В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

Обобщив результаты исследований, был разработан концептуальный подход к разработке стратегии интеграции Украины к глобальной валютной среде на национальном уровне, который включает комплекс нормативно-правовых и организационно-экономических мероприятий, направленных на устранение имеющихся препятствий в развитии взаимодействия экономических субъектов Украины с международными финансовыми рынками, повышения ее эффективности и безопасности. Эти меры предусматривают реформирование банковской системы с целью повышения ее стойкости к финансовым шокам (стимулирование повышения капитализации коммерческих банков, усовершенствование системы банковского наблюдения содействие повышению прозрачности банковской системы, допуск на украинский рынок иностранных банков).

Выводы. Исследуя перспективы развития национального валютного рынка Украины в условиях финансовой глобализации можно сказать, что развитие финансовой глобализации стимулируется неравномерностью экономического развития и распределения финансовых ресурсов; неуравновешенностью текущих платежных балансов, острой нехваткой в большинстве стран собственных ресурсов для осуществления инвестиций, покрытия бюджетных дефицитов, проведения социально-экономических преобразований, осуществления слияний и поглощений компаний и банков, выполнения долговых обязательств по внутренним и внешним заимствованиям, а также внедрением современных электронных технологий, позволяющих проводить операции в режиме реального времени.

РЕЗЮМЕ

У статті проведений комплексний аналіз процесу фінансової глобалізації в аспектах її впливу на розвиток світового господарства в цілому, і банківського сектора України,зокрема , формування науково обґрунтованої стратегії взаємодії валютного ринку із

глобальним фінансовим середовищем в умовах фінансової кризи.

SUMMARY

In the article the complex analysis of process of financial globalization is conducted in the aspects of its influence on development of world economy on the whole, and bank sector of Ukraine, in particular, forming of the scientifically grounded strategy of co-operation of currency market with a global financial environment in the conditions of financial crisis.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи // Банківська справа, 2008. - №2. - С.37-45.

2. Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2008 г. // Вісник НБУ,

лютий, 2008. - С. 25.

3. http://www.bank.gov.ua/ - Національний банк України. Платіжний Баланс України.

4. http://www.finmarket.info/ - Финансовый рынок Украины.

Надійшло до редакції 11.11. 2008 року

УДК 331.103

ПРОБЛЕМИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

В УКРАЇНІ

Синяєва Л.В., к.е.н., доцент, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Постановка проблеми. В сучасних умовах нормування праці відіграє важливу роль у забезпеченні ефективної діяльності виробництва на всіх його рівнях. Це пояснюється підвищенням ролі економічних чинників у відносинах між роботодавцями та найманими працівниками, а також зростанням соціальної спрямованості сучасного менеджменту. Об'єктивний вимір трудового внеску працівників, а отже і визначення справедливої заробітної плати не можливе без якісного нормування праці, яке на більшості вітчизняних підприємств знаходиться в занедбаному стані. Таким чином, необхідним є формування комплексу важелів ефективного впливу на стан нормування праці та його регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З самого початку формування системи соціального партнерства наголошувалося на доцільності поліпшення стану справ в нормуванні праці через Генеральну, галузеві угоди та колективні договори [1, с.45]. Було сформовано певну систему методичних рекомендацій щодо включення положень з нормування праці в систему колективних угод і договорів. Різні аспекти регулювання питань нормування праці, в тому числі за рахунок використання колективно-договірних інстурментів висвітлено в роботах провідних українських науковців В.П.Бабича, М.Д.Ведернікова, Б.М. Ігумнова, А.М.Колота, В.М.Нижника. Однак, дотепер в системі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні питання нормування праці висвітлено недостатньо, що обумовлює актуальність теми даного дослідження.

Мета статті полягає в оцінці змісту системи колективних договорів і угод різних

©Синяєва Л.В., 2008рівнів в контексті регулювання нормування праці та розробці рекомендацій щодо зростання ролі договірної складової нормування.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи механізм регулювання нормування праці відомий український науковець в сфері соціально-трудових відносин і оплати праці д. е. н., проф. А. М. Колот зазначає, що в Генеральній та регіональних угодах має бути відображене питання щодо міжгалузевих і галузевих нормативних актів з нормування праці, а складовою колективного договору мають бути заходи з удосконалення нормування праці [2, с.108-110]. Обов'язковим на його думку має бути включення до чинної системи угод і колективних договорів умов, за якими брак норм трудових затрат або опису трудових обов' язків працівників розглядатиметься як порушення роботодавцем законодавства про працю, що може бути підставою для застосування до нього відповідних санкцій [2, с.173].

Проаналізуємо зміст колективних угод і договорів, укладених в останні роки в Україні з метою оцінки дотримання наведених рекомендацій та визначення ролі даних документів в сфері регулювання нормування праці та його удосконалення. Відповідно до чинної ієрархії угод і договорів, розглянемо регламентацію питань в сфері нормування праці в трьох Генеральних угодах укладених в Україні на 2002-2003, 2004­2005 та 2008-2009 роки.

Оплаті праці та підвищенню рівня доходів в Генеральній угоді між Кабінетом міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб' єднаннями на 2002-2003 рр. було присвячено розділ ІІ, але жодний пункт в ньому не торкався питань нормування праці та поліпшення його якості [3]. В наступній Генеральній угоді, укладеній на 2004-2005 рр. проблема відновлення ролі нормування праці при визначенні розміру оплати праці та його удосконалення знов на національному рівні залишається поза увагою соціальних партнерів [4], що є вкрай не виправданим, оскільки на той час більшість галузей економіки і підприємств характеризуються незадовільним станом нормування праці та відчувають гостру потребу в допомозі з боку держави щодо оновлення бази нормативів та норм праці.

Вперше за шість років в Генеральну угоду між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об' єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки, яку укладено 15 квітня 2008 р. сторони включають пункт, що стосується нормування праці. У п.2.13 розділу ІІ «Оплата праці» йдеться про зобов'язання Кабінету міністрів України щодо створення та постійного оновлення нормативної бази з питань нормування праці у галузях економіки [5]. Це є безумовним свідченням зрозуміння українським урядом виключно важливої ролі нормування праці, визнанням нагальної потреби поліпшення його стану і сприйняттям провідної ролі в цих процесах держави.

Компенсувати необґрунтовану зневагу до питань нормування праці на державному рівні було зроблено спробу в угодах, що укладаються на регіональному рівні. Так, відповідно до рекомендованої структури макету регіональної угоди, що розроблена за участю представників Донецької обласної ради профспілок та має бути покладена в основу змісту колективних угод, що укладаються в регіонах України, до зобов' язань обласної організації роботодавців пропонується обов' язково включати пункт щодо сприяння підвищення рівня нормування праці з метою ефективного використання трудового потенціалу і робочого часу.

Проведемо зіставний аналіз змісту регіональних угод, укладених в Запорізькій і

Донецькій областях на 2005-2006 рр. та 2007-2008 рр.

В регіональній угоді між Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок на 2005-2006 роки нормуванню праці приділяється доволі значна увага.

Положення, пов' язані з цим питанням включено до розділу ІІІ «Політика оплати праці та підвищення доходів населення» і відображено і у спільних зобов' язаннях сторін, і у зобов' язаннях кожної сторін за винятком обласної державної адміністрації.

Так, серед спільних зобов' язань сторін в п.3.9 угоди передбачено проведення аналізу стану нормування праці на підприємствах, в установах, організаціях, та надання їм організаційно-методичної допомоги щодо вдосконалення цієї роботи.

Основну частину зобов' язань щодо нормування праці приймає на себе Запорізька обласна федерація роботодавців, яка зобов' язується:

сприяти роботодавцям у вирішенні питань нормування праці та її оплати, визначення продуктивності шляхом організації семінарів для працівників відповідних підрозділів підприємств; надання підприємствам інформації про установи що розробляють норми праці, реалізують відповідну учбово-методичну літературу (п.3.18);

рекомендувати керівникам підприємств, організацій і установ під час укладання колективних договорів визначити конкретні зобов' язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників (п.3.21);

постійно здійснювати моніторинг у сфері нормування праці, забезпечувати розроблення, перегляд, доповнення та затвердження галузевих норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва і праці, а також узагальнювати та поширювати передовий досвід з нормування праці. (п 3.22).

Запорізька обласна рада профспілок у п. 3.30 регіональної угоди зобов' язується проводити навчання профспілкових кадрів і активу з питань оплати та нормування праці, розрахунків вартості робочої сили, індексації грошових доходів, компенсаційних витрат.

У регіональній угоді укладеній на 2007-2009 роки в Запорізькій області, сторона профспілок не визначає для себе жодних зобов' язань в сфері нормування праці.

Зміст спільних зобов' язань соціальних партнерів у сфері нормування праці порівняно з попередньою угодою не змінюється. В той же час, більш конкретним та значущими стають зобов' язання роботодавців, що стосуються сприянню:

підвищення рівня нормування праці з метою ефективного використання трудового потенціалу і робочого часу;

впровадження технічно обґрунтованих норм для всіх категорій працівників, здійснення моніторингу в сфері нормування праці, розробки, перегляду і доповнення галузевих норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва, а також узагальнення і поширення передового досвіду по нормуванню праці;

проводити зміну норм праці за умови економічного і соціального обґрунтування за узгодженням із профспілковим комітетом і повідомлення трудящих про їх введення не пізніше ніж за 2 місяці.

В регіональній угоді між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об' єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців на 2005-2006 роки зобов'язання в сфері нормування праці приймає на себе лише сторона роботодавців. Одне з положень угоди в п.2.2.16 стосується зобов'язань Донецької обласної організації роботодавців щодо підвищення рівня нормування праці і повністю відповідає наведеному вище положенню з рекомендованого макету регіональної угоди. Друге зобов' язання стосується впровадження технічно обґрунтованих норм для всіх категорій працівників, здійснення моніторингу в сфері нормування праці, розробки, перегляду і доповнення галузевих норм раці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва, а також узагальнення і поширення передового досвіду нормування праці. Крім того, в ньому зазначено, що зміна норм праці проводиться за умови економічного і соціального обґрунтування за узгодженням із профспілковим комітетом і повідомленням трудящих про їх введення не пізніше чим за 2 місяці.

В регіональній угоді між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об' єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців укладеній на 2007-2008 роки не міститься жодного з пунктів, що стосуються питань нормування праці.

Таким чином, порівнюючи наведені положення регіональних угод, слід зазначити, що в регіональній угоді Запорізької області порівняно з Донецькою, більш численною є кількість положень в сфері нормування праці, але переважна більшість з них в 2005­2006 рр. за змістом носять аналітичний або інформативний характер (п.3.9,3.18,3.30, частково п.3.22). В угоді на 2007-2009 рр. відбувається підвищення змістовності роботодавців у сфері нормування праці. В регіональній угоді, укладеній в Донецькій області на 2005-2006 рр. акцент зроблено на підвищення якості нормування праці та необхідність охоплення обґрунтованими нормами всіх категорій працівників. Отже, вважаємо, що незважаючи на кількісні відмінності за змістовним навантаження більш вдалим є формулювання положень в сфері нормування праці в Регіональній угоді, укладеній між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об' єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців. В той же час, в цій угоді слід було б зобов' язати керівників підприємств, організацій і установ Донецької області в колективні договори включати положення щодо поліпшення нормування праці, як це зроблено в п.3.21 Регіональної угоди між Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок. Крім того, неприпустимим є нехтування в регіональній угоді, укладеній в Донецькій області на 2007-2008 рр. питаннями нормування праці.

На основі проведеного вивчення змісту Генеральних та регіональних угод щодо виявлення та аналізу положень, що регламентують питання нормування праці складено табл.1, яка ілюструє кількісну наповненість вивчених колективних угод зобов' язаннями соціальних партнерів в сфері регулювання та поліпшення нормування праці. Наведена таблиця наочно доводить необхідність включення положень щодо нормування праці в угоду, яка укладається на національному рівні.

Оскільки нормування праці в різних галузях економіки має свої специфічні особливості, проаналізуємо регулювання цього питання в галузевих угодах деяких видів промисловості, що є базовими для економіки Запорізької та Донецької областей.

В галузевій угоді гірничо-металургійного комплексу України на 2007-2008 роки, яку укладено власниками (роботодавцями) підприємств, установ, організацій галузі, їх уповноваженими представниками або органами в особі Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України, Федерації металургів України, господарських об' єднань, з однієї сторони та профспілкою трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Центрального комітету ПМГУ з іншої сторони Розділ ІІІ має назву «Оплата і нормування праці».

В п.3.1 цього розділу сторона власників зобов'язується:

розробляти самостійно форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з обов' язковим дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною і галузевою угодою, та встановлювати їх у колективних договорах.

Профспілка зобов' язується проводити навчання профспілкових кадрів і активу з питань оплати та нормування праці (п.3.16).

Галузева угода між Міністерством палива та енергетики України і профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2008-2010 рокимістить значну кількість пунктів в сфері нормування праці, а саме:

міністерство зобов'язується у межах компетенції разом з підприємствами здійснювати заходи з метою запровадження, заміни і перегляду норм праці, застосування прогресивних норм і нормативів;

сторони домовились розглядати питання про стан та основні завдання з нормування праці на нарадах (семінарах), засіданнях колегій з прийняттям відповідних рішень та щороку до 15 липня інформувати Мінпраці України з цього питання;

підприємства передбачають у колективних договорах конкретні зобов'язання щодо нормування праці працівників та поліпшення його стану;

підприємство постійно здійснює моніторінг у сфері нормування праці, забезпечує розробку, перегляд доповнення та затвердження норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва і праці, а також узагальнює і поширює передовий досвід з нормування праці в галузі.

Галузева угода на 2008-2009 роки між Міністерством промислової політики України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об' єднанням обласних організацій роботодавців підприємств машинобудівної та металообробної галузей «Металіндустрія - Україна» та профспілками автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, машинобудівників та приладобудівників, космічного та загального машинобудування, радіоелектроніки та машинобудування, лісових галузей, машинобудування та металообробки, суднобудування, оборонної промисловості, енергетики та електротехнічної промисловості, атомної енергетики і промисловості України містить цілий розділ присвячений нормуванню праці (розділ 6).

Згідно з положеннями цього розділу Мінпромполітики зобов' язується:

здійснювати аналіз стану нормування праці, забезпечувати розробку, перегляд, доповнення та затвердження галузевих норм праці і інформувати про це профспілки та здійснювати заходи щодо постійного оновлення нормативної бази з праці та професійної класифікації.

Таблиця 1

Відображення в колективних угодах різних рівнів положень, що стосуються

_0

_0

_5_

_4_

_2_

 

Генеральна угода

Регіональні угоді

 

 

 

 

Запорізька

Донецька

 

2002-

2004-

2008-

область

область

 

2003.

2005

2009

2005­2006

2007­2009

2005­2006

2007­2008

Спільні зобов'язання

 

 

 

1

1

 

 

(сторони домовилися)

 

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання Кабінету

 

 

 

 

 

 

 

міністрів України,

 

 

1

 

 

 

 

обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Зобов' язання сторони

 

 

 

 

 

 

 

власників, обласної федерації роботодавців

-

-

-

3

3

2

-

Зобов' язання сторони

 

 

 

 

 

 

 

профспілок, обласної ради профспілок

-

-

-

1

-

-

-

_0_

В сфері нормування праці сторони галузевої угоди домовилися про наступне: 1. Запроваджувати знижені норми виробітку:для інвалідів, вагітних жінок - на 20 відсотків;

для молодих робітників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітньої школи, ПТУ, курсів, звільнення із строкової військової служби, а також тих, хто пройшов навчання безпосередньо на виробництві - за перші 3 місяці - на 40 відсотків, наступні 3 місяці - на 20 відсотків.

2. Не допускати запровадження, перегляду та змін норм праці без впровадження відповідних заходів і погодження з профспілковим комітетом.

3. Доручити керівникам підприємств спільно з профспілковими комітетами визначати у колективних договорах конкретні зобов' язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників.

З метою реалізації спільних домовленостей профспілки зобов' язуються сприяти впровадженню на підприємствах прогресивних норм праці відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці, а роботодавець -забезпечувати впровадження технічно обґрунтованих норм для всіх категорій працівників, постійно здійснює моніторинг у сфері нормування праці, забезпечує розробку, перегляд та доповнення галузевих норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва, узагальнювати і поширювати передовий досвід з нормування праці. Крім того, в угоді зазначено, що зміна норм праці проводиться за умов економічного та соціального обґрунтування за погодженням з профспілковим комітетом і повідомленням працівників про їх запровадження не пізніше, ніж за 2 місяці, а у колективних договорах визначаються конкретні заходи з поліпшення стану нормування праці.

Таким чином, з' ясовано, що саме у галузевих угодах приділяється найбільше уваги регламентації взаємовідносин соціальних партнерів у сфері нормування праці і представники держави (галузеві міністерства) приймають на себе важливі зобов' язання щодо удосконалення нормування праці.

Колективні договори в сучасних умовах мають виступати одним з основних інструментів регулювання соціально-трудових питань, в тому числі - і нормування праці, на мікрорівні. В ході дослідження було проаналізовано зміст колективних договорів, укладених на підприємствах Донецької області різних видів економічної діяльності.

Результати вивчення положень колективних договорів в сфері нормування праці показали, що лише в колективному договорі одного з досліджуваних підприємств (ЗАТ «Маріупольська кондитерська фабрика») питання нормування праці винесено в окремий розділ. В більшості розглянутих колективних договорів зобов' язання соціальних партнерів щодо нормування праці містяться в одному розділі з зобов' язаннями щодо оплати праці, що пояснюється взаємозалежністю цих двох питань.

Порівняння інформації, поданої в табл.1 та результатів вивчення змісту колективних договорів підприємств дає підстави зробити висновок, що основний акцент в колективно-договірному регулюванні нормування праці зроблено на мікрорівні.

В той же час, в колективних договорах деяких підприємств пункти щодо нормування праці є формальними і суттєвих зобов' язань сторін, які уклали договір не містять.

Серед зобов'язань адміністрації досліджуваних підприємств у сфері нормування праці типовими є пункти щодо заміни застарілих норм новими у встановленому порядку і за погодженням профспілкового комітету.

Слід зауважити, що в цілому, колективних договорах досліджуваних підприємств майже не передбачено спільних з профспілковими комітетами зобов' язань адміністраціїщодо поліпшення нормування праці працівників. Жоден з розглянутих колективних договорів не містить плану дій адміністрації та профспілкового комітету щодо проведення робіт з оцінки стану нормування праці на підприємстві, розробки та впровадження нових нормативних матеріалів, розширення сфери використання нормування праці на всі категорії персоналу.

Висновки та пропозиції. Таким чином, нагальною є необхідність обов'язкового відображення питань нормування праці в колективних угодах всіх рівнів. Так, наприклад, в галузевих угодах треба регламентувати питання введення на підприємствах галузі нових норм праці та заміни чинних, визначати перелік централізовано розроблених норм і нормативів, що підлягають обов' язковому або рекомендованому використанню, можливість використання занижених норм праці для окремих категорій працівників (пенсіонерів, жінок, неповнолітніх тощо).

В колективних договорах, що є локальними нормативно-правовими актами доцільно визначати оптимальний рівень інтенсивності праці та темп роботи, що мають бути покладені в основу норм праці, встановлювати порядок нормування праці в період освоєння виробництва, а також заходи, спрямовані на підвищення якості нормування праці, більш ефективне використання трудових ресурсів через обґрунтованість трудових норм та стимулювання працівників за виконання (перевиконання) встановлених норм.

Регламентація питань нормування праці в колективних договорах і угодах дозволить підвищити якісний рівень нормування праці, розширити сферу використання науковообгрунтованих норм праці та створити підґрунтя для визначення справедливого та стимулюючого рівня заробітної плати. Це забезпечить захист інтересів всіх сторін соціально-трудових відносин в сфері нормування і оплати праці, їх збалансованість та розвиток, а також безболісне розв' язання протиріч і конфліктів між ними з питань використання праці та визначення винагороди за неї.

РЕЗЮМЕ

В статье изложены результаты оценки системы коллективных договоров и соглашений в контексте эффективности регулирования нормирования труда. Даны рекомендации по оптимизации содержания договоров и соглашений за счет регламентации совместных обязательств социальных партнеров относительно улучшения состояния нормирования труда. SUMMARY

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право