О М Залетов - Взаємодія держави та страховиків у системі безпеки дорожнього руху - страница 1

Страницы:
1 

УДК 368

Залетов О.М., канд. екон. наук, доцент кафедри страхування, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА СТРАХОВИКІВ У СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто роль і місце страхових компаній у системі безпеки дорожнього руху.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: страхова компанія, цивільно-правова відпові­дальність, автотранспортний засіб, бонус — малус, страхування, страхова премія.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены роль и место страховых компаний в системе безопасности дорожного движения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страховая компания, гражданско-правовая ответственность, автотранспортное средство, бонус — малус, страхование, страховая премия.

ANNOTATION. The article describes the role and place of the insurance companies in the security of the road.

Key words: insurance company, civil liability, vehicle, bonus - malus, insurance premium.

Постановка проблеми. Європейська інтеграція є одним з ос­новних пріоритетів української політики. З метою утворення сприятливих умов для інтеграції випереджаючими темпами має розвиватися автомобільний транспорт, а транспортна політика України має бути приведена до вимог ЄС. Однією із складових якої є безпека дорожнього руху та суттєве зменшення наслідків ДТП. Це вже здійснили країни Східної Європи — нові члени ЄС.

Досвід таких країн свідчить, що свій внесок у справу скоро­чення дорожньо-транспортних пригод можуть внести страхові компанії шляхом заміни компенсації збитку, викликаного аварі­єю, активною роллю в запобіганні ДТП і розробці навичок безпеч­ного водіння. Така зміна парадигми для страховиків може бути економічно вигідною, оскільки інвестиції в профілактичні про­грами можуть істотно знизити кількість страхових випадків і розмір страхових виплат.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Вагомий внесок у до­слідження теоретико-методологічних засад автомобільного стра­хування зробили вчені України, зокрема, В. Д. Базилевич, І. А. Га-бідулін, О. О. Гаманкова, І. С. Іванюк, О. М. Залєтов, М. С. Клапків,

© О. М. Залєтов, 2012

148

В. В. Корнєєв, М. П. Лутак, С. С. Осадець, Р. В. Пікус, В. С. При-ходько, Д. П. Расшивалов, Т. А. Ротова, К. О. Сліпко, Я. П. Шу-мелда, а також закордонні науковці Є. В. Коломін, Ж. Лемер, А. Манес, Л. А. Орланюк-Малицька, П. Мюллер, А. П. Плешков, А. І. Предкальн, Ю. Рантала, В К. Є. Турбіна, В. В. Шахов, О. А. Ци-ганов, А. І. Худяков, Р. Т. Юлдашев та ін.

Віддаючи належне їх напрацюванням, водночас ряд питань за­лишається недостатньо дослідженим з погляду і теоретико-методологічних засад, і конкретних практичних заходів щодо ролі та місця страхових компаній у системі безпеки дорожнього руху.

Постановка завдання. Метою цієї статті є виявлення напрям­ків взаємодії держави та страховиків щодо вирішення проблем зменшення наслідків ДТП.

Виклад основного матеріалу дослідження. За оцінкою ВО-ОЗ схована епідемія дорожнього травматизму викликає кризу охорони здоров'я і стає основною причиною поширення бідності. Проте, агентства взаємодопомоги, недержавні організації з проб­лем розвитку, благодійні фонди й ключові міжнародні організації продовжують зневажати й ігнорувати цю швидкозростаючу про­блему.

За прогнозами, кількість смертельних випадків на дорогах збіль­шиться протягом наступних десяти років з 1,3 млн до рівня понад 1,9 млн до 2020 року. Тому Commission for Global Road Safety вважає, що необхідно зупинити цей вражаючий ріст дорожнього травматизму, а згодом почати його зниження від року до року. Отже, до 2020 року в усьому світі можливо запобігти 5 млн смер­тей і 50 млн серйозних травм шляхом суттєвого збільшення інве­стицій у безпеку дорожнього руху в глобальному, регіональному та національному масштабах [1, с. 22].

Вважається, що інвестиції в сферу дорожньої безпеки можуть знизити соціальні витрати. Аналіз витрат і прибутку показали, що вигода від прийнятих заходів щодо дорожньої безпеки, яка виражається в економії відносно витрат через скоєння ДТП, час­то перевищує витрати на реалізацію заходів щодо запобігання або зниження числа ДТП [2; 3].

Новим принципом для ЄС у розробленні профілактичних про­ектів у сфері безпеки дорожнього руху є попередній аналіз їхньої економічної ефективності (співвідношення збитків і прибутків) і нова рекомендація впроваджувати лише ті заходи, які визнано ефективними. Такими вважають рішення вартістю до 1 млн євро, які дозволяють протягом року знизити кількість загиблих у ДТП на 1 особу, важко поранених — на 8 осіб, легкопоранених — на

26, а кількість зіткнень зменшити на 200 одиниць («принцип 1 млн євро»).

Таким чином, економічні програми у сфері безпеки дорожньо­го руху можуть бути представлені як інвестиційні програми, що забезпечують соціальні вигоди у формі продовження життя з ви­сокою якістю й певними економічними перевагами, заснованими на ефективному та цілеспрямованому використанні ресурсів.

Безпосередні вигоди для економіки від інвестицій у безпеку дорожнього руху ілюструються наступним прикладом. У 2005 році для Південної Австралії були зроблені оцінки вартості ДТП і економії при скороченні числа ДТП зі зменшенням летальних випадків на 10, важких травм на 100 і легких травм на 1000. Згід­но з цими оцінками, загальна економія склала 63,8 млн австра­лійських доларів, з яких витрати, пов' язані з людьми становлять 80 %, вартість автотранспортних засобів 9 % і витрати загального характеру становлять 11 % [3, с. 15].

Закордонний досвід свідчить про те, що страховий ринок мо­же активно впливати на профілактику ДТП і зниження ваги їхніх наслідків.

Найпоширенішими формами участі страховиків у забезпечен­ні безпеки дорожнього руху в багатьох країнах є [4]: фінансуван­ня пропаганди безпеки дорожнього руху й заходів аудиту безпе­ки доріг; стимулювання використання додаткових засобів без­пеки на транспортному засобі; просвітницька діяльність і поши­рення інформації про ДТП і пов' язаних з ними факторах ризику; підтримка наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього ру­ху; підвищення професійного рівня водіїв.

Страховики також уживають багато зусиль із метою зменшен­ня кількості ДТП і зниження ваги їхніх наслідків, наприклад, ви­користовують системи спостереження за швидкістю автомобіля і його місцем розташування, бортові реєстратори, стимулюють во­діїв використовувати активні підголівники, що істотно знижують імовірність серйозного травмування шийних хребців.

Як показує досвід США та інших розвинутих країн, де понад 90 % автомобілів дотримуються правил страхування, одним з перспективних механізмів, які приватний сектор може запропо­нувати з метою стимулювання безпечного водіння (особливо серед підлітків), є страхові поліси, що передбачають знижки зі страхового внеску за зразкове водіння, зразкове навчання й на­вчання на курсах або знижки водіям, що не мають дорікань, а також збільшення страхового внеску за порушення правил до­рожнього руху.

Дослідження свідчать, що за кордоном автомобільне страху­вання активно впливає на безпеку дорожнього руху у частині профілактики ДТП і зниження соціально-економічних наслідків. Деякі заходи реалізуються діями всього страхового співтоварист­ва, деякі — за рахунок окремих страхових компаній. Однією з найпоширеніших форм участі страхового співтовариства щодо зменшення дорожнього травматизму у багатьох країнах є фінан­сування пропаганди безпеки дорожнього руху. Наприклад, у 2003 році Ірландії за рахунок Ірландської Федерації страховиків на ці цілі було виділено 1,3 млн євро.

Ще одним прикладом такої участі є діяльність Інституту тех­нічних засобів регулювання дорожнього руху страховиків Німеч­чини (Institute for Traffic Engineering of German Insurers), що по­чав здійснювати свою діяльність у січні 2004 року в Берліні. Серед основних напрямків його діяльності — «Вулиці й дороги», «Регулювання дорожнього руху», «Наслідки дорожніх аварій і біомеханіка» і «Транспортні засоби й динаміка аварійності». У рамках зазначених напрямків інститутом регулярно здійснюють­ся наступні заходи [5, с. 91]:

— організація підготовки фахівців з аудиту безпеки доріг, фі­нансування розробки методичних документів щодо проведення аудита безпеки доріг. Зокрема, видані Міністерством транспорту, будівництва й житла Німеччини «Рекомендації з аудиту стану безпеки доріг» були розроблені Поліцейською Академією та при активній участі страховиків за рахунок коштів, наданих Комісією із запобігання страхових позовів (Claims Prevention Commission);

— виділення коштів на заохочення кращих співробітників міс­цевих комісій з розслідування ДТП;

пропаганда використання засобів пасивної безпеки;

розробка заходів щодо запобігання ДТП за участю автофур­гонів.

Існує багато прикладів заходів, що вживаються окремими страховими компаніями з метою зменшення кількості ДТП і зни­ження соціально-економічних наслідків, наприклад, використан­ня систем спостереження за швидкістю машини та її місцем роз­ташування (страхова компанія «АХА» у Франції), використання бортових реєстраторів — аналогів авіаційних «чорних ящиків» (страхова компанія «Norwich Union» у Великобританії), стиму­лювання використання активних підголівників, що істотно зни­жують імовірність серйозного травмування шийних хребців (ка­надська страхова компанія «Insurance Company of British Co-lumbia», шведський страховик «Folksam»). Французькі страховікомпанії пропонують своїм клієнтам, що побували в ДТП, прой­ти стажування в центрі попередження аварійності. Там водії здо­бувають практичні навички безаварійної їзди та заощаджують на страховому полісі: при продовженні договору обов' язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортного засобу до водія не застосовується підвищувальний коефіцієнт.

Страхові компанії Франції та Фінляндії пропонують своїм клі­єнтам, що побували в ДТП, пройти стажування в спеціальних центрах з навчання водінню й попередження аварійності. Статис­тика показує, що серед водіїв, які пройшли стажування, 90 % зменшили ризик потрапляння в ДТП.

«Allianz» — один з найбільших транснаціональних автостра-ховиків, забезпечуючи покриття для 50 млн клієнтів у страхуван­ні автоцивільної відповідальності в усьому світі, є надійним пар­тнером по реалізації ініціатив у сфері дорожньої безпеки й багато років веде власні науково-дослідні роботи в цій галузі. Понад 70 років «Центр технологій Allianz» успішно здійснює ризик-ме-неджмент, щотижня проводячи краш-тести автомобілів, і вносить реальний вклад у підвищення безпеки, скорочення збитку й зни­ження частоти ДТП. З метою підвищення поінформованості во­діїв про безпеку «Центр технологій Allianz» офіційно підтримує Карту безпеки на дорогах ЄС і виступає офіційним спонсором «Formula One™». Крім того, одна з ліній бізнесу Allianz, пред­ставлена по усьому світі, спеціально призначена для співробітни­цтва з автомобільною промисловістю. Компанія «Allianz Global Automotive» є провідним страховим партнером автовиробників і дилерів, надаючи комплексні рішення по страхуванню й автотран­спорту їхнім клієнтам по усьому світі. У цей час Allianz співробі­тничає з 44 великими брендами в 28 країнах, зокрема, з Daimler Insurance Services Gmb [6].

До найпоширеніших форм участі страхового ринку в забезпе­ченні безпеки дорожнього руху є також застосування в обов' яз-ковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власни­ків наземного транспорту механізмів економічного стимулюван­ня безаварійної їзди (використання коефіцієнта бонус-малус, що дозволяє шляхом використання знижок і надбавок до страхового тарифу підвищувати або зменшувати плату за страхування залеж­но від кількості ДТП).

У більшості європейських країн страхові тарифи з обов' яз-кового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту не регулюються державою. Максимальні коефіцієнти підвищення істотно розрізняються залежно від країн

(з 65 % до 250 %), так само, як і коефіцієнти зниження, які коли­ваються від 20 % до 75 % [4, с. 9].

Система бонус-малус встановлює залежність розміру страхо­вих премій від наявності збитків у попередніх періодах страху­вання та використовує такі критерії, як характеристики автома­шини, географічне положення, характер використання автомо­біля й річний пробіг.

Аналіз європейського досвіду свідчить, що розробка й послі­довна реалізація комплексних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху дозволяє досягти планомірного зниження кіль­кості ДТП і ваги їхніх наслідків.

До числа країн, у яких питанням забезпечення безпеки дорож­нього руху приділяється найпильніша увага й вони вважаються одним з основних національних пріоритетів, слід зазначити Скан­динавські країни. Питомі показники смертності на дорогах із розрахунку на 1 млн жителів і 1 млн автомобілів у цих країнах найнижчі серед європейських країн [4, с. 10].

Участь автостраховиків у заходах щодо запобігання ДТП мож­на продемонструвати на прикладі взаємодії страхових компаній і держави в питаннях забезпечення безпеки дорожнього руху у Фінляндії [7, с. 34].

Робота в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є предметом діяльності Фінського центру страховиків і Комітету страхових компаній з безпеки дорожнього руху. Страховики беруть участь у формуванні баз даних по ДТП, проводять ана­ліз причин виникнення аварій на дорогах, оцінюють вплив та­ких факторів, як інтенсивність дорожнього руху, категорія транспортного засобу, перевищення швидкості, неправильне керування транспортним засобом, алкогольне сп' яніння водія. Досліджується динаміка ДТП за такими критеріями, як стан дорожнього полотна, наявність залізничних переїздів, аварії за участю тварин і т. д. На основі проведеного аналізу статистики ДТП страхові компанії впливають на формування заходів, реа­лізованих у рамках Національної програми безпеки дорожньо­го руху. Реалізація даної програми передбачає скорочення чис­ла загиблих у результаті ДТП більш ніж у 2 рази. Страховики беруть участь і у фінансуванні програм по забезпеченню без­пеки на дорогах. Витрати на безпеку дорожнього руху включе­но до структури страхового тарифу з обов' язкового страхуван­ня цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту. Наприклад, у 2006 році вони становили 6,3 млн євро [4, с. 11].

Підсумками проведених страховиками масштабних кампаній, спрямованих на зниження рівня аварійності і, як наслідок, змен­шення розмірів страхових виплат, стає підвищення загальної ефективності страхового бізнесу. В Ірландії, наприклад, завдяки зазначеним заходам у 2002 році вперше за кілька років був досяг­нутий позитивний фінансовий результат по автострахуванню. Одержання прибутку страховими компаніями дозволило їм зни­зити тарифи на поліси автострахування в середньому на 10 %. Сумарний прибуток цих страховиків з урахуванням інвестицій­ного доходу становив 183,2 млн євро.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розви­нуті країни світу розглядають автомобільне страхування як важ­ливий інструмент підвищення безпеки дорожнього руху. Участь страховиків у підвищенні безпеки дорожнього руху приносить відчутний соціально-економічний ефект, що виражається, у пер­шу чергу, у зниженні аварійності на дорогах, скороченні кількос­ті смертельних випадків у ДТП і, як наслідок, кількості страхових випадків і обсягів страхових виплат.

В Україні є всі передумови для адаптації закордонного досві­ду по участі страхових компаній у забезпеченні безпеки дорож­нього руху. У зв' язку із цим необхідно визначити й законодавчо закріпити науково обґрунтовані форми й методи участі страхови­ків у системі безпеки дорожнього руху, розширити форми парт­нерства з органами виконавчої влади та місцевого самоврядуван­ня, інших структур, задіяними в рішенні цих питань.

Література

1. Сделаем дороги безопасными. Десятилетие действий по дорож­ной безопасности // Commission for Global Road Safety, 2010. — 44 с.

2. Поліщук В.П. Вплив дорожньої безпеки на економіку / В.П. Полі­щук // Збірник наукових праць НТУ. — 2009. — №3. — С. 1—3.

3. Стремление к нулю: высокие задачи и системный подход в безо­пасности дорожного движения // OECD. М., 2009. — 295 с.

4. Матвеева И. Ю. Социально-экономическое значение ОСАГО в повышении безопасности на дорогах // Страховое дело. — 2008. —

№10. — С. 9—12.

5. The German Insurance Industry. 2004 Yearbook, p. 90—99.

6. Allianz выступает за дорожную безопасность // [Електронний ре­сурс] Режим доступу: http://egid.info/ins/inszarubech/de/144-92

7. Вопросы ОСАГО и безопасность дорожного движения // Доклад РСА. М., 2006. — 40 с.

Статтю подано до редакції 01.10.2012 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О М Залетов - Взаємодія держави та страховиків у системі безпеки дорожнього руху