А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Збірник засновано в 1994 році

Випуск 26

Донецьк ДонНУ 2013

Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (головний редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Євгенія Карпіловська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Світлана Соколова, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (Україна); Флорій Бацевич, доктор філологічних наук, професор (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Михайло Сарновський, доктор філологічних наук, професор (Польща); Лариса Пісарек, доктор філологічних наук, професор (Польща); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Алеш Бранднер, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Станіслав Жажа, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія).

Редакційна колегія: Євген Отін, доктор філологічних наук, професор (Україна); Володимир Каліущенко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ольга Бєссонова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Шаміль Басиров, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Лариса Ягупова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Михайло Вінтонів, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Путіліна, кандидат філологічних наук, доцент (заступник головного редактора) (Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (секретар) (Україна); Юлія Лесконог, старший лаборант (технічний секретар) (Україна).

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. - 1999. - № 4); («Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 8925 від

01.07.2004 року.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 12 від 28.12.2012 р.). Засновник: Донецький національний університет.

Використання матеріалів серії «Лінгвістичні студії» передбачає обов'язкове покликання на них.

Офіційний сайт збірника: https://sites.google.com/site/linstudies/. Додаткова інформація про збірник доступна на сайті кафедри української мови і прикладної лінгвістики Донецького національного університету: https://sites.google.com/site/pldonnu/, і Донецькому лінгвістичному порталі за адресою www.mova.dn.ua

Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. -

Л 59      Донецьк : ДонНУ, 2013. - Вип. 26. - 316 с.

ISSN 1815-3070 ISBN 966-7277-88-7

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, схарактеризовано словотвірні категорії і процеси в українській мові, з'ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, визначено актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов, а також лінгвістики тексту, дискурсології й дискурс-аналізу, встановлено особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлено напрями прикладної лінгвістики, окреслено особливості розвитку соціолінгвістики, етнолінгвістики, ономастики й діалектології української мови.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

© Донецький національний університет, 2013 © Автори статей, 2013

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, YOUTH AND SPORT OF UKRAINE DONETSK NATIONAL UNIVERSITY

LINGUISTIC STUDIES

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

The collection was established in 1994 Volume 26

Donetsk DonNU 2013

Editorial council: Anatoliy Zahnitko, Doctor of Philology, Professor, corresponding member of NAS of Ukraine (Editor-in-Chief) (Ukraine); Ivan Vyhovanets, Doctor of Philology, Professor, corresponding member of NAS of Ukraine (Ukraine); Nina Klymenko, Doctor of Philology, Professor, corresponding member of NAS of Ukraine (Ukraine); Kateryna Horodenska, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Yevgeniya Karpilovska, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Svitlana Sokolova, Doctor of Philology, Senior Research Fellow (Ukraine); Floriy Batsevych, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Yuriy Pradid, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Maya Vsevolodova, Doctor of Philology, Professor (Russia); Oleksiy Kretov, Doctor of Philology, Professor (Russia); Maria Koniushkevich, Doctor of Philology, Professor (Belarus); Vasil Ragavtsov, Doctor of Philology, Professor (Belarus); Michal Sarnowski, Doctor of Philology, Professor (Poland); Larysa Pisarek, Doctor of Philology, Professor (Poland); Czeslaw Lachur, Doctor of Philology, Professor (Poland); Alesh Brandner, Doctor of Philology, Professor (Czech Republic); Stanislav Zhazha, Doctor of Philology, Professor (Czech Republic); Lyudmyla Popovych, Doctor of Philology, Professor (Serbia).

Editorial board: Evgenii Otin, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Vladimir Kaliuscenko, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Olga Bessonova, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Shamil Basyrov, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Mykhaylo Seniv, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Larisa Yagupova, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Halyna Lukash, Doctor of Philology, Professor (Ukraine); Vera Poznanska, Candidate of Philology, Associate Professor (Ukraine); Mykhaylo Vintoniv, Candidate of Philology, Associate Professor (Ukraine); Volodymyr Mozgunov, Candidate of Philology, Associate Professor (Ukraine); Iryna Domracheva, Candidate of Philology, Associate Professor (Ukraine); Oksana Borisenko, Candidate of Philology, Associate Professor (Ukraine); Ganna Sytar, Candidate of Philology, Associate Professor (Ukraine); Oksana Putilina, Candidate of Philology, Associate Professor (Vice-Editor-in-Chief) (Ukraine); Illya Danyliuk, Candidate of Philology, Associate Professor (Editorial Assistant) (Ukraine); Juliya Leskonoh, laboratory assistant (Editorial Technical Assistant) (Ukraine).

Publication is approved by SAC of Ukraine as a special ("The List No 1 of scientific special publications in Ukraine, in which the results of theses for a PhD and a doctoral degree may be publish" // Bulletin of HAC of Ukraine. - 1999. - No 4); ("The List of scientific special publications in Ukraine, in which the results of theses for a PhD and a doctoral degree may be publish" // Bulletin of HAC of Ukraine. - 2009. - No 12; it's approved by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine dated 11.18.2009 No 1-05/5).

State Registration Certificate of print media has a series of КВ № 8925 from 07.01.2004.

The collection was approved for publication by the Academic Council of Donetsk National University (No 12

from 12.28.2012).

Founder: Donetsk National University.

At use the materials of the series reference to "Linguistic Studies" is obligatory.

The official Web-site of the collection: https://sites.google.com/site/linstudies/. More information about the collection is available at Web-site of Department of Ukraine Language and Applied Linguistics: https://sites.google.com/site/pldonnu/ and at Donetsk Linguistic Portal: www.mova.dn.ua

Linguistic Studies : collection of scientific papers / Donetsk National University; Ed. by A. P. Zahnitko. -Л 59        Donetsk : DonNU, 2013. - Vol. 26. - 316 pp.

ISSN 1815-3070 ISBN 966-7277-88-7

Current problems of the theory of language are considered; derivative categories and processes in the Ukrainian language are characterized; directions of evolution of morphological and syntactic categories are defined; topical issues of comparative-typological study of languages and text linguistics, discourse studies, and discourse analysis are identified; the features of functional semantics of lexical and phraseological units are set; the areas of applied linguistics are highlighted; the peculiarities of sociolinguistics, ethnolinguistics, onomastics and history of Ukrainian are outlined.

The collection is intended for scientists, lecturers, post-graduate students and students-philologists.

© Donetsk National University, 2013

© Contributors, 2013

ЗМІСТ

ВСТУП 11

INTRODUCTION 13

РОЗДІЛ І                     Теорія мови 15

Дорофєєв Юрій             Граматика і мовна категоризація 15

Путіліна Оксана              Інноваційні процеси в сучасній англійській мові в зіставленні з українською: 18

інновації та псевдоінновації

РОЗДІЛ ІІ                    Словотвір: напрями, аспекти дослідження 24

Донцова Олена               Атрибутивний композитний комплекс (на прикладі атрибутивного 24

композитного комплексу «-окий»)

Пославська Наталія         Дериваційно релевантні параметри дієслів 27

РОЗДІЛ ІІІ                   Актуальні проблеми морфології 32

Ачилова Олена               Опозиційний характер функційно-семантичної категорії кратності в сучасній 32

українській мові

Космеда Тетяна, Явище прецедентності в аспекті граматики оцінки (на прикладі аналізу 36 Халіман Оксана              граматичного значення минулого часу)

Мельник Юлія                Семантичні групи відчислівникових дієслівних синтаксичних транспозитів 40

Рижкович Анна              Темпоральні прийменники з лексемами «час» і «година» в російській і 46

білоруській мовах

Скоробогатова Олена       Засоби актуалізації граматичних значень в російській поезії XIX - 50

XXI століть

Соколова Світлана           Фазовий характер видового протиставлення в сучасній українській мові 53

Теркулов В'ячеслав         До визначення дієслова: лінгвально-когнітологічний підхід 60

Хрупіна Ганна                Дієслова зі значенням негативного психічного впливу у сучасній німецькій 65

мові

РОЗДІЛ ГУ                   Теоретичні питання синтаксису 74

Антоненко Юлія             Особливості синтаксичної організації жанру наукової рецензії 74

Балко Марина                 Інтонація як засіб вираження синтаксичного зв'язку у словосполученні 78

Бувалець Олена               Семантичні зв'язки між компонентами у складі субстантивного біному 82

з означуваними відношеннями

Коваль Людмила             Формально-граматичні вияви простого головного компонента узагальнено- 85

особового речення в українській мові

Компанієць Ірина            Репрезентація оцінних значень у реченнях із відношенням номінації 90

Конюшкевич Марія         Перетворення прийменниково-відмінкової синтаксеми на предикативну 93

одиницю: кореляція прийменника і показника зв'язку складного речення

Костусяк Наталія             Категорія синтаксичної модальності та її грамемна реалізація 99

Курмакаєва Ніна             Безособові номінативно-субстантивні речення в російській мові 103

Масицька Тетяна             Диференційні особливості локативної семантичної залежності 109

Мінчук Інна                   Конверсиви як інструмент створення медіа реальності 113

Островська Людмила       Особливості функціонування атрибутивної конструкції в складі 117

предикативної групи

РОЗДІЛ V                    Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов 122

Орленко Оксана              Семантичні відношення у конструкціях з українським прийменником до та 122

сербськими до і код

Ситар Ганна, Українські та російські структурно-складні немотивовані прийменники: 128 Виноградова Катерина     проблеми перекладу, опису і функціонування

Тімоніна Анна                Когнітивно-прагматичні особливості вживання слів-символів, що позначають 134

концепт «БАГАТСТВО» у фольклорному дискурсі

Трофімова Олена             Структура фразеологізмів на позначення негативних емоцій в англійській та 140українській мовах

РОЗДІЛ VI Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць 145

Бардукова Ганна Сучасна українськомовна картина світу у фразеоінноваціях 145

Д'якова Тетяна Функціонування гірницької фразеології в східнослобожанському говірковому 149

мовленні

Кірлаш Майя Лексико-семантичні особливості одиниць української мови на позначення 153

металургійного процесу

Краснобаєва-Чорна Терміносистема фразеології: структура та складники термінологічної 156

Жанна мікросистеми «фразеокласифікація»

РОЗДІЛ VII Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу 163

Винокурова Ірина Актуалізація ігрового світу в художньому тексті «Володар кілець» 163

Дж.Р.Р. Толкіна

Данилюк Інна Метафора як засіб вираження концепту «СМІХ» у поетичних текстах початку 167

XXI століття (когнітивний аспект) Коваленко Анна Концепт «СТРАХ» в авторській картині світу 172

(на матеріалі роману Л. Дереша «Поклоніння ящірці») Михальченко Марина      Норма у структурі оцінки та особливості її мовної реалізації 176 Нікішина Тетяна Специфіка вираження концепту «FREEDOM» у політичній системі 180

Великобританії (на матеріалі правових документів) Пефтієва Олена Вербалізація мікроконцепту «РІД ДІЯЛЬНОСТІ» образними іменниками- 183

найменуваннями особи в українській мові Покровська Ірина Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках 189

Рогожкін Олександр Теорія цілісності тексту. Риторичний дискурс 193

Сивова Тетяна Простір у романі К.Г. Паустовського "Романтики" 199

Шкуран Оксана Гендерна та вікова специфіка об'єктивації концепту «ЩАСТЯ» у 204

середньоподінцівському компаративно-фразеологічному етнопросторі

РОЗДІЛ VIII Проблеми соціолінгвістики 209

Загнітко Анатолій Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, 209

методи

РОЗДІЛ ІХ Етнолінгвістика та ономастика: стан і перспективи дослідження 219

Сисоєва Євгенія Загальна семантична характеристика англійських оцінних антропонімів 219

РОЗДІЛ Х Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження 224

Данилюк Ілля Корпус текстів для вивчення граматичної службовості 224

РОЗДІЛ ХІ Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження 230

Загнітко Надія Про деякі назви їжі тваринного походження в східностепових говірках 230

Донеччини

РОЗДІЛ ХІІ Рецензії та анотації 236

Загнітко Анатолій, Мовна особистість у сучасних комунікативних дослідженнях : Рец. на кн. : 236

Левічева (Павлович)        Космеда Т.А. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі Ольга щоденникового дискурсу: монографія / Тетяна Анатоліївна Космеда. -

Дрогобич : Коло, 2012. - 372 с.

Рагавцов Василь Найновіші досягнення в граматиці : Рецензія на наукову працю : Загнітко 239

А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. - Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. - 992 с.

ABSTRACTS 241

ВІДОМОСТІ ПРО 303

АВТОРІВ

СОДЕРЖАНИЕ 305

ВИМОГИ ДО 308

ОФОРМЛЕННЯ

СТАТЕЙ

CONTENTS

вступ n

INTRODUCTION 13

SECTION I Theory of Language 15

Dorofeev Yurij Grammar and Linguistic Categorization 15

Putilina Oksana Innovative Processes in the Present-day English Language in Comparison with 18

Ukrainian one: Innovations and Pseudo-innovations

SECTION II Word-Formation: Trends, Aspects of Study 24

Dontsova Olena Attributive Composite Complex (Illustrated by Attributive Composite Complex

"-окий") 24

Poslavska Nataliya Word-Formation Meaningful Parameters of Verbs 27

SECTION III Current Problems of Morphology 32

Achylova Olena Oppositional Character of Functional-Semantic Category of Frequency in the 32

Modern Ukrainian Language

Kosmeda Tetyana, The Phenomenon of the Precedent in an Aspect of Grammar of Estimation (on the 36

Khaliman Oksana Example of Analysis of Grammatical Meaning of the Past Tense)

Melnyk Iryna The Semantic Groups of Numeralized Verbal Syntactic Transpositions 40

Ryzhkovich Anna Temporal Prepositions with Lexemes "Time" and "Hour" in Russian and Belarusian 46

Languages

Skorobogatova Olena       Means of Grammatical Meanings' Actualization in Russian Poetry of XIXth - 50

XXIth centuries

Sokolova Svitlana Phase Character of Aspectual Opposition in Modern Ukrainian Language 53

Terkulov Vyacheslav        To the Definition of the Verb: Lingual-Cognitological Approach 60

Khrupina Ganna Verbs Denoting Negative Impact in Modern German 65

SECTION IV Theoretical Issues of Syntax 74

Antonenko Julia Peculiarities of the Syntactic Organization of the Genre of Scientific Review 74

Balko Marina Intonation as a Means of Expression of Syntactical Connection in the Word- 78

Combination

Buvalets Olena Semantic Links between Components in the Structure of Substantival Binomial with 82

Attributive Relations

Koval Ludmila Formal-Grammatical Identity of the Main Component of Generalized-Personal of 85

Simple Sentence in the Ukrainian Language

Kompaniyets Irina The Representation of Evaluative Meanings in the Sentences with Relation of 90

Nomination

Koniushkevich Maria       The Transformation of Prepositional Case Syntaxeme into a Predicative Unit: the 93

Correlation of a Preposition and a Connection Index in a Composite Sentence

Kostusyak Nataliya Category of Syntactic Modality and Its Grammeme Implementation 99

Kurmakaeva Nina Impersonal Nominative-Substantival Sentences in Russian Language 103

Masytska Tetiana The Differential Features of Locative Semantic Dependence 109

Minchuk Inna Conversives as an Instrument of Media Reality Creation 113

Ostrovska Lyudmyla        The Peculiarities of Attributive Construction in the Predicative Group 117

SECTION V Current Problems of Comparative-Typological Study of Languages 122

Orlenko Oksana The Semantic Relationships in Constructions with the Ukrainian Preposition до and 122

the Serbian Prepositions до and код

Sytar Ganna, Ukrainian and Russian Non-Motivated Structurally Compound Prepositions: 128

Vinogradova Ekaterina     Translation, Description and Functioning

Timonina Anna Cognitive-Pragmatic Features of Word-Symbols That Represent the Concept 134

"WEALTH" in the Folk Discourse

Trofimova Olena The Structure of the Phraseological Units Denoting Negative Emotions in English 140

and Ukrainian

SECTION VI

Bardukova Hanna Diakova Tetiana Kirlash Maya Krasnobaeva-Chorna Zhanna

SECTION VII

Vinokurova Irina

Danyliuk Inna

Kovalenko Anna

Mykhalchenko Maryna Nikishina Tatiana

Peftieva Olena

Pokrovska Iryna Rogozhkin Alexandr Sivova Tatiana Shkuran Oksana

SECTION VIII

Zahnitko Anatoliy SECTION IX

Sysoieva Yevheniia

SECTION X

Danyluk Illya

SECTION XI

Zagnitko Nadezhda

SECTION XII

Zahnitko Anatoliy, Levicheva (Pavlovych)

Olga

Ragavtsov Vasil

ABSTRACTS

CONTRIBUTING AUTHORS

СОДЕРЖАНИЕ

ВИМОГИ ДО

Functional Semantics of Lexical and Phraseological Units 145

The Modern Ukrainian Language Picture of the World in Phraseological Innovations 145

Functioning of Mining Phraseology in Eastern-Slobozhanian Dialectal Speech 149

Lexical-Semantic Peculiarities of Ukrainian Units Denoting Steelmaking Process 153

Terminological System of Phraseology: the Structure and Components of 156 Terminological Microsystem "Phraseoclassification"

Problems of Text Linguistics, Discourse Studies, and Discourse Analysis 163

Actualization of the Game-World in the Work of Fiction "The Lord of the Rings" by 163 J.R.R. Tolkien

Metaphor as a Means of Expressing the Concept "LAUGH" in Poetic Texts of 167 Beginning of the XXIth Century (Cognitive Aspect)

The Concept "FEAR" in Picture of World of Author (Based on the Novel by 172 L. Deresh "Adoration to the lizard ")

The Norm in a Structure of Estimation and Features of Its Linguistic Realization 176

The Specificity of Expression of the Concept "FREEDOM" in the Political System of 180 Great Britain (Based on Legal Documents)

Verbalization of Microconcept "OCCUPA TION" by Figurative Nouns Denoting a 183 Person in Ukrainian Language

Metaphorical Means of Sacral Concepts in the Turkish Folk Riddles 189

Theory of Integrity of Text. Rhetorical Discourse 193

The Space in the Novel "The Romantics" by K.G. Paustovsky 199

Gender and Age Specific of the Objectivization of the Concept "HAPPINESS" in the 204 Middle Donets Comparative-Phraseological Ethnospace

Problems of Sociolinguistics 209

Qualifying and Classifying Signs of Bilingualism : Aspects, Types, Methods 209

Ethnolinguistics and Onomastics: State and Perspectives of Research 219

General Semantic Characteristics of English Evaluative Anthroponyms 219

Applied Linguistics: Trends and Aspects of Studies 224

Text Corpora to Study of a Grammatical Auxiliarity 224

Ukrainian Dialects Today: State and Perspectives of Research 230

Some Names of Meal of Animal Origin in the Eastern-Steppe Local Subdialects of 230 Donetsk Region

Reviews and Summaries 236

Linguistic Identity in Contemporary Communicative Studies. Review of Ego and 236

Alter Ego of Taras Shevchenko in the Communicative Space of Diary Discourse : monograph by Tetyana A. Kosmeda. - Drohobych : Kolo, 2012. - 372 pp.

Advanced achievements in the grammar. Review of Theoretical Grammar of Modern 239 Ukrainian Language. Morphology. Syntax by Zahnitko A.P. - Donetsk : TOV "VKF BAO", 2011. - 992 pp.

241

303

305 308

ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ВСТУП

Пропонований двадцять шостий випуск серії „Лінгвістичних студій" окреслює і репрезентує постійне зацікавлення науковців низкою мовознавчих проблем й у своєму змісті охоплює перебіг вивчення й аналізу, розгляду різноманітних аспектів і вимірів тих чи тих мовних ярусів: морфологічного, лексичного, словотвірного, семасіологічного, синтаксичного, стилістичного з простеженням особливостей їхньої взаємодії і взаємовпливу, взаємовідношення і взаємовияву, взаємопроникнення і взаємокорелятивності з визначенням та послідовним виявом спектрів взаємозумовленості; вияскравлює різноманітні спектри науково -теоретичного і теоретико-прикладного осмислення проблем державного статусу української мови, теорії мови, її історії; охоплює розгляд еволюції, динаміки і статики, статусу, структури, семантики і функцій мовних одиниць. Продовжуються дослідження з проблем прикладної лінгвістики (початок бере в шістнадцятому випуску), оскільки сьогодні цей напрям у своєму розмаїтті не постає рівнорядним, охоплюючи проблеми прикладної фонетики, морфології, синтаксису, лексикології, лексикографії, термінознавства. Не менш вагомими в цьому розрізі постають питання корпусної лінгвістики і прикладного спрямування перекладознавства, прикладного опрацювання проблем комунікативного впливу і штучного інтелекту, особливо значущими виступають питання нейролінгвістичного програмування, судової (кримінальної) лінгвістики, прикладні аспекти патопсихолінгвістики - усього того, що пов'язано з людиною. Показовим є те, що в широкому сенсі проблеми прикладної лінгвістики охоплюють і методику викладання іноземної та рідної мов і багато іншого. Ці проблеми активно опрацьовуються на кафедрі української мови і прикладної лінгвістики Донецького національного університету завдяки активній співпраці з Інститутом української мови НАН України, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, відповідними кафедрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету „Львівська політехніка", Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (Росія) та Воронезького державного університету (Росія; професор О.О. Кретов). Від першого випуску „Лінгвістичних студій" і до сьогоднішнього (див.: [Лінгвістичні студії : Вип. 1 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонДУ, 1994.- 210 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 2 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонДУ, 1996. - 351 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 3 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонДУ, 1997. - 214 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 4 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонДУ, 1998. - 271 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 5 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонДУ, 1999. - 318 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 6 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонДУ, 2000. - 352 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 7 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2001. - 301 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 8 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2001. - 319 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 9 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2002. - 237 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 10 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2002. - 223 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 11 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2003. - Ч. І. - 330 с.; Ч. ІІ. - 306 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 12 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2004. - 432 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 13 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2005. - 408 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 14 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2006. - 291 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 15 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - 556 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 16 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2008. - 439 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 17 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2008. - 347 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 18 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2009. - 310 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 19 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2009. - 363 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 20 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2010. - 333 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 21 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2010. - 361 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 22 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2011. - 339 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 23 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2011. - 325 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 24 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 287 с.; Лінгвістичні студії : Вип. 25 / Укл. : А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 304 с.;]) започатковано і збережено основні концептуальні розділи, у межах яких й уміщено пропоновані студії і дослідження1. Щоправда, лінгвістична думка є динамічною, постійно розвивається, поглиблюється, внаслідок чого постають відчутними нові напрями, формуються нові школи, що й зумовили висвітлення в „Лінгвістичних студіях" актуальних сьогодні проблем дискурсу, комунікативної, когнітивної лінгвістики та ін. У силу певних об'єктивних причин, на жаль, не знайшов розвитку, започаткований у чотирнадцятому випуску розділ „Лінгвістична спадщина кафедри української мови і прикладної лінгвістики Донецького національного університету", у якому передбачено публікацію наукових праць викладачів, що в різний час працювали на кафедрі української мови і прикладної лінгвістики, і досліджень, які сьогодні з тих чи інших причин є мало доступними, але вони виступають такими, що активно використовуються у вишівській практиці, їхнє вивчення дозволяє по-іншому простежити окремі знакові проблеми, та й для наукового розвитку кафедри української мови і прикладної лінгвістики їхнє значення непересічне. Його продовження вкрай необхідне і буде зреалізоване в майбутніх випусках.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії