Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

донецький університет економіки та права

Б.Г. Шелегеда, д-р екон. наук, професор А.Я. Берсуцький, канд. екон. наук, доцент Н.В. Касьянова, канд. екон. наук, доцент Л.В. Кравцова, канд. екон. наук Д.В. Солоха, канд. екон. наук Н.В. Рибалко, канд. екон. наук О.і. Турбіна

Економіка підприємства

Навчальний посібник

Донецьк ДонУЕП 2010

ББК 65.29я73 Е 40

Рецензенти: Л.В. Батченко

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоеконо­мічної діяльності Донецького державного університету управління

О.П. Кошкарьов

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Макі­ївського економіко-гуманітарного інституту О.М. Азарян

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та комерційної діяльності Донецького державного університету економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського

Економіка підприємства: навч. посіб. / [Шелегеда Б.Г., Берсуцький А.Я., Касьянова Н.В., Кравцова Л.В., Солоха Д.В. та ін.]; за ред. Б.Г. Шелегеди. - До­нецьк: ДонУЕП, 2010. - 685 с.

У навчальному посібнику викладено загальнотеоретичні і практичні осно­ви економіки підприємства. Навчальний посібник «Економіка підприємства» призначений для формування у студентів економічного світогляду, професійних знань і навичок, достатніх для ефективного ведення господарської діяльності підприємства з урахуванням високого динамізму розвитку України в ринкових умовах. Особлива увага приділена питанням організації підприємства, методам оцінки його господарської діяльності, розглянуто проблеми підвищення ефектив­ності функціонування підприємства в умовах ринку, обґрунтовані шляхи підви­щення його фінансової стійкості та економічної безпеки.

Призначено для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, ви­кладачів вузів, спеціалістів з економіки.

В учебном пособии изложены общетеоретические и практические основы экономики предприятия. Учебное пособие «Экономика пред-приятия» предна­значен для формирования у студентов экономического свитогля-ду, профессио­нальных знаний и навыков, достаточных для эффективного ведения гос-сфере хозяйственной деятельности предприятия с учетом высокого динамизма разви­тия Украины в рыночных условиях. Особое внимание уделено вопросам органи­зации предприятия, методам оценки его хозяйственной деятельности, рассмот­рены проблемы повышения эффективности функционирования предпри-ятия в условиях рынка, обоснованы пути повышения его финансовой стойкости и эко­номической безопасности.

Предназначено для студентов и аспирантов экономических специально­стей, преподавателей вузов, специалистов по экономике.

ББК 65.290я73

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (№ 1/11-5413 від 21.06.10)

© Шелегеда Б.Г., Берсуцький А.Я., Касьянова Н.В., Кравцова Л.В., Солоха Д.В. та ін. 2010 © ДонУЕП, 2010зміст

Вступ............................................................................................................ 8

Розділ 1 Підприємство і підприємницька діяльність у системі соціа­льно-орієнтованої ринкової економіки Тема 1 Теорія та моделі підприємства 1.1 Підприємство як економічна категорія 1.2Еволюція економічної теорії підприємства 1.3Цілі, завдання та напрями діяльності підприємства 1.4Структурна модель підприємства 1.5 Статут підприємства. Колективний договір Тема 2 Основи підприємництва

2.1 Сутність підприємництва як сучасної форми господарювання

2.2 Функції та умови існування підприємництва

2.3 Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності

2.4 Форми, типи і моделі підприємницької діяльності

2.5 Правове забезпечення підприємництва

2.6 Підприємницькі договори: типові, загальні і специфічні умови

договору .........................................................................

Тема 3 Види підприємств, їх організаційно-правові форми

3.1 Класифікація підприємств і їх практичне значення

3.2 Форми добровільного й інституційного об'єднання підприємств

3.3 Основні види інтеграційних утворень Тема 4 Зовнішнє середовище господарювання підприємства

4.1 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства

4.2 Макросередовище функціонування та його основні чинники

4.3 Ринкове середовище господарювання підприємства Тема 5 Структура та управління підприємством

5.1 Характеристика структури підприємства

5.2 Виробнича структура підприємства, її види за певними ознаками

5.3 Сутність організації управління підприємством

5.4 Основні функції управління підприємством

5.5 Змістовна характеристика методів управління

5.6 Організаційні форми реалізації методів управління

5.7 Типи організаційних структур управління Тема 6 Ринок і продукція 6 1 Сутність і функції сучасного ринку

6.2 Класифікація видів ринку

6.3 Складові елементи ринкової інфраструктури 6.5 Економічний зміст продукції

Розділ 2 Ціноутворення та планування на підприємстві Тема 7 Товарна і цінова політика підприємства

7.1 Зміст товарної політики підприємства

7.2 Поняття, роль та функції ціни в ринковій економіці

7.3 Види цін і сфери їх застосування

7.4 Механізм ціноутворення на підприємстві

Тема 8 Прогнозування і планування діяльності підприємства

8.1 Сутність, мета і об'єкти прогнозування

8.2 Принципи і методи прогнозування

8.3 Методичні основи і головні принципи планування

8.4 Система планів підприємства

8.5 Методи планування діяльності та розвитку підприємства............

8.6 Сутність і основні етапи стратегічного планування на підприємстві

8.7 Бізнес-планування: сутність і призначення..............................

8.8 Тактичне й оперативне планування діяльності підприємства Тема 9 Обґрунтування виробничої програми підприємства

9.1 Виробнича програма підприємства

9.2 Система показників оцінки виробничої програми підприємства

9.3 Обґрунтовування виробничої програми виробничою потужністю підрозділів

Розділ 3 Ресурсне забезпечення підприємства Тема 10 Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

10.1 Поняття, класифікація та структура персоналу

10.2 Планування чисельності персоналу підприємства

10.3 Продуктивність праці як економічна категорія

10.4 Система мотивації праці

10.5 Оплата праці. Форми та системи оплати праці

10.6 Доплати й надбавки до заробітної плати та організація премію­вання персоналу Тема 11 Інтелектуальний капітал

11.1 Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства

11.2 Поняття інтелектуального капіталу

11.3 Методи оцінки і відбору працівників для підприємства

11.4 Форми й ефективність підготовки, перенавчання і підвищення кваліфікацій персоналу...........................................................

11.5 Конкурсно-контрактна система наймання працівників підприємства Тема 12 Основний капітал

12.1 Суть, види та функції капіталу

12.2 Виробничі фонди підприємства

12.3 Оцінка, класифікація і структура основних фондів

12.4 Поліпшення основних фондів

12.5 Знос та амортизація основних фондів

12.6 Показники використання основних фондів підприємства Тема 13 Оборотний капітал

13.1 Склад, структура та класифікація оборотних коштів

13.2 Нормування оборотних коштів

13.3 Оцінка ефективності використання оборотних коштів виробни­чих підприємств Тема 14 Інвестиції

14.1 Поняття, склад і структура інвестицій

14.2 Інвестиції у засоби виробництва (реальні інвестиції)

14.3 Види застосування цінних паперів, порядок їх випуску, обігу та використання

14.4 Залучення іноземного капіталу

14.5 Інвестиційні проекти підприємств та організацій

14.6 Оцінка ефективності інвестицій

Розділ 4 Інноваційна діяльність і виробнича база підприємства Тема 15 Інноваційна діяльність................................................

15.1 Поняття, змістовна характеристика й окремі види інноваційних процесів..............................................................................

15.2 Науково-технічний та організаційний прогрес........................

15.3 Приоритетні напрямки стратегічного розвитку НТП................

15.4 Економічна ефективність технічних та організаційних нововведень Тема 16 Техніко-технологічна база та виробнича потужність підпри­ємства ................................................................................

16.1 Поняття техніко-технологічної бази виробництва, значення, роль, сутність, структура, тенденції розвитку...............................

16.2 Організаційно-економічне управління технічним розвитком під­приємства ...........................................................................

16.3 Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва...........

16.4 Виробнича потужність підприємства: характеристика, види і

фактори формування..............................................................

1 6 5 Методичні принципи розрахунку виробничих потужностей під-

іємства............................................................................

Тема 17 Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика ...

17.1 Змістовна характеристика матеріально-технічного забезпечення

17.2 Форми і системи матеріально-технічного забезпечення

17.3 Запаси матеріалів та їх регулювання

17.4 Сутність, цілі і форми виробничої логістики

17.5 Системний підхід до логістики

Розділ 5 Організація виробничих процесів на підприємстві та забез­печення конкурентоспроможності продукції Тема 18 Організація операційної діяльності

18.1 Поняття та завдання організації операційної діяльності

18.2 Принципи раціональної організації операційної діяльності

18.3 Методи організації виробничої діяльності підприємства

18.4 Автоматизація виробничої діяльності

Тема 19 Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції

19.1 Економічна сутність конкурентоспроможності

19.2 Показники оцінки конкурентоспроможності продукції

19.3 Методи розрахунку складових та інтегрального показника кон­курентоспроможності продукції

19.4 Якість як економічна категорія і об'єкт управління

19.5 Стандартизація і сертифікація продукції Тема 20 Витрати підприємства

20.1 Класифікація витрат на підприємстві

20.2 Калькулювання і його місце в економічних розрахунках............

20.3 Типова структура калькуляційних статей

20.4 Методика обчислення окремих статей калькуляції

20.5 Стратегічні напрямки зниження собівартості продукції

20.6 Ціноутворення на підприємстві..........................................

Розділ 6 Оцінка результатів і ефективність діяльності підприємства .. Тема 21 Фінансово-економічні результати суб'єктів господарювання

21.1 Сутність і формування прибутку.........................................

21.2 Джерела формування та напрямки використання прибутку........

21.3 Оцінка фінансового стану підприємства...............................

Тема 22 Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

22.1 Вартісна оцінка результатів використання нових засобів і пред­метів праці ...........................................................................

22.2 Загальні положення методології визначення ефективності виро­бничих і фінансових інвестицій................................................

22.3 Особливості визначення і показники використання різних видів цінних паперів .......................

22.4 Чинники підвищення використання капітальних вкладень та фі­нансових інвестицій...............................................................

Тема 23 Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність ....................

23.1 Економічний ефект як узагальнюючий показник ефективності

23.2 Система показників ефективності виробництва

23.3 Оцінка соціальної ефективності діяльності підприємства

23.4 Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підп­риємства) ...........................

23.5 Методи вимірювання конкурентоспроможності підприємства Розділ 7 Розвиток і економічна безпека підприємства Тема 24 Сучасні моделі розвитку підприємства

24.1 Сутність терміна «розвиток підприємства». Життєвий цикл під­приємства ...........................................................................

24.2 Концепції розвитку підприємства.......................................

24.3 Необхідність, мета та зовнішні передумови реструктуризації пі­дприємства ........................................................................

24.4 Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств

24.5 Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування Тема 25 Трансформація та реструктуризація підприємств

25.1 Сутність, види та форми трансформації підприємств в сучасних умовах ...........................

25.2 Реструктуризація як інструмент реформування підприємства ..

25.3 Поняття банкрутства та його причини ............

Тема 26 Оптимізація бізнес-процесів підприємства .........

26.1 Процесний підхід до управління ...............

26.2 Загальна характеристика і класифікація бізнес-процесів

26.3 Методика побудови системи бізнес-процесів .........

26.4 Реінжиніринг (оптимізація) бізнес-процесів ...........

Тема 27 Економічна безпека підприємства ............

27.1 Поняття економічної кризи підприємства ............

27.3 Служба безпеки підприємства ................

27.4 Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання ...................

Список літератури .......................

ВСТУП

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності перемі­щується до основної ланки всієї економіки - підприємства. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція та надаються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені висококваліфіковані кадри, на ньо­му вирішується питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки та технології, розробляються бізнес-плани, використовується маркетинг, здійснюється ефективне управління - мене­джмент. Усе це потребує глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки виживе лише те підприємство, яке найбільш розумно й компе­тентно визначить потреби ринку, створить і організує виробництво проду­кції, яка користується попитом, а також забезпечить високим доходом ви­сококваліфікованих працівників.

Вказані завдання можливо виконати лише при умові високої компе­тенції спеціалістів з питань економічної політики підприємства. Надати такі знання - призначення даного посібника.

Економіка підприємства - це сукупність економічних процесів, які здійснюються на підприємстві при використанні ресурсів для задоволення матеріальних потреб відповідно до матеріальних можливостей учасників господарської діяльності.

Економіка підприємства як наука і навчальний курс є системою знань про закони, закономірності і правила використання на підприємстві певних, суворо обмежених ресурсів для випуску корисної продукції (робіт, послуг) і розподілу її серед споживачів.

Метою навчального посібника «Економіка підприємства» є форму­вання у студентів знань, навичок, світогляду достатнього для ефективного ведення господарської діяльності підприємства з урахуванням динамізму середовища.

Завдання посібника пов'язані з формуванням:

- системи взаємопов'язаних (взаємообумовлених і взаємозалежних) чинників виробництва і реалізації продукції на підприємстві;

- інструментарію (системи принципів, методів і показників), що за­безпечує сумірну вартісну оцінку витрат і результатів діяльності підприєм­ства;

- аналітичного апарату і організаційної основи, що гарантує пошук і реалізацію найефективніших шляхів виробництва і реалізації продукції, а також напрямів розвитку підприємства;

- мотиваційного необхідного інструментарію для того, щоб визна­чати цілі і знаходити засоби досягнення ефективного господарювання.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати економічні основи (систему чинників функціонування і роз­витку підприємства, закономірності здійснення виробничих процесів, осо­бливості реалізації економічних відносин тощо); методи оцінки витрат ірезультатів господарської діяльності; способи мотиваційної дії, що забез­печують ефективне господарювання;

- уміти на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що припускає навики аналітичної діяльності, прийоми здійснення необхідних розрахунків, техніку обґрунтовування рішень, способи реалізації мотива­ційної дії;

- мати необхідну мотивацію (переконання, волю, етичні засади) при постановці і досягненні цілей ефективного господарювання.

За своїм змістом навчальний посібник відповідає професійно орієн­тованій програмі з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічних спеціальностей вищого рівня підготовки.

Вельми цінними та актуальними з точки зору практичного викорис­тання є наведені приклади розв'язання задач за темами посібника. Ваго­мою перевагою даного навчального посібника є питання та тестові завдан­ня за кожною темою, наведені для закріплення викладеного матеріалу.

Запропонований навчальний посібник ставить за мету допомогти студентам економічних спеціальностей, спеціалістам-практикам та керів­никам підприємств оволодіти основними принципами, прогресивними фо­рмами і методами впливу на господарсько-фінансове благополуччя свого підприємства в ринкових умовах господарювання.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» для економічних факуль­тетів вищих навчальних закладів освіти України з деякими доповненнями. У навчальному посібнику використано нові нормативні документи, що регу­люють господарську діяльність підприємств у сфері економічних відносин.

Навчальний посібник підготовлено викладачами кафедри економіки підприємства Донецького університету економіки та права.

Автори висловлюють вдячність рецензентам за цінні поради і заува­ження, дякують колегам за допомогу у виданні навчального посібника.

Навчальний посібник підготовлено авторським колективом кафедри економіки підприємства і кафедри інформатики та інформаційних техно­логій Донецького університету економіки та права (ДонУЕП) під редакці­єю доктора економічних наук, професора Б.Г. Шелегеди.

Склад авторського колективу

Н.В. Рибалко

Б.Г. Шелегеда А.Я. Берсуцький

Н.В. Касьянова

Л.В. Кравцова Д.В. Солоха

О.І. Турбіна

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 26 12, 13, 18, 20, 27

19, 23, 24, 25, 27

2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 1, 3, 4, 6, 15, 21, 22, 26 7, 12, 13, 14, 20

18, 26

РОЗДІЛ 1

ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 1 ТЕОРІЯ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

1.4Підприємство як економічна категорія

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо ком­фортного) рівня своєї життєдіяльності здійснюється безліч видів конкрет­ної праці. З цією метою люди створюють певні організації, які спільно ви­конують ту чи ту місію (реалізують програму або мету) і діють на засаді певних правил і процедур. Проте мета й характер діяльності таких числен­них організацій різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: пі­дприємницькі, що функціонують і розвиваються за рахунок власних кош­тів, і непідприємницькі, існування яких забезпечується бюджетним фінан­суванням держави. Організації з підприємницьким характером діяльності називають підприємствами.

Підприємство - це організаційно виокремлена та економічно самос­тійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву -завод, фабрика, шахта, електростанція, майстерня, ательє тощо; може включати кілька виробничих одиниць. У більшості країн з розвинутою ри­нковою економікою такі виробничі одиниці називають фірмами. Під сло­вом «фірма» розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяль­ність у галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, тран­спорту, торгівлі тощо з метою одержання кінцевого фінансового результа­ту - прибутку. Кожна з них визначає для себе певне фірмове найменуван­ня, під яким її записують до державного реєстру своєї країни. Фірмове на­йменування, як правило, включає ім'я та прізвище одного чи кількох влас­ників фірми, відображає характер її діяльності, правовий статус та форму господарювання. В окремих країнах досить поширені більш конкретні на­йменування фірм. Наприклад, в Англії вони мають назву компаній, США -корпорацій, країнах континентальної Європи - товариств.

Важливо знати, що кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має замкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, ро­зрахунковий рахунок у банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак (марку) у вигляді певного терміна, символа, малюнка або комбінації таких. Фірмовий знак (марка) служить для ідентифікації товарів або послуг продуцента (продавця) та їх виокремлення на ринку від продукції (послуг) конкурентів.

Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських ві­дносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відо­кремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в ме­жах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Суб'єктами господарювання є:

1) господарські організації - юридичні особи, які здійснюють госпо­дарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійс­нюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як пі­дприємці;

3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарсь­ких організацій (структурні одиниці), створені ними для здійснення госпо­дарської діяльності.

Основною виробничо-господарською ланкою економіки України є підприємство. Згідно з Господарським кодексом України підприємство -самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими су­б'єктами для задоволення суспільних і особистих потреб шляхом система­тичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності.

Підприємства, якщо законом не встановлено іншого, діють на підс­таві статуту і можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самос­тійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом і не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.5 Еволюція економічної теорії підприємства

В економічній теорії склалося кілька основних концепцій підприємс­тва, що описують його виникнення, діяльність і ліквідацію. У кожній з них підприємство розглядається під визначеним кутом зору, з акцентом на ті чи інші особливості досліджуваного об'єкта. При цьому можна виділити чотири основних напрямки досліджень, пов'язаних з теоретичним описом функціонування підприємства:

- неокласична теорія фірми;

- інституціональна теорія фірми;

- еволюційна теорія фірми;

- підприємницька теорія фірми.

У неокласичній теорії фірма розглядається як цілісний об'єкт, що здій­снює перетворення вихідних ресурсів у продукцію і залучення цих ресурсів у виробництво. Модель підприємства складається з виробничої функції, що виражає залежність результатів виробництва від витрачених ресурсів.

Неокласичне розуміння підприємства (фірми) як носія основної (ви­робничої) функції - це перетворення (вхідних) ресурсів, що надходять, у готову продукцію, необхідну людям, і їх вільний продаж на ринку, що є в даний час загальновизнаною в економічній науці концепцією. При цьомупередбачається, що фірма випускає таку кількість продукції, при якій гра­ничні витрати дорівнюють ринковій ціні, що і є умовою максимізації при­бутку. Прибуток виступає тут як форма вираження результативності, ефек­тивності роботи фірми.

Якщо підприємство не максимізує прибуток, то воно рано чи пізно буде виключене з числа учасників ринку в ході природного добору, реалізо­ваного механізмом ринкової конкуренції. Таким чином, фірма в цій теорії виглядає як «чорна шухляда», у якій ресурси трансформуються в продукти відповідно до характеру виробничої функції і того зовнішнього середовища, що визначає спосіб максимізації прибутку як цільової функції фірми.

Як передумови для аналізу використовувалися наступні припущення: розподіл типів і обсягів діяльності між фірмою і ринком розглядався як задане;

фірма трактувалася як перетворювач ресурсів у продукцію й опису­валася за допомогою виробничої функції;

ринки розглядалися як своєрідні «сигнальні пристрої», причому про­відником цих сигналів вважалася переважно цінова інформація;

передбачалося, що обміни (контракти) реалізуються на базі механіз­му, при якому вибір контрагента з максимальною (для продавця) чи міні­мальною (для покупця) ціною здійснюється за допомогою цінової конку­ренції як серед продавців, так і серед покупців, а не шляхом індивідуаль­ного торгу.

Останнім часом з'явився цілий ряд модифікацій, спрямованих на включення в аналіз явищ нецінової конкуренції, впливу географічного по­ложення фірми на ціни продуктів і ресурсів, а сезонних коливань виробни­цтва - на зайнятість, облік проблем оптимізації і управління запасами.

При інституціональній концепції фірма розглядається як організація, створювана людьми для більш ефективного використання їхніх можливос­тей. Пов'язані з придбанням потрібних матеріалів і устаткування, трансак-ційні витрати у випадку утворення фірми виявляються нижче, ніж при ви­робництві тієї ж продукції без організації фірми, що і пояснює існування підприємств.

Інституціональний варіант теорії фірми на відміну від неокласичного не наголошує на пророкуванні поведінки фірми відповідно до існуючої ви­робничої функції як форми вираження технологічної залежності між ви­тратами факторів виробництва і максимально можливим при відповідній комбінації витрат виходом продукту

Витрати, пов'язані з використанням механізму цін, - це насамперед витрати на одержання інформації про виробників продукції і ціни, а також витрати на здійснення ринкових угод чи трансакцій (звідси і термін «тран-сакційні витрати» на відміну від витрат, пов'язаних з перетворенням ресур­сів у продукти, чи трансформаційних витрат).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник