В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

За проведеними нашими дослідженнями отримано низка результатів, що характеризують наукову новизну статті та перспективи подальших досліджень: 1. В історико-філософській та філософсько-правовій думці масова правова свідомість вже на етапі давньої Античності розглядається як самостійна нормативна реальність. Надалі поняттями «масовка свідомість», «суспільна свідомість», «масова правосвідомість», «масова суспільно-правова свідомість» починають позначати різні соціальні реалії в їх діалектичній взаємодії. 2. Масова правова свідомість у широкому змісті містить у собі всі форми вияву нормативно-правової масовості - етнонаціональна, релігійна, суспільна та інші види «загальної» правосвідомості. Масова правова свідомість у вузькому змісті є способом широкого, але електорально-групового нормативно-правового світосприйняття. Для нього характерна відсутність будь-якої постійної функціонально-регулятивної структури як закону правових структур - юридичного закону, - присутня ірраціональна мінливість, висока швидкість змін, корпоративна структура суспільства, численні протистояння й ворожість державно-політичної системи всім широким колам первинних суб'єктів (фізичних осіб) правосвідомості -виробників масових форм правосвідомості для інших суб'єктів правосвідомості. Суспільно-правова свідомість як різновид масової правової - це спосіб колективного розуміння навколишньої реальності, що характеризується досить чіткою структурованістю, стабільністю виконання правових приписів, певним вираженням протягом тривалих тимчасових періодів, наявністю стабільних груп, виробників та носіїв-суб'єктів, гармонічною синхронізацією з іншими формами свідомості, суспільного буття. Етнонаціональна правосвідомість є особливим етапом розвитку структури генезису масової свідомості, що передує суспільно-правовій свідомості. Вона являє собою усталене правоусвідомлення соціальною спільністю на основі етнонаціонального почуття, етноутворюючих образів і викликів у вигляді тієї чи ішої правової ідеї, теорій, концепцій. Вона розвивається в складну систему конкретно-історичних правових рефлексій, сутнісної рисою яких є вироблення програми руху соціально-правової спільності до конкретно-історично пізнаної етнонаціональної правової мети. Масова, етнонаціональна, суспільно-правова свідомість - діалектично взаємозалежні, становлять дискретну динамічну систему стійких праворефлексій та форм правосвідомості, що характеризується структурністю, ієрархічністю, цілеспрямованістю. 3. Масова та етнонаціональна правосвідомість є базовими елементами соціальних структур; спрямованість змін зазначених типів правосвідомості визначає спрямованість всієї системи суспільно-історичних змін і розвитку суспільства в цілому. 4. Сутністю генезису української правосвідомості за пострадянську правову епоху є посилення впливу «масовості» та одночасне послаблення традиційних суспільних форм української правосвідомості. Результатом цього процесу стала перевага масової правової свідомості над суспільною, збільшення впливу етнічних і національних чинників у правосвідомості сучасних українців. 5. Основні етнонаціональні проблеми в пострадянській Україні ускладнюються ще й тим, що у переважній більшості суб' єктів правосвідосмості збільшується почуття абсурдності буття, розчарування, нездійснення значимих справ для людини, цілих етносів і націй цілей, напруги й тривоги перед майбутнім, а для багатьох і безвихідності. Все це веде до розвитку конфліктних настроїв. Загальний континуум сучасної української етнонаціональної правосвідомості розподіляється на три основних групи: слов'янський, тюркський і кавказький. Характерним для всіх трьох груп є прагнення, перш за все, до національно-правової самоідентифікації, встановлення нових нормативних маркерів для «своїх» і «чужих», зародження нових етнонаціональних правових почуттів і ідей. Серед слов'янських груп переважають процеси руйнування старих національно-державних правових стереотипів, при цьому усередині слов'янських мас зароджуютьсянові етнічні правові почуття (на основі слов'янських націй, що руйнуюься, формуються нові правові, політичні та духовно-культурні етноси: західноукраїнський, східноукраїнський, південноукраїнський. Для слов'янських груп водночас характерним стає почуття невпевненості, тривожності. Характерним сучасним українським феноменом становлення та розвитку української правосвідомості стає різкий збільшення ірраціональності та девіантних настроїв, перш за все, первинних суб' єктів правосвідомості як її активних виробників, а одтак, девіантності української правосвідомості як її давній якісній розвитковій ознаці [2].

Для тюркських і кавказьких етнічних груп української правосвідомості характерним є формування нових національно-державних правових стереотипів, перехід від етничности до національності, зрощування з титульною українською нацією. В цілому у правосвідомості ісламського українського населення одержали розвиток два глобальні різнонацілені тенденції становлення та розвитку історичної та сучасної загальноукраїнської правосвідомості: етнічна, з ознаками світських трансформацій - у звичайній формі правосвідомості «традиційного ісламу», та релігійна - у формі «чистого ісламу». Разнонаціленість цих тенденцій спочатку призводить до різної самоідентифікації та виникнення нормативно-правового конфлікту у правосвідомості мусульман, а потім до напруженості, викликаної зіткненням протилежних дій домінуючих ісламських груп. Активізація етнічного чинника української правосвідомості призводить до подальшого дроблення правосвідомості тюркських народів Криму, прагненню встановити численні міжетнічні границі, відокремитися один від одного, відібрати, наприклад, земельний простір одни у одного та ін. Активізація ж релігійного чинника української правосвідомості призводить до подолання міжетнічних меж, початку об'єднання тюрксько-кавказьких етнічних груп у єдиний національно-державний суперетнос. Шлях «чистої ісламської релігійності», «знімаючи» міжетнічно правоусвідомлені протиріччя та прагнучи максимально «забрати» зовнішні кордони, фактично став початком наступу на територіальні та історичні позиції «славяноправославного» і «західнохристиянського» світу, що викликає правовий конфлікт глобальних масштабів.

Висновки та пропозиції. Отримані результати й висновки дозволяють уточнити та піддати критиці деякі морально та функціонально застарілі серед дослідників теоретичні постулати та штампи відносно понять «масова» і «етнонаціональна» правосвідомість, характеру та форм їхнього взаємозв'язку, загальної теорії правового соціо- та етногенезу. Висновки, отримані в проведеному дослідженні, носять широкий міждисциплінарний характер і можуть сприяти формуванню стратегії дослідження новітніх соціальних процесів як предмета вивчення не тільки правознавства, теорії та історії держави і права, філософії права та правосвідомості, але й соціальної філософії, інших гуманітарних наук [3]. Подальші дослідження масової української правосвідомості ефективно сприятимуть формуванню новітньої її теорії, історії та культури.

РЕЗЮМЕ

Показаны подходы к изучению современного украинского массового правового сознания с точки зрения ее актуальной структуры, истории, теории и практики, выявлены причины и последствия ее конкретно-исторического становления и развития. SUMMARY

Approaches are shown to the study of modern Ukrainian mass legal consciousness from point of its actual structure, history, theory and practice, reasons and consequences of its concretely-historical becoming and development are exposed.

1. Дмитриенко Ю. Н. Украинское правовое сознание: сущность, явление, системность, структурность, уровни целостности. // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. - N 2 (28). - Белгород: Руснаучкнига, 2008. - С. 20-28; Она же // Там же. N 10 (36). - Белгород: Руснаучкнига, 2008. - С. 82-92

2. Дмитриенко Ю. Н. Прогресс переходного правостановления как прогресс переходного (девиантного) правового сознания. // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. - N 2 (28). - Белгород: Руснаучкнига,

2008. - С. 44-53

3. Дмитриенко Ю.Н. Форма и содержание современного переходного (девиантного) украинского правового сознания. // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. - N 2 (28). - Белгород: Руснаучкнига, 2008. - С. 73-81

Надійшла до редакції 20.02.2008 року

УДК 346.5 (477)

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО: СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ

Валитов С.С., к.э.н., доцент кафедры хозяйственного права Донецкого национального университета

В настоящее время юридическая наука внесла большой вклад в теоретическую разработку понятия отрасли права, указав, что ее самостоятельность определяется совокупностью следующих признаков: предметного критерия, а также метода правового регулирования, специфических правовых принципов, характерной внутренней и внешней формы, особого механизма регулирования, единства входящих в нее институтов и обособленности законодательства.

Основываясь на этих признаках, Д. А. Керимов понятие отрасли права определяет следующим образом: «Отрасль права - это объективно сложившаяся внутри единой системы права в виде ее обособленной части группа правовых институтов и норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения на основе определенных принципов и специфических методов, в силу этого приобретающих относительную самостоятельность, устойчивость и автономность функционирования» [1, с. 267].

Исследованию отдельных вопросов антимонопольно-конкурентного права как части хозяйственной отрасли права уделялось достаточное внимание в работах О. Винник, Н. Корчак, В. Мамутова, С. Мельник, Н. Саниахметовой, Л. Семеновой, В. Щербины, Е. Чернелевской. Однако, необходимо отметить, что в научной литературе практически остались не исследованы хозяйственные отношения в сфере экономической конкуренции, которые являются предметом правового регулирования, метод регулирования этих отношений.

Целью данной статьи является исследование предмета и метода регулирования конкурентного права, круга и   характера отношений, которые влияют или могут

© Валитов С.С., 2008повлиять на экономическую конкуренцию; содержания институтов конкурентного права и классификации его норм.

Общепризнанным в юридической науке является то, что в основе деления права на отрасли и институты лежат два критерия - предмет правового регулирования и метод правового регулирования, которые выступают системообразующими факторами.

Предметом правового регулирования являются общественные отношения, которые по своему содержанию качественно неоднородны. Поэтому потребность в качественно однородных сферах общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании, объективно вызывает появление соответствующей отрасли, подотрасли или института права.

В соответствии с предметом правового регулирования право экономической конкуренции является составной частью хозяйственной отрасли права. Однако, конкурентное право охватывает не все хозяйственные отношения, а лишь те из них, которые непосредственно связаны с экономической конкуренцией.

В связи с этим возникает потребность в исследовании круга и характера хозяйственных отношений, которые стали предметом данного регулирования, и ответа на вопрос позволяет ли он выделить новую отрасль, подотрасль или институт права.

Предметом правового регулирования экономической конкуренции выступают хозяйственные отношения в сфере конкуренции, которые подвержены нормативно-правовому воздействию.

В понимании части 2 статьи 2 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» предметом регулирования конкурентного права являются отношения, которые влияют или могут повлиять на экономическую конкуренцию на территории Украины. Основными составляющими предмета регулирования конкурентного права являются:

- экономическая конкуренция, охраняемая от антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции;

- экономическая конкуренция, охраняемая от действий или бездействий субъекта хозяйствования, занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, в частности ограничению конкурентоспособности других субъектов хозяйствования, или ущемлению интересов других субъектов хозяйствования либо потребителей, которые были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке;

- экономическая конкуренция, охраняемая от антиконкурентных действий органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, а именно от принятия каких-либо актов (решений, приказов, распоряжений, постановлений и т. п.), дачи письменных либо устных указаний, заключения соглашений или любых иных действий или бездействий органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля (коллегиального органа либо должностного лица), которые привели или могут привести к недопущению, устранению, ограничению либо искажению конкуренции;

- экономическая конкуренция, охраняемая от ограничительной и дискриминационной деятельности субъектов хозяйствования и объединений;

- экономическая конкуренция, охраняемая от недобросовестной конкуренции;

- экономическая конкуренция, регулируемая конкурентным законодательством, в части контроля за состоянием конкуренции на товарных рынках с целью предотвращения    совершения     субъектами    хозяйствования антиконкурентныхсогласованных действий, путем установления обязанности участников согласованных действий получать предварительное разрешение от органов Антимонопольного комитета Украины на совершение разрешенных согласованных действий;

- экономическая конкуренция, регулируемая конкурентным законодательством, в части контроля за состоянием концентрации на товарных рынках с целью предотвращения их монополизации, путем установления обязанности участников концентрации получать предварительное разрешение от органов Антимонопольного комитета на совершение концентрации.

Данные конкурентные отношения возникают на основе правовых норм Хозяйственного кодекса Украины и специального законодательства о защите экономической конкуренции и конкретных субъектов права, обладающих взаимными субъективными правами и обязанностями, гарантированными государством.

Таким образом, дифференциация хозяйственных отношений и выделение из них тех, которые влияют или могут повлиять на экономическую конкуренцию, позволяет говорить о достаточно четкой специализации предмета регулирования конкурентного права.

Другим важным критерием выделения самостоятельной отрасли права является метод правового регулирования. Под этим понимают определенный набор юридического инструментария, посредством которого государство оказывает необходимое регулирование общественных отношений. Метод позволяет осуществлять праву свою регулятивную роль, поскольку правовые нормы регулируют не только разнообразные общественные отношения, но и осуществляют это различным способом. От выбора метода в значительной степени зависит эффективность правового регулирования, в том числе и хозяйственных отношений.

Для каждой отрасли права существуют конкретные методы правового регулирования. Хозяйственное право является комплексной отраслью права и требует разных методов регулирования. Поэтому нельзя не согласиться с мнением члена-корреспондента Академии правовых наук Украины Г.Л. Знаменского, что есть все основания полагать, что единству хозяйственного законодательства должно соответствовать единство метода хозяйственно-правового регулирования. Единый (целостный) метод дает возможность успешно решать задачи согласованности хозяйственно-правовых норм, создает прочную юридическую базу для выполнения хозяйственным законодательством его важной роли в укреплении хозяйственного порядка [2, с. 28].

Для регулирования конкурентных правоотношений наибольшее значение имеет императивный, диспозитивный, рекомендательный методы, а также метод автономии и равенства сторон.

Императивный метод правового регулирования основан на государственно-властном предписании, неравенстве субъектов правоотношений и их субординации. Этот метод наиболее распространен в конкурентном праве, где, с одной стороны, есть Антимонопольный комитет Украины - государственный орган, наделенный правом контролировать соблюдение конкурентного законодательства, а с другой - субъекты хозяйствования, обязанные соблюдать правила конкуренции на рынке. Эффективность реализации этого метода обеспечивают запреты на определенные виды действий (бездействий), которые могут привести к    недопущению, устранению либо

ограничению конкуренции, а также ответственность за нарушение конкурентного законодательства.

Рекомендательный метод регулирования основан на существовании конкретного желательного для общества поведения. В частности, антимонопольные органы имеют право давать рекомендации субъектам хозяйствования, объединениям, органам властии органам местного самоуправления в отношении пресечения действий, содержащих признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, устранения причин возникновения этих нарушений и условий, способствующих им.

Одна из основных задач антимонопольного комитета Украины - осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции - реализуется на основе равенства физических и юридических лиц, субъектов хозяйствования перед законом. Поэтому в конкурентном праве широко применяется метод автономии и равенства сторон, который находит свое отражение в процессуальных нормах конкурентного права, порядке рассмотрения заявлений и дел о нарушении конкурентного законодательства, в том числе о защите от недобросовестной конкуренции.

Эффективно регулировать систему конкурентных отношений, входящих в отраслевой или подотраслевой предмет, можно лишь тогда, когда все способы и средства, составляющие содержание метода регулирования, выступают не разрозненно, а в самом тесном взаимодействии и взаимообеспечении. Метод правового регулирования как системное явление может работать только как объединение всех трех элементов - дозволения, предписания и запрета. Поэтому, когда мы рассматриваем метод правового регулирования хозяйственных отношений посредством дозволений, предписаний и запретов, то имеем в виду их совокупное проявление с преобладанием какого-то одного или двух. При этом, эффективное воздействие, например, дозволений обеспечивается наличием двух других способов.

Правомерен вопрос: если метод правового регулирования хозяйственных отношений комплексный, то в чем же отличие в регулировании конкурентных отношений. Думается, что отличие, прежде всего, заключается в различном наборе вариантов каждого из названных способов, определения многочисленных нюансов дозволений, предписаний или запретов. Например, в хозяйственном праве широко используется диспозитивный метод регулирования, поскольку предоставляет участникам экономических отношений равные права и обязанности. В конкурентном праве на первый план выступают запреты, поскольку только они способны эффективно защищать конкуренцию и обеспечить тем самым эффективное функционирование рынка.

Как справедливо подчеркивает академик НАН Украины В.К. Мамутов важно найти такую комбинацию различных норм - императивных, диспозитивных, запрещающих, разрешающих и т. д., которая бы обеспечивала эффективное регулирование, воздействие на предмет регулирования с целью достижения поставленной цели [3, с. 37].

Системный подход к анализу права предполагает не только его дифференциацию на отрасли права. Деление права происходит и внутри каждой отрасли права, выражаясь в делении ее на ряд правовых институтов. Отдельная правовая норма иногда не может урегулировать с достаточной полнотой какое-либо хозяйственное отношение без сочетания и взаимодействия с другими правовыми нормами, направленными на регулирование этого же отношения. Совокупность этих юридический норм, соединенных между собой в системное целое и регулирующих определенную группу хозяйственных отношений, образует институт права.

Вместе с тем, несколько институтов права могут регулировать более широкую упорядоченную разновидность хозяйственных отношений. И таким образом составлять более крупное подразделение системы права - подотрасли.

Первоначально антимонопольное законодательство было представлено институтом антимонопольного регулирования, который был направлен на предупреждение    и    пресечение    злоупотреблений    монопольным положением,регулирования деятельности естественных монополий. Он дополнялся институтом предупреждения монополизации товарных рынков и институтом ответственности за нарушение конкурентного законодательства. В настоящее время структура конкурентного права Украины представлена следующими правовыми институтами: институтом антимонопольного регулирования, институтом материальных и процессуальных норм, институтом защиты от недобросовестной конкуренции, институтом общих и частных запретов, институтом согласованных действий, институтом предупреждения монополизации товарных рынков, институтом ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Каждый из этих институтов регулирует упорядоченную группу конкурентных отношений. Так, например, институт предотвращения монополизации товарных рынков регулирует виды концентрации субъектов хозяйствования, условия получения разрешения на концентрацию, основания предоставления разрешения на концентрацию, порядок рассмотрения заявлений и дел о предоставлении разрешения на концентрацию или ее запрещения.

Институт согласованных действий регулирует различные виды согласованных действий, в том числе по поставке и использованию товаров, малых и средних предпринимателей, относительно прав интеллектуальной собственности; разрешения на согласованные действия; типовые требования к согласованным действиям; порядок рассмотрения заявлений и дел о предоставлении разрешения или запрещении согласованных действий.

Таким образом, можно сделать вывод, что природа конкурентных отношений, составляющих предмет правового регулирования, предопределяет природу правовых норм (метод правового регулирования), регулирующих эти отношения. Совокупность правовых норм, соединенных между собой в системное целое и регулирующих определенную группу конкурентных отношений, образует ряд институтов права, которые вместе составляют подотрасль хозяйственного права - конкурентного права.

Содержание и отдельные части нормы права зависят от природы и характера регулируемых хозяйственных отношений. Любая правовая норма, являясь общим правилом поведения, единична, так как регулирует не весь комплекс хозяйственных отношений, например, связанных с конкуренцией, а отдельное типичное отношение. Обладая относительной самостоятельностью и являясь единичной, норма права входит в систему соответствующего института (подотрасли) права, вместе с которыми оказывается способной регулировать хозяйственные отношения, связанные с конкуренцией. Следовательно, относительная самостоятельность и устойчивость норм конкурентного права обусловлены как зависимостью от характера хозяйственных отношений, которые они регулируют, так и от отрасли хозяйственного права, в состав которой они входят.

Классификация норм конкурентного права на виды позволяет рассматривать их как более высокий уровень структуры права, по сравнению со структурой отдельных норм права. Этот подход позволяет системно подойти к изучению конкурентного права, понимания его особенностей, функций и роли отдельных норм права, что имеет большое значение не только для практики реализации и применения конкурентного права, но и для его совершенствования. Научная классификация, как логико-предметная, творческая, аналитическая работа по осмыслению правовых знаний, позволяет упорядочить их, разграничить и обобщить, а это в свою очередь позволяет более эффективно их изучать и применять.

Правильность и полнота классификации зависит, прежде всего, от выбора ее критериев. Существенным критерием разграничения правовых норм является предмет их правового регулирования. По этому критерию юридические нормы в нашем случаеспециализируются на регулировании тех или иных хозяйственных отношений, которые связаны с экономической конкуренцией. В процессе дальнейшей специализации формируются группы норм, которые выполняют те или иные функции при осуществлении правового регулирования экономической конкуренции.

В зависимости от содержания нормы конкурентного законодательства делятся на: исходные (первичные), общие и специальные. Первые определяют основы правового регулирования конкурентных отношений, его цели, задачи, принципы или дефиниции, а вторые конкретизируют их. В системе конкурентного законодательства к первым можно отнести Конституцию Украины и нормы Хозяйственного кодекса Украины. К специальным нормам относятся нормы Законов Украины «О защите экономической конкуренции», «Об Антимонопольном комитете Украины», «О защите от недобросовестной конкуренции» и другие нормативно-правовые акты, которые регламентируют отношения конкуренции в Украине.

В зависимости от их характера нормы конкурентного законодательства подразделяются на материальные и процессуальные. В Законе Украины «О защите экономической конкуренции» материальные нормы права содержат раздел ІІ «Антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования, злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке», раздел III «Антиконкурентные действия органов власти, органов местного самоуправления, органов административно- хозяйственного управления и контроля», раздел V «Контроль за экономической концентрацией субъектов хозяйствования», раздел VIII «Ответственность за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции». Процессуальные нормы содержатся в разделе VI «Рассмотрение заявлений и дел о предоставлении разрешения на согласованные действия, концентрацию субъектов хозяйствования», разделе VII «Рассмотрение дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции», разделе ГХ «Порядок исполнения, проверка, пересмотр, обжалование решения, распоряжений, исчисление сроков и обмен информацией».

В Законе Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» материальные нормы объединены в главах, содержащих виды нарушений: неправомерное использование деловой репутации субъектов хозяйствования, создание препятствий хозяйствующим субъектам в процессе конкуренции и достижения неправомерных преимуществ в конкуренции, неправомерный сбор, разглашение и использование коммерческой тайны, а также ответственность за недобросовестную конкуренцию. Процессуальные нормы содержаться в статьях: процессуальные основы рассмотрения дел о недобросовестной конкуренции; срок обращения с заявлением о защите прав; порядок выполнения решений о наложении штрафа; обжалование решений Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений.

Как мы видим, процессуальные и материальные нормы конкурентного законодательства не обособлены, а гармонично дополняют друг друга.

По методу правового регулирования нормы конкурентного законодательства делятся на императивные, диспозитивные, поощрительные и рекомендательные. Императивные нормы - направлены на обеспечение предписанного государством обязательного поведения субъектов. Императивными являются подавляющее большинство норм конкурентного законодательства. В Законе Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» ими регулируются полномочия комитета; права и обязанности председателя комитета, государственных уполномоченных и председателей территориальных отделений; компетенция административных коллегий Антимонопольного комитета Украины и административных коллегий территориальных отделений комитета;  гарантии  осуществления полномочий  комитета; отношениякомитета с органами власти, органами местного самоуправления и органами административно-хозяйственного управления и контроля. В Законе Украины «О защите экономической конкуренции» императивные нормы регулируют злоупотребление монопольным (доминирующим) положением субъектами хозяйствования, антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования, антиконкурентные действия органов власти и местного самоуправления; запрещение делегирования властных полномочий органов власти и органов местного самоуправления субъектам хозяйствования, ограничительная и дискриминационная деятельность субъектов хозяйствования и объединений.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право