Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Фінансові цілі на окремих етапах життєвого циклу такі:

- розробка - беззбитковість;

- виведення на ринок - прибуток за рахунок продажів;

- зростання - максимальний об'єм прибутку;

- зрілість - прибуток за рахунок скорочення витрат;

- насичення і занепад - скорочення витрат при зменшенні об'єму продажів товарів.

За допомогою теорії життєвого циклу можна автоматично прогнозу­вати ситуацію. Проте якщо керівництво компанії повністю довіриться цій теорії, то на етапі зрілості товар може бути позбавлений маркетингової пі­дтримки з метою направити засоби, що звільнилися, на розробку товара-субститута. Без підтримки маркетингу об'єм продажів товару неминуче скоротиться, і виникне необхідність форсувати просування на ринок това­ра-субститута без належної його технічної перевірки і ринкових випробу­вань, що в цілому поставить компанію перед двома невдачами замість од­ного успіху.

Розглянемо детальніше характеристики основних етапів життєвого циклу товару(табл. 6.2).

Таблиця 6.2 - Особливості етапів життєвого циклу товару

Ха-

 

 

 

 

рак-

Фаза впрова-

Фаза зростання

Фаза зрілості

Фаза спаду

тери-

дження

 

 

 

стики

 

 

 

 

1

2

3

4

5

х

ей К

ей U ей 00

к

со

О U

о

«

ей

о

И CP ей

Виведення на ри­нок і вступ товару в продаж. Нова марка товару має короткочасні (мо­нополістичні) пе­реваги

Швидко зростаю­чий ринок і реак­ція у відповідь конкурентів. Мар­ка товару збільшує або скорочує свою долю. Зростання споживання на душу населення носить мінливий і нестабільний ха­рактер

Стабілізація і зро­стання продажів, але усе більш по­вільними темпами, потім призупи­нення і, врешті-решт, скорочення. Значне число по­купців вибирають марку товару, тоб­то перевага марки стає істотним чин­ником, споживан­ня на душу насе­лення падає

Відбувається на­сичення ринку і занепад продажів, ринок скорочуєть­ся. Виникає над­лишок потужнос­тей. Можливе злиття фірм. З'яв­ляються товари-замінники

Ключове значення для успіху мають конструкція (ди­зайн), споживчі властивості това­ру, а також зворо­тний зв'язок із споживачами. На ринку безліч різ­них товарів

Товари мають тех­нічні і функціона­льні відмінності. Якість товарів ви­сока. З'являються конкуруючі товари

Висока якість. Уповільнення змін товарів

Мала диференціа­ція між товарами. Якість товару не­стабільна

Дуже високі ви­трати на рекламу по відношенню до обсягу реалізації товару. Максима­льне використання можливостей цін. Великі витрати на заходи по марке­тингу

Високі витрати на рекламу, складові, проте, меншу до­лю обороту, чим у фазі впроваджен­ня. Для товарів, що не мають тех­нічного характеру, ключовими за­вданнями є рекла­ма і розподіл това-

Сегментація рин­ку: його розділен­ня на окремі сег­менти. Зусилля, спрямовані на продовження жит­тєвого циклу. Пог­либлення асорти­менту. Конкурен­ція рекламних ка­мпаній

Низьке відношен­ня витрат на рек­ламу до об'єму і реалізації. Інші витрати по марке­тингу також малі

ру

___Продовження табл. 6.2

1    І 2 І 3 І 4 І 5


Виробництво і розподіл

Надлишок і недо-загруженность виробничих поту­жностей. Випуск товарів малими і середніми партія­ми. Висока собіва­ртість. Спеціально виділені канали товарорас-пределения

Виробничих по­тужностей бракує. Зрушення у бік масового вироб­ництва. Товаро-розподіл здійсню­ється по каналах масового збуту

Деякий надлишок виробничих поту­жностей. Застосо­вуються стабільні, відпрацьовані тех­нології. Товар ви­пускається вели­кими партіями. Високі витрати на фізичний розподіл внаслідок поглиб­лення асортименту

Значний надлишок виробничих поту­жностей. Викорис­тання лише деяких каналів товаро-розподілу

Доля роздробу в ціні товару і прибутку

Високі ціни, висо­ка доля роздробу. Низька прибутко­вість. Еластичність цін, доступна окремій роздрібній фірмі, не така ве­лика, як у фазі зрілості і прибутку

Високі прибутки. Дуже високі ціни, проте нижче, ніж у фазі впроваджен­ня. Доля роздробу в ціні і прибутку стійка до дії еко­номічного спаду

Ціни падають. Доля роздробу в ціні товару і при­бутку зменшуєть­ся. Структура цін і розподіл часток ринку між конку­руючими фірмами устоялися

Низька ціна, низь­ка доля роздробу в цій ціні. У самому кінці фази ціни можуть підвищи­тися

Конкуренція

Лише небагато фірм є конкурен­тами

Багато фірм всту­пають в конкурен­тну боротьбу. Чи­сельність конку­рентів стає знач­ною

Конкуренція цін. Збільшення кіль­кості фірмових торгових марок

Фірми починають виходити з конку­рентної боротьби, кількість конкуре­нтів зменшується

Покупець і його поведінка

Покупець інерт­ний. Його необ­хідно переконати спробувати випро­бувати товар

Контингент поку­пців розширюєть­ся. Споживачі приймають товари навіть нестабіль­ної і неоднакової якості

Масовий ринок. Насичення. По­вторні і багатокра­тні покупки. Як правило, покупець вибирає з декіль­кох фірмових ма­рок товару

Покупці досвідче­ні, добре знають товар

Питання для закріплення матеріалу

1. Чи можна назвати «ринок» багатоаспектним поняттям? Чому?

2. Як проявляється дія алокаційної, інтеграційної та посередницької функцій ринку?

3. Які види ринку найбільш та найменш розвинені в Україні?

4. Надайте обґрунтоване визначення поняття «продукція».

5. Ринок товару: сутність, структура та основні маркетингові пара­метри.

6. Оцінка та прогнозування попиту на продукцію підприємства.

7. Поняття та класифікація продукції (робіт, послуг).

8. Вартісні і натуральні вимірники обсягу продукції .

Тести до теми 6

1.

а) б) в) г)

Історично на ринку відбувалися такі події:

продавалися та купувалися товари;

зустрічалися продавці і покупці;

проводилися змагання за товар; встановлювалися ціни на товар.

2. До функцій ринку належать:

а) економічна;

б) фінансова;

в) інформаційна;

г) розподільча.

3. Під інфраструктурою ринку розуміють:

а) систему гуртових і роздрібних торговельних структур, що обслу­говують інтереси суб'єктів ринкових відносин;

б) систему товарних, фінансових, наукових структур, що обслугову­ють інтереси суб'єктів ринкових відносин;

в) систему державних, приватних і громадських торговельних струк­тур, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин;

г) систему державних, приватних і громадських інститутів і техзасо-бів, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин.

4. Під продукцією розуміють:

а) сукупність духовних благ, створених внаслідок виробничої діяль­ності;

б) сукупність матеріальних благ, створених внаслідок виробничої ді­яльності;

в) сукупність товарів, створених внаслідок виробничої діяльності;

г) усі відповіді вірні.

5. Що в результаті досягнутої домовленості між продавцем і покуп­цем встановлюється на ринку?

а) попит;

б) пропозиція;

в) ціна;

г) конкуренція.

6. Ринок - це:

а) форма господарських зв'язків між товаровиробниками та спожи­вачами шляхом купівлі-продажу товарів, що жодним чином не пов'язана із організаційно-правовими й економічними відносинами;

б) місце добровільних угод, де продаж товарів відбувається лише в тому випадку, коли обидві сторони - продавець і покупець - знаходять компроміс, який проявляється в ціні;в) місце, де здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на гроші;

г) немає правильної відповіді.

7. Ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів та послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів. Як називається ця функція ринку?

а) алокаційна;

б) інтеграційна;

в) стимулююча;

г) розподільча.

8. Що являє собою ринок предметів споживання і послуг?

а) сукупність економічних відносин з приводу організації і купівлі-продажу вільних грошових коштів та їх перетворення на грошовий капітал;

б) сфера обігу, за допомогою якої реалізуються товари народного споживання та послуги;

в) сукупність ринку засобів праці і ринку предметів праці;

г) товари і послуги виробничого призначення або такі товари і пос­луги, що безпосередньо не призначаються для задоволення потреб насе­лення, а непрямим чином спрямовані на вирішення завдань із задоволення потреб суспільства в необхідних благах.

9. Що необхідно для ефективного функціонування ринку товарів і послуг?

а) дефіцит бюджету;

б) позитивне сальдо торгового балансу;

в) вступ України в СОТ;

г) розвинута гуртова та роздрібна торгівля.

10. Який ринок найбільш схильний до коливання попиту та пропози­ції грошового обігу, інфляції?

а) ринок засобів виробництва;

б) фінансовий ринок;

в) ринок предметів споживання і послуг;

г) ринок праці.

11. Які два ринки можна виділити у ринку засобів виробництва?

а) ринок засобів праці і ринок предметів праці;

б) ринок продовольчих товарів і ринок промислових товарів;

в) ринок капіталів і валютний ринок;

г) ринок праці і ринок інформації.

12. Для якого ринку характерна постійність та довгостроковість ви­робничих зв'язків, великомасштабність комерційних операцій?

а) ринок цінних паперів;б) кредитний ринок;

в) валютний ринок;

г) ринок капіталів.

13. Інфраструктура ринку - це:

а) сукупність економічних відносин, що виникають між суб'єктами економічної системи з приводу обміну результатами і умовами виробництва;

б) система державних, приватних і громадських інститутів і техніч­них засобів, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин, за­безпечують їхню ефективну взаємодію;

в) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, про­позиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів;

г) особлива споживна вартість, що задовольняє певні потреби людини.

14. Які інститути належать до організаційно-технічної інфраструкту­ри ринку?

а) банки, фондові й валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії;

б) наукові інститути з вивчення ринкових проблем, інформаційно-консультативні фірми, аудиторські організації;

в) товарні біржі й аукціони, торгові доми і торгові палати, холдинго­ві й брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки;

г) спеціальні навчальні заклади, фонди профспілок та інших громад­ських організацій.

15. Що означає сануюча функція ринку?

а) ринок очищає суспільне виробництво від економічно слабих та нежиттєздатних господарських одиниць;

б) саме ринок дає об'єктивну інформацію про те, які товари корис­туються попитом;

в) ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки;

г) усі відповіді вірні.

16. Що таке продукція промислового підприємства?

а) це продукти у вигляді засобів виробництва і предметів споживан­ня і послуг промислового характеру;

б) це побудовані або реконструйовані, а також підготовлені до вве­дення в дію промислові підприємства, споруди, житлові будинки, соціаль­но-культурні і комунальні об'єкти;

в) це послуги по реалізації населенню предметів;

г) усі відповіді вірні.

17. У чому полягає сутність регулюючої функції ринку?

а) ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, підви­щення якості та споживчих властивостей товарів;б) завдяки конкуренції суспільне виробництво звільняється від еко­номічно слабких, нежиттєздатних підприємств;

в) ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових зако­нів встановлює необхідні пропорції відтворення;

г) немає правильної відповіді.

РОЗДІЛ 2

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ТЕМА 7 ТОВАРНА І ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

7.1 Зміст товарної політики підприємства

Діяльність будь-якого комерційного підприємства здійснюється в постійно мінливій економічній ситуації. У залежності від галузі, ринку, ступеня державного регулювання економіки підприємство виявляється в умовах тієї чи іншої ринкової моделі. І щораз воно зіштовхується з поруч взаємозалежних проблем:

1. Які товари варто робити й у яких кількостях? Коли їх треба роби­ти, яке співвідношення повинне бути між різними товарами, тобто випус­кати більше продуктів харчування і менше одягу чи навпаки?

2. На яких ринках припускає працювати підприємство, тобто визна­чення кола потенційних покупців і попиту на пропоновану продукцію.

3. Яким чином ці продукти виготовити, за допомогою яких ресурсів, у тому числі кадрових і технологічних? І, отже, яка буде пропозиція цього товару?

4. Яка конкурентноздатність даного товару в порівнянні з товарами конкурентів?

Відповіді на всі ці питання і складають зміст товарної політики.

Товарна політика - це складова частина плану розвитку підприємст­ва (бізнес-плану). Цей розділ плану розвитку буде згодом визначати всі інші. Вірніше сказати, що всі інші розділи плану розвитку підприємства будуть обґрунтовувати реалізацію товарної політики з позицій необхідної кількості різних видів ресурсів (технічних, технологічних, виробничих, ма­теріальних, трудових, фінансових і ін.).

Розробка товарної політики передбачає виконання наступного пере­ліку робіт:

- комплексний аналіз можливостей діючих ринків з позиції забезпе­чення успішної реалізації попередньої номенклатури продукції, тобто оці­нка ринків збуту;

- оцінка рівня конкурентноздатності власного товару й аналогічного товару, виробленого конкурентами;

- вибір найбільш сприятливих ринків і встановлення для кожного з них відповідної номенклатури продукції, обсягу реалізації, ціни;

- аналіз зміни виторгу, визначення її оптимальних обсягів і відповід­них їм цін, а також розробка плану перспективної номенклатури продукції з урахуванням її конкурентноздатності.

По кожній товарній одиниці, включеній в асортиментний портфель в рамках проведеної товарної політики, приймається рішення про марочне найменування: використовувати єдину марочну назву для всіх товарів, чиназва фірми в сполученні з індивідуальними марками товарів, чи застосува­ти багатомарочний підхід (дві і більш марки для однієї товарної категорії).

Марка - ім'я, термін, знак, чи символ їхнє сполучення, призначене для ідентифікації товару і послуг одного продавця і диференціації їх від товарів і послуг іншого продавця, конкурента.

Якщо прийняте рішення про випуск марочного товару, то товар мо­же мати марку виробника; або посередник привласнить йому приватну ма­рку (марка посередника). Далі, марочна назва може бути індивідуальним, у цьому випадку застосовується багатомарочний підхід для однієї і тієї ж категорії товарів (наприклад, пральні порошки «Тайд», «Аріель» компанії «Проктер енд Гембл»), або колективним для товарного сімейства (напри­клад, зубна паста «Колгейт»).

Елементом товарної політики в рамках товарної одиниці є також ухва­лення рішення про упакування товару, що сприймається як складова частина якості товару, що формує його образ, а також і образ підприємства; про мар­кірування товару; ухвалення рішення про сервісне обслуговування покупця.

Упакування - розробка і виробництво чи вмістища оболонки для да­ного товару. Розрізняють внутрішнє упакування (безпосереднє вмістище товару) і зовнішнє упакування. Остання служить захистом для внутрішньо­го упакування і віддаляється при підготовці товару до використання.

Упакування виконує ряд функцій. Насамперед, вона ідентифікує то­вар і цим самої створює «образ» марки і виробника. Упакування викорис­товується і як можливість для новаторства, реалізації нових ідей. Крім то­го, вона сприяє розвитку самообслуговування в торгівлі і свідчить про ріст статку споживача.

Немаловажне значення приділяється і такому елементу, як маркіру­вання товару. Засобами маркірування є етикетки, ярлики, що несуть додат­кову інформацію про даний товар, описуючи його. Таким чином, здійсню­ється також ідентифікація даного товару і його пропаганда.

Усі ці елементи створюють «образ» товару, відмінний від іншого то­вару, тобто роблять його товарною одиницею. Товарна одиниця - відособле­на цілісність, яка характеризується показниками якості, величини, ціни, спе­цифічним оформленням, марочною назвою, упакуванням і маркіруванням.

Під сервісним обслуговуванням розуміється надання безкоштовних послуг, зв'язаних із самим реалізованим товаром. Прикладами сервісного обслуговування можуть служити навантаження товару, доставка в межах визначеної відстані, оформлення кредиту, гарантії, консультації, інструктаж і ін. Характерною рисою сервісних послуг є те, що ціна товару не зміниться в залежності від того, скористається ними чи покупець відхилить їх.

І, нарешті, щоб дана товарна одиниця остаточно перетворилася в товар, необхідно використовувати такі інструменти. До них відносяться: грамотна реклама, налагоджений збут, що передбачає надання додаткових послуг і ви­год (безкоштовна доставка, установка, налагодження, навчання), ефективне обслуговування, міцні зв'язки з громадськістю, гнучка політика цін.

Вибір підприємством каналу поширення товару також є елементомтоварної політики. Традиційний ланцюжок поширення товару: виробник -оптовик - роздрібний торговець - споживач. Але можуть бути й інші мож­ливості поширення товару. Основою для вибору того чи іншого каналу є властивості самого товару, а також додаткові вимоги, пов'язані з порядком продажу, збереження й обслуговування даного товару.

Таким чином, товарна політика - багатомірна, складна сфера діяль­ності, що вимагає прийняття рішень про конкретні особливості товарної номенклатури, товарного асортименту, використання марочних назв, упа­кування, сервісних послуг, каналах розподілу товару.

Товарна політика підприємства передбачає формування товарного асортименту. Товарний асортимент - група товарів, тісно зв'язаних між собою схожістю функціонування.

Асортиментна політика підприємства є важливим параметром впли­ву на збут. Кожен товарний асортимент вимагає особливої стратегії. У бі­льшості підприємств роботу з кожною асортиментною групою товарів до­ручають окремій особі. Він приймає ряд рішень щодо широти товарного асортименту і товарів, його що уособлюють.

Товарний асортимент вважається «вузьким», якщо можна збільшити прибуток, доповнивши його новим товарами. І, навпаки, товарний асорти­мент «широкий», якщо прибуток можна збільшити, виключивши з нього ряд товарів. Широта асортименту в значній частині визначається тими ці­лями, що ставить перед собою підприємство. Якщо воно бажає поставити на ринок вичерпний асортимент, домагаючись значної частки товару даної групи на ринку, то товарний асортимент буде широкий. Але якщо підпри­ємство зацікавлене у високій прибутковості свого бізнесу, воно буде мати звужений асортимент дохідних товарів.

З часом відбувається відновлення і насичення товарного асортименту новими товарами, що дає можливість підприємству:

- дістати додатковий прибуток, задовольняючи виниклу потребу;

- спробувати задовольнити дилерів, що скаржаться на проблеми іс­нуючого асортименту;

- забезпечити більш високий рівень використання існуючих вироб­ничих потужностей;

- стати ведучою фірмою з вичерпним асортиментом на даному това­рному ринку;

- не допустити появи нових конкурентів на товарному ринку. Якщо підприємство випускає кілька асортиментних груп товарів, то

мова йде про товарну номенклатуру. Товарна номенклатура - сукупність всіх асортиментних груп і товарних одиниць, пропонованих покупцям продавцем.

Так, наприклад, відома фірма «Ейвон» випускає три асортиментних групи товарів: косметика, ювелірні вироби і господарські товари. Кожна з них складається з декількох підгруп: наприклад, косметичні товари вклю­чають губну помаду, рум'яна, пудру й ін. Усього в товарну номенклатуру входить 1300 різних товарних одиниць.

Товарну номенклатуру підприємства можна охарактеризувати з пог­ляду широти, насиченості, глибини, гармонійності.

Кількість асортиментних груп, що випускаються підприємством, сві­дчить про широту товарної номенклатури. Чим їх більше, тим більше ши­рока номенклатура продукції, що випускається. Так, компанія «Проктер енд Гембл» випускає наступні асортиментні групи: миючі засоби, зубна паста, брускове мило, дезодоранти, памперси, кава й ін.

Чим більше число товарних одиниць входить в асортиментну групу, тим більше насичена товарна номенклатура. Так, в асортиментну групу «миючі засоби» даної компанії включається більш 20 найменувань різних пральних порошків, у тому числі «Тайд», «Каскад», «Аріель» і ін. У той же час фірма може запропонувати кілька варіантів кожного з наявного на­йменування товару. Наприклад, «Тайд» для ручного прання й автомата, з різними ароматами й у різному упакуванні, що свідчить про глибину това­рної номенклатури.

І, нарешті, у залежності від того, в одній чи декількох сферах діє да­на фірма, прагнучи завоювати міцну репутацію, можна говорити про біль­шу чи меншу гармонійність між товарами різних асортиментних груп. Зок­рема, товарна номенклатура «Проктер енд Гембл» є негармонійної, тому що поряд з асортиментними групами, тісно зв'язаними між собою, випус­кає й інші (кава, чіпси), що свідчать про проникнення цієї фірми на інший ринок і завоюванні там міцної репутації.

Ці чотири параметри, що характеризують товарну номенклатуру, до­зволяють підприємству визначити свою товарну політику. Воно може роз­ширити свою діяльність чотирма способами: розширити товарну номенк­латуру, включивши в неї нові асортиментні групи; збільшити насиченість уже наявних асортиментних груп, наблизивши до компаній з вичерпним асортиментом; запропонувати більше варіантів кожного з наявних товарів; і, нарешті, у залежності від того, в одній чи сфері в декількох буде діяти фірма, у більшому чи меншому ступені буде просліджуватися зв'язок між всіма асортиментними групами.

7.2 Поняття, роль та функції ціни в ринковій економіці

За ринкових умов господарювання ключовим економічним важелем, що активно впливає на розвиток суспільного виробництва та рівень життя населення, є ціна.

За економічним визначенням ціна - це грошове вираження вартості товару, або сума грошей, за яку покупець згоден купити товар, а виробник продати цей товар. В умовах ринкової економіки ціна є одним з найважли­віших показників, що істотно впливає на фінансовий стан підприємства. Від рівня цін залежать розмір прибутку підприємства, конкурентоспроможність підприємства і його продукції, а також фінансова стійкість підприємства.

Функція ціни є зовнішнім проявом її внутрішнього змісту. До функ­цій ціни може бути віднесено тільки те, що характерно для кожної конкре­тної ціни без винятку (рис. 7.1).

Облікова -

ціна як міра ринкової вартості товарів, робіт, пос-

Розподільча -

ціна як кошти розподілу й перерозподілу НД між галу­зями, держав­ним і недержа­вним сектора­ми, окремими регіонами, со­ціальними гру­пами населення

Стимулюю­ча - ціна як стимул прис­корення НТП, поліпшення якості проду­кції, росту обсягів виро­бництва про­дукції й по­питу на неї

Регулююча

ціна як регуля­тор пропорцій окремих виро­бництв, як за­безпечення збалансованос­ті між вироб­ництвом і спо­живанням, по­питом та про­позицією

Орієнтуюча

- ціна, як кошти раці­онального розміщення виробництва

Рисунок 7.1 - Функції ціни

Облікова функція. Визначається самою суттю ціни, тобто, будучи грошовим вираженням вартості, ціни показують скільки коштує суспільст­ву задоволення конкретної потреби в тій чи іншій продукції. Ціна вимірює, скільки витрачено праці, сировини, матеріалів, що комплектують вироби, на виготовлення товару, характеризує, з якою ефективністю використову­ється праця. Насамкінець ціна показує не тільки величину сукупних витрат виробництва та обігу товарів, а й розмір прибутку.

Основний принцип обліку витрат полягає в тому, що принципи й ме­тоди обліку витрат, які застосовуються на підприємстві, повинні відповідати його організаційній та управлінській структурі, номенклатурі товарів, що випускаються, технології виробництва й формам зв'язків із ринком.

Стимулююча функція. Її значення виявляється у впливі на виробниц­тво та споживання різних товарів. Ціна стимулює виробника через рівень вкладеного в неї прибутку. У результаті ціни сприяють чи перешкоджають зростанню випуску й споживання різних товарів. Стимулювання відбува­ється шляхом підвищення частки прибутку в ціні, надбавок і знижок з ос­новної ціни. Стимулюючу функцію має така ринкова ціна, яка дозволяє виробнику вигідно продавати свій товар. Стосовно даної функції ефектив­нішими є ціни, що дають більш високий прибуток порівняно з цінами на інші товари. Стимулююча функція означає, що за допомогою системи цін реалізуються економічні інтереси всіх учасників відтворення й суспільства загалом. Особливо значуще це для ринкової економіки, коли на перше міс­це висуваються економічні методи управління. Стимулювання здійснюєть­ся на всіх стадіях, напрямах розширеного відтворення. Через систему цін стимулюються збільшення обсягу виробництва, поліпшення якісних пара­метрів товарів, відновлення асортименту, поліпшення структури спожи­вання, скорочення часу обігу, скорочення нераціональних перевезень, ефе­ктивне використання транспортних засобів. Велику роль стимулююча фу­нкція відіграє в рішенні соціальних проблем, коли створюються сприятливі умови для споживання товарів першої необхідності через мінімальні ціни на них.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник