В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

Головним об'єктом економічного аналізу в системі внутрішньофірмового управлінського контролю є аналіз прибутку, витрат, використання основного й оборотного капіталу, грошових потоків. Так, прибуток аналізується за різними напрямами: виробничими підрозділами; видами продукції; регіонами. Головним показником тут є норма прибутку на вкладений капітал та обсяг прибутку відносно обсягу продажу.

Слід мати на увазі, що універсального, придатного для всіх підприємств механізму внутрішньофірмового планування не може існувати через відмінності в розмірах, галузеву специфіку, організацію системи управління, вплив зовнішнього середовища. Ефективність планування в цілому залежить від таких факторів: вчасного одержання й урахування даних про основні загальноекономічні й ринкові умови; впливу на ринок самої фірми та її конкурентів; минулого продажу і прибутків; визначення оптимальної товарної структури виробництва в кожний даний момент часу з урахуванням останніх досягнень НТП; оперативного обліку наявних ресурсів і можливостей, гнучкого маневрування ними; встановлення контролю за виконанням планів і коригуванням їх в разі потреби.

Важливою складовою механізму функціонування підприємства є внутрішньофірмовий комерційний розрахунок, використання якого залежить від обсягів і структури виробництва; організації управління фірмою, ступеня оперативно-господарської самостійності; компетенції і відповідальності керівників. Основою внутрішньофірмового розрахунку між підрозділами при взаємному постачанні продукції і послуг є трансфертні ціни.

Проведені автором дослідження свідчать, що в матеріалах наукових публікацій, в підручниках і в засобах масової інформації немає фундаментальних підходів доорганізації внутріфірменного управління на принципах системного аналізу.

Більш того, дієвих систем внутрішньфірмового управлінського обліку практично немає. В Україні практично відсутні теоретичні основи і практичний осмислений досвід щодо управління внутрішньофірмовою конкуренцією підрозділів. За кордоном сфера внутрішньофірмового управління знаходиться на якісно вищому рівні розвитку.

Концептуальні переконання, умови здійснення і очікувані результати внутрішньофірмового управління підрозділами за кордоном істотно відрізняються від вітчизняних.

Проблема управління внутрішньофірмовими підрозділами не вирішена в українських компаніях всіх організаційно-правових форм і спеціалізацій, а в перспективі може стати крзообразуючим чинником на рівні фірм, корпорацій, галузей, регіонів і української економіки в цілому. Ця проблема не вирішена в українському підприємницькому менеджменті ані практично, ані теоретично.

Проведені дослідження зарубіжного досвіду свідчать про те, що він специфічний і тому володіє недостатньою можливістю «копіювання» на українські корпоративні структури. Відповідно має місце об'єктивна потреба у формуванні концепції, базового економічного і інформаційного інструментарію обгрунтування рішень по ефективному управлінню внутріфірменнимі підрозділами.

РЕЗЮМЕ

В работе рассмотрены основные этапы эволюции внутрифирменного менеджмента ТНК.

SUMMARY

The basic stages of evolution of intrafirm management of TNC are in-process considered. СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Владимирова И.Г. Роль и место транснациональных корпораций в современной экономике / И.Г.Виноградова // Менеджмент в России и за рубежом. - 1998. - №2. -С. 70-84.

2. Зименков Р. Зарубежная деятельность американских ТНК: стратегия, направления, формы / Р. Зименков // Российский экономический журнал. - 2001. - №11-12. - С. 36-48.

3. Календжян С. О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний / С.О. Календжян. - М.: Дело, 2003. - 272 с.

4. Международный менеджмент: учеб. пособие / Ю.В. Макогон, Т.В.Орехова, И.В.Хаджинов. - Донецк: ДонНУ, 2005. - 248 с.

5. Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy / J.H. Dunning. -London, 1999.

Надійшло до редакції 11.07. 2008 року

ФІНАНСИ

УДК 339.9

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ В ЦЕЛОМ

Бударина Н.А., к.э.н., доцент кафедры «Международная экономика» Донецкий национальный университет

Актуальность и постановка проблемы. Глобализационный процесс направлен на формирование единого мирового экономического пространства. Его развитие ведет к созданию интегрированного мирового хозяйства на основе открытых национальных экономик, свободных глобальных рынков товаров, услуг, факторов производства и финансов. Главными субъектами процесса глобализации, образующими его институциональную систему, выступают национальные государства, международные и региональные организации, транснациональные банки и корпорации, международные финансовые рынки. Государство как система экономического управления и регулирования, наделенная законодательной и исполнительной властью и полномочиями, располагающая денежными ресурсами, сыграло и продолжает играть важную роль в развитии и укреплении национальных хозяйств на их пути к растущей открытости и взаимозависимости.

Анализ последних исследований и публикаций. В украинской экономической литературе этим проблемам посвящены работы В.Г.Андрейчука, О.Г.Белоруса, В.С.Будкина, И.В.Бураковского. А.С.Гальчинского, М.А.Дудченко, В.Е.Новицкого. Ю.М.Пахомова, А.В.Плотникова, А.М.Поручника, А.И.Рогача, С.В.Сиденко. В. О. Степаненко и других.

Среди российских авторов следует отметить А.В.Аникина, О.Т.Богомолова, Ю.Ф.Борко, О.В.Буторина, Л.У.Глухарева, В.Кузнецова, Л.Ф.Лебедеву, Б.Пичугина, П.И.Хвойника, Ю.С.Ширяева, Ю.В.Шишкова и других.

Выделения нерешенной проблемы. Тем не менее, несмотря на большое количество научных работ по проблемам современной глобализации, недостаточно изученным остается вопрос вхождения национальной экономики в мировое пространство, возможность использования методов государственной политики, инновационных инструментов в условиях рыночной трансформации экономики.

Цель научной статьи. Исследовать влияние глобализационных процессов на развитие мировых финансовых рынков и мировую экономику в целом.

Результаты исследования. Зарождение процесса формирования глобализирующейся экономики непосредственно связано с восстановлением и расширением международных денежных и финансовых рынков (с 1950-х гг.); с ростом числа транснациональных банков и корпораций, интенсификацией, диверсификацией и глобализацией их зарубежной деятельности с 1960-Х гг. Свою весомую лепту в становление процесса глобализации внесли 1970-е годы.

В 1970-е годы были отменены обмен доллара на золото и фиксированные валютные  курсы,  началась либерализация международного движения капиталов;

© Бударина Н.А., 2008образовались избыточные ликвидные ресурсы в виде нефтедолларов, наполнившие международные финансовые рынки. Сначала США, а затем и другие развитые страны встали на путь либерализации не только товарных, но и финансовых потоков. С 1979 г. Великобритания и США, а затем и другие развитые страны приступили к расширению рыночного пространства, формированию более открытых экономик на основе глубоких структурных сдвигов, приватизации, модернизации традиционных отраслей и создания новых производств, массового обновления основного капитала с активным привлечением иностранных ресурсов.

Согласно теории длинных волн (или долговременных циклов хозяйственной конъюнктуры), впервые выдвинутой Н. Кондратьевым и в дальнейшем развитой Й.Шумпетером, К.Фрименом и др., в 1990 г. мировая экономика вступила в пятую волну/цикл инновационного развития. В отличие от предыдущего периода, который был циклом автомобилей и синтетических материалов, характеристику начавшегося цикла определяют компьютерная революция, формирование научно-исследовательских сетей, распространение интернет-технологий. Инфраструктуру нового длинного цикла образуют информационные сети, его дешевым универсальным ресурсом является микроэлектроника.

Наступление нового длинного цикла совпадает со вступлением мировой экономики в этап глобализации. Именно в 90-е годы прошлого века процесс глобализации достиг определенной зрелости, мировая экономика приобрела новые черты, освоила новые механизмы и вступила в качественно новый этап своего развития, отличный от предшествующего периода. Современный этап развития глобализирующейся мировой экономики характеризуется открытостью национальных рынков товаров, услуг и факторов производства, высоким уровнем взаимозависимости национальных экономик, их растущей открытостью и уязвимостью, особенно в валютно-финансовой сфере.

Последнее десятилетие прошлого века отличалось ускоренной либерализацией мирохозяйственных связей, многократным расширением, диверсификацией, интеграцией и глобализацией международных финансовых рынков. Либерализация валютно-финансовой сферы и масштабный приток частного капитала в периферийные страны стимулировали становление формирующихся финансовых рынков в развивающихся и переходных странах.

Глобализации присущи ускоренный и масштабный рост мирохозяйственных связей и сотрудничества, расширение и диверсификация международной торговли товарами и услугами, международной миграции капиталов, международного производственного кооперирования, международного научно-технического сотрудничества и обмена, миграции рабочей силы и высококвалифицированных специалистов. Ее отличают тесная функциональная взаимосвязь международных экономических связей, их растущее воздействие на национальные экономики, ограничение экономической самостоятельности государства при усилении международного институционального и рыночного регулирования.

Главной движущей силой глобализации мировой экономики являются международные финансы и информационная революция, которая характеризуется распространением и совершенствованием компьютеров, быстрым внедрением интернет-технологий, формированием глобальных научно-исследовательских сетей. В современной экономике развитие внешнеэкономической сферы, особенно ее валютно-финансового сегмента, обгоняет рост внутреннего производства и ВВП. За 1982-2000 гг. мировой ВВП увеличился в 3,0 раза, мировой экспорт товаров и услуг - в 3,3 раза, экспорт зарубежных филиалов ТНК - в 5,6 раз; вывоз прямых иностранных инвестиций - в 31 раз, ввоз - в 2,2 раза, объем накопленных прямых иностранных инвестиций - в 8,8 раз (табл.1).

Таблица 1.

ПОКАЗАТЕЛЬ

Годовые темпы прироста, в %

 

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2003

2005

2007

Приток ПИИ

217

220

400

-93

274

29.9

Отток ПИИ

246

173

364

36

-46

50.9

Суммарный объем ввезенных ПИИ

169

94

174

206

50

22.0

Суммарный объем вывезенных ПИИ

177

106

173

181

42

22.3

Доход от ввезенных ПИИ

104

292

163

375

289

18.7

Доход отвывезеных ПИИ

187

174

118

380

247

17.5

Трансграничные СиП

259

240

515

-197

882

46.4

Объем продаж иностранных филиалов

193

88

84

266

30

20.7

Валовая продукция иностранных филиалов

170

67

73

211

63

19.4

Совокупные активы иностранных филиалов

177

137

193

260

93

23.1

Экспорт иностранных филиалов

217

85

33

161

107

15.4

Численность работников иностранных филиалов, тыс.чел.

53

55

115

57

1638

16.6

для справки

 

 

 

 

 

 

ВВП(втекущихценах)

94

59

13

123

77

11.1

Валовые вложения в основной капитал

115

55

10

126

48

13.1

Поступления в виде роялти и лицензионных платежей

211

146

81

124

96

15.4

Экспорт товаров и нефакторных услуг

139

84

37

161

107

15.4

Глобализация - это качественно новый этап открытости и взаимозависимости национальных развитых экономик, усиления интернационализации хозяйственной жизни на основе либерализации международного обмена. Она отличается от предшествующего периода чрезвычайной интенсификацией и масштабностью зарубежной деятельности ТНК, ТНБ и других хозяйствующих субъектов, а также институциональных инвесторов, располагающих огромными ресурсами, что стало возможным в условиях открытой экономики, совершенствования механизмов функционирования международных финансовых рынков.

Стратегия открытой экономики стала определяющей не только для развитых, но и для развивающихся и переходных стран. Открытая экономика означает ослабление государственных мер протекционизма, обострение конкуренции на внутренних рынках, растущую зависимость и уязвимость национальных экономик от внешнего воздействия. Тенденция к открытости усиливается развитием экономической интеграции. В рамках региональных интеграционных объединений процессы сближения, взаимозависимости на основе отмены барьеров на пути перемещения товаров, услуг и факторов производства,

1 Источник: UNCTAD,World Investment Report 2007:Transnational Corporations,Extractive industries and developmentрасширения научно-технического и производственного сотрудничества происходят ускоренными темпами и увлекают за собой другие страны и регионы.

Специфическая черта современной экономики - растущее взаимопроникновение национальных экономических структур - подтверждается увеличением внешнеторговых квот, ростом доли импорта в потреблении, увеличением доли иностранного капитала во внутренних инвестициях; возрастанием роли зарубежных технологий в научно-техническом прогрессе. В 2005 г. мировая экспортная квота составила 22% (в 1982 г. -19%); накопленные прямые иностранные инвестиции равнялись 19,8% мирового ВВП (в 1982 г. - 6,8%). Отличительные особенности этапа глобализации проявляются и в ускоренной модернизации производства, совершенствовании менеджмента и маркетинга.

Глобализации свойственны унификация национального законодательства, гармонизация национальных политик регулирования, усиление рыночных механизмов и возрастание роли международных организаций. Вместе с тем роль национального государства, ослабевая в одних областях, усиливается в других направлениях. С развитием глобализации функции государства приобретают другие формы и масштабы. Центр тяжести государственной деятельности в определенной степени перемещается с вопросов внутреннего социально-экономического развития на повышение международной конкурентоспособности национального хозяйства.

Задачей государства является координация экономической политики, включая разработку мер регулирования транснационального бизнеса в международных масштабах. Возрастает роль государства в сферах, повышающих уровень национальной конкурентоспособности, а именно - в образовании, здравоохранении, в охране окружающей среды, в финансировании инфраструктуры, в социальных реформах, в инвестиционной политике. Важной функцией государства в развитых странах стало определение приоритетов научно-технического развития, финансирование крупных государственных программ, создание благоприятных условий для инновационной деятельности частного сектора.

Для стимулирования научно-исследовательской деятельности частного сектора в развитых странах используются меры экономической и бюджетной политики:

включение затрат частного сектора на научные исследования и разработки в себестоимость продукции;

списание значительной части научного оборудования по ускоренным нормам амортизации;

предоставление налоговых льгот, нацеленных на постоянное наращивание объема научных расходов в крупных корпорациях и на привлечение мелкого и среднего бизнеса в инновационную деятельность в сфере новых технологий;

льготное кредитование научно-технических разработок и долевое финансирование крупных проектов, создание институциональных условий для развития венчурного финансирования;

безвозмездная передача или предоставление на льготных условиях государственного имущества или земли для организации инновационных предприятий преимущественно в сфере образования или мелкого и среднего бизнеса, а также для создания научной инфраструктуры в регионах.

Преимуществами глобализации воспользовались, прежде всего, страны-лидеры мировой экономики. 1990-е гг. были отмечены успешным развитием американской экономики, притянувшей значительные материальные и финансовые ресурсы мира. В США формируется «новая экономика», движущей силой которой являются инновации, информатика, человеческий капитал. Однако с весны 2001 г. развитие американской экономики замедлилось, курс доллара по отношению к евро начал снижаться. Результаты развития американской экономики за 2003 г. оказались обнадеживающими: темп роста

ВВП составил 3,1%, в январе 2004 г. приток иностранного капитала достиг исторического максимума (92 млрд. долл.), весной 2004 г. курс доллара к евро поднялся и почти достиг уровня 1999 г.

Интеграционный процесс в Европе завершился формированием экономического и валютного союза ЕС, введением единой валюты евро в 12 странах, присоединением новых 12 стран-членов. Однако в начале нового столетия темпы роста еврозоны замедлились (0,5% ВВВ в 2003 г.), бюджетные дефициты возросли и в ряде стран приблизились к критическим значениям. В начале 1990-х годов японская модель экономического развития дала сбои. Страна переживает серьезные экономические трудности и более десяти лет находится в состоянии экономических преобразований и реформ.

Открытость рынков и национальных экономик усиливает конкуренцию, неравенство стран в получении выгод. Глобализация сопровождается развитием негативных последствий в отставших странах с догоняющим темпом развития, мало приспособленных к мирохозяйственным условиям. В 1990-е годы отдельные страны Латинской Америки, СНГ, группа азиатских стран пережила валютно-финансовые кризисы.

В последние десятилетия главной движущей силой интернационализации и глобализации мировой экономики стали международные финансы. В условиях глобализации международная торговля не утратила роли фактора, способствующего интернационализации хозяйственной жизни, углублению международного разделения труда и усилению взаимозависимости национальных экономик. В 1982— 1991 гг. среднегодовые темпы роста мирового товарооборота опережали рост мирового ВВП в 1,5 раза, в 1992-2001 гг. в 2 раза. Тем не менее международная торговля все более уступает лидерство международным валютно-кредитным и финансовым потокам в интенсификации процесса глобализации.

Высокий уровень развития и роль финансов в глобализации мировой экономики подтверждаются опережающим ростом потоков прямых иностранных инвестиций по сравнению с мировым товарным экспортом. С 1982 по 2000 г. мировой экспорт товаров и нефакторных услуг увеличился в 3,3 раза, годовой вывоз прямых иностранных инвестиций - в 31 раз. Генезис процесса финансовой глобализации ведет свое начало от развития финансовой взаимозависимости национальных экономик первых послевоенных десятилетий на основе компенсационного финансирования дефицитов текущих платежных балансов.

Финансовая глобализация определилась в 1970-е гг., когда объем международной ликвидности и несбалансированность текущих платежей резко возросли. Это произошло в результате отмены золотодевизного стандарта и фиксированных валютных курсов, роста международной ликвидности, в том числе и за счет пополнения евровалютных рынков «нефтедолларами»; расширения международного банковского кредитования.

Финансовая глобализация, как качественно новый этап мирового развития, отличается от предшествующего периода следующими характеристиками:

расширением прямого зарубежного инвестирования ТНК;

масштабностью и диверсификацией деятельности ТНБ и других кредитных организаций;

многократным увеличением объема международных ликвидных ресурсов и числа институциональных инвесторов;

ростом финансовых дефицитов и расширением компенсационного финансирования;

расширением и диверсификацией международного рынка ценных бумаг иразвитием международного банковского кредитования; расширением евровалютных рынков;

возникновением и развитием финансовых рынков стран развивающихся и с переходной экономикой;

относительным снижением объема официальных ресурсов и возрастанием политической роли официальных кредиторов;

внедрением современных электронных технологий, средств коммуникации и информации.

Развитие финансовой глобализации обеспечивается огромными ликвидными ресурсами, ищущими прибыльного приложения. Совокупный объем ресурсов институциональных (коллективных) инвесторов, в число которых входят страховые, трастовые, фондовые, инвестиционные компании, пенсионные, взаимные, хеджинговые и другие фонды преимущественно развитых стран, в 1998 г. оценивался в 33 трлн. долл. В условиях более открытых, чем когда-либо раньше, национальных экономик и рынков, с использованием современных средств коммуникаций и информации эти ресурсы свободно перемещаются по миру.

Показателем развития глобализации финансов может служить капитал, функционирующий за пределами стран происхождения в объеме накопленных иностранных активов, который в 2001 г., по нашим оценкам, равнялся 31-32 трлн. долл. (около 100% мирового ВВП), в том числе заемные средства составили около 2/3. Обязательства развитых стран перед нерезидентами составили 27,5 трлн. долл., их требования равнялись 26,2 трлн. долл. Экономика развитых стран все более зависит от притока внешних ресурсов; с 1970 по 1999 г. валовой приток иностранного капитала в развитые страны возрос с 2% ВВП до 17,5% ВВП, в развивающиеся страны - с десятых долей процента до 6% ВВП.

Развитие финансовой глобализации стимулируется усилением неравномерности развития и распределения финансовых ресурсов; увеличением активных и пассивных сальдо текущих платежных балансов, острой нехваткой в большинстве стран собственных ресурсов для осуществления инвестиций, покрытия дефицита государственных бюджетов, проведения социально-экономических преобразований, в том числе приватизации, осуществления слияний и поглощений компаний и банков, выполнения долговых обязательств по внутренним и внешним заимствованиям, либерализацией финансовых рынков.

Либерализация и дерегулирование финансовых потоков между странами стали важным компонентом стратегии открытой экономики. Эту стратегию начали осуществлять развитые страны с 1970-х гг., потом развивающиеся страны с 1980-х гг., а затем и страны с переходной экономикой, вступившие на путь рыночных преобразований. Финансовая либерализация развивается на двусторонней и многосторонней основе. В 1990-х гг. значительно увеличилось число специальных межгосударственных соглашений по инвестиционным вопросам, в которых закрепляются условия допуска иностранных компаний на рынки и защиты интересов зарубежных инвесторов, а также количество заключивших эти соглашения стран.

Либерализация осуществляется в рамках интеграционных объединений, поощряется международными организациями, в том числе Всемирной торговой организацией (ВТО), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международным валютным фондом (МВФ) и др. В рамках ГАТТ/ВТО были заключены Генеральное соглашение по торговле услугами, серия соглашений по правам интеллектуальной собственности в связи с торговлей; по мерам в отношении инвестиций, связанных с торговлей; был принят также рекомендательный список видовограничительной деловой практики. Эти решения призваны упорядочить и дерегулировать валютно-финансовые отношения.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право