В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

Однією з нагальних проблем є те, що чинним конкуренторегулюючим законодавством і порядком його застосування процедури розслідування, доказування, прийняття відповідних рішень, забезпечення дотримання процесуальних гарантій учасників процесу, процесуальні терміни недостатньо врегульовані. Порядок провадження в заявах і справах про узгоджені дії, концентрацію, заявах і справах про порушення конкурентного законодавства дотепер регулюється численними нормативно-правовими актами, значну частину яких складають відомчі нормативно-правові акти Антимонопольного комітету. Розпорошеність процесуальних норм у різних нормативно-правових актах ускладнює правозастосовчу діяльність антимонопольних органів та негативно впливає на захист своїх прав учасниками процесу.

Досвід показує, що процедура оскарження рішень конкурентних відомств потребує коригування у відповідності з підходами, які використовуються в світі в цій сфері, зокрема щодо розгляду спорів про визнання недійсними рішень конкурентних органів про злиття, картельні змови тощо. Як в окремих європейських країнах, так і в Євросоюзі в цілому, діяльність держави щодо захисту економічної конкуренції здійснюється шляхом тісної взаємодії конкурентних відомств, правоохоронних органів та судів, з дотриманням чіткого розмежування компетенції цих органів. Наприклад, в рамках цієї системи оскарження рішень Федерального картельного відомства Німеччини починається з апеляційної інстанції. Розгляд таких справ здійснюється суддями спеціалізованих картельних палат. Аналогічні спеціалізовані палати розглядають справи про захист конкуренції і в Суді Європейського Союзу, до якого оскаржуються рішення Генеральної дирекції з питань конкуренції Європейської комісії.

Останнім часом у Суді ЄС також активно обговорюється питання про створення спеціального суду з питань конкуренції загальноєвропейської юрисдикції.

Запозичення європейського досвіду організації системи судового захисту конкуренції є вкрай необхідним і для України. Конкурентне відомство як у Європі, так і в Україні, розглядаючи справи та приймаючи відповідні рішення в межах врегульованого спеціальним законодавством процесу, фактично вже діє як квазісудовий орган.

Але вже на сьогодні в Україні доцільно було б запровадити порядок, згідно з яким оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України відбувалося б до Вищого господарського суду України, що дозволило б суттєво пришвидшити проходження процедури оскарження, не втрачаючи при цьому в якості, професійності судової перевірки цих рішень. Це було б дуже корисним, у першу чергу, для самих суб' єктів господарювання, адже фактор часу в конкурентному середовищі відіграє вирішальну роль.

Відчутне зростання кількості судових справ, які розглядаються на підставі конкуренторегулюючого законодавства, потребує поглиблення спеціалізації суддів у цій сфері. На сьогодні спори з питань конкуренції в Україні розв' язуються суддями, які одночасно спеціалізуються на розгляді справ і в інших сферах суспільних правовідносин (інтелектуальна власність, адміністративні правовідносини тощо). І хоча ці справи розглядаються на відповідному професійному рівні, тенденції розвитку вітчизняної економіки та державно-правової системи вказують на необхідність створення окремого спеціалізованого суду (Суду з питань захисту конкуренції), який розглядав би виключно спори, що виникають із правовідносин у сфері конкуренції, та рішення якого, як вищого спеціалізованого суду, оскаржувалися б безпосередньо до Верховного Суду України.

Варто при цьому зазначити, що конкурентні відомства та суди розвинених країн забезпечують лише правовий бік діяльності суспільства щодо захисту конкуренції. Вони реалізують свої повноваження в громадянському суспільстві, інститути якого також є дуже активними та забезпечують розуміння і підтримку з боку громадськості справи захисту конкуренції як ключового фактору розвитку ринкової економіки.

В сучасних умовах не менш важливу, а може, й більш важливу проблему, ніж припинення конкретних антиконкурентних дій, являє недооцінка виграшів від конкуренції і необхідності її захисту громадянами, підприємцями й органами виконавчої влади. Антимонопольний орган спроможний фактично тільки перешкоджати обмеженню конкуренції, у той час як розвиток ефективної конкуренції на ринках - суттєво більш широка задача, на вирішення якої має бути спрямований весь комплекс інструментів державної економічної політики. Для успіху в розвитку конкуренції потрібні дії не тільки органу влади. в тому числі - антимонопольного органу, але й учасників ринків - громадян і підприємців.

Проведений аналіз процесів формування конкурентного середовища та відповідних механізмів державного регулювання дозволяє зробити певні висновки, основні з яких полягають в такому.

1. Пришвидшення процесів світогосподарської інтеграції, глобалізація ринків веде до глобалізації конкуренції. З відкриттям ринків і значним зменшенням митних тарифів навіть чисто національні раніше ринки країн з перехідною економікою піддаються натиску з боку великих транснаціональних суб'єктів. Це визначає нагальну потребу в заходах щодо підтримки відкритого конкурентного характеру міжнародної торгівлі і світової економіки в цілому і обумовлює значну увагу з боку світового співтовариства до створення загальновизнаних принципів і норм регулювання конкурентних відносин.

2. Прийнятий Генеральною асамблеєю ООН у 1980 році "Комплекс принципів і правил ООН у сфері конкуренції", став свідоцтвом визнання світового значення проблеми вироблення ефективних заходів щодо захисту і розвитку справедливої конкуренції. Цей документ заклав підґрунтя до розробки так званих "типових законів" у сфері конкуренції, на базі яких у 90-х роках ХХ століття близько 40 держав прийняли законодавчі акти, спрямовані на захист конкуренції й обмеження монополістичної діяльності, а також створили необхідні механізми їхньої реалізації.

3. На сьогоднішній день існує широке коло питань розвитку конкуренції на світовому і національному рівнях, що залишаються нагальними і далекими від остаточного вирішення. Проте зростаюча необхідність їх вирішення потребує подальших зусиль з урахуванням думки експертів усього світу, бізнесменів, представників споживачів та урядів країн.

4. Для країн, в яких ще не остаточно сформувалася ринкова економіка, нагальним є подальший розвиток інституційного та організаційного забезпечення процесів формування конкурентного середовища, посилення координації діяльності державних органів, відповідальних за різні аспекти реалізації конкурентної політики, перенесення акценту в діяльності державних антимонопольних органів з функцій контролю за рівнем концентрації на функції стимулювання розвитку конкурентного середовища.

5. Передумови для переходу української економіки на інноваційну стадію є недостатніми. При цьому проблемою є не тільки застаріла наукова база, але і нестача інституційних умов для прискорення інновацій. Україна може намагатися стати інноваційним лідером лише у вузькому колі чітко визначених конкурентоспроможних галузей, зосередивши в них всю державну міць. У всіх інших галузях країні необхідно рухатися по класичному шляху інноваційного зростання, тобто через досягнення інноваційної стадії розвитку економіки.

РЕЗЮМЕ

В статье исследованы особенности современного этапа развития конкурентной среды, определены задачи государственного управления антимонопольной деятельностью с учетом углубления интеграционных процессов в мировой экономике. Рассмотрена роль государственной инновационной политики и ее влияние на конкурентоспособность промышленности. Определены основные направления совершенствования институционального обеспечения государственного регулирования конкурентных отношений. SUMMARY

The features of modern stage of development of competition environment are explored in the article, the tasks of state administration by antimonopoly activity taking into account deepening of integration processes in a world economy are certain. The role of state innovative policy and its influence on the competitiveness of industry is considered. Basic directions of perfection of the institute's providing of government control of competition relations are considered.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Делягин М.Г. Новые проблемы и возможности обеспечения конкурентоспособности в условиях глобализации // Прометей. - 2001. - Вып.4. - С. 37-56.

2. Касьянов Ю. Антимонопольное законодательство за рубежом: позитивный опыт // Международная экономика и международные отношения - 2004. - № 8. - С. 15-25. З.Чибриков Г. ЮНКТАД о размещении международного производства и связей ТНК // Российский экономический журнал. - 2002. -№ 5-6. - С.80 - 84.

4. Комплекс принципов и правил ООН в сфере конкуренции //www.maprf.ru/ru/Internati onal

5. Радыгин А., Шмелева Н. Слияния, поглощения и реорганизационные процессы: некоторые новые тенденции // Проблемы теории и практики управления. - 2004. - № 4.

- С. 56-68.

6. Костусєв О. Розвиток конкурентних відносин в Україні та завдання конкурентної політики на сучасному етапі // Економіст. - 2004. - № 1. - С. 38-41.

Надійшла до редакції 03.11.2008 року

УДК 339.565 (479.22)

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГРУЗИНСКИЙ ТРАНЗИТ: СОСТОЯНИЕ И

ПЕРСПЕКТИВЫ

Лондаридзе А.С., академический доктор экономики, ассоцированный професор

С учетом мирового и исторического развития, видимо, общая доминанта мирового развития в перспективе будет определяться императивами постиндустриализма. От этого в большей степени будет зависеть место и положение стран и регионов в системе геополитических и геоэкономических отношений. Один из вариантов геоэкономической стратегии Грузии заключается в том, что страна может принять статус полупериферийной страны, причем не претендовать на большее, таким образом извлекать выгоды и преимущества из промежуточного положения между центром и периферией.

Причем, такое развитие никоим образом не гарантирует сближения с ушедшими вперед лидерами. Догоняющим оно является из-за общей своей направленности и возможности в той или иной мере наверстать упущенное. Альтернативным же вариантом геоэкономической стратегии может быть - превращение страны в одну из развитых стран с современной высокотехнологической экономикой, которая станет центром тяготения для государств евразийского пространства. Этот путь не просто более предпочтителен, он жизненно необходим для сохранения независимости Грузии. По нашему мнению большинство геополитических конфликтов (в т. ч. Абхазия, Самачабло и т. д.) происходило и происходит ныне из-за спорных территорий, жизненного пространства. Особая ценность какой-либо территории для той или иной страны заключается в том, что через нее проходит транзит экспорта или импорта данного государства. Именно такое геополитическое значение для США и России получила Грузия после распада СССР, ибо по ее территории идут действующие и строящиеся трубопроводы, доставляющие на европейский рынок нефть и газ - основу азербайджанского и казахского экспорта. Условия существующего транзита каспийской и будущего транзита казахской нефти и газа к Черному морю вызвали трагические геополитические последствия на Кавказе, т. е.  превращение данного

региона в котел этнических противоречий" "К числу этих ....      стран принадлежат ...

Азербайджан, Армения и Грузия... . Потенциальными концепциями для включения в этот список являются Турция и Иран." А также, одним из важных факторов вышевысказанного интереса является то, что " новые независимые государства Кавказа - Грузия, Армения и Азербайджан - усилили возможности Турции по восстановлению

© Лондаридзе А.С., 2008однажды утраченного влияния в этом регионе.[11, стр. 151; 115]. В этой связи необходимо отметить, что для Грузии сотрудничество с двумя крупными стратегическими партнерами страны: Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией "жизненно необходимо и важно. Так как "... Грузия должна стать и станет ареной не соперничества, а партнерства этих двух больших стран." Ибо, "Целью нашей внешней политики является, с одной стороны, сбалансированность интересов действующих в регионе геополитических сил (то есть она предусматривает создание таких условий, которые подталкивают эти силы не к соперничеству, а к сотрудничеству

на благо народов региона ....       и с другой стороны, максимальная интеграция с

международными структурами, что наряду со многими благами, безусловно. укрепит государственную безопасность Грузии." [9,стр. 3]

Исходя из геоэкономических начал, теория внешнеэкономической стратегии вписывается в общую теоретическую панораму, состоящую из следующих взаимообусловленных и взаимозависимых частей: -по нашему мнению, при определении стратегии развития экономики Грузии и ее места в мировой экономике, страна не может делать ставку на грузинские природные ресурсы, так как страна обладает скудными природными ресурсами; -необходимо отметить, что поистине безальтернативной стратегией для Грузии является - грузинский транзит. Таким образом, необходимо отметиь, что большие проекты южнокавказских трубопроводов, и " Великого Шелкового пути" представляют собой краеугольный камень внешнеэкономической стратегии Грузии в ближайшие годы. В связи с этим, в целях улучшения экономической ситуации в стране. необходимо в стратегическом смысле разрешить проблему по претворению в жизнь проекта системы юнокавказских трубопроводов, таких как Баку - Тбилиси - Джейхан, Шах-Дениз - Тбилиси - Эрзерум и других составляющих "Великого Шелкового пути". Реализация этих двух проектов окажет значительное влияние на рост внутреннего национального продукта. К примеру, за счет реализации проекта "Большого нефрепровода" - Баку - Тбилиси - Джейхан " рост внутреннего национального продукта в ближайшие годы будет в пределах примерно 6-7 процентов". [12, стр. 3]. Причем, необходимо отметить, что в целях " прорыва" одновременно по стратегическим направлениям экономики, при реализации вышеназванных проектов только лишь "размер только прямых инвестиций в ближайшие два-три года превысит 600 млн. лари." [13, стр. 2].

Реализация проекта газопровода Шах-Дениз - Тбилиси - Эрзерум решит проблему газификации страны. Причем 5 процентов этого огромного запаса бесплатно останется в Грузии. Остальной же объем, необходимый для газификации страны, можно будет закупать по льготной цене. С практической точки зрения это означает спасение лесных ресурсов. обязательный элемент для возрождения промышленного потенциала, а также решение социально-бытовых вопросов и т.д.; Реализация проекта "Великого Шелкового пути", т.е. транзитного потенциала страны, будет способствовать повышению конкурентоспособности маршрутов Восток-Запад, а также подключению к новым транспортным системам, проходящим через Юго-Восточную Европу, прорыву в транзитный коридор Юг-Север, сотрудничеству с Россией в этом направлении, как с одной из важнейших транзитных стран.С стратегической точки зрения, проф. В. Папава пишет: "И все же, чем может быть Грузия ввыгодна для Европы, и , тем самым, для всего остального мира экономически? Прежде всего, следует оценить рынок Грузии с точки зрения привлекательности. К сожалению, в общем эта оценка не будет положительной, поскльку масштабы пусть даже теоретического рынка не только Грузии, но и Южного Кавказа (из-за временно утраченных Грузией территорий...) настолько малы, что для удовлетворения существующего спроса на этом рынке вовсе не требуется вкладывать инвестиции... в Грузии или на Южном Кавказе в целом;вполне достаточно удовлетворения этого спроса за счет импорта" [14, стр. 5]. Таким образом, если Грузия желает не отстать от основных экономических и политических " игроков" в условиях глобализации, а так же занять свою геополитическую и геоэкономическую "нишу", то ей необходимо переосмыслить модель национального развития, внести необходимые стратегические коррективы.

Стратегия развития любой национальной экономики может претендовать на эффективность, лишь, если в ней соблюдена определенная этапность и заложено стратегическое маневрирование. Переход национальной экономики Грузии к геоэкономической модели функционирования и развития оптимален, по-нашему мнению в два этапа. Первый должен сопрягаться с результатами анализа стратегической конъюнктуры, которая сказывается под влиянием системы реальных угроз и вызовов, с одной стороны, и исхода из реальных ресурсных возможностей страны, - с другой. Второй этап перехода грузинской национальной экономики к геоэкономической модели связан с формированием базовых точек прорыва и роста (в качестве таковых могли бы быть отечественные технополисы). Для ускорения перехода ко второму этапу реализации стратегии развития национальной экономики важно создать геоэкономический атлас мира. в том числе национальный геоэкономический атлас в его электронной версии. Это позволит наглядно обозначить национальные геоэкономические интересы Грузии соответствующие зоны влияния и плацдармы, её естественные геополитические устремления; поможет вывести на новый качественный уровень методологию принятия стратегических решений по поводу оперирования в мировой системе. Способность к стратегическому маневру в рамках разработанной доктрины обеспечивается учетом всей совокупности факторов развития геоэкономических процессов в мире: глобализации, регионализации, условий геоэкономического передела мира, характера угроз и вызовов, и т.п. Что касается Грузии, то стоит отметить, о такой инвестиционной привлекательности, как ставка на евразийский транспортный коридор. Грузия стремится занять ключевые позиции в регионе благодаря формированию крупнейшего евроазиатского транзитно-транспортного коридора, призванного обеспечить выход каспийских и центрально-азиатских энергосырьевых ресурсов на мировые рынки. Особое значение при этом придаётся строительству магистральных нефтепроводов и разработке собственных нефтегазовых ресурсов. Основные дивиденды, которые республика надеется получить от участия в транскавказском коридоре, не ограничиваются сотнями миллионов долларов платы за транзит. Ожидается позитивное воздействие коридора на развитие общехозяйственной инфраструктуры и ряда важнейших отраслей национальной экономики.

Что касается Грузии, то стоит отметить, о такой инвестиционной привлекательности, как ставка на евразийский транспортный коридор. Грузия стремится занять ключевые позиции в регионе благодаря формированию крупнейшего евроазиатского транзитно-транспортного коридора, призванного обеспечить выход каспийских и центрально-азиатских энергосырьевых ресурсов на мировые рынки. Особое значение при этом придаётся строительству магистральных нефтепроводов и разработке собственных нефтегазовых ресурсов. Основные дивиденды, которые республика надеется получить от участия в транскавказском коридоре, не ограничиваются сотнями миллионов долларов платы за транзит. Ожидается позитивное воздействие коридора на развитие общехозяйственной инфраструктуры и ряда важнейших отраслей национальной экономики. Не менее существенной представляется возможность укрепить геостратегические позиции страны. Ведущие государства, вложившие крупные капиталы в этом регионе, заинтересованы в сохранении стабильности в республике.  Ради нормального функционирования стольважного межконтинентального транспортного комплекса международное сообщество будет способствовать скорейшему урегулированию внутригрузинских региональных проблем. В течение первых лет независимости Грузия не пользовалась особым вниманием со стороны иностранных предпринимателей. Основной приток инвестиций в страну начался с "каспийской нефтяной лихорадки". По оценке журнала "Бизнес Сентрал Юроп", общий объём иностранных прямых капиталовложений достиг к концу 1998 г. заметной суммы в 512 млн. долл; что равно 57% общенационального объема инвестиций (3-е место в СНГ после Азербайджана и Киргизии). [15 стр. 108]. Основные отраслевые приоритеты привлечения иностранных инвестиций, разработанные в республике, в основном совпадают с интересами ведущих зарубежных фирм. Речь идет о формировании современной инфраструктуры транскавказского транспортного коридора и, прежде всего эффективной системы трубопроводов. Нефтеэнергетический комплекс становится на ближайшее десятилетие приоритетным направлением развития грузинской экономики. Не претендуя на лавры "второго Кувейта", страна, тем не менее, получает возможность с помощью иностранного капитала выйти из кризиса. Обнаруженные нефтегазовые ресурсы в республике вполне сопоставимы с запасами трёх основных месторождений, входящих в рамки азербайджанского "контракта века". Объем зарубежных вложений, необходимый для разработки только грузинского участка черноморского шельфа, оценивается в 2 млрд. долл. Если стране удастся добиться успеха в формировании транспортной инфраструктуры для перекачки не только "ранней" нефти, но и значительной части " большой" каспийской нефти, то может быть обеспечен значительный приток иностранных инвестиций и в другие отрасли. В первую очередь в развитие собственного нефтегазового сектора и энергетики, а также в специфические национальные производства (виноделие, чай, минеральные воды). Пока попытки привлечь финансовые средства в эти традиционные сферы не приносят существенных результатов.

До недавнего времени шансы Грузии на использование трубопровода Баку -Супса для транспортировки "ранней" каспийской нефти казалась достаточно призрачными, поскольку оценки стоимости восстановления старой магистрали постоянно возрастали. Но после того, как этот путь был признан самым коротким и дешевым, "АМОК" стал вкладывать в проект значительные инвестиции (почти 400 млн. долл.). По территории Грузии проходит только половина (около 500 км) этого трубопровода, поэтому в распоряжении республики оказалась не вся сумма. Модернизацию нефтепровода осуществляла норвежско-английская фирма "Кварнер -Джон Браун". На трассе уже завершено строительство четырех нефтерезервуаров (французской фирмой "ЖТМ") и ответвления нефтепровода от Супсы к портам Поти и Батуми. В последнем уже ведется модернизация и строительство нового многоцелевого терминала для приема супертанкеров, способного обеспечить транспортировку до 14 млн. т. нефти в год (в 1998 г-около7млн.т.). Введен в эксплуатацию железнодорожный паром, что будет способствовать повышению эффективности транспортных коммуникаций в черноморском регионе. Грузии удалось добиться, чтобы через её территорию шла не только "ранняя" нефть (по трубопроводу Баку-Супса, около 5 млн. т. ежегодно), но и определенная часть "большой" нефти через ветку нефтепровода Баку-Джейхан. Не столь широко известно, что реализуется еще один перспективный проект переброски казахстанской нефти через Грузию. Речь идет о сооружении нового и реконструкции существующего нефтепровода из Азербайджана (район Али Байрамлы) до грузинского порта Батуми. Согласно контракту, подписанному между Государственной нефтяной компанией Грузии и американской корпорацией "Шеврон" (при участии англо-азербайджанской фирмы "Каспиан транс"),общий объем инвестиций должен составит 0.6 млрд. долл. (а при строительстве и подводного трубопровода через Каспий - еще 1 млрд. долл.). Казахстанская нефть уже транспортируется через грузинскую территорию по железной дороге: в 1998 г. - 1.5-2 млн. т. в последующие годы - до 3-4 млн. т. Состояние железнодорожной инфраструктуры в Грузии (на её модернизацию был предоставлен кредит ЕБРР в сумме 26 млн. экю) позволит, по оценке руководства "Шеврон", использовать её для перевозки сжиженного газа.

Грузия постепенно превращается в важную транзитную трассу для выхода каспийской и центральноазиатской продукции на мировые рынки. Страна получает новую возможность привлечь иностранные инвестиции для формирования инфраструктуры и создания новых производств. Например, японская фирма "Иточу" намерена вложить около 300млн. долл. в строительство нефтеперерабатывающего завода в Супсе. Начало "нефтяной лихорадке" в республике было положено специальным радиообращением президента Э. А. Шеварднадзе. В нем он сообщил, что в Кахетинском районе найдено "фантастически богатое месторождение нефти". Американская компания "Фронтир ресорсиз", которая уже в течение нескольких лет ведет поисковые работы, действительно обнаружила в Кахетии крупные запасы (300 млн. т.) нефти. Согласно сообщению компании "Грузнефть", к общенациональным энергетическим ресурсам, которые в 1998 г. оценивались в 580-600 млн. т. нефти и 98­10 млрд.м3 газа, следует прибавить ещё 200 млн. т. нефти, обнаруженных на черноморском шельфе в районе Поти и Батуми. [9, стр. 106-108]. К поискам и разработкам грузинских нефтегазовых ресурсов проявляли интерес в основном небольшие иностранные компании: английская "Джей кей ойл энд гэс", американская " Фронтир", группа турецких компаний (инвестиции около 45 млн. долл.) и др. Среди них и известная шотландская фирма "Рамко", которая проводила в начале 90-х годов геологоразведочное обследование азербайджанского месторождения Азери. На этой основе и возник знаменитый проект "большой" каспийской нефти. Фирма получила в нем лишь небольшой пакет акций (2.75% рыночной стоимостью в 240 млн. долл.), но привела в консорциум крупнейшие нефтяные концерны. А сама фирма "Рамко" продолжает поиск нефти в других странах СНГ, надеясь в случае удачи создать новый консорциум. Среди крупных нефтяных компаний наибольшую активность проявляют американская "Арко", российская "ЛУКойл", а также японские "Марубени" и "Иточу". Особенно активизировались они в середине 1998 г., когда были объявлены тендеры на разведку и освоение черноморского шельфа. "Нефтяная лихорадка", вероятно, как и в соседнем Азербайджане, усилит привлекательность республики для иностранных предпринимателей. Разработка здесь нефтегазовых ресурсов действительно обладает рядом преимуществ: удобный транспортный выход к Черному морю, возможность использовать уже имеющуюся транспортную инфраструктуру "западного пути" каспийской нефти и пр. Грузия надеется с помощью иностранного капитала обеспечить в ближайшее время нефтедобычу в 20-30 млн. в год (сейчас добывают лишь 0.1 млн. т., а за последние полвека извлечено из недр 26 млн. т. нефти и 0.3 млрд. куб. м. газа). Поскольку годовые внутренние потребности в энергетических ресурсах составляют около 3-5 млн. т. в нефтяном экиваленте, то республика может превратиться в заметного нефтеэкспортера. С надеждами на скорейшее получение " нефтедолларов" увязываются попытки выхода на устойчивый экономический рост. Вместе с тем низкий уровень цен на нефть на мировом рынке вносит свои коррективы. В феврале 1999 г. "Арко" объявила, что создание совместного общества для крупномасштабной разработки грузинских нефтегазовых ресурсов временно откладывается в связи с необходимостью уточнения основных тенденций развития этого сектора мирового рынка.

Необходимо отметить, что существуют определенные геоэкономические интересы государств-участников СНГ на постсоветском пространстве (см. таблицу-схему№ 1). Учет приоритетных направлений геоэкономических интересов между странами СНГ, с позиции геоэкономической стратегии, на постсоветском пространстве определяются на основе ряда факторов: 1. национальных интересов и ресурсных возможностей в производственной и торгово-экономической деятельности между странами СНГ;2. на основании определения приоритетных сфер привлечения капитала из стран СНГ;

3.с учетом определения приоритетных объектов и производств в странах СНГ.

Таблица-схема 1

Экономические интересы государств-участников СНГ на постсоветском пространстве и _приоритетные инвестиционные проекты

Цели и приоритеты: интегацион-ного сотруд­ничество Формы и механизмы интеграции Государства

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право