного періоду впродовж усього строку корисного використання активу визнається завжди однакова частина вартості об'єкта основних засобів, що амортизується.

За рік це становитиме (40000-4000) : 5 = 7200 грн.

Суму нарахованої амортизації можна також розрахувати як добуток вартості основних засобів, що амортизуються, і норми амортизації:

Рік корисного використання

Прямолінійний

Зменшення залишкової вартості

Кумулятивний

 

Ва     На    Ра    Ма      Зв      На    Ра     Ма Ва

Кк

Ра Ма

1

45000   0,25  11250 937,5 50000 0,423 21150 1762,50 45000

0,40

18000 1500,00

2

45000   0,25  11250 937,5 28850 0,423 12204 1016,96 45000

0,30

13500 1125,00

3

45000   0,25  11250 937,5  16646 0,423 7041  586,77 45000

0,20

9000 750,00

4

45000   0,25  11250 937,5   9605   0,423 4063  338,58 45000

0,10

4500 375,00


Рік корисного використання

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Виробничий

 

Зв

На

Ра

Ма

Ва

Вс

Ор

Ра

Ма

1

50000

0,50

25000

2083,33

45000

90

150

13500

1125,0

2

25000

0,50

12500

1041,67

45000

90

138

12420

1035,0

3

12500

0,50

6250

520,83

45000

90

116

10440

870,0

4

6250

0,50

3125

260,42

45000

90

96

8640

720,0

Примітка. Первісна вартість об'єкта (Пв) - 50000 грн, ліквідаційна вартість об'єкта (Лв) - 5000 грн, коефіцієнт прискореного зменшення зали­шкової вартості (Кп) - 2, очікуваний термін корисного використання об'єк­та (Кв) - 4 роки, нормативний обсяг продукції (робіт, послуг), який підпри­ємство передбачає виготовити, використовуючи об'єкт (Н0) - 500 од:

р      =  На X В a

a 100 '

Річна норма амортизації за цим методом є величиною, зворотною очікуваному строку використання об'єкта у відсотках:

1 : 5 х 100 % = 20 %'

Звідси річна сума амортизації дорівнює:

(40 000 - 4000) х 20 % = 7200 грн.

Ця сума амортизації входитиме щороку, впродовж строку корисно­го використання об'єкта, до складу витрат підприємства і відображати­меться у Звіті про фінансові результати. На цю саму суму рівномірно збі­льшуватиметься накопичена амортизація (знос) і відповідно зменшувати­меться залишкова вартість об'єкта основних засобів, які відображаються у Балансі (табл. 12.5).

Таблиця 12.5 - Нарахування амортизації основних засобів прямолінійним

методом, грн

Показник

Рік

 

0

1

2

3

4

5

Амортизаційні відрахування за рік

-

7200

7200

7200

7200

7200

Накопичена амортизація (знос) на кінець року

-

7200

14400

21600

28800

36000

Залишкова вартість на кінець року

40000

32800

25600

18400

11200

4000

2. Метод зменшення залишкової вартості.

Згідно з цим методом, річну суму амортизації можна визначити за формулою:а 1   ґ\ ґ\

Амортизаційні відрахування за п'ятирічний період експлуатації хара­ктеризуються даними таблиці.

Таблиця 12.6 - Нарахування амортизації методом зменшення залишкової

вартості, грн

Рік

Амортизаційні відрахування за рік

Накопичена амортизація (знос) на кінець року

Залишкова вартість на кінець року

0

-

-

40000

І

40000 х 0,3691 = 14764

14764

25236

2

25236x0,3691 = 9314

24078

15922

3

15922 х 0,3691 = 5876

29954

10046

4

10046x0,3691 = 3707

33661

6339

5

6339x0,3691 = 2339

36000

4000

За даними прикладу річна норма амортизації дорівнює:

1 - 5 -і. = 0,3691 х100% = 36,91% V 40 '

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Особливість цього методу полягає в тому, що норма амортизації, об­числена за прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного викори­стання об'єкта основних засобів, подвоюється і враховується до залишко­вої вартості об'єкта. У зарубіжній практиці цей метод називається мето­дом подвійного зменшення залишку. В окремих країнах разом з існуванням подвійного зменшення цей метод допускає вільний вибір власниками до­даткового прискорення, що не передбачається П (С) БО 7.

р    = 2 x На X Зв

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник